Revision history of "Help:Did you know/fi"

Jump to: navigation, search

Diff selection: Mark the radio boxes of the revisions to compare and hit enter or the button at the bottom.
Legend: (cur) = difference with latest revision, (prev) = difference with preceding revision, m = minor edit.

  • (cur | prev) 22:26, 7 January 2016Joona (talk | contribs). . (812 bytes) (+812). . (Created page with "{{DISPLAYTITLE:Ohje:Tiesitkö, että}} ==Säännöt uusien faktojen lisäämiseen== *Lisää uusi fakta lisäämällä luetelmakohta (*) tyhjälle riville edellisen faktan j...")