Template:PatchDiff/January 18, 2020 Patch/tf vietnamese.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
N/A1"lang"
N/A2{
N/A3"Language" "vietnamese"
N/A4"Tokens"
N/A5{
N/A6"TF_AutoAssign" "&1 TỰ ĐỘNG THAM GIA"
N/A7"[english]TF_AutoAssign" "&1 AUTO ASSIGN"
N/A8"TF_BlueTeam" "&3 BLU"
N/A9"[english]TF_BlueTeam" "&3 BLU"
N/A10"TF_RedTeam" "&4 RED"
N/A11"[english]TF_RedTeam" "&4 RED"
N/A12"TF_Observer" "KHÁN GIẢ"
N/A13"[english]TF_Observer" "OBSERVER"
N/A14"TF_Random" "NGẪU NHIÊN"
N/A15"[english]TF_Random" "RANDOM"
N/A16"TF_BlueTeam_Name" "BLU"
N/A17"[english]TF_BlueTeam_Name" "BLU"
N/A18"TF_RedTeam_Name" "RED"
N/A19"[english]TF_RedTeam_Name" "RED"
N/A20"TF_Scout" "SCOUT"
N/A21"[english]TF_Scout" "SCOUT"
N/A22"TF_Sniper" "SNIPER"
N/A23"[english]TF_Sniper" "SNIPER"
N/A24"TF_Soldier" "SOLDIER"
N/A25"[english]TF_Soldier" "SOLDIER"
N/A26"TF_Demoman" "DEMOMAN"
N/A27"[english]TF_Demoman" "DEMOMAN"
N/A28"TF_Medic" "MEDIC"
N/A29"[english]TF_Medic" "MEDIC"
N/A30"TF_HWGuy" "HEAVY"
N/A31"[english]TF_HWGuy" "HEAVY"
N/A32"TF_Pyro" "PYRO"
N/A33"[english]TF_Pyro" "PYRO"
N/A34"TF_Spy" "SPY"
N/A35"[english]TF_Spy" "SPY"
N/A36"TF_Engineer" "ENGINEER"
N/A37"[english]TF_Engineer" "ENGINEER"
N/A38"TF_Class_Name_Undefined" ""
N/A39"[english]TF_Class_Name_Undefined" ""
N/A40"TF_Class_Name_Scout" "Scout"
N/A41"[english]TF_Class_Name_Scout" "Scout"
N/A42"TF_Class_Name_Sniper" "Sniper"
N/A43"[english]TF_Class_Name_Sniper" "Sniper"
N/A44"TF_Class_Name_Soldier" "Soldier"
N/A45"[english]TF_Class_Name_Soldier" "Soldier"
N/A46"TF_Class_Name_Demoman" "Demoman"
N/A47"[english]TF_Class_Name_Demoman" "Demoman"
N/A48"TF_Class_Name_Medic" "Medic"
N/A49"[english]TF_Class_Name_Medic" "Medic"
N/A50"TF_Class_Name_HWGuy" "Heavy"
N/A51"[english]TF_Class_Name_HWGuy" "Heavy"
N/A52"TF_Class_Name_Pyro" "Pyro"
N/A53"[english]TF_Class_Name_Pyro" "Pyro"
N/A54"TF_Class_Name_Spy" "Spy"
N/A55"[english]TF_Class_Name_Spy" "Spy"
N/A56"TF_Class_Name_Engineer" "Engineer"
N/A57"[english]TF_Class_Name_Engineer" "Engineer"
N/A58"TF_ScoreBoard_Blue" "BLU"
N/A59"[english]TF_ScoreBoard_Blue" "BLU"
N/A60"TF_ScoreBoard_Red" "RED"
N/A61"[english]TF_ScoreBoard_Red" "RED"
N/A62"TF_ScoreBoard_Player" "%s1 người chơi"
N/A63"[english]TF_ScoreBoard_Player" "%s1 player"
N/A64"TF_ScoreBoard_Players" "%s1 người chơi"
N/A65"[english]TF_ScoreBoard_Players" "%s1 players"
N/A66"ScoreBoard_Spectator" "%s1 người xem: %s2"
N/A67"[english]ScoreBoard_Spectator" "%s1 spectator: %s2"
N/A68"ScoreBoard_Spectators" "%s1 người xem: %s2"
N/A69"[english]ScoreBoard_Spectators" "%s1 spectators: %s2"
N/A70"TF_ScoreBoard_DEAD" "CHẾT"
N/A71"[english]TF_ScoreBoard_DEAD" "DEAD"
N/A72"TF_Scoreboard_Name" "Tên"
N/A73"[english]TF_Scoreboard_Name" "Name"
N/A74"TF_Scoreboard_Score" "Điểm"
N/A75"[english]TF_Scoreboard_Score" "Score"
N/A76"TF_Scoreboard_Ping" "Độ trễ"
N/A77"[english]TF_Scoreboard_Ping" "Ping"
N/A78"TF_Scoreboard_Bot" "BOT"
N/A79"[english]TF_Scoreboard_Bot" "BOT"
N/A80"TF_ScoreBoard_Point" "%s1 điểm"
N/A81"[english]TF_ScoreBoard_Point" "%s1 point"
N/A82"TF_ScoreBoard_Points" "%s1 điểm"
N/A83"[english]TF_ScoreBoard_Points" "%s1 points"
N/A84"TF_ScoreBoard_KillsLabel" "Giết:"
N/A85"[english]TF_ScoreBoard_KillsLabel" "Kills:"
N/A86"TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Chết:"
N/A87"[english]TF_ScoreBoard_DeathsLabel" "Deaths:"
N/A88"TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Hỗ trợ:"
N/A89"[english]TF_ScoreBoard_AssistsLabel" "Assists:"
N/A90"TF_ScoreBoard_DestructionLabel" "Phá hủy:"
N/A91"[english]TF_ScoreBoard_DestructionLabel" "Destruction:"
N/A92"TF_ScoreBoard_CapturesLabel" "Chiếm:"
N/A93"[english]TF_ScoreBoard_CapturesLabel" "Captures:"
N/A94"TF_ScoreBoard_DefensesLabel" "Phòng thủ:"
N/A95"[english]TF_ScoreBoard_DefensesLabel" "Defenses:"
N/A96"TF_ScoreBoard_DominationLabel" "Đàn áp:"
N/A97"[english]TF_ScoreBoard_DominationLabel" "Domination:"
N/A98"TF_ScoreBoard_RevengeLabel" "Trả thù:"
N/A99"[english]TF_ScoreBoard_RevengeLabel" "Revenge:"
N/A100"TF_ScoreBoard_HealingLabel" "Hồi máu:"
N/A101"[english]TF_ScoreBoard_HealingLabel" "Healing:"
N/A102"TF_ScoreBoard_InvulnLabel" "Bất khả xâm phạm:"
N/A103"[english]TF_ScoreBoard_InvulnLabel" "Invulns:"
N/A104"TF_ScoreBoard_TeleportsLabel" "Dịch chuyển:"
N/A105"[english]TF_ScoreBoard_TeleportsLabel" "Teleports:"
N/A106"TF_ScoreBoard_HeadshotsLabel" "Tỉa số đầu:"
N/A107"[english]TF_ScoreBoard_HeadshotsLabel" "Headshots:"
N/A108"TF_ScoreBoard_BackstabsLabel" "Đâm sau lưng:"
N/A109"[english]TF_ScoreBoard_BackstabsLabel" "Backstabs:"
N/A110"TF_ScoreBoard_BonusLabel" "Thưởng:"
N/A111"[english]TF_ScoreBoard_BonusLabel" "Bonus:"
N/A112"TF_ScoreBoard_DamageLabel" "Sát thương:"
N/A113"[english]TF_ScoreBoard_DamageLabel" "Damage:"
N/A114"TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Số lần phá súng máy:"
N/A115"[english]TF_ScoreBoard_SentryKillsLabel" "Sentry Kills:"
N/A116"Scoreboard_Server" "Máy chủ: %s1"
N/A117"[english]Scoreboard_Server" "Server: %s1"
N/A118"Scoreboard_TimeLeft" "Thời gian còn lại của bản đồ: %s1:%s2:%s3"
N/A119"[english]Scoreboard_TimeLeft" "Server map time left: %s1:%s2:%s3"
N/A120"Scoreboard_TimeLeftNoHours" "Thời gian còn lại bản đồ: %s1:%s2"
N/A121"[english]Scoreboard_TimeLeftNoHours" "Server map time left: %s1:%s2"
N/A122"Scoreboard_NoTimeLimit" "Thời gian còn lại bản đồ: Không giới hạn"
N/A123"[english]Scoreboard_NoTimeLimit" "Server map time left: No time limit"
N/A124"Scoreboard_ChangeOnRoundEnd" "(Thay đổi bản đồ khi hết hiệp ... ) Thời gian còn lại bản đồ: 00:00"
N/A125"[english]Scoreboard_ChangeOnRoundEnd" "(Map change on round end...) Server map time left: 00:00"
N/A126"TF_SteamRequired" "Yêu cầu Steam"
N/A127"[english]TF_SteamRequired" "Steam Required"
N/A128"TF_SteamRequiredResetStats" "Yêu cầu kết nối với Steam để thiết lập lại thống kê thành tích của bạn."
N/A129"[english]TF_SteamRequiredResetStats" "A connection to Steam is required in order to reset your statistics."
N/A130"TF_Nemesis" "KẺ THÙ"
N/A131"[english]TF_Nemesis" "NEMESIS"
N/A132"TF_Dominated" "ĐÈ BẸP"
N/A133"[english]TF_Dominated" "DOMINATED"
N/A134"TF_Nemesis_lodef" "THÙ"
N/A135"[english]TF_Nemesis_lodef" "NEM"
N/A136"TF_Dominated_lodef" "TRỊ"
N/A137"[english]TF_Dominated_lodef" "DOM"
N/A138"TF_NewNemesis" "Kẻ thù mới !"
N/A139"[english]TF_NewNemesis" "New Nemesis!"
N/A140"TF_GotRevenge" "Trả thù!"
N/A141"[english]TF_GotRevenge" "Revenge!"
N/A142"TF_FreezeNemesis" "Kẻ thù"
N/A143"[english]TF_FreezeNemesis" "Nemesis"
N/A144"TF_Taunt" "Chế nhạo"
N/A145"[english]TF_Taunt" "Taunts"
N/A146"TF_FeignArmed" "-VŨ TRANG-"
N/A147"[english]TF_FeignArmed" "-ARMED-"
N/A148"ClassTips_1_1" "Bạn chiếm điểm nhanh hơn so với các nhân vật khác!"
N/A149"[english]ClassTips_1_1" "You capture points faster than other classes!"
N/A150"ClassTips_2_1" "Súng bắn tỉa của bạn sẽ nạp năng lượng để gây thêm sát thương khi bạn đang nhòm!"
N/A151"[english]ClassTips_2_1" "Your sniper rifle will power up to do more damage while you are zoomed in!"
N/A152"ClassTips_3_1" "Phóng tên lửa tại chân của đối phương!"
N/A153"[english]ClassTips_3_1" "Shoot your rocket launcher at enemy's feet!"
N/A154"ClassTips_4_1" "Kích hoạt từ xa bom dính khi kẻ địch đến gần mấy quả bom!"
N/A155"[english]ClassTips_4_1" "Remote detonate your stickybombs when enemies are near them!"
N/A156"ClassTips_5_1" "Đổ đầy ÜberCharge bằng cách hồi máu cho đồng đội!"
N/A157"[english]ClassTips_5_1" "Fill your ÜberCharge by healing your team mates!"
N/A158"ClassTips_6_1" "Quay khẩu minigun nhưng không bắn để chuẩn bị khi kẻ địch đến gần!"
N/A159"[english]ClassTips_6_1" "Spin your minigun without firing to be ready for approaching enemies!"
N/A160"ClassTips_7_1" "Phục kích kẻ thù ở các góc!"
N/A161"[english]ClassTips_7_1" "Ambush enemies at corners!"
N/A162"ClassTips_8_1" "Cải trang thành kẻ thù và xâm nhập vào căn cứ đối phương!"
N/A163"[english]ClassTips_8_1" "Disguise yourself as a enemy and infiltrate the enemy base!"
N/A164"ClassTips_9_1" "Nhặt kim loại từ vũ khí rơi trên đường để xây dựng!"
N/A165"[english]ClassTips_9_1" "Collect metal from fallen weapons to build with!"
N/A166"ClassTips_12_1" "Để trò chơi ngẫu nhiên chọn một nhân vật cho bạn."
N/A167"[english]ClassTips_12_1" "Let the game randomly choose a class for you."
N/A168"TF_Welcome" "Chào mừng"
N/A169"[english]TF_Welcome" "Welcome"
N/A170"TF_Welcome_birthday" "Chào mừng và Chúc mừng sinh nhật TF!"
N/A171"[english]TF_Welcome_birthday" "Welcome and Happy Birthday TF!"
N/A172"TF_Welcome_halloween" "Chào mừng và chúc Halloween vui vẻ!"
N/A173"[english]TF_Welcome_halloween" "Welcome and Happy Halloween!"
N/A174"TF_Cancel" "HỦY (&0)"
N/A175"[english]TF_Cancel" "CANCEL (&0)"
N/A176"TF_Back" "&QUAY LẠI"
N/A177"[english]TF_Back" "&BACK"
N/A178"TF_WatchIntro" "&XEM PHIM"
N/A179"[english]TF_WatchIntro" "&WATCH MOVIE"
N/A180"Button_SkipIntro" "&BỎ QUA PHIM"
N/A181"[english]Button_SkipIntro" "&SKIP MOVIE"
N/A182"TF_Continue" "&TIẾP TỤC"
N/A183"[english]TF_Continue" "&CONTINUE"
N/A184"TF_SelectATeam" "CHỌN MỘT ĐỘI"
N/A185"[english]TF_SelectATeam" "SELECT A TEAM"
N/A186"TF_SelectAClass" "CHỌN NHÂN VẬT"
N/A187"[english]TF_SelectAClass" "SELECT A CLASS"
N/A188"TF_AutoTeamSelect" "TỰ ĐỘNG CHỌN"
N/A189"[english]TF_AutoTeamSelect" "AUTO SELECT"
N/A190"TF_Spectate" "QUAN SÁT"
N/A191"[english]TF_Spectate" "SPECTATE"
N/A192"TF_Play" "CHƠI!"
N/A193"[english]TF_Play" "PLAY!"
N/A194"TF_Close" "&ĐÓNG"
N/A195"[english]TF_Close" "&CLOSE"
N/A196"TF_ResetStats" "&ĐẶT LẠI CÁC CHỈ SỐ"
N/A197"[english]TF_ResetStats" "&RESET STATS"
N/A198"TF_NextTip" "MẸO &TIẾP THEO"
N/A199"[english]TF_NextTip" "NEXT &TIP"
N/A200"TF_NextTip_360" "Mẹo tiếp theo"
N/A201"[english]TF_NextTip_360" "Next Tip"
N/A202"TF_Confirm" "Xác nhận"
N/A203"[english]TF_Confirm" "Confirm"
N/A204"TF_ConfirmResetStats" "Bạn có chắc chắn muốn cài đặt lại các chỉ số nhân vật của bạn?\nMột khi đã chọn cài đặt lại thì chỉ số cũ sẽ không thể hồi phục lại!"
N/A205"[english]TF_ConfirmResetStats" "Are you sure you want to reset your player stats?\nOnce reset your old stats cannot be recovered!"
N/A206"TF_TeamsSwitched" "Đội đã được chuyển."
N/A207"[english]TF_TeamsSwitched" "Teams have been switched."
N/A208"TF_ClassMenu_Reset" "TÁI LẬP"
N/A209"[english]TF_ClassMenu_Reset" "RESET"
N/A210"TF_WatchIntro_360" "Xem phim"
N/A211"[english]TF_WatchIntro_360" "Watch Movie"
N/A212"Button_SkipIntro_360" "Bỏ qua phim"
N/A213"[english]Button_SkipIntro_360" "Skip Movie"
N/A214"TF_Continue_360" "Tiếp tục"
N/A215"[english]TF_Continue_360" "Continue"
N/A216"TF_Offense" "TẤN CÔNG"
N/A217"[english]TF_Offense" "OFFENSE"
N/A218"TF_Defense" "PHÒNG THỦ"
N/A219"[english]TF_Defense" "DEFENSE"
N/A220"TF_Support" "HỖ TRỢ"
N/A221"[english]TF_Support" "SUPPORT"
N/A222"TF_Next" "Tiếp"
N/A223"[english]TF_Next" "Next"
N/A224"TF_Prev" "Trước"
N/A225"[english]TF_Prev" "Previous"
N/A226"TF_NextPrev" "Tiếp / Trước"
N/A227"[english]TF_NextPrev" "Next / Previous"
N/A228"TF_timeleft" "Thời gian còn lại: %s1:%s2"
N/A229"[english]TF_timeleft" "Time left:  %s1:%s2"
N/A230"TF_timeleft_nolimit" "* Không giới hạn thời gian *"
N/A231"[english]TF_timeleft_nolimit" "* No Time Limit *"
N/A232"TF_nextmap" "Bản đồ tiếp theo : %s1"
N/A233"[english]TF_nextmap" "Next map : %s1"
N/A234"TF_PlayingTo" "Số hiệp chơi: %rounds%"
N/A235"[english]TF_PlayingTo" "Playing to: %rounds%"
N/A236"TF_Cloak" "ẨN ĐI"
N/A237"[english]TF_Cloak" "CLOAK"
N/A238"TF_Metal" "KIM LOẠI"
N/A239"[english]TF_Metal" "METAL"
N/A240"TF_Phase" "NÉ"
N/A241"[english]TF_Phase" "DODGE"
N/A242"TF_Ball" "BÓNG"
N/A243"[english]TF_Ball" "BALL"
N/A244"TF_Jar" "LỌ"
N/A245"[english]TF_Jar" "JAR"
N/A246"TF_Rage" "THỊNH NỘ"
N/A247"[english]TF_Rage" "RAGE"
N/A248"TF_Berzerk" "ĐẦU"
N/A249"[english]TF_Berzerk" "HEADS"
N/A250"TF_Charge" "NĂNG LƯỢNG"
N/A251"[english]TF_Charge" "CHARGE"
N/A252"TF_OUT_OF_AMMO" "HẾT ĐẠN"
N/A253"[english]TF_OUT_OF_AMMO" "OUT OF AMMO"
N/A254"Game_connected" "%s1 đã kết nối"
N/A255"[english]Game_connected" "%s1 connected"
N/A256"game_spawn_as" "*Bạn sẽ chơi trong vai %s1"
N/A257"[english]game_spawn_as" "*You will spawn as %s1"
N/A258"game_respawn_as" "*Bạn sẽ xuất hiện lại trong vai %s1"
N/A259"[english]game_respawn_as" "*You will respawn as %s1"
N/A260"game_spawn_asrandom" "*Bạn sẽ làm nhân vật bất kì"
N/A261"[english]game_spawn_asrandom" "*You will spawn as random class"
N/A262"game_respawn_asrandom" "*Bạn sẽ được hồi sinh làm 1 nhân vật bất kì"
N/A263"[english]game_respawn_asrandom" "*You will respawn as a random class"
N/A264"round_restart_in_sec" "Ván đấu sẽ khởi động lại trong %s1 giây"
N/A265"[english]round_restart_in_sec" "The round will restart in %s1 second"
N/A266"round_restart_in_secs" "Ván đấu sẽ khởi động lại trong %s1 giây"
N/A267"[english]round_restart_in_secs" "The round will restart in %s1 seconds"
N/A268"game_restart_in_sec" "Trò chơi sẽ được thiết lập lại trong %s1 giây"
N/A269"[english]game_restart_in_sec" "The game will restart in %s1 second"
N/A270"game_restart_in_secs" "Trò chơi này sẽ được khởi động lại trong vòng %s1 giây"
N/A271"[english]game_restart_in_secs" "The game will restart in %s1 seconds"
N/A272"game_switch_in_sec" "Đổi đội!\nTrận đấu sẽ được thiết lập lại trong %s1 giây"
N/A273"[english]game_switch_in_sec" "Switching teams!\nThe game will restart in %s1 second"
N/A274"game_switch_in_secs" "Đổi đội!\nTrận đấu sẽ được thiết lập lại trong %s1 giây"
N/A275"[english]game_switch_in_secs" "Switching teams!\nThe game will restart in %s1 seconds"
N/A276"game_scramble_in_sec" "Xáo trộn đội hình!\nTrận đấu này sẽ khởi động lại trong %s1 giây"
N/A277"[english]game_scramble_in_sec" "Scrambling the teams!\nThe game will restart in %s1 second"
N/A278"game_scramble_in_secs" "Xáo trộn đội hình!\nTrận đấu sẽ khởi động lại trong %s1 giây"
N/A279"[english]game_scramble_in_secs" "Scrambling the teams!\nThe game will restart in %s1 seconds"
N/A280"game_respawntime_now" "Chuẩn bị để hồi sinh"
N/A281"[english]game_respawntime_now" "Prepare to respawn"
N/A282"game_respawntime_in_sec" "Hồi sinh trong: 1 giây"
N/A283"[english]game_respawntime_in_sec" "Respawn in: 1 second"
N/A284"game_respawntime_in_secs" "Hồi sinh trong: %s1 giây"
N/A285"[english]game_respawntime_in_secs" "Respawn in: %s1 seconds"
N/A286"game_respawntime_stalemate" "Không thể hồi sinh trong Đột tử"
N/A287"[english]game_respawntime_stalemate" "No respawning in Sudden Death"
N/A288"game_respawntime_next_round" "Xuất hiện lại trong: Chờ hiệp kế tiếp"
N/A289"[english]game_respawntime_next_round" "Respawn in: Wait for next round"
N/A290"game_auto_team_balance_in" "Các đội sẽ được tự động cân bằng trong %s1 giây."
N/A291"[english]game_auto_team_balance_in" "Teams will be auto-balanced in %s1 seconds."
N/A292"game_player_was_team_balanced" "%s1 đã chuyển sang nhóm khác cho cân bằng trò chơi"
N/A293"[english]game_player_was_team_balanced" "%s1 was moved to the other team for game balance"
N/A294"game_idle_kick" "%s1 đã không di chuyển quá lâu và đã bị đuổi"
N/A295"[english]game_idle_kick" "%s1 has been idle for too long and has been kicked"
N/A296"TF_MOTD_Title" "THÔNG ĐIỆP CỦA NGÀY"
N/A297"[english]TF_MOTD_Title" "MESSAGE OF THE DAY"
N/A298"TF_playerid_sameteam" "%s1%s2"
N/A299"[english]TF_playerid_sameteam" "%s1%s2"
N/A300"TF_playerid_diffteam" "%s1Kẻ thù: %s2"
N/A301"[english]TF_playerid_diffteam" "%s1Enemy: %s2"
N/A302"TF_playerid_noteam" "%s1"
N/A303"[english]TF_playerid_noteam" "%s1"
N/A304"TF_playerid_object" "%s1 được xây bởi %s2"
N/A305"[english]TF_playerid_object" "%s1 built by %s2"
N/A306"TF_playerid_object_level" "( Cấp %s1 )"
N/A307"[english]TF_playerid_object_level" "( Level %s1 )"
N/A308"TF_playerid_object_upgrading" "Quá trình nâng cấp: %s1"
N/A309"[english]TF_playerid_object_upgrading" "Upgrade Progress: %s1"
N/A310"TF_playerid_object_upgrading_level" "( Cấp %s1 ) Tiến độ nâng cấp: %s2"
N/A311"[english]TF_playerid_object_upgrading_level" "( Level %s1 ) Upgrade Progress: %s2"
N/A312"TF_playerid_object_diffteam" "%s1 của kẻ thù được xây dựng bởi %s2"
N/A313"[english]TF_playerid_object_diffteam" "Enemy %s1 built by %s2"
N/A314"TF_playerid_object_recharging" "Nạp: %s1%"
N/A315"[english]TF_playerid_object_recharging" "Recharging: %s1%"
N/A316"TF_playerid_healer" "Người hồi máu: "
N/A317"[english]TF_playerid_healer" "Healer: "
N/A318"TF_playerid_healtarget" "Đang hồi máu: "
N/A319"[english]TF_playerid_healtarget" "Healing: "
N/A320"TF_playerid_friendlyspy_disguise" "Đã cải trang thành %s1 %s2"
N/A321"[english]TF_playerid_friendlyspy_disguise" "Disguised as %s1 %s2"
N/A322"TF_playerid_mediccharge" "ÜberCharge: %s1%"
N/A323"[english]TF_playerid_mediccharge" "ÜberCharge: %s1%"
N/A324"TF_playerid_mediccharge_wpn" "ÜberCharge: %s1% (%s2)"
N/A325"[english]TF_playerid_mediccharge_wpn" "ÜberCharge: %s1% (%s2)"
N/A326"TF_playerid_noheal" "%s1 ngăn hồi máu!"
N/A327"[english]TF_playerid_noheal" "%s1 blocks healing!"
N/A328"TF_friendly" "đồng đội"
N/A329"[english]TF_friendly" "friendly"
N/A330"TF_enemy" "kẻ thù"
N/A331"[english]TF_enemy" "enemy"
N/A332"TF_Title" "TEAM FORTRESS"
N/A333"[english]TF_Title" "TEAM FORTRESS"
N/A334"TF_ClassSpecific_Keys" "KỸ NĂNG RIÊNG BIỆT CỦA NHÂN VẬT"
N/A335"[english]TF_ClassSpecific_Keys" "CLASS SPECIFIC SKILL"
N/A336"TF_ClassSkill_Medic" "MEDIC: Thi triển ÜberCharge"
N/A337"[english]TF_ClassSkill_Medic" "MEDIC: Deploy ÜberCharge"
N/A338"TF_ClassSkill_Heavy" "HEAVY: Quay nòng súng"
N/A339"[english]TF_ClassSkill_Heavy" "HEAVY: Spin Minigun Barrel"
N/A340"TF_ClassSkill_Sniper" "SNIPER: Phóng to ống ngắm súng tỉa"
N/A341"[english]TF_ClassSkill_Sniper" "SNIPER: Zoom Sniper Rifle"
N/A342"TF_ClassSkill_Spy" "SPY: Tàng hình / Hiện hình"
N/A343"[english]TF_ClassSkill_Spy" "SPY: Cloak / Uncloak"
N/A344"TF_ClassSkill_Spy_LastDisguise" "SPY: Hình giả dạng gần nhất"
N/A345"[english]TF_ClassSkill_Spy_LastDisguise" "SPY: Last Disguise"
N/A346"TF_ClassSkill_Spy_DisguiseTeam" "SPY: Bật-tắt giả dạng đội"
N/A347"[english]TF_ClassSkill_Spy_DisguiseTeam" "SPY: Toggle Disguise Team"
N/A348"TF_ClassSkill_Demoman" "DEMOMAN: Kích hoạt bom dính"
N/A349"[english]TF_ClassSkill_Demoman" "DEMOMAN: Detonate Stickybombs"
N/A350"TF_Call_For_Medic" "Gọi Cứu Thương"
N/A351"[english]TF_Call_For_Medic" "Call for a Medic"
N/A352"TF_DropFlag" "Đánh rơi va li"
N/A353"[english]TF_DropFlag" "Drop the briefcase"
N/A354"TF_Switch_Classes_Immediately" "Đổi nhân vật ngay lập tức"
N/A355"[english]TF_Switch_Classes_Immediately" "Switch classes immediately"
N/A356"TF_Toggle_RoundInfo_Map" "Bật tắt thông tin ván màn chơi"
N/A357"[english]TF_Toggle_RoundInfo_Map" "Toggle Round Info Map"
N/A358"TF_MapInfo" "Hiện thông tin bản đồ"
N/A359"[english]TF_MapInfo" "Show Map Information"
N/A360"TF_Inspect" "Xem mục tiêu hoặc đồ"
N/A361"[english]TF_Inspect" "Inspect Target or Item"
N/A362"TF_voice_menu_A" "Trình đơn đàm thoại 1"
N/A363"[english]TF_voice_menu_A" "Voice Menu 1"
N/A364"TF_voice_menu_B" "Trình đơn đàm thoại 2"
N/A365"[english]TF_voice_menu_B" "Voice Menu 2"
N/A366"TF_voice_menu_C" "Trình đơn đàm thoại 3"
N/A367"[english]TF_voice_menu_C" "Voice Menu 3"
N/A368"TF_freezecam_snapshot" "[%s1] Lưu lại khoảnh khắc này!"
N/A369"[english]TF_freezecam_snapshot" "[%s1] Save this moment!"
N/A370"TF_Chat_Team_Loc" "�(ĐỘI) �%s1� tại �%s3� : %s2"
N/A371"[english]TF_Chat_Team_Loc" "�(TEAM) �%s1� @ �%s3� :  %s2"
N/A372"TF_Chat_Team" "�(ĐỘI) �%s1� : %s2"
N/A373"[english]TF_Chat_Team" "�(TEAM) �%s1� :  %s2"
N/A374"TF_Chat_Team_Dead" "�*CHẾT*(ĐỘI) �%s1� : %s2"
N/A375"[english]TF_Chat_Team_Dead" "�*DEAD*(TEAM) �%s1� :  %s2"
N/A376"TF_Chat_Spec" "�(Khán giả) �%s1� : %s2"
N/A377"[english]TF_Chat_Spec" "�(Spectator) �%s1� :  %s2"
N/A378"TF_Chat_All" "�%s1 : %s2"
N/A379"[english]TF_Chat_All" "�%s1 :  %s2"
N/A380"TF_Chat_AllDead" "�*CHẾT* �%s1� : %s2"
N/A381"[english]TF_Chat_AllDead" "�*DEAD* �%s1� :  %s2"
N/A382"TF_Chat_AllSpec" "�*Khán giả* �%s1� : %s2"
N/A383"[english]TF_Chat_AllSpec" "�*SPEC* �%s1� :  %s2"
N/A384"TF_Name_Change" "�* �%s1� đã đổi tên thành �%s2"
N/A385"[english]TF_Name_Change" "�* �%s1� changed name to �%s2"
N/A386"Econ_holiday_restriction_halloween" "Giới hạn cho: Halloween"
N/A387"[english]Econ_holiday_restriction_halloween" "Holiday Restriction: Halloween"
N/A388"TF_Weapon_Bat" "Gậy"
N/A389"[english]TF_Weapon_Bat" "Bat"
N/A390"TF_Weapon_Bottle" "Chai"
N/A391"[english]TF_Weapon_Bottle" "Bottle"
N/A392"TF_Weapon_FireAxe" "Rìu cứu hoả"
N/A393"[english]TF_Weapon_FireAxe" "Fire Axe"
N/A394"TF_Weapon_Club" "Mã tấu"
N/A395"[english]TF_Weapon_Club" "Kukri"
N/A396"TF_Weapon_Crowbar" "Xà beng"
N/A397"[english]TF_Weapon_Crowbar" "Crowbar"
N/A398"TF_Weapon_Bonesaw" "Cưa xương"
N/A399"[english]TF_Weapon_Bonesaw" "Bonesaw"
N/A400"TF_Weapon_FlameThrower" "Súng phun lửa"
N/A401"[english]TF_Weapon_FlameThrower" "Flame Thrower"
N/A402"TF_Weapon_GrenadeLauncher" "Súng phóng lựu"
N/A403"[english]TF_Weapon_GrenadeLauncher" "Grenade Launcher"
N/A404"TF_Weapon_PipebombLauncher" "Súng phóng bom dính"
N/A405"[english]TF_Weapon_PipebombLauncher" "Stickybomb Launcher"
N/A406"TF_Weapon_Knife" "Dao"
N/A407"[english]TF_Weapon_Knife" "Knife"
N/A408"TF_Weapon_Medikit" "Hộp cứu thương"
N/A409"[english]TF_Weapon_Medikit" "Medikit"
N/A410"TF_Weapon_Minigun" "Minigun"
N/A411"[english]TF_Weapon_Minigun" "Minigun"
N/A412"TF_Weapon_Pistol" "Súng lục"
N/A413"[english]TF_Weapon_Pistol" "Pistol"
N/A414"TF_Weapon_Fists" "Nắm đấm"
N/A415"[english]TF_Weapon_Fists" "Fists"
N/A416"TF_Weapon_Revolver" "Súng cò quay"
N/A417"[english]TF_Weapon_Revolver" "Revolver"
N/A418"TF_Weapon_RocketLauncher" "Súng phóng tên lửa"
N/A419"[english]TF_Weapon_RocketLauncher" "Rocket Launcher"
N/A420"TF_Weapon_Shotgun" "Súng săn"
N/A421"[english]TF_Weapon_Shotgun" "Shotgun"
N/A422"TF_Weapon_Shovel" "Xẻng"
N/A423"[english]TF_Weapon_Shovel" "Shovel"
N/A424"TF_Weapon_SMG" "Súng tiểu liên"
N/A425"[english]TF_Weapon_SMG" "SMG"
N/A426"TF_Weapon_SniperRifle" "Súng tỉa"
N/A427"[english]TF_Weapon_SniperRifle" "Sniper Rifle"
N/A428"TF_Weapon_SuperSMG" "Siêu tiểu liên"
N/A429"[english]TF_Weapon_SuperSMG" "Super SMG"
N/A430"TF_Weapon_StickybombLauncher" "Súng phóng bom dính"
N/A431"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher" "Stickybomb Launcher"
N/A432"TF_Weapon_Tranq" "Súng gây mê"
N/A433"[english]TF_Weapon_Tranq" "Tranquilizer Gun"
N/A434"TF_Weapon_Wrench" "Mỏ lết"
N/A435"[english]TF_Weapon_Wrench" "Wrench"
N/A436"TF_Weapon_ObjectSelection" "Dựng"
N/A437"[english]TF_Weapon_ObjectSelection" "Build"
N/A438"TF_Weapon_PDA_Engineer" "PDA"
N/A439"[english]TF_Weapon_PDA_Engineer" "PDA"
N/A440"TF_Weapon_Flag" "Cờ"
N/A441"[english]TF_Weapon_Flag" "Flag"
N/A442"TF_Weapon_Nailgun" "Súng bắn đinh"
N/A443"[english]TF_Weapon_Nailgun" "Nail Gun"
N/A444"TF_Weapon_Medigun" "Súng hồi lực"
N/A445"[english]TF_Weapon_Medigun" "Medi Gun"
N/A446"TF_Weapon_Scattergun" "Súng hoa cải"
N/A447"[english]TF_Weapon_Scattergun" "Scattergun"
N/A448"TF_Weapon_SyringeGun" "Súng ống chích"
N/A449"[english]TF_Weapon_SyringeGun" "Syringe Gun"
N/A450"TF_Weapon_Watch" "Đồng hồ tàng hình"
N/A451"[english]TF_Weapon_Watch" "Invis Watch"
N/A452"TF_Weapon_FlareGun" "Súng bắn pháo sáng"
N/A453"[english]TF_Weapon_FlareGun" "Flare Gun"
N/A454"TF_Weapon_LunchBox" "Hộp ăn trưa"
N/A455"[english]TF_Weapon_LunchBox" "Lunch Box"
N/A456"TF_Wearable_Shield" "Khiên"
N/A457"[english]TF_Wearable_Shield" "Shield"
N/A458"TF_Weapon_Jar" "Jarate"
N/A459"[english]TF_Weapon_Jar" "Jar Based Karate"
N/A460"TF_Weapon_CompoundBow" "Cung"
N/A461"[english]TF_Weapon_CompoundBow" "Bow"
N/A462"TF_Weapon_Battle_Banner" "Cờ Chiến"
N/A463"[english]TF_Weapon_Battle_Banner" "Battle Banner"
N/A464"TF_Weapon_Sword" "Kiếm"
N/A465"[english]TF_Weapon_Sword" "Sword"
N/A466"TF_Weapon_Pickaxe" "Cuốc chim"
N/A467"[english]TF_Weapon_Pickaxe" "Pickaxe"
N/A468"TF_Weapon_SledgeHammer" "Búa tạ"
N/A469"[english]TF_Weapon_SledgeHammer" "Sledgehammer"
N/A470"TF_Weapon_MakeshiftClub" "Chùy tạm bợ"
N/A471"[english]TF_Weapon_MakeshiftClub" "Makeshift Club"
N/A472"TF_Wearable_Boots" "Giày"
N/A473"[english]TF_Wearable_Boots" "Boots"
N/A474"TF_Wearable_Medal" "Huy chương"
N/A475"[english]TF_Wearable_Medal" "Medal"
N/A476"TF_Wearable_Holiday_Hat" "Mũ ngày lễ"
N/A477"[english]TF_Wearable_Holiday_Hat" "Holiday Hat"
N/A478"TF_Wearable_HonestyHalo" "Aura of Incorruptibility"
N/A479"[english]TF_Wearable_HonestyHalo" "Aura of Incorruptibility"
N/A480"TF_Scout_Hat_1" "Mũ của gậy thủ"
N/A481"[english]TF_Scout_Hat_1" "Batter's Helmet"
N/A482"TF_Sniper_Hat_1" "Đai Thành Tích"
N/A483"[english]TF_Sniper_Hat_1" "Trophy Belt"
N/A484"TF_Soldier_Hat_1" "Soldier's Stash"
N/A485"[english]TF_Soldier_Hat_1" "Soldier's Stash"
N/A486"TF_Demo_Hat_1" "Demoman's Fro"
N/A487"[english]TF_Demo_Hat_1" "Demoman's Fro"
N/A488"TF_Medic_Hat_1" "Prussian Pickelhaube"
N/A489"[english]TF_Medic_Hat_1" "Prussian Pickelhaube"
N/A490"TF_Pyro_Hat_1" "Pyro's Beanie"
N/A491"[english]TF_Pyro_Hat_1" "Pyro's Beanie"
N/A492"TF_Heavy_Hat_1" "Mũ bóng bầu dục"
N/A493"[english]TF_Heavy_Hat_1" "Football Helmet"
N/A494"TF_Engineer_Hat_1" "Mũ thợ mỏ"
N/A495"[english]TF_Engineer_Hat_1" "Mining Light"
N/A496"TF_Spy_Hat_1" "Fancy Fedora"
N/A497"[english]TF_Spy_Hat_1" "Fancy Fedora"
N/A498"TF_Engineer_Cowboy_Hat" "Texas Ten Gallon"
N/A499"[english]TF_Engineer_Cowboy_Hat" "Texas Ten Gallon"
N/A500"TF_Engineer_Train_Hat" "Mũ của Engineer"
N/A501"[english]TF_Engineer_Train_Hat" "Engineer's Cap"
N/A502"TF_Heavy_Ushanka_Hat" "Ushanka của cảnh vệ"
N/A503"[english]TF_Heavy_Ushanka_Hat" "Officer's Ushanka"
N/A504"TF_Heavy_Stocking_cap" "Tough Guy's Toque"
N/A505"[english]TF_Heavy_Stocking_cap" "Tough Guy's Toque"
N/A506"TF_Soldier_Pot_Hat" "Nồi không gỉ"
N/A507"[english]TF_Soldier_Pot_Hat" "Stainless Pot"
N/A508"TF_Soldier_Viking_Hat" "Mũ sắt bạo chúa"
N/A509"[english]TF_Soldier_Viking_Hat" "Tyrant's Helm"
N/A510"TF_Demo_Scott_Hat" "Glengarry Bonnet"
N/A511"[english]TF_Demo_Scott_Hat" "Glengarry Bonnet"
N/A512"TF_Medic_Tyrolean_Hat" "Vintage Tyrolean"
N/A513"[english]TF_Medic_Tyrolean_Hat" "Vintage Tyrolean"
N/A514"TF_Pyro_Chicken_Hat" "Respectless Rubber Glove"
N/A515"[english]TF_Pyro_Chicken_Hat" "Respectless Rubber Glove"
N/A516"TF_Spy_Camera_Beard" "Râu gắn máy quay"
N/A517"[english]TF_Spy_Camera_Beard" "Camera Beard"
N/A518"TF_Medic_Mirror_Hat" "Otolaryngologist's Mirror"
N/A519"[english]TF_Medic_Mirror_Hat" "Otolaryngologist's Mirror"
N/A520"TF_Pyro_Fireman_Helmet" "Mũ lính cứu hỏa"
N/A521"[english]TF_Pyro_Fireman_Helmet" "Brigade Helm"
N/A522"TF_Scout_Bonk_Helmet" "Bonk Helm"
N/A523"[english]TF_Scout_Bonk_Helmet" "Bonk Helm"
N/A524"TF_Scout_Newsboy_Cap" "Ye Olde Baker Boy"
N/A525"[english]TF_Scout_Newsboy_Cap" "Ye Olde Baker Boy"
N/A526"TF_Spy_Derby_Hat" "Backbiter's Billycock"
N/A527"[english]TF_Spy_Derby_Hat" "Backbiter's Billycock"
N/A528"TF_Sniper_Straw_Hat" "Professional's Panama"
N/A529"[english]TF_Sniper_Straw_Hat" "Professional's Panama"
N/A530"TF_Sniper_Jarate_Headband" "Master's Yellow Belt"
N/A531"[english]TF_Sniper_Jarate_Headband" "Master's Yellow Belt"
N/A532"TF_Hatless_Scout" "Baseball Bill's Sports Shine"
N/A533"[english]TF_Hatless_Scout" "Baseball Bill's Sports Shine"
N/A534"TF_Hatless_Sniper" "Ritzy Rick's Hair Fixative"
N/A535"[english]TF_Hatless_Sniper" "Ritzy Rick's Hair Fixative"
N/A536"TF_Hatless_Engineer" "Texas Slim's Dome Shine"
N/A537"[english]TF_Hatless_Engineer" "Texas Slim's Dome Shine"
N/A538"TF_Demo_Top_Hat" "Scotsman's Stove Pipe"
N/A539"[english]TF_Demo_Top_Hat" "Scotsman's Stove Pipe"
N/A540"TF_HonestyHalo" "Cheater's Lament"
N/A541"[english]TF_HonestyHalo" "Cheater's Lament"
N/A542"TF_Halloween_Hat" "Mildly Disturbing Halloween Mask"
N/A543"[english]TF_Halloween_Hat" "Mildly Disturbing Halloween Mask"
N/A544"TF_Domination_Hat" "Ghastlier Gibus"
N/A545"[english]TF_Domination_Hat" "Ghastlier Gibus"
N/A546"TF_Domination_Hat_Desc" "Còn ghê hơn nữa."
N/A547"[english]TF_Domination_Hat_Desc" "Even more ghastly."
N/A548"TF_L4DHat" "Nón của Bill"
N/A549"[english]TF_L4DHat" "Bill's Hat"
N/A550"TF_Wearable_L4DHat" "Veteran's Beret"
N/A551"[english]TF_Wearable_L4DHat" "Veteran's Beret"
N/A552"TF_PropagandaContest_FirstPlace" "J.Axer's Dapper Topper"
N/A553"[english]TF_PropagandaContest_FirstPlace" "J.Axer's Dapper Topper"
N/A554"TF_PropagandaContest_SecondPlace" "Amber's Rad As All Hell Hat"
N/A555"[english]TF_PropagandaContest_SecondPlace" "Amber's Rad As All Hell Hat"
N/A556"TF_PropagandaContest_ThirdPlace" "Chú Sam"
N/A557"[english]TF_PropagandaContest_ThirdPlace" "Uncle Sam"
N/A558"TF_MedicMask" "Physician's Procedure Mask"
N/A559"[english]TF_MedicMask" "Physician's Procedure Mask"
N/A560"TF_HeavyHair" "Hound Dog"
N/A561"[english]TF_HeavyHair" "Hound Dog"
N/A562"TF_DemomanHallmark" "Hustler's Hallmark"
N/A563"[english]TF_DemomanHallmark" "Hustler's Hallmark"
N/A564"TF_SpyNobleHair" "Magistrate's Mullet"
N/A565"[english]TF_SpyNobleHair" "Magistrate's Mullet"
N/A566"TF_EngineerWeldingMask" "Mặt nạ hàn"
N/A567"[english]TF_EngineerWeldingMask" "Hotrod"
N/A568"TF_ScoutBeanie" "Troublemaker's Tossle Cap"
N/A569"[english]TF_ScoutBeanie" "Troublemaker's Tossle Cap"
N/A570"TF_PyroBrainSucker" "Triboniophorus Tyrannus"
N/A571"[english]TF_PyroBrainSucker" "Triboniophorus Tyrannus"
N/A572"TF_SoldierSamurai" "Kabuto sát thủ"
N/A573"[english]TF_SoldierSamurai" "Killer's Kabuto"
N/A574"TF_SniperPithHelmet" "Shooter's Sola Topi"
N/A575"[english]TF_SniperPithHelmet" "Shooter's Sola Topi"
N/A576"TF_TTG_MaxsHat" "Max's Severed Head"
N/A577"[english]TF_TTG_MaxsHat" "Max's Severed Head"
N/A578"DeathMsg_Suicide" "vĩnh biệt thế giới tàn nhẫn!"
N/A579"[english]DeathMsg_Suicide" "bid farewell, cruel world!"
N/A580"DeathMsg_AssistedSuicide" "kết liễu"
N/A581"[english]DeathMsg_AssistedSuicide" "finished off"
N/A582"DeathMsg_Fall" "đã vụng về ngã chết"
N/A583"[english]DeathMsg_Fall" "fell to a clumsy, painful death"
N/A584"Msg_Captured" "đã bị chiếm giữ"
N/A585"[english]Msg_Captured" "captured"
N/A586"Msg_Defended" "bảo vệ thành công"
N/A587"[english]Msg_Defended" "defended"
N/A588"Msg_Dominating" "đang THỐNG TRỊ"
N/A589"[english]Msg_Dominating" "is DOMINATING"
N/A590"Msg_Revenge" "đã TRẢ THÙ được"
N/A591"[english]Msg_Revenge" "got REVENGE on"
N/A592"Msg_PickedUpFlag" "đã nhặt va li tình báo!"
N/A593"[english]Msg_PickedUpFlag" "picked up the intelligence!"
N/A594"Msg_CapturedFlag" "đã đoạt tin tình báo!"
N/A595"[english]Msg_CapturedFlag" "captured the intelligence!"
N/A596"Msg_DefendedFlag" "bảo vệ va li tình báo!"
N/A597"[english]Msg_DefendedFlag" "defended the intelligence!"
N/A598"TF_OK" "OK"
N/A599"[english]TF_OK" "OK"
N/A600"TF_Spy_DisguiseRemoved" "Cải trang của bạn đã được bỏ."
N/A601"[english]TF_Spy_DisguiseRemoved" "Your disguise has been removed."
N/A602"TF_Spy_Disguising" "Đang cải trang thành %s1 %s2..."
N/A603"[english]TF_Spy_Disguising" "Disguising as %s1 %s2..."
N/A604"TF_Spy_Disguised_as" "Bạn đã cải trang thành %s1 %s2."
N/A605"[english]TF_Spy_Disguised_as" "You are disguised as a %s1 %s2."
N/A606"TF_Spy_DisguiseWeapon" "Vũ khí cải trang: %s1."
N/A607"[english]TF_Spy_DisguiseWeapon" "Disguise Weapon: %s1."
N/A608"TF_Spy_Disguise_Team_Blue" "BLU"
N/A609"[english]TF_Spy_Disguise_Team_Blue" "BLU"
N/A610"TF_Spy_Disguise_Team_Red" "RED"
N/A611"[english]TF_Spy_Disguise_Team_Red" "RED"
N/A612"TF_Object_Sentry" "Súng Sentry"
N/A613"[english]TF_Object_Sentry" "Sentry Gun"
N/A614"TF_Object_Dispenser" "Máy phân phát"
N/A615"[english]TF_Object_Dispenser" "Dispenser"
N/A616"TF_Object_Tele_Exit" "Teleporter Exit"
N/A617"[english]TF_Object_Tele_Exit" "Teleporter Exit"
N/A618"TF_object_sapper" "Máy phá điện"
N/A619"[english]TF_object_sapper" "Sapper"
N/A620"TF_Object_Sentry_360" "Sentry"
N/A621"[english]TF_Object_Sentry_360" "Sentry"
N/A622"TF_Object_Tele_Entrance_360" "Máy vào"
N/A623"[english]TF_Object_Tele_Entrance_360" "Entrance"
N/A624"TF_Object_Tele_Exit_360" "Máy ra"
N/A625"[english]TF_Object_Tele_Exit_360" "Exit"
N/A626"TF_ObjStatus_SentryGun_Building" "Đang xây dựng Súng Sentry... %s1"
N/A627"[english]TF_ObjStatus_SentryGun_Building" "Sentry Gun Building... %s1"
N/A628"TF_ObjStatus_SentryGun_Level1" "Súng Sentry ( Cấp %s1 ) Máu %s2 Đạn pháo %s3"
N/A629"[english]TF_ObjStatus_SentryGun_Level1" "Sentry Gun ( Level %s1 ) Health %s2 Shells %s3"
N/A630"TF_ObjStatus_SentryGun_Level3" "Súng Sentry ( Cấp 3 ) Máu %s1 Đạn pháo %s2 Tên lửa %s3"
N/A631"[english]TF_ObjStatus_SentryGun_Level3" "Sentry Gun ( Level 3 ) Health %s1 Shells %s2 Rockets %s3"
N/A632"TF_Obj_Teleporter_State_Ready" "Sẵn sàng"
N/A633"[english]TF_Obj_Teleporter_State_Ready" "Ready"
N/A634"TF_Obj_Teleporter_State_Charging" "Đang sạc"
N/A635"[english]TF_Obj_Teleporter_State_Charging" "Charging"
N/A636"CP5_red_setup_goal" "Chiếm cả năm cứ điểm để chiến thắng trò chơi!"
N/A637"[english]CP5_red_setup_goal" "Capture all five of the Control Points to win the game!"
N/A638"CP5_blue_setup_goal" "Chiếm cả năm cứ điểm để giành chiến thắng!"
N/A639"[english]CP5_blue_setup_goal" "Capture all five of the Control Points to win the game!"
N/A640"CP_setup_30sec" "Trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 30 giây nữa!"
N/A641"[english]CP_setup_30sec" "Game begins in 30 seconds!"
N/A642"CP_setup_10sec" "Trận đấu sẽ bắt đầu trong vòng 10 giây nữa!"
N/A643"[english]CP_setup_10sec" "Game begins in 10 seconds!"
N/A644"CP_cap_cp3" "Cứ điểm trung tâm"
N/A645"[english]CP_cap_cp3" "the Central Control Point"
N/A646"CP_cap_red_cp1" "Căn cứ RED"
N/A647"[english]CP_cap_red_cp1" "the RED Base"
N/A648"CP_cap_blue_cp1" "Căn cứ XANH"
N/A649"[english]CP_cap_blue_cp1" "the BLU Base"
N/A650"Dustbowl_red_setup_goal" "Bảo vệ cứ điểm khỏi BLU!"
N/A651"[english]Dustbowl_red_setup_goal" "Defend the Control points against team BLU!"
N/A652"Dustbowl_blue_setup_goal" "Chiếm hai cả hai Cứ điểm để thắng vòng đấu và tiến tiếp!"
N/A653"[english]Dustbowl_blue_setup_goal" "Capture both Control Points to win the round and advance!"
N/A654"Dustbowl_red_final_goal" "Phòng thủ hai cứ điểm cuối hoặc đối phương sẽ thắng!"
N/A655"[english]Dustbowl_red_final_goal" "Defend the final two Control Points or the enemy will win the game!"
N/A656"Dustbowl_blue_final_goal" "Chiếm hai Cứ điểm cuối cùng để thắng trò chơi!"
N/A657"[english]Dustbowl_blue_final_goal" "Capture the final two Control Points to win the game!"
N/A658"Dustbowl_team1" "Phe tấn công"
N/A659"[english]Dustbowl_team1" "Attackers"
N/A660"Dustbowl_team2" "Phe phòng thủ"
N/A661"[english]Dustbowl_team2" "Defenders"
N/A662"Dustbowl_protect_HQ" "Bảo vệ trụ sở khỏi\nphe tấn công !!"
N/A663"[english]Dustbowl_protect_HQ" "Protect your HQ from\nthe attacking team !!"
N/A664"Dustbowl_bring_flag" "Đưa lá cờ\nvề trụ sở !!"
N/A665"[english]Dustbowl_bring_flag" "Bring your flag\nto the HQ !!"
N/A666"Dustbowl_flag_returned" "Cờ đã trở lại căn cứ."
N/A667"[english]Dustbowl_flag_returned" "Flag has returned to base."
N/A668"Dustbowl_90_secs" "90 giây cho đến khi cổng mở."
N/A669"[english]Dustbowl_90_secs" "90 seconds till gates open."
N/A670"Dustbowl_60_secs" "60 giây cho đến khi cổng mở."
N/A671"[english]Dustbowl_60_secs" "60 seconds till gates open."
N/A672"Dustbowl_30_secs" "30 giây cho đến khi cổng mở."
N/A673"[english]Dustbowl_30_secs" "30 seconds till gates open."
N/A674"Dustbowl_10_secs" "10 giây cho đến khi cổng mở."
N/A675"[english]Dustbowl_10_secs" "10 seconds till gates open."
N/A676"Dustbowl_gates_open" "Cổng đã được mở !!"
N/A677"[english]Dustbowl_gates_open" "Gates are open !!"
N/A678"Dustbowl_five_minutes_left" "Thời gian còn lại:\nNăm phút"
N/A679"[english]Dustbowl_five_minutes_left" "Time remaining:\nFive minutes"
N/A680"Dustbowl_four_minutes_left" "Thời gian còn lại:\nBốn phút"
N/A681"[english]Dustbowl_four_minutes_left" "Time remaining:\nFour minutes"
N/A682"Dustbowl_three_minutes_left" "Thời gian còn lại:\nBa phút"
N/A683"[english]Dustbowl_three_minutes_left" "Time remaining:\nThree minutes"
N/A684"Dustbowl_two_minutes_left" "Thời gian còn lại:\nHai phút"
N/A685"[english]Dustbowl_two_minutes_left" "Time remaining:\nTwo minutes"
N/A686"Dustbowl_sixty_seconds_left" "Thời gian còn lại:\nSáu mươi giây"
N/A687"[english]Dustbowl_sixty_seconds_left" "Time remaining:\nSixty seconds"
N/A688"Dustbowl_thirty_seconds_left" "Thời gian còn lại:\nBa mươi giây"
N/A689"[english]Dustbowl_thirty_seconds_left" "Time remaining:\nThirty seconds"
N/A690"Dustbowl_attackers_win" "Căn cứ đã bị\nchiếm giữ ! !"
N/A691"[english]Dustbowl_attackers_win" "The Headquarters has\nbeen captured !!"
N/A692"Dustbowl_cap_1_A" "Cứ điểm đầu, chặng một"
N/A693"[english]Dustbowl_cap_1_A" "First Cap, Stage One"
N/A694"Dustbowl_cap_1_B" "Cứ điểm hai, chặng một"
N/A695"[english]Dustbowl_cap_1_B" "Second Cap, Stage One"
N/A696"Dustbowl_cap_2_A" "Cứ điểm đầu, chặng hai"
N/A697"[english]Dustbowl_cap_2_A" "First Cap, Stage Two"
N/A698"Dustbowl_cap_2_B" "Cứ điểm hai, chặng chặng hai"
N/A699"[english]Dustbowl_cap_2_B" "Second Cap, Stage Two"
N/A700"Dustbowl_cap_3_A" "Cứ điểm đầu, chặng ba"
N/A701"[english]Dustbowl_cap_3_A" "First Cap, Stage Three"
N/A702"Dustbowl_cap_3_B" "Rocket, cứ điểm cuối"
N/A703"[english]Dustbowl_cap_3_B" "the Rocket, Final Cap"
N/A704"Goldrush_red_setup_goal" "Ngăn cản đối phương đẩy xe bom đến căn cứ của bạn!"
N/A705"[english]Goldrush_red_setup_goal" "Prevent the enemy team from moving the cart to your base!"
N/A706"Goldrush_blue_final_goal" "Đẩy xe đến căn cứ đối phương để phá hủy nó và giành chiến thắng!"
N/A707"[english]Goldrush_blue_final_goal" "Move the cart to the enemy base to destroy it and win the game!"
N/A708"Goldrush_team1" "Tấn công"
N/A709"[english]Goldrush_team1" "Attackers"
N/A710"Goldrush_team2" "Phòng thủ"
N/A711"[english]Goldrush_team2" "Defenders"
N/A712"Goldrush_cap_1_A" "Cứ điểm đầu, chặng một"
N/A713"[english]Goldrush_cap_1_A" "First Cap, Stage One"
N/A714"Goldrush_cap_1_B" "Cứ điểm hai, chặng một"
N/A715"[english]Goldrush_cap_1_B" "Second Cap, Stage One"
N/A716"Goldrush_cap_2_A" "Cứ điểm đầu, chặng hai"
N/A717"[english]Goldrush_cap_2_A" "First Cap, Stage Two"
N/A718"Goldrush_cap_2_B" "Cứ điểm hai, chặng hai"
N/A719"[english]Goldrush_cap_2_B" "Second Cap, Stage Two"
N/A720"Goldrush_cap_3_A" "Cứ điểm đầu, chặng ba"
N/A721"[english]Goldrush_cap_3_A" "First Cap, Stage Three"
N/A722"Goldrush_cap_3_B" "Cứ điểm hai, chặng ba"
N/A723"[english]Goldrush_cap_3_B" "Second Cap, Stage Three"
N/A724"Goldrush_cap_3_C" "Atomic pit, cứ điểm cuối"
N/A725"[english]Goldrush_cap_3_C" "Atomic pit, Final Cap"
N/A726"Badwater_cap_1" "Cứ điểm đầu"
N/A727"[english]Badwater_cap_1" "First Capture point"
N/A728"Badwater_cap_2" "Cứ điểm hai"
N/A729"[english]Badwater_cap_2" "Second Capture point"
N/A730"Badwater_cap_3" "Cứ điểm ba"
N/A731"[english]Badwater_cap_3" "Third Capture point"
N/A732"Badwater_cap_4" "Cứ điểm cuối"
N/A733"[english]Badwater_cap_4" "Final Capture point"
N/A734"2fort_red_setup_goal" "Lấy va li tình báo từ tầng hầm của kẻ địch. Trở lại tầng hầm của bạn để thắng trận!"
N/A735"[english]2fort_red_setup_goal" "Grab the Intelligence Briefcase from the enemy basement. Return to your basement to win!"
N/A736"2fort_blue_setup_goal" "Lấy va li tình báo từ tầng hầm của kẻ địch. Trở lại tầng hầm của bạn để thắng trận!"
N/A737"[english]2fort_blue_setup_goal" "Grab the Intelligence Briefcase from the enemy basement. Return to your basement to win!"
N/A738"Granary_red_setup_goal" "Chiếm cả năm cứ điểm để giành chiến thắng!"
N/A739"[english]Granary_red_setup_goal" "Capture all five Control Points to win the game!"
N/A740"Granary_blue_setup_goal" "Chiếm cả năm cứ điểm để giành chiến thắng!"
N/A741"[english]Granary_blue_setup_goal" "Capture all five Control Points to win the game!"
N/A742"Granary_cap_red_cp2" "nhà kho RED"
N/A743"[english]Granary_cap_red_cp2" "the RED Warehouse"
N/A744"Granary_cap_red_cp1" "căn cứ RED"
N/A745"[english]Granary_cap_red_cp1" "the RED Base"
N/A746"Granary_cap_blue_cp2" "nhà kho BLU"
N/A747"[english]Granary_cap_blue_cp2" "the BLU Warehouse"
N/A748"Granary_cap_blue_cp1" "căn cứ BLU"
N/A749"[english]Granary_cap_blue_cp1" "the BLU Base"
N/A750"Gravelpit_red_setup_goal" "Bảo vệ ba cứ điểm trước đội BLU để giành chiến thắng!"
N/A751"[english]Gravelpit_red_setup_goal" "Defend all three Control Points against team BLU to win the game!"
N/A752"Gravelpit_blue_setup_goal" "Chiếm cả ba cứ điểm để thắng! Đầu tiên chiếm điểm A và B, rồi sau đó đến C."
N/A753"[english]Gravelpit_blue_setup_goal" "Capture all three Controls Points to win! First capture A and B, then move on to C."
N/A754"Hydro_red_setup_goal" "Chiếm cứ điểm duy nhất của đội BLU để thắng ván. Ngăn chặn họ làm điều tương tự!"
N/A755"[english]Hydro_red_setup_goal" "Capture BLU's single Control Point to win the round. Prevent them from doing the same!"
N/A756"Hydro_blue_setup_goal" "Chiếm cứ điểm duy nhất của đội RED để thắng ván. Ngăn chặn họ làm điều tương tự!"
N/A757"[english]Hydro_blue_setup_goal" "Capture RED's single Control Point to win the round. Prevent them from doing the same!"
N/A758"Hydro_red_base_attack" "Chiếm cứ điểm cuối cùng của đội BLU để thắng trận đấu!"
N/A759"[english]Hydro_red_base_attack" "Capture team BLU's final Control Point to win the game!"
N/A760"Hydro_red_base_defend" "Phòng thủ cứ điểm cuối cùng của bạn, nếu không đội BLU sẽ thắng!"
N/A761"[english]Hydro_red_base_defend" "Defend your final Control Point against BLU or they will win!"
N/A762"Hydro_blue_base_attack" "Chiếm cứ điểm cuối cùng của đội RED để thắng trận đấu!"
N/A763"[english]Hydro_blue_base_attack" "Capture team RED's final Control Point to win the game!"
N/A764"Hydro_blue_base_defend" "Phòng thủ cứ điểm cuối cùng của bạn, nếu không đội RED sẽ thắng!"
N/A765"[english]Hydro_blue_base_defend" "Defend your final Control Point against RED or they will win!"
N/A766"Hydro_cap_red_base" "căn cứ RED"
N/A767"[english]Hydro_cap_red_base" "the RED Base"
N/A768"Hydro_cap_blue_base" "căn cứ BLU"
N/A769"[english]Hydro_cap_blue_base" "the BLU Base"
N/A770"Hydro_cap_radar_dish" "chảo ra đa"
N/A771"[english]Hydro_cap_radar_dish" "the Radar Dish"
N/A772"Hydro_cap_dam" "đập nước"
N/A773"[english]Hydro_cap_dam" "the Dam"
N/A774"Hydro_cap_power_plant" "nhà máy điện"
N/A775"[english]Hydro_cap_power_plant" "the Power Plant"
N/A776"Hydro_cap_warehouse" "nhà kho"
N/A777"[english]Hydro_cap_warehouse" "the Warehouse"
N/A778"Well_red_setup_goal" "Chiếm cả năm cứ điểm để giành chiến thắng!"
N/A779"[english]Well_red_setup_goal" "Capture all five of the Control Points to win the game!"
N/A780"Well_blue_setup_goal" "Chiếm cả năm cứ điểm để giành chiến thắng!"
N/A781"[english]Well_blue_setup_goal" "Capture all five of the Control Points to win the game!"
N/A782"Well_setup_30sec" "Trò chơi sẽ bắt đầu trong 30 giây!"
N/A783"[english]Well_setup_30sec" "Game begins in 30 seconds!"
N/A784"Well_setup_10sec" "Trò chơi sẽ bắt đầu trong 10 giây!"
N/A785"[english]Well_setup_10sec" "Game begins in 10 seconds!"
N/A786"Well_cap_red_two" "Nhà kho đội RED"
N/A787"[english]Well_cap_red_two" "the RED Warehouse"
N/A788"Well_cap_red_rocket" "Căn cứ đội RED"
N/A789"[english]Well_cap_red_rocket" "the RED Base"
N/A790"Well_cap_blue_two" "Nhà kho đội xanh"
N/A791"[english]Well_cap_blue_two" "the BLU Warehouse"
N/A792"Well_cap_blue_rocket" "Căn cứ đội xanh"
N/A793"[english]Well_cap_blue_rocket" "the BLU Base"
N/A794"Pipeline_cap_1_red" "Cứ điểm đầu tiên của đội Red"
N/A795"[english]Pipeline_cap_1_red" "Red's first Capture point"
N/A796"Pipeline_cap_1_blue" "Cứ điểm đầu tiên của đội Blue"
N/A797"[english]Pipeline_cap_1_blue" "Blue's first Capture point"
N/A798"Pipeline_cap_2_red" "Cứ điểm thứ hai của đội Red"
N/A799"[english]Pipeline_cap_2_red" "Red's second Capture point"
N/A800"Pipeline_cap_2_blue" "Cứ điểm thứ hai của đội Blue"
N/A801"[english]Pipeline_cap_2_blue" "Blue's second Capture point"
N/A802"Pipeline_cap_3_red" "Cứ điểm cuối cùng của đội Red"
N/A803"[english]Pipeline_cap_3_red" "Red's final capture point"
N/A804"Pipeline_cap_3_blue" "Cứ điểm cuối cùng của đội Blue"
N/A805"[english]Pipeline_cap_3_blue" "Blue's final capture point"
N/A806"koth_setup_goal" "Chiếm và giữ cứ điểm để giành chiến thắng!"
N/A807"[english]koth_setup_goal" "Capture and hold the Control Point to win the game!"
N/A808"koth_viaduct_cap" "Cứ điểm"
N/A809"[english]koth_viaduct_cap" "the Control Point"
N/A810"Arena_cap" "Cứ điểm"
N/A811"[english]Arena_cap" "the Control Point"
N/A812"Winpanel_Team1" "ĐỘI"
N/A813"[english]Winpanel_Team1" "TEAM"
N/A814"Winpanel_Team2" "Đội"
N/A815"[english]Winpanel_Team2" "Team"
N/A816"Winpanel_BlueWins" "ĐỘI BLU THẮNG!"
N/A817"[english]Winpanel_BlueWins" "BLU TEAM WINS!"
N/A818"Winpanel_BlueAdvances" "ĐỘI BLU CHIẾM KHU VỰC"
N/A819"[english]Winpanel_BlueAdvances" "BLU TEAM SEIZES AREA"
N/A820"Winpanel_BlueDefends" "ĐỘI BLU PHÒNG THỦ!"
N/A821"[english]Winpanel_BlueDefends" "BLU TEAM DEFENDS!"
N/A822"Winpanel_RedWins" "ĐỘI RED THẮNG!"
N/A823"[english]Winpanel_RedWins" "RED TEAM WINS!"
N/A824"Winpanel_RedAdvances" "ĐỘI RED CHIẾM KHU VỰC"
N/A825"[english]Winpanel_RedAdvances" "RED TEAM SEIZES AREA"
N/A826"Winpanel_RedDefends" "ĐỘI RED PHÒNG THỦ!"
N/A827"[english]Winpanel_RedDefends" "RED TEAM DEFENDS!"
N/A828"Winpanel_TeamWins" "%s1 %s2 THẮNG!"
N/A829"[english]Winpanel_TeamWins" "%s1 %s2 WINS!"
N/A830"Winpanel_TeamLost" "%s1 %s2 THUA!"
N/A831"[english]Winpanel_TeamLost" "%s1 %s2 LOST!"
N/A832"Winpanel_TeamAdvances" "%s1 %s2 CHIẾM KHU VỰC"
N/A833"[english]Winpanel_TeamAdvances" "%s1 %s2 SEIZES AREA"
N/A834"Winpanel_TeamDefends" "%s1 %s2 PHÒNG THỦ!"
N/A835"[english]Winpanel_TeamDefends" "%s1 %s2 DEFENDS!"
N/A836"Winpanel_BlueMVPs" "MVP đội BLU:"
N/A837"[english]Winpanel_BlueMVPs" "BLU Team MVPs:"
N/A838"Winpanel_RedMVPs" "MVP đội RED:"
N/A839"[english]Winpanel_RedMVPs" "RED Team MVPs:"
N/A840"Winpanel_TopPlayers" "Người chơi dẫn đầu:"
N/A841"[english]Winpanel_TopPlayers" "Top Players:"
N/A842"Winpanel_PointsThisRound" "Điểm trong ván này:"
N/A843"[english]Winpanel_PointsThisRound" "Points this round:"
N/A844"Winpanel_CapturePointsRemaining" "Thêm %s1 khu vực để thắng"
N/A845"[english]Winpanel_CapturePointsRemaining" "%s1 more areas to win"
N/A846"Winpanel_CapturePointRemaining" "Thêm %s1 khu vực để thắng"
N/A847"[english]Winpanel_CapturePointRemaining" "%s1 more area to win"
N/A848"Winpanel_WinningCapture" "Người ghi điểm thắng: %s1"
N/A849"[english]Winpanel_WinningCapture" "Winning capture: %s1"
N/A850"Winreason_AllPointsCaptured" "%s1 đã chiếm tất cả cứ điểm"
N/A851"[english]Winreason_AllPointsCaptured" "%s1 captured all control points"
N/A852"Winreason_FlagCaptureLimit" "%s1 đã chiếm tin tình báo của kẻ địch %s2 lần"
N/A853"[english]Winreason_FlagCaptureLimit" "%s1 captured the enemy intelligence %s2 times"
N/A854"Winreason_OpponentsDead" "%s1 đã giết tất cả kẻ địch trong khi chết"
N/A855"[english]Winreason_OpponentsDead" "%s1 killed all opponents during sudden death"
N/A856"Winreason_DefendedUntilTimeLimit" "%s1 đã được bảo vệ thành công cho đến hết thời gian"
N/A857"[english]Winreason_DefendedUntilTimeLimit" "%s1 successfully defended until time ran out"
N/A858"Winreason_TimeLimit" "%s1 có nhiều điểm hơn khi thời gian kết thúc"
N/A859"[english]Winreason_TimeLimit" "%s1 had more points when the time limit was reached"
N/A860"Winreason_WinLimit" "%s1 đã có nhiều điểm hơn khi đạt giới hạn thắng"
N/A861"[english]Winreason_WinLimit" "%s1 had more points when the win limit was reached"
N/A862"Winreason_Stalemate" "Tất cả là lũ thua cuộc"
N/A863"[english]Winreason_Stalemate" "You're all losers"
N/A864"Winreason_Arena" "%s1 đã giết tất cả kẻ địch"
N/A865"[english]Winreason_Arena" "%s1 killed all opponents"
N/A866"Winreason_PayloadRace" "%s1 đã thắng cuộc đua đẩy xe"
N/A867"[english]Winreason_PayloadRace" "%s1 won the payload race"
N/A868"Tournament_WaitingForTeams" "Đang chờ sắp xếp đội"
N/A869"[english]Tournament_WaitingForTeams" "Waiting for teams to organize"
N/A870"Tournament_Countdown" "Bắt đầu trong %s1 giây... 'F4' để huỷ"
N/A871"[english]Tournament_Countdown" "Starting in %s1 seconds... 'F4' to cancel"
N/A872"Tournament_TeamReady" "Sẵn sàng"
N/A873"[english]Tournament_TeamReady" "Ready"
N/A874"Tournament_TeamNotReady" "Chưa sẵn sàng"
N/A875"[english]Tournament_TeamNotReady" "Not Ready"
N/A876"Tournament_WinConditions" "Điều kiện thắng:"
N/A877"[english]Tournament_WinConditions" "Win Conditions: "
N/A878"Tournament_WinConditionsMinute" "phút"
N/A879"[english]Tournament_WinConditionsMinute" "minute"
N/A880"Tournament_WinConditionsRound" "ván"
N/A881"[english]Tournament_WinConditionsRound" "round"
N/A882"Tournament_WinConditionsWin" "thắng"
N/A883"[english]Tournament_WinConditionsWin" "win"
N/A884"Tournament_WinConditionsMinutes" "phút"
N/A885"[english]Tournament_WinConditionsMinutes" "minutes"
N/A886"Tournament_WinConditionsRounds" "ván"
N/A887"[english]Tournament_WinConditionsRounds" "rounds"
N/A888"Tournament_WinConditionsWins" "Thắng"
N/A889"[english]Tournament_WinConditionsWins" "wins"
N/A890"Tournament_WinConditionsNone" "Trống"
N/A891"[english]Tournament_WinConditionsNone" "None"
N/A892"Tournament_WinConditionsSecond" "giây"
N/A893"[english]Tournament_WinConditionsSecond" "second"
N/A894"Tournament_WinConditionsSeconds" "giây"
N/A895"[english]Tournament_WinConditionsSeconds" "seconds"
N/A896"Tournament_TeamSetupNotReady" "Đội chưa sẵn sàng"
N/A897"[english]Tournament_TeamSetupNotReady" "Team Not Ready"
N/A898"Tournament_TeamSetupReady" "Đội đã sẵn sàng"
N/A899"[english]Tournament_TeamSetupReady" "Team Ready"
N/A900"Tournament_Instructions" "F4 = đổi tên đội/trạng thái"
N/A901"[english]Tournament_Instructions" "F4 = change team name/status"
N/A902"Tournament_TeamNamePanel" "Tên đội"
N/A903"[english]Tournament_TeamNamePanel" "Team Name"
N/A904"Winpanel_TournamentTeamWins" "%s1 THẮNG!"
N/A905"[english]Winpanel_TournamentTeamWins" "%s1 WINS!"
N/A906"Winpanel_TournamentTeamLost" "%s1 THUA!"
N/A907"[english]Winpanel_TournamentTeamLost" "%s1 LOST!"
N/A908"Winpanel_TournamentTeamAdvances" "%s1 CHIẾM KHU VỰC"
N/A909"[english]Winpanel_TournamentTeamAdvances" "%s1 SEIZES AREA"
N/A910"Winpanel_TournamentTeamDefends" "%s1 PHÒNG THỦ!"
N/A911"[english]Winpanel_TournamentTeamDefends" "%s1 DEFENDS!"
N/A912"Winpanel_TournamentMVPs" "MVP %s1:"
N/A913"[english]Winpanel_TournamentMVPs" "%s1 MVPs:"
N/A914"Tournament_StopWatchNoCap" "Thời gian chiếm chưa được xác định"
N/A915"[english]Tournament_StopWatchNoCap" "Capture time not yet set"
N/A916"Tournament_StopWatchPointCaptureAttacker" "Chiếm %s1 %s2 để thắng!"
N/A917"[english]Tournament_StopWatchPointCaptureAttacker" "Capture %s1 %s2 to win!"
N/A918"Tournament_StopWatchPointCaptureDefender" "Phòng thủ %s1 %s2 để thắng!"
N/A919"[english]Tournament_StopWatchPointCaptureDefender" "Defend %s1 %s2 to win!"
N/A920"Tournament_StopWatchPointCaptureSpectator" "Đội tấn công cần %s1 %s2 để thắng"
N/A921"[english]Tournament_StopWatchPointCaptureSpectator" "Attackers need %s1 %s2 to win"
N/A922"Tournament_StopWatch_Point" "điểm"
N/A923"[english]Tournament_StopWatch_Point" "point"
N/A924"Tournament_StopWatch_Points" "điểm"
N/A925"[english]Tournament_StopWatch_Points" "points"
N/A926"Tournament_StopWatch_TimeVictory" "Đánh bại thời gian của %s1 để thắng!"
N/A927"[english]Tournament_StopWatch_TimeVictory" "Beat %s1's time to win!"
N/A928"Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "Thời gian của %s1"
N/A929"[english]Tournament_StopWatch_TimeVictoryDefender" "%s1's time"
N/A930"Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Chặn bước tiến đội %s1!"
N/A931"[english]Tournament_StopWatch_LabelDefender" "Stop %s1's advance!"
N/A932"Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Đánh bại điểm của %s1 để thắng!"
N/A933"[english]Tournament_StopWatch_AttackerScore" "Beat %s1's score to win!"
N/A934"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 đạt �%s2� chỉ trong �%s3�. Nếu %s4 đạt �%s5� nhanh hơn, họ sẽ thắng!"
N/A935"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime" "%s1 got �%s2� in just �%s3�. If %s4 gets �%s5� faster, they win!"
N/A936"Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "Nếu %s1 không đánh bại thời gian của %s2, họ vẫn có thể thắng bằng cách chiếm nhiều cứ điểm hơn. Để thắng, %s3 cần chiếm �%s4� trước khi ván kết thúc!\n\n' F1 ' để đóng."
N/A937"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPointsAndTime2" "If %s1 doesn't beat %s2's time, they can still win by capturing more points. To win, %s3 needs to capture �%s4� before the round ends!\n\n' F1 ' to close."
N/A938"Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 không chiếm được điểm nào trong ván vừa rồi. Nếu %s2 chiếm được �1 điểm�, họ thắng!\n\n' F1 ' để đóng."
N/A939"[english]Tournament_StopWatch_GoalTextPoints" "%s1 didn't capture any points last round. If %s2 captures �1 point�, they win!\n\n' F1 ' to close."
N/A940"TF_Gates_90_secs" "90 giây trước khi cổng mở."
N/A941"[english]TF_Gates_90_secs" "90 seconds till gates open."
N/A942"TF_Gates_60_secs" "60 giây trước khi cổng mở."
N/A943"[english]TF_Gates_60_secs" "60 seconds till gates open."
N/A944"TF_Gates_30_secs" "30 giây trước khi cổng mở."
N/A945"[english]TF_Gates_30_secs" "30 seconds till gates open."
N/A946"TF_Gates_10_secs" "10 giây trước khi cổng mở."
N/A947"[english]TF_Gates_10_secs" "10 seconds till gates open."
N/A948"TF_Gates_open" "Cổng mở !!"
N/A949"[english]TF_Gates_open" "Gates are open !!"
N/A950"TF_Time_FiveMinutesLeft" "Thời gian còn lại:\nNăm phút"
N/A951"[english]TF_Time_FiveMinutesLeft" "Time remaining:\nFive minutes"
N/A952"TF_Time_FourMinutesLeft" "Thời gian còn lại:\nBốn phút"
N/A953"[english]TF_Time_FourMinutesLeft" "Time remaining:\nFour minutes"
N/A954"TF_Time_ThreeMinutesLeft" "Thời gian còn lại:\nBa phút"
N/A955"[english]TF_Time_ThreeMinutesLeft" "Time remaining:\nThree minutes"
N/A956"TF_Time_TwoMinutesLeft" "Thời gian còn lại:\nHai phút"
N/A957"[english]TF_Time_TwoMinutesLeft" "Time remaining:\nTwo minutes"
N/A958"TF_Time_SixtySecondsLeft" "Thời gian còn lại:\nSáu mươi giây"
N/A959"[english]TF_Time_SixtySecondsLeft" "Time remaining:\nSixty seconds"
N/A960"TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Thời gian còn lại:\nBa mươi giây"
N/A961"[english]TF_Time_ThirtySecondsLeft" "Time remaining:\nThirty seconds"
N/A962"TF_AD_FlagReturned" "Lá cờ đã trở về căn cứ."
N/A963"[english]TF_AD_FlagReturned" "Flag has returned to base."
N/A964"TF_CTF_PlayerPickup" "Bạn NHẶT được TÌNH BÁO CỦA ĐỊCH!\n\nTrở về CĂN CỨ!"
N/A965"[english]TF_CTF_PlayerPickup" "You PICKED UP the ENEMY INTELLIGENCE!\n\nReturn to BASE!"
N/A966"TF_CTF_PlayerTeamPickup" "Đội của bạn ĐÃ NHẶT TẬP TÀI LIỆU CỦA ĐỐI PHƯƠNG !"
N/A967"[english]TF_CTF_PlayerTeamPickup" "Your team PICKED UP the ENEMY INTELLIGENCE!"
N/A968"TF_CTF_OtherTeamPickup" "CẶP TÀI LIỆU CỦA ĐỘI BẠN đã BỊ LẤY !"
N/A969"[english]TF_CTF_OtherTeamPickup" "Your INTELLIGENCE has been PICKED UP!"
N/A970"TF_CTF_PlayerDrop" "Bạn đánh rơi cặp tài liệu của kẻ thù !"
N/A971"[english]TF_CTF_PlayerDrop" "You dropped the ENEMY INTELLIGENCE!"
N/A972"TF_CTF_PlayerTeamReset" "TÀI LIỆU CỦA BẠN đã được mang trở lại!"
N/A973"[english]TF_CTF_PlayerTeamReset" "Your INTELLIGENCE has been returned!"
N/A974"TF_CTF_OtherTeamReset" "TÀI LIỆU CỦA KẺ THÙ đã được mang trở lại!"
N/A975"[english]TF_CTF_OtherTeamReset" "The ENEMY INTELLIGENCE was returned!"
N/A976"TF_CTF_Wrong_Goal" "Mang TÀI LIỆU trở về CĂN CỨ CỦA BẠN."
N/A977"[english]TF_CTF_Wrong_Goal" "Take the INTELLIGENCE back to YOUR BASE."
N/A978"TF_CTF_No_Invuln" "Bạn không thể trở nên BẤT TỬ trong khi đang mang TÀI LIỆU CỦA KẺ THÙ!"
N/A979"[english]TF_CTF_No_Invuln" "You cannot be INVULNERABLE while carrying the ENEMY INTELLIGENCE!"
N/A980"TF_CTF_No_Tele" "Bạn không thể DỊCH CHUYỂN trong khi đang mang TÀI LIỆU CỦA KẺ THÙ!"
N/A981"[english]TF_CTF_No_Tele" "You cannot TELEPORT while carrying the ENEMY INTELLIGENCE!"
N/A982"Team_Waiting_for_teammate" "Chờ\nđồng đội"
N/A983"[english]Team_Waiting_for_teammate" "Waiting for\nteammate"
N/A984"Team_Capture_OwnPoint" "Phòng thủ\nvị trí này."
N/A985"[english]Team_Capture_OwnPoint" "Defend\nthis point."
N/A986"Team_Progress_Blocked" "Quá trình\nbị chặn\nbởi kẻ thù."
N/A987"[english]Team_Progress_Blocked" "Progress\nblocked\nby enemy"
N/A988"Cant_cap_stealthed" "Không thể chiếm điểm\n khi tàng hình."
N/A989"[english]Cant_cap_stealthed" "Cannot capture point\n while invisible."
N/A990"Cant_cap_disguised" "Không thể chiếm điểm\n khi ngụy trang."
N/A991"[english]Cant_cap_disguised" "Cannot capture point\n while disguised."
N/A992"Cant_cap_invuln" "Không thể chiếm điểm\n khi bất khả xâm phạm."
N/A993"[english]Cant_cap_invuln" "Cannot capture point\n while invulnerable."
N/A994"Cant_cap_stunned" "Không thể chiếm điểm\n khi bị choáng."
N/A995"[english]Cant_cap_stunned" "Cannot capture point\n while stunned."
N/A996"TF_Invade_FlagReturned" "CỜ đã được hoàn trả!"
N/A997"[english]TF_Invade_FlagReturned" "The FLAG has returned!"
N/A998"TF_Invade_PlayerPickup" "Bạn đã NHẶT được CỜ!\n\nĐem nó đến CĂN CỨ ĐỊCH!"
N/A999"[english]TF_Invade_PlayerPickup" "You PICKED UP the FLAG!\n\nTake it to the ENEMY BASE!"
N/A1000"TF_Invade_PlayerTeamPickup" "Đội của bạn đã NHẶT được CỜ!"
N/A1001"[english]TF_Invade_PlayerTeamPickup" "Your team PICKED UP the FLAG!"
N/A1002"TF_Invade_OtherTeamPickup" "ĐỊCH đã NHẶT được CỜ!"
N/A1003"[english]TF_Invade_OtherTeamPickup" "The ENEMY has PICKED UP the FLAG!"
N/A1004"TF_Invade_PlayerCapture" "Bạn đã CHIẾM được CỜ!"
N/A1005"[english]TF_Invade_PlayerCapture" "You CAPTURED the FLAG!"
N/A1006"TF_Invade_PlayerTeamCapture" "Đội của bạn đã CHIẾM được CỜ!"
N/A1007"[english]TF_Invade_PlayerTeamCapture" "Your team CAPTURED the FLAG!"
N/A1008"TF_Invade_OtherTeamCapture" "ĐỊCH đã CHIẾM được CỜ!"
N/A1009"[english]TF_Invade_OtherTeamCapture" "The ENEMY CAPTURED the FLAG!"
N/A1010"TF_Invade_PlayerFlagDrop" "Bạn đã đánh rơi CỜ!"
N/A1011"[english]TF_Invade_PlayerFlagDrop" "You dropped the FLAG!"
N/A1012"TF_Invade_FlagDrop" "CỜ đã bị rơi!"
N/A1013"[english]TF_Invade_FlagDrop" "The FLAG was dropped!"
N/A1014"TF_Invade_Wrong_Goal" "Đem cờ đến căn cứ ĐỊCH."
N/A1015"[english]TF_Invade_Wrong_Goal" "Take the flag to the ENEMY BASE."
N/A1016"TF_Invade_FlagNeutral" "CỜ đã về trạng thái TRUNG LẬP!\nĐoạt CỜ mau!"
N/A1017"[english]TF_Invade_FlagNeutral" "The FLAG has become NEUTRAL!\nGet the FLAG!"
N/A1018"FreezePanel_NoKiller" "Bạn vừa bị giết"
N/A1019"[english]FreezePanel_NoKiller" "You were killed"
N/A1020"FreezePanel_Killer" "Bạn đã bị giết bởi"
N/A1021"[english]FreezePanel_Killer" "You were killed by"
N/A1022"FreezePanel_Killer_Dead" "Bạn đã bị giết bởi tên đã chết"
N/A1023"[english]FreezePanel_Killer_Dead" "You were killed by the late"
N/A1024"FreezePanel_Nemesis" "Bạn đã lại bị giết bởi"
N/A1025"[english]FreezePanel_Nemesis" "You were killed again by"
N/A1026"FreezePanel_KillerObject" "Bạn đã bị giết bởi %objectkiller% của"
N/A1027"[english]FreezePanel_KillerObject" "You were killed by the %objectkiller% of"
N/A1028"FreezePanel_Callout" "Một mẩu của bạn!"
N/A1029"[english]FreezePanel_Callout" "A bit of you!"
N/A1030"FreezePanel_Callout2" "Mẩu khác!"
N/A1031"[english]FreezePanel_Callout2" "Another bit!"
N/A1032"Callout_Ragdoll" "Bạn!"
N/A1033"[english]Callout_Ragdoll" "You!"
N/A1034"Callout_Head" "Đầu bạn!"
N/A1035"[english]Callout_Head" "Your head!"
N/A1036"Callout_Foot" "Chân bạn!"
N/A1037"[english]Callout_Foot" "Your foot!"
N/A1038"Callout_Hand" "Tay bạn!"
N/A1039"[english]Callout_Hand" "Your hand!"
N/A1040"Callout_Torso" "Thân bạn!"
N/A1041"[english]Callout_Torso" "Your torso!"
N/A1042"WaitingForPlayersPanel_WaitOnPlayers" "Đang chờ người chơi khác"
N/A1043"[english]WaitingForPlayersPanel_WaitOnPlayers" "Waiting for other players"
N/A1044"game_WaitingForPlayers" "Đang chờ người chơi"
N/A1045"[english]game_WaitingForPlayers" "Waiting For Players"
N/A1046"game_Overtime" "Ngoài giờ"
N/A1047"[english]game_Overtime" "Overtime"
N/A1048"game_Setup" "Cài đặt"
N/A1049"[english]game_Setup" "Setup"
N/A1050"EnterStalemate" "Chế độ Đột tử!\nKhông thể hồi sinh nữa!"
N/A1051"[english]EnterStalemate" "Sudden Death Mode!\nNo more respawning!"
N/A1052"game_SuddenDeath" "Đột tử"
N/A1053"[english]game_SuddenDeath" "Sudden Death"
N/A1054"game_stalemate_cant_change_class" "Đã qua %s1 giây.\nHiện giờ bạn không thể đổi cấp trong chế độ Đột tử nữa!"
N/A1055"[english]game_stalemate_cant_change_class" "%s1 seconds have passed.\nYou can't change class in Sudden Death Mode now!"
N/A1056"TF_CantChangeClassNow" "Bạn không thể đổi nhân vật ngay lúc này."
N/A1057"[english]TF_CantChangeClassNow" "You can't change class at this time."
N/A1058"TF_CantChangeTeamNow" "Bạn không thể chuyển đội ngay lúc này."
N/A1059"[english]TF_CantChangeTeamNow" "You can't change team at this time."
N/A1060"Gametype_CTF" "Cướp cờ"
N/A1061"[english]Gametype_CTF" "Capture the Flag"
N/A1062"Gametype_CP" "Chiếm cứ điểm"
N/A1063"[english]Gametype_CP" "Control Points"
N/A1064"Gametype_Escort" "Đẩy xe"
N/A1065"[english]Gametype_Escort" "Payload"
N/A1066"Gametype_Arena" "Đấu trường"
N/A1067"[english]Gametype_Arena" "Arena"
N/A1068"Gametype_EscortRace" "Đua đẩy xe"
N/A1069"[english]Gametype_EscortRace" "Payload Race"
N/A1070"Intro_Title" "Giới thiệu chế độ:  %gamemode%"
N/A1071"[english]Intro_Title" "Game Mode Introduction:  %gamemode%"
N/A1072"Intro_CaptureIntro" "Chào mừng đến phần giới thiệu chế độ chiếm cứ điểm."
N/A1073"[english]Intro_CaptureIntro" "Welcome to the Capture Point game mode introduction."
N/A1074"Intro_capturepoints" "Đội bạn phải có 5 cứ điểm để thắng.\nHUD cho biết cứ điểm thuộc về đội nào."
N/A1075"[english]Intro_capturepoints" "Your team must own 5 Capture Points to win.\nThe HUD shows which team owns each capture point."
N/A1076"Intro_fakecapture" "Đứng gần cứ điểm để chiếm.\nHUD cho thấy tiến độ chiếm cứ điểm."
N/A1077"[english]Intro_fakecapture" "Stand near the Capture Point to capture it.\nThe HUD shows your capture progress."
N/A1078"Intro_multcapture" "Càng nhiều đồng đội chiếm càng nhanh!\nHãy giúp đỡ nhau!"
N/A1079"[english]Intro_multcapture" "Multiple team members capture points faster!\nHelp your team out!"
N/A1080"Intro_yourpoint" "Đừng để đối phương chiếm cứ điểm cuối của bạn!\nBảo vệ nó hoặc là bạn thua!"
N/A1081"[english]Intro_yourpoint" "Don't let the enemy capture your last point!\nDefend it or you lose!"
N/A1082"Intro_ctf_intro" "Giới thiệu chế độ chơi: Mỗi đội phải chiếm tài liệu mật của đối phương, đồng thời bảo vệ cái của bản thân."
N/A1083"[english]Intro_ctf_intro" "Game Mode Introduction: Each team must capture the enemy's secret files, while defending their own."
N/A1084"Intro_ctf_red_assault_base" "Đột nhập căn cứ địch để đánh cắp tài liệu mật của chúng."
N/A1085"[english]Intro_ctf_red_assault_base" "Assault the enemy base to steal their secret files."
N/A1086"Intro_ctf_red_steal_files" "Đánh cắp va li từ tầng hầm căn cứ đối phương."
N/A1087"[english]Intro_ctf_red_steal_files" "Steal the briefcase from the basement of the enemy base."
N/A1088"Intro_ctf_red_return_and_cap" "Đem va li đến cái bàn ở tầng hầm của đội để chiếm và ghi điểm."
N/A1089"[english]Intro_ctf_red_return_and_cap" "Return the briefcase to the desk in your team's basement to capture it and score."
N/A1090"Intro_ctf_red_defend" "Đừng quên giúp đồng đội bảo vệ va li khỏi tay đối phương!"
N/A1091"[english]Intro_ctf_red_defend" "Don't forget to help defend your team's briefcase from the enemy!"
N/A1092"Intro_ctf_blue_assault_base" "Đột nhập căn cứ địch để đánh cắp tài liệu mật của chúng."
N/A1093"[english]Intro_ctf_blue_assault_base" "Assault the enemy base to steal their secret files."
N/A1094"Intro_ctf_blue_steal_files" "Đánh cắp va li từ tầng hầm căn cứ đối phương."
N/A1095"[english]Intro_ctf_blue_steal_files" "Steal the briefcase from the basement of the enemy base."
N/A1096"Intro_ctf_blue_return_and_cap" "Đem va li đến cái bàn ở tầng hầm của đội để chiếm và ghi điểm."
N/A1097"[english]Intro_ctf_blue_return_and_cap" "Return the briefcase to the desk in your team's basement to capture it and score."
N/A1098"Intro_ctf_blue_defend" "Đừng quên giúp đồng đội bảo vệ va li khỏi tay đối phương!"
N/A1099"[english]Intro_ctf_blue_defend" "Don't forget to help defend your team's briefcase from the enemy!"
N/A1100"Intro_attack_defense_intro" "Đây là màn chơi tấn công - phòng thủ, \nBLU tìm cách chiếm khu vực trong khi RED ngăn cản điều đó."
N/A1101"[english]Intro_attack_defense_intro" "This is an attack defense map, \nBLU tries to capture areas while RED tries to stop them."
N/A1102"Intro_attack_defense_capping" "BLU phải đứng gần cứ điểm để chiếm lấy nó.\nGiao diện sẽ hiện quá trình chiếm giữ của bạn."
N/A1103"[english]Intro_attack_defense_capping" "BLU must stand near the Capture Point to capture it.\nThe HUD shows your capture progress."
N/A1104"Intro_attack_defense_cap_a" "BLU phải chiếm cả hai cứ điểm A ..."
N/A1105"[english]Intro_attack_defense_cap_a" "BLU must capture both Capture point A ..."
N/A1106"Intro_attack_defense_cap_b" "và B nữa. \nBLU có thể chiếm điểm theo bất kỳ thứ tự nào."
N/A1107"[english]Intro_attack_defense_cap_b" "and also Capture point B. \nBLU can capture the points in any order."
N/A1108"Intro_attack_defense_cap_final" "Sau khi BLU chiếm cứ điểm A và B, cứ điểm cuối cùng sẽ được mở khóa"
N/A1109"[english]Intro_attack_defense_cap_final" "After BLU owns capture point A and capture point B the final Capture point unlocks"
N/A1110"Intro_attack_defense_cap_timer" "BLU có thêm 3 phút cho mỗi cứ điểm chiếm thành công. RED không thể chiếm lại cứ điểm mà BLU đã giành được."
N/A1111"[english]Intro_attack_defense_cap_timer" "BLU earns 3 minutes on the timer for each successfully captured point. RED cannot capture points back once BLU own them."
N/A1112"Hint_spotted_a_friend" "Bạn đã phát hiện một đồng đội!"
N/A1113"[english]Hint_spotted_a_friend" "You have spotted a teammate!"
N/A1114"Hint_spotted_an_enemy" "Bạn đã phát hiện một kẻ địch!"
N/A1115"[english]Hint_spotted_an_enemy" "You have spotted an enemy!"
N/A1116"Hint_killing_enemies_is_good" "Bạn đã giết một kẻ địch!"
N/A1117"[english]Hint_killing_enemies_is_good" "You killed an enemy!"
N/A1118"Hint_out_of_ammo" "Vũ khí của bạn đã hết đạn!"
N/A1119"[english]Hint_out_of_ammo" "Your weapon is out of ammo!"
N/A1120"Hint_pickup_ammo" "Nhặt đạn từ vũ khí rơi dưới đất!"
N/A1121"[english]Hint_pickup_ammo" "Pick up ammo from fallen weapons!"
N/A1122"Hint_Cannot_Teleport_With_Flag" "Bạn không thể dùng máy dịch chuyển khi đang mang va li."
N/A1123"[english]Hint_Cannot_Teleport_With_Flag" "You cannot teleport when you have the briefcase."
N/A1124"Hint_Cannot_Cloak_With_Flag" "Bạn không thể tàng hình khi đang mang va li."
N/A1125"[english]Hint_Cannot_Cloak_With_Flag" "You cannot cloak when you have the briefcase."
N/A1126"Hint_Cannot_Disguise_With_Flag" "Bạn không thể cải trang khi đang mang va li."
N/A1127"[english]Hint_Cannot_Disguise_With_Flag" "You cannot disguise when you have the briefcase."
N/A1128"Hint_Cannot_Attack_While_Cloaked" "Bạn không thể tấn công khi đang tàng hình."
N/A1129"[english]Hint_Cannot_Attack_While_Cloaked" "You cannot attack while cloaked."
N/A1130"Hint_Cannot_Invuln_With_Flag" "Bạn không thể trở nên bất khả xâm phạm khi đang mang va li."
N/A1131"[english]Hint_Cannot_Invuln_With_Flag" "You cannot go invulnerable when you have the briefcase."
N/A1132"Hint_Cannot_Attack_While_Feign_Armed" "Bạn không thể tấn công khi đang sử dụng chết giả."
N/A1133"[english]Hint_Cannot_Attack_While_Feign_Armed" "You cannot attack while feign death is armed."
N/A1134"Hint_Cannot_Arm_Feign_Now" "Bạn cần đầy năng lượng tàng hình để giả chết."
N/A1135"[english]Hint_Cannot_Arm_Feign_Now" "You need a full cloak meter to arm feign death."
N/A1136"Hint_ClassMenu" "Nhấn '%changeclass%' để đổi nhân vật."
N/A1137"[english]Hint_ClassMenu" "Press '%changeclass%' to change your player class."
N/A1138"Hint_altfire_sniperrifle" "Bạn có thể nhấn '%attack2%' để ngắm súng tỉa."
N/A1139"[english]Hint_altfire_sniperrifle" "You can hit '%attack2%' to zoom with your sniper rifle."
N/A1140"Hint_altfire_grenadelauncher" "Bạn có thể nhấn '%attack2%' để kích nổ bom dính khi đang sử dụng súng phóng lựu."
N/A1141"[english]Hint_altfire_grenadelauncher" "You can hit '%attack2%' to detonate stickybombs even while using your grenade launcher."
N/A1142"Hint_altfire_pipebomblauncher" "Bạn có thể nhấn '%attack2%' để kích nổ bom dính khi đang sử dụng súng phóng bom dính."
N/A1143"[english]Hint_altfire_pipebomblauncher" "You can hit '%attack2%' to detonate stickybombs launched with your stickybomb launcher."
N/A1144"Hint_Soldier_rpg_reload" "Nhấn '%reload%' để nạp lại súng phóng tên lửa của bạn.\nNạp đạn bất cứ khi nào bạn ra khỏi trận chiến!"
N/A1145"[english]Hint_Soldier_rpg_reload" "Hit '%reload%' to reload your rocket launcher.\nReload it whenever you're out of combat!"
N/A1146"Hint_Engineer_build_sentrygun" "Xây súng sentry để bảo vệ căn cứ đội bạn.\nÔ thứ tư trong mục lựa chọn vũ khí chứa vật phẩm xây được."
N/A1147"[english]Hint_Engineer_build_sentrygun" "Build sentry guns to defend your team's base.\nThe fourth slot in your weapon selection holds buildables."
N/A1148"Hint_Engineer_metal_to_upgrade" "Bạn cần thêm kim loại để nâng cấp súng sentry!"
N/A1149"[english]Hint_Engineer_metal_to_upgrade" "You need more metal to upgrade your sentry gun!"
N/A1150"Hint_Engineer_upgrade_sentrygun" "Vả sentry bằng mỏ lết để nâng cấp nó.\nChúng có thể được nâng cấp đến cấp 3!"
N/A1151"[english]Hint_Engineer_upgrade_sentrygun" "Upgrade sentry guns by hitting them with your wrench.\nThey can be upgraded all the way to level 3!"
N/A1152"WinPanel_Red_Team_Wins" "Đội RED thắng"
N/A1153"[english]WinPanel_Red_Team_Wins" "RED Team Wins"
N/A1154"WinPanel_Blue_Team_Wins" "Đội BLU thắng"
N/A1155"[english]WinPanel_Blue_Team_Wins" "BLU Team Wins"
N/A1156"WinPanel_Stalemate" "THẾ BÍ!"
N/A1157"[english]WinPanel_Stalemate" "STALEMATE!"
N/A1158"StatPanel_Kills_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục số mạng giết của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1159"[english]StatPanel_Kills_Tie" "You tied your record for kills as %s1 that round."
N/A1160"StatPanel_Captures_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục chiếm đóng của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1161"[english]StatPanel_Captures_Tie" "You tied your record for captures as %s1 that round."
N/A1162"StatPanel_Defenses_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục bảo vệ của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1163"[english]StatPanel_Defenses_Tie" "You tied your record for defenses as %s1 that round."
N/A1164"StatPanel_DamageDealt_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục sát thương gây ra của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1165"[english]StatPanel_DamageDealt_Tie" "You tied your record for damage dealt as %s1 that round."
N/A1166"StatPanel_PlayTime_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục thời gian sống sót của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1167"[english]StatPanel_PlayTime_Tie" "You tied your record for time alive as %s1 that round."
N/A1168"StatPanel_Healing_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục hồi máu đồng đội của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1169"[english]StatPanel_Healing_Tie" "You tied your record for healing as %s1 that round."
N/A1170"StatPanel_Invulnerable_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục số lần bất tử của mình trong ván đó."
N/A1171"[english]StatPanel_Invulnerable_Tie" "You tied your record for invulns that round."
N/A1172"StatPanel_KillAssists_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục số mạng hỗ trợ của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1173"[english]StatPanel_KillAssists_Tie" "You tied your record for kill assists as %s1 that round."
N/A1174"StatPanel_Backstabs_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục đâm sau lưng của mình trong ván đó."
N/A1175"[english]StatPanel_Backstabs_Tie" "You tied your record for backstabs that round."
N/A1176"StatPanel_BuildingsBuilt_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục xây dựng công trình của mình trong ván đó."
N/A1177"[english]StatPanel_BuildingsBuilt_Tie" "You tied your record for buildings built that round."
N/A1178"StatPanel_BuildingsDestroyed_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục phá hoại công trình của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1179"[english]StatPanel_BuildingsDestroyed_Tie" "You tied your record for buildings destroyed as %s1 that round."
N/A1180"StatPanel_Headshots_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục bắn trúng đầu của mình trong ván đó."
N/A1181"[english]StatPanel_Headshots_Tie" "You tied your record for headshots that round."
N/A1182"StatPanel_Teleports_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục sử dụng dịch chuyển của mình trong ván đó."
N/A1183"[english]StatPanel_Teleports_Tie" "You tied your record for teleports that round."
N/A1184"StatPanel_Dominations_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục đè bẹp kẻ thù của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1185"[english]StatPanel_Dominations_Tie" "You tied your record for opponents dominated as %s1 that round."
N/A1186"StatPanel_Revenge_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục trả thù của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1187"[english]StatPanel_Revenge_Tie" "You tied your record for revenge as %s1 that round."
N/A1188"StatPanel_PointsScored_Tie" "Bạn đã hoà với kỷ lục ghi điểm của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1189"[english]StatPanel_PointsScored_Tie" "You tied your record for points scored as %s1 that round."
N/A1190"StatPanel_Kills_Close" "Bạn đã suýt đạt đến kỷ lục ghi mạng của mình với %s1 trong ván đó."
N/A1191"[english]StatPanel_Kills_Close" "You came close to your record for kills as %s1 that round."
N/A1192"StatPanel_Label_Kills" "# Giết: "
N/A1193"[english]StatPanel_Label_Kills" "# Kills: "
N/A1194"StatPanel_Label_DamageDealt" "Sát thương gây ra:"
N/A1195"[english]StatPanel_Label_DamageDealt" "Damage dealt: "
N/A1196"StatPanel_Label_PlayTime" "Thời gian chơi:"
N/A1197"[english]StatPanel_Label_PlayTime" "Play time: "
N/A1198"StatPanel_Label_Healing" "Lượng máu đã hồi: "
N/A1199"[english]StatPanel_Label_Healing" "Health points healed: "
N/A1200"StatPanel_Label_HealthLeached" "Số máu đã hút: "
N/A1201"[english]StatPanel_Label_HealthLeached" "Health leached: "
N/A1202"StatPanel_Label_Teleports" "# lần dịch chuyển:"
N/A1203"[english]StatPanel_Label_Teleports" "# uses of teleport: "
N/A1204"StatSummary_Label_AsAnyClass" "Bất kỳ nhân vật nào:"
N/A1205"[english]StatSummary_Label_AsAnyClass" "As any class:"
N/A1206"StatSummary_Label_TIP" "MẸO"
N/A1207"[english]StatSummary_Label_TIP" "TIP"
N/A1208"StatSummary_ScoreAsClassFmt" "%s1 (với %s2)"
N/A1209"[english]StatSummary_ScoreAsClassFmt" "%s1 (as %s2)"
N/A1210"StatSummary_Records" "HỒ SƠ:"
N/A1211"[english]StatSummary_Records" "RECORDS:"
N/A1212"StatSummary_StatTitle_MostPoints" "Điểm nhiều nhất"
N/A1213"[english]StatSummary_StatTitle_MostPoints" "Most points"
N/A1214"StatSummary_StatTitle_AvgPoints" "Điểm trung bình"
N/A1215"[english]StatSummary_StatTitle_AvgPoints" "Avg points"
N/A1216"StatSummary_StatTitle_MostKills" "Giết nhiều nhất"
N/A1217"[english]StatSummary_StatTitle_MostKills" "Most kills"
N/A1218"StatSummary_StatTitle_AvgKills" "Giết trung bình"
N/A1219"[english]StatSummary_StatTitle_AvgKills" "Avg kills"
N/A1220"StatSummary_StatTitle_MostCaptures" "Chiếm đóng nhiều nhất"
N/A1221"[english]StatSummary_StatTitle_MostCaptures" "Most captures"
N/A1222"StatSummary_StatTitle_AvgCaptures" "Chiến đóng trung bình"
N/A1223"[english]StatSummary_StatTitle_AvgCaptures" "Avg captures"
N/A1224"StatSummary_StatTitle_MostAssists" "Hỗ trợ nhiều nhất"
N/A1225"[english]StatSummary_StatTitle_MostAssists" "Most assists"
N/A1226"StatSummary_StatTitle_AvgAssists" "Hỗ trợ trung bình"
N/A1227"[english]StatSummary_StatTitle_AvgAssists" "Avg assists"
N/A1228"StatSummary_StatTitle_MostDamage" "Sát thương nhiều nhất"
N/A1229"[english]StatSummary_StatTitle_MostDamage" "Most damage"
N/A1230"StatSummary_StatTitle_AvgDamage" "Sát thương trung bình"
N/A1231"[english]StatSummary_StatTitle_AvgDamage" "Avg damage"
N/A1232"StatSummary_StatTitle_TotalPlaytime" "Tổng giờ chơi"
N/A1233"[english]StatSummary_StatTitle_TotalPlaytime" "Total playtime"
N/A1234"StatSummary_StatTitle_LongestLife" "Mạng dài nhất"
N/A1235"[english]StatSummary_StatTitle_LongestLife" "Longest life"
N/A1236"Tip_Fmt" "Mẹo: %s1"
N/A1237"[english]Tip_Fmt" "Tip: %s1"
N/A1238"Tip_1_Count" "27"
N/A1239"[english]Tip_1_Count" "27"
N/A1240"Tip_1_1" "Khi chơi Scout, nhảy trong không trung để đổi hướng và tránh đạn của đối phương."
N/A1241"[english]Tip_1_1" "As a Scout, jump while in mid-air to change direction and avoid enemy fire."
N/A1242"Tip_1_2" "Khi chơi Scout, bạn chiếm điểm và đẩy xe nhanh gấp đôi các nhân vật khác."
N/A1243"[english]Tip_1_2" "As a Scout, you capture control points and push payload carts twice as fast as other classes."
N/A1244"Tip_1_3" "Khi chơi Scout, bạn hiệu quả nhất khi liên tục di chuyển và sử dụng tốc độ làm lợi thế cho bản thân."
N/A1245"[english]Tip_1_3" "As a Scout, you're most effective when you stay moving and use your speed to your advantage."
N/A1246"Tip_1_4" "Khi chơi Scout, súng lục rất tốt cho việc tiêu diệt kẻ địch ở xa."
N/A1247"[english]Tip_1_4" "As a Scout, your Pistol is great for picking off enemies at a distance."
N/A1248"Tip_2_Count" "21"
N/A1249"[english]Tip_2_Count" "21"
N/A1250"Tip_2_1" "Khi chơi Sniper, nhắm càng lâu, sát thương càng cao."
N/A1251"[english]Tip_2_1" "As a Sniper, the longer you spend zoomed while scoped, the more damage the shot will do."
N/A1252"Tip_2_2" "Khi chơi Sniper, ngắm vào đầu để gây sát thương chí mạng."
N/A1253"[english]Tip_2_2" "As a Sniper, aim for the head in order to inflict critical damage."
N/A1254"Tip_2_3" "Khi chơi Sniper, ngắm súng tỉa bằng cách nhấn %attack2%."
N/A1255"[english]Tip_2_3" "As a Sniper, zoom with the Sniper Rifle by hitting %attack2%."
N/A1256"Tip_2_4" "Khi chơi Sniper, dùng tiểu liên để xử lí những kẻ địch ở gần."
N/A1257"[english]Tip_2_4" "As a Sniper, use your secondary Submachine Gun to deal with nearby enemies."
N/A1258"Tip_3_2" "Khi chơi Soldier, nhắm tên lửa vào chân đối phương để đảm bảo rằng chúng không thể tránh được sát thương từ vụ nổ."
N/A1259"[english]Tip_3_2" "As a Soldier, aim rockets at an enemy's feet in order to ensure that they can't avoid the explosion damage."
N/A1260"Tip_3_3" "Khi chơi Soldier, hãy luôn giữ súng phóng tên lửa của bạn có đạn. Nhấn %reload% để nạp đạn một cách thủ công hoặc bật nạp đạn tự động trong Tùy chỉnh nâng cao."
N/A1261"[english]Tip_3_3" "As a Soldier, make sure you keep your Rocket Launcher loaded. Press %reload% to reload manually or enable auto-reloading in Advanced Multiplayer Options."
N/A1262"Tip_3_4" "Khi chơi Soldier, bạn có nguy cơ nhận sát thương lan khi bắn tên lửa vào kẻ địch ở gần. Hãy thử đổi vũ khí để tránh gây sát thương cho mình."
N/A1263"[english]Tip_3_4" "As a Soldier, you risk taking splash damage when firing rockets at nearby enemies. Try switching weapons to avoid hurting yourself."
N/A1264"Tip_4_1" "Khi chơi Demoman, khi sử dụng súng phóng bom dính, nhấn %attack% để phóng bom dính và dùng %attack2% để kích nổ chúng sau đó."
N/A1265"[english]Tip_4_1" "As a Demoman, when using the Stickybomb Launcher hit %attack% to fire stickybombs and then use %attack2% to detonate them later."
N/A1266"Tip_4_4" "Khi chơi Demoman, bắn bom dính vào tường và trần nhà nơi khuất tầm mắt."
N/A1267"[english]Tip_4_4" "As a Demoman, shoot stickybombs onto walls and ceilings where they're hard to spot."
N/A1268"Tip_5_Count" "31"
N/A1269"[english]Tip_5_Count" "31"
N/A1270"Tip_5_2" "Khi chơi Medic, tích ÜberCharge bằng cách hồi máu đồng đội và nhấn %attack2% để trở nên bất khả xâm phạm trong một khoảng ngắn."
N/A1271"[english]Tip_5_2" "As a Medic, fill your ÜberCharge by healing teammates and then hit %attack2% to become invulnerable for a short time."
N/A1272"Tip_5_4" "Khi chơi Medic, bạn có thể tích ÜberCharge nhanh hơn bằng cách hồi máu đồng đội bị thương nặng."
N/A1273"[english]Tip_5_4" "As a Medic, you can fill your ÜberCharge faster by healing teammates who are more injured."
N/A1274"Tip_6_Count" "20"
N/A1275"[english]Tip_6_Count" "20"
N/A1276"Tip_6_1" "Khi chơi Heavy, giữ %attack2% để giữ minigun xoay, sẵn sàng cho kẻ địch."
N/A1277"[english]Tip_6_1" "As a Heavy, hold %attack2% in order to keep your Minigun spinning, ready for approaching enemies."
N/A1278"Tip_6_3" "Khi chơi Heavy, minigun rất hao đạn. Nhặt đạn rơi dưới đất để tiếp đạn cho súng."
N/A1279"[english]Tip_6_3" "As a Heavy, your Minigun chews up a lot of ammo. Pick up fallen ammo pickups to refill your supply."
N/A1280"Tip_7_1" "Khi chơi Pyro, súng phóng lửa gây sát thương cao hơn khi ở gần địch."
N/A1281"[english]Tip_7_1" "As a Pyro, your Flamethrower does more damage the closer you are to the enemy."
N/A1282"Tip_7_3" "Khi chơi Pyro, súng phóng lửa rất hao đạn. Nhặt đạn rơi dưới đất để tiếp đạn cho súng."
N/A1283"[english]Tip_7_3" "As a Pyro, your Flamethrower chews up a lot of ammo. Pick up fallen ammo pickups to refill your supply."
N/A1284"Tip_8_Count" "40"
N/A1285"[english]Tip_8_Count" "40"
N/A1286"Tip_8_1" "Khi chơi Spy, dùng dao để đâm lén đối phương, đâm phát chết luôn."
N/A1287"[english]Tip_8_1" "As a Spy, use your Knife to backstab enemies from behind, killing them instantly."
N/A1288"Tip_HLTV" "Bạn đang xem SourceTV"
N/A1289"[english]Tip_HLTV" "You are watching SourceTV."
N/A1290"Tip_arena_Count" "9"
N/A1291"[english]Tip_arena_Count" "9"
N/A1292"TF_ClassRecord_MostPoints" "Điểm cao nhất:"
N/A1293"[english]TF_ClassRecord_MostPoints" "Most points:"
N/A1294"TF_ClassRecord_MostKills" "Giết nhiều nhất:"
N/A1295"[english]TF_ClassRecord_MostKills" "Most kills:"
N/A1296"TF_ClassRecord_MostAssists" "Hỗ trợ nhiều nhất"
N/A1297"[english]TF_ClassRecord_MostAssists" "Most assists:"
N/A1298"TF_ClassRecord_MostCaptures" "Chiếm điểm nhiều nhất:"
N/A1299"[english]TF_ClassRecord_MostCaptures" "Most captures:"
N/A1300"TF_ClassRecord_MostDefenses" "Bảo vệ nhiều nhất:"
N/A1301"[english]TF_ClassRecord_MostDefenses" "Most defenses:"
N/A1302"TF_ClassRecord_MostDamage" "Sát thương nhiều nhất:"
N/A1303"[english]TF_ClassRecord_MostDamage" "Most damage:"
N/A1304"TF_ClassRecord_MostDestruction" "Phá huỷ nhiều nhất:"
N/A1305"[english]TF_ClassRecord_MostDestruction" "Most destruction:"
N/A1306"TF_ClassRecord_MostDominations" "Áp đảo nhiều nhất:"
N/A1307"[english]TF_ClassRecord_MostDominations" "Most dominations:"
N/A1308"TF_ClassRecord_LongestLife" "Sống lâu nhất:"
N/A1309"[english]TF_ClassRecord_LongestLife" "Longest life:"
N/A1310"TF_ClassRecord_MostHealing" "Hồi máu nhiều nhất:"
N/A1311"[english]TF_ClassRecord_MostHealing" "Most healing:"
N/A1312"TF_ClassRecord_MostInvulns" "Bất tử nhiều nhất:"
N/A1313"[english]TF_ClassRecord_MostInvulns" "Most invulns:"
N/A1314"TF_ClassRecord_MostSentryKills" "Giết bằng trụ súng nhiều nhất:"
N/A1315"[english]TF_ClassRecord_MostSentryKills" "Most kills by sentry:"
N/A1316"TF_ClassRecord_MostTeleports" "Dịch chuyển nhiều nhất:"
N/A1317"[english]TF_ClassRecord_MostTeleports" "Most teleports:"
N/A1318"TF_ClassRecord_MostHeadshots" "Headshot nhiều nhất:"
N/A1319"[english]TF_ClassRecord_MostHeadshots" "Most headshots:"
N/A1320"TF_ClassRecord_MostBackstabs" "Đâm lén nhiều nhất:"
N/A1321"[english]TF_ClassRecord_MostBackstabs" "Most backstabs:"
N/A1322"Building_hud_building" "Đang xây..."
N/A1323"[english]Building_hud_building" "Building..."
N/A1324"Building_hud_sentry_shells" "Đạn:"
N/A1325"[english]Building_hud_sentry_shells" "Shells:"
N/A1326"Building_hud_sentry_rockets" "Tên lửa:"
N/A1327"[english]Building_hud_sentry_rockets" "Rockets:"
N/A1328"Building_hud_sentry_upgrade" "Nâng cấp:"
N/A1329"[english]Building_hud_sentry_upgrade" "Upgrade:"
N/A1330"Building_hud_sentry_numkills" "Giết: %numkills%"
N/A1331"[english]Building_hud_sentry_numkills" "Kills: %numkills%"
N/A1332"Building_hud_dispenser_ammo" "Thép:"
N/A1333"[english]Building_hud_dispenser_ammo" "Metal:"
N/A1334"Building_hud_tele_charging" "Đang sạc..."
N/A1335"[english]Building_hud_tele_charging" "Charging..."
N/A1336"Building_hud_tele_times_used" "Thời gian sử dụng:\n%timesused%"
N/A1337"[english]Building_hud_tele_times_used" "Times Used:\n%timesused%"
N/A1338"Building_hud_tele_times_used_360" "Lần dùng:\n%timesused%"
N/A1339"[english]Building_hud_tele_times_used_360" "Used:\n%timesused%"
N/A1340"Building_hud_sentry_not_built" "Trụ súng\nChưa được xây"
N/A1341"[english]Building_hud_sentry_not_built" "Sentry\nNot Built"
N/A1342"Building_hud_tele_enter_not_built" "Cổng vào\nChưa được xây"
N/A1343"[english]Building_hud_tele_enter_not_built" "Entrance\nNot Built"
N/A1344"Building_hud_tele_exit_not_built" "Lối thoát\nChưa được xây"
N/A1345"[english]Building_hud_tele_exit_not_built" "Exit\nNot Built"
N/A1346"Building_hud_sentry_not_built_360" "Trụ súng\nChưa được xây"
N/A1347"[english]Building_hud_sentry_not_built_360" "Sentry\nNot Built"
N/A1348"Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Cổng vào\nChưa được xây"
N/A1349"[english]Building_hud_tele_enter_not_built_360" "Entrance\nNot Built"
N/A1350"Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Lối thoát\nChưa được xây"
N/A1351"[english]Building_hud_tele_exit_not_built_360" "Exit\nNot Built"
N/A1352"Hud_Menu_Demolish_Title" "Phá huỷ"
N/A1353"[english]Hud_Menu_Demolish_Title" "Demolish"
N/A1354"Hud_Menu_Build_Title" "Xây dựng"
N/A1355"[english]Hud_Menu_Build_Title" "Build"
N/A1356"Hud_Menu_Disguise_Title" "Cải trang"
N/A1357"[english]Hud_Menu_Disguise_Title" "Disguise"
N/A1358"Hud_Menu_Build_Cant_Afford" "Không đủ\nThép"
N/A1359"[english]Hud_Menu_Build_Cant_Afford" "Not Enough\nMetal"
N/A1360"Hud_Menu_Build_Already_Built" "Đã được xây"
N/A1361"[english]Hud_Menu_Build_Already_Built" "Already Built"
N/A1362"Hud_Menu_Build_Cancel" "Nhấn '%lastinv%' để huỷ"
N/A1363"[english]Hud_Menu_Build_Cancel" "Hit '%lastinv%' to Cancel"
N/A1364"Hud_Menu_Spy_Select_Disguise" "Chọn cải trang"
N/A1365"[english]Hud_Menu_Spy_Select_Disguise" "Select Disguise"
N/A1366"Hud_Menu_Build_Action_Demolish" "Phá huỷ"
N/A1367"[english]Hud_Menu_Build_Action_Demolish" "Demolish"
N/A1368"Hud_Menu_Build_Action_Build" "Xây dựng"
N/A1369"[english]Hud_Menu_Build_Action_Build" "Build"
N/A1370"Voice" "Đàm thoại"
N/A1371"[english]Voice" "Voice"
N/A1372"Cancel" "Hủy"
N/A1373"[english]Cancel" "Cancel"
N/A1374"LoadingMap" "Bạn đang trên đường đến:"
N/A1375"[english]LoadingMap" "You're on your way to:"
N/A1376"TF_Ubercharge" "ÜBERCHARGE: %charge%%%"
N/A1377"[english]TF_Ubercharge" "ÜBERCHARGE: %charge%%%"
N/A1378"TF_UberchargeMinHUD" "%charge%%%"
N/A1379"[english]TF_UberchargeMinHUD" "%charge%%%"
N/A1380"TF_NotBuilt" "Chưa được xây"
N/A1381"[english]TF_NotBuilt" "Not Built"
N/A1382"Voice_Menu_Medic" "MEDIC!"
N/A1383"[english]Voice_Menu_Medic" "MEDIC!"
N/A1384"Voice_Menu_Go" "Tiến lên phía trước!"
N/A1385"[english]Voice_Menu_Go" "Go! Go! Go!"
N/A1386"Voice_Menu_Help" "Cứu!"
N/A1387"[english]Voice_Menu_Help" "Help!"
N/A1388"Voice_Menu_Yes" "Có"
N/A1389"[english]Voice_Menu_Yes" "Yes"
N/A1390"Voice_Menu_No" "Không"
N/A1391"[english]Voice_Menu_No" "No"
N/A1392"Voice_Menu_MoveUp" "Bước lên!"
N/A1393"[english]Voice_Menu_MoveUp" "Move Up!"
N/A1394"Voice_Menu_Left" "Sang trái"
N/A1395"[english]Voice_Menu_Left" "Go Left"
N/A1396"Voice_Menu_Right" "Sang phải"
N/A1397"[english]Voice_Menu_Right" "Go Right"
N/A1398"Voice_Menu_Incoming" "Địch đang tới"
N/A1399"[english]Voice_Menu_Incoming" "Incoming"
N/A1400"Voice_Menu_CloakedSpy" "Spy!"
N/A1401"[english]Voice_Menu_CloakedSpy" "Spy!"
N/A1402"Voice_Menu_SentryAhead" "Trụ súng ở trước mặt!"
N/A1403"[english]Voice_Menu_SentryAhead" "Sentry Ahead!"
N/A1404"Voice_Menu_TeleporterHere" "Cổng dịch chuyển ở đây"
N/A1405"[english]Voice_Menu_TeleporterHere" "Teleporter Here"
N/A1406"Voice_Menu_SentryHere" "Xây trụ súng ở đây"
N/A1407"[english]Voice_Menu_SentryHere" "Sentry Here"
N/A1408"Voice_Menu_ActivateCharge" "Kích hoạt năng lượng!"
N/A1409"[english]Voice_Menu_ActivateCharge" "Activate Charge!"
N/A1410"Voice_Menu_ChargeReady" "MEDIC: ÜberCharge sẵn sàng"
N/A1411"[english]Voice_Menu_ChargeReady" "MEDIC: ÜberCharge Ready"
N/A1412"Voice_Menu_Cheers" "Động viên"
N/A1413"[english]Voice_Menu_Cheers" "Cheers"
N/A1414"Voice_Menu_Jeers" "Chế giễu"
N/A1415"[english]Voice_Menu_Jeers" "Jeers"
N/A1416"Voice_Menu_Positive" "Đồng ý"
N/A1417"[english]Voice_Menu_Positive" "Positive"
N/A1418"Voice_Menu_Negative" "Không"
N/A1419"[english]Voice_Menu_Negative" "Negative"
N/A1420"Voice_Menu_NiceShot" "Bắn hay lắm"
N/A1421"[english]Voice_Menu_NiceShot" "Nice Shot"
N/A1422"Voice_Menu_GoodJob" "Làm tốt lắm"
N/A1423"[english]Voice_Menu_GoodJob" "Good Job"
N/A1424"Voice_Menu_BattleCry" "La hét"
N/A1425"[english]Voice_Menu_BattleCry" "Battle Cry"
N/A1426"Voice_Menu_Thanks" "Cảm ơn!"
N/A1427"[english]Voice_Menu_Thanks" "Thanks!"
N/A1428"TF_classautokill" "Tự sát sau khi chọn nhân vật"
N/A1429"[english]TF_classautokill" "Suicide after choosing a player class"
N/A1430"TF_CurrentPlayers" "Người chơi hiện tại"
N/A1431"[english]TF_CurrentPlayers" "Current Players"
N/A1432"TF_PlayerMatch_Title" "Trận đấu qua Xbox LIVE"
N/A1433"[english]TF_PlayerMatch_Title" "Xbox LIVE Player Match"
N/A1434"TF_RankedMatch_Title" "Đấu thăng hạng Xbox LIVE"
N/A1435"[english]TF_RankedMatch_Title" "Xbox LIVE Ranked Match"
N/A1436"TF_SystemLink_Title" "Hệ thống liên kết trận đấu"
N/A1437"[english]TF_SystemLink_Title" "System Link Match"
N/A1438"TF_LoadCommentary" "Bình luận từ nhà phát triển"
N/A1439"[english]TF_LoadCommentary" "Developer Commentary"
N/A1440"TF_Achievements_Title" "Thành tựu của tôi"
N/A1441"[english]TF_Achievements_Title" "My Achievements"
N/A1442"TF_Rankings_Title" "Xếp hạng"
N/A1443"[english]TF_Rankings_Title" "Ranking"
N/A1444"TF_Controller_Title" "Tay cầm"
N/A1445"[english]TF_Controller_Title" "Controller"
N/A1446"TF_Options_Title" "Tùy chọn"
N/A1447"[english]TF_Options_Title" "Options"
N/A1448"TF_Quit_Title" "Thoát"
N/A1449"[english]TF_Quit_Title" "Quit"
N/A1450"TF_Paused_Title" "Tuỳ chọn Team Fortress"
N/A1451"[english]TF_Paused_Title" "Team Fortress Options"
N/A1452"TF_PersonalStats_Title" "Chỉ số cá nhân"
N/A1453"[english]TF_PersonalStats_Title" "Personal Stats"
N/A1454"TF_StatsLeaderboards_Title" "Bảng xếp hạng chỉ số"
N/A1455"[english]TF_StatsLeaderboards_Title" "Stats Leaderboards"
N/A1456"TF_RankedLeaderboards_Title" "Bạng xếp hạng đấu hạng"
N/A1457"[english]TF_RankedLeaderboards_Title" "Ranked Leaderboards"
N/A1458"TF_QuickMatch_Title" "Tham gia trận nhanh"
N/A1459"[english]TF_QuickMatch_Title" "Join a Quick Match"
N/A1460"TF_HostMatch_Title" "Làm máy chủ một trận đấu"
N/A1461"[english]TF_HostMatch_Title" "Host a Match"
N/A1462"TF_CustomMatch_Title" "Tìm một trận đấu tuỳ chỉnh"
N/A1463"[english]TF_CustomMatch_Title" "Find a Custom Match"
N/A1464"TF_SystemLink_Host_Title" "Làm máy chủ một trận đấu"
N/A1465"[english]TF_SystemLink_Host_Title" "Host a Match"
N/A1466"TF_SystemLink_Host_Desc" "Tạo một trận đấu trong hệ thống mạng nội bộ."
N/A1467"[english]TF_SystemLink_Host_Desc" "Create a match on your Local Area Network."
N/A1468"TF_SystemLink_Join_Title" "Tham gia một trận đấu"
N/A1469"[english]TF_SystemLink_Join_Title" "Join a Match"
N/A1470"TF_PlayerMatch_Host_Title" "Tạo một trận đấu ngưởi chơi tuỳ chỉnh"
N/A1471"[english]TF_PlayerMatch_Host_Title" "Create a Custom Player Match"
N/A1472"TF_PlayerMatch_Client_Title" "Tìm một trận đấu người chơi"
N/A1473"[english]TF_PlayerMatch_Client_Title" "Find a Player Match"
N/A1474"TF_RankedMatch_Host_Title" "Tạo một trận đấu hạng tuỳ chỉnh"
N/A1475"[english]TF_RankedMatch_Host_Title" "Create a Custom Ranked Match"
N/A1476"TF_RankedMatch_Client_Title" "Tìm một trận đấu hạng"
N/A1477"[english]TF_RankedMatch_Client_Title" "Find a Ranked Match"
N/A1478"TF_SystemLink_Host_Dialog" "Tạo một trận đấu hệ thống liên kết"
N/A1479"[english]TF_SystemLink_Host_Dialog" "Host a System Link Match"
N/A1480"TF_SystemLink_Client_Dialog" "Chọn một trận đấu để tham gia"
N/A1481"[english]TF_SystemLink_Client_Dialog" "Select a game to join"
N/A1482"TF_Achievements_Dialog_Title" "Thành tựu Team Fortress 2 của tôi"
N/A1483"[english]TF_Achievements_Dialog_Title" "My Team Fortress 2 Achievements"
N/A1484"TF_Achievement_Locked" "Đã khoá"
N/A1485"[english]TF_Achievement_Locked" "Locked"
N/A1486"TF_Achievement_Unlocked" "Đã mở khoá"
N/A1487"[english]TF_Achievement_Unlocked" "Unlocked"
N/A1488"TF_Achievement_NumberingFmt" "%s1 - %s2 của %s3"
N/A1489"[english]TF_Achievement_NumberingFmt" "%s1 - %s2 of %s3"
N/A1490"Achievement_Group_All" "Tất cả (%s1 trên %s2)"
N/A1491"[english]Achievement_Group_All" "All (%s1 of %s2)"
N/A1492"Achievement_Group_0" "Chung (%s1 trên %s2)"
N/A1493"[english]Achievement_Group_0" "General (%s1 of %s2)"
N/A1494"Achievement_Group_1000" "Nhóm Scout (%s1 trên %s2)"
N/A1495"[english]Achievement_Group_1000" "Scout Pack (%s1 of %s2)"
N/A1496"Achievement_Group_1100" "Nhóm Sniper (%s1 trên %s2)"
N/A1497"[english]Achievement_Group_1100" "Sniper Pack (%s1 of %s2)"
N/A1498"Achievement_Group_1200" "Nhóm Soldier (%s1 trên %s2)"
N/A1499"[english]Achievement_Group_1200" "Soldier Pack (%s1 of %s2)"
N/A1500"Achievement_Group_1300" "Nhóm Demoman (%s1 trên %s2)"
N/A1501"[english]Achievement_Group_1300" "Demoman Pack (%s1 of %s2)"
N/A1502"Achievement_Group_1400" "Nhóm Medic (%s1 trên %s2)"
N/A1503"[english]Achievement_Group_1400" "Medic Pack (%s1 of %s2)"
N/A1504"Achievement_Group_1500" "Nhóm Heavy (%s1 trên %s2)"
N/A1505"[english]Achievement_Group_1500" "Heavy Pack (%s1 of %s2)"
N/A1506"Achievement_Group_1600" "Nhóm Pyro (%s1 trên %s2)"
N/A1507"[english]Achievement_Group_1600" "Pyro Pack (%s1 of %s2)"
N/A1508"Achievement_Group_1700" "Nhóm Spy (%s1 trên %s2)"
N/A1509"[english]Achievement_Group_1700" "Spy Pack (%s1 of %s2)"
N/A1510"Achievement_Group_1800" "Nhóm Engineer (%s1 trên %s2)"
N/A1511"[english]Achievement_Group_1800" "Engineer Pack (%s1 of %s2)"
N/A1512"Achievement_Group_1900" "Sự kiện Halloween (%s1 trên %s2)"
N/A1513"[english]Achievement_Group_1900" "Halloween Event (%s1 of %s2)"
N/A1514"TF_MatchOption_Scenario" "Kịch bản"
N/A1515"[english]TF_MatchOption_Scenario" "Scenario"
N/A1516"TF_MatchOption_FlagCapLimit" "Giới hạn cướp cờ"
N/A1517"[english]TF_MatchOption_FlagCapLimit" "Flag Capture Limit"
N/A1518"TF_MatchOption_Rounds" "Số ván đấu"
N/A1519"[english]TF_MatchOption_Rounds" "Number of Rounds"
N/A1520"TF_MatchOption_GameSize" "Kích cỡ trận đấu"
N/A1521"[english]TF_MatchOption_GameSize" "Game Size"
N/A1522"TF_MatchOption_AutoBalance" "Tự động cân bằng các phe"
N/A1523"[english]TF_MatchOption_AutoBalance" "Team Auto Balance"
N/A1524"TF_MatchOption_PrivateSlots" "Chỗ riêng tư"
N/A1525"[english]TF_MatchOption_PrivateSlots" "Private Slots"
N/A1526"TF_MatchOption_MaxTime" "Giới hạn thời gian trận đấu"
N/A1527"[english]TF_MatchOption_MaxTime" "Max Game Time"
N/A1528"TF_MatchOption_WinLimit" "Giới hạn ván thắng"
N/A1529"[english]TF_MatchOption_WinLimit" "Round Win Limit"
N/A1530"TF_GameTime" "Thời gian trận đấu"
N/A1531"[english]TF_GameTime" "Game Time"
N/A1532"TF_Ranked" "Trận đấu hạng"
N/A1533"[english]TF_Ranked" "Ranked Match"
N/A1534"TF_Unranked" "Trận đấu thường"
N/A1535"[english]TF_Unranked" "Player Match"
N/A1536"TF_PressStart" "Nhấn BẮT ĐẦU để chơi"
N/A1537"[english]TF_PressStart" "Press START to play"
N/A1538"TF_StartingInSecs" "Bắt đầu trong: %s1 giây"
N/A1539"[english]TF_StartingInSecs" "Starting in: %s1 seconds"
N/A1540"TF_StartingInSec" "Bắt đầu trong: %s1 giây"
N/A1541"[english]TF_StartingInSec" "Starting in: %s1 second"
N/A1542"TF_WaitingForPlayersFmt" "Đang chờ %s1 người chơi"
N/A1543"[english]TF_WaitingForPlayersFmt" "Waiting for %s1 players"
N/A1544"TF_WaitingForPlayerFmt" "Đang chờ %s1 người chơi"
N/A1545"[english]TF_WaitingForPlayerFmt" "Waiting for %s1 player"
N/A1546"TF_WaitingForHost" "Đang chờ chủ phỏng"
N/A1547"[english]TF_WaitingForHost" "Waiting for the host"
N/A1548"TF_Lobby_Title" "Phòng chơi"
N/A1549"[english]TF_Lobby_Title" "Game Lobby"
N/A1550"TF_Lobby_Host" "Tạo bởi:"
N/A1551"[english]TF_Lobby_Host" "Hosted by:"
N/A1552"TF_On" "Bật"
N/A1553"[english]TF_On" "On"
N/A1554"TF_Off" "Tắt"
N/A1555"[english]TF_Off" "Off"
N/A1556"TF_Any" "Bất kỳ"
N/A1557"[english]TF_Any" "Any"
N/A1558"TF_MaxTimeNoLimit" "Không giới hạn"
N/A1559"[english]TF_MaxTimeNoLimit" "No Limit"
N/A1560"TF_NoTimeLimit" "Không giới hạn thời gian"
N/A1561"[english]TF_NoTimeLimit" "No Time Limit"
N/A1562"TF_MaxTimeFmt" "%s1 phút"
N/A1563"[english]TF_MaxTimeFmt" "%s1 Minutes"
N/A1564"TF_GameSizeFmt" "%s1 người chơi"
N/A1565"[english]TF_GameSizeFmt" "%s1 Players"
N/A1566"TF_ViewGamercard" "Xem Gamercard"
N/A1567"[english]TF_ViewGamercard" "View Gamercard"
N/A1568"TF_KickPlayer" "Đuổi người chơi"
N/A1569"[english]TF_KickPlayer" "Kick Player"
N/A1570"TF_AttackDefend" "Tấn công / Phòng thủ"
N/A1571"[english]TF_AttackDefend" "Attack / Defend"
N/A1572"TF_TerritoryControl" "Bảo vệ lãnh thổ"
N/A1573"[english]TF_TerritoryControl" "Territorial Control"
N/A1574"TF_Rank" "Hạng"
N/A1575"[english]TF_Rank" "Rank"
N/A1576"TF_Gamertag" "Gamertag"
N/A1577"[english]TF_Gamertag" "Gamertag"
N/A1578"TF_HostName" "Tên phòng"
N/A1579"[english]TF_HostName" "Host Name"
N/A1580"TF_Players" "Người chơi"
N/A1581"[english]TF_Players" "Players"
N/A1582"TF_Top" "Thứ hạng đầu"
N/A1583"[english]TF_Top" "Top Rank"
N/A1584"TF_YourRank" "Hạng của bạn"
N/A1585"[english]TF_YourRank" "Your Rank"
N/A1586"TF_YourBest" "Thành tích tốt nhất của bạn:"
N/A1587"[english]TF_YourBest" "Your Best:"
N/A1588"TF_Icon_Ping_Red" "M"
N/A1589"[english]TF_Icon_Ping_Red" "M"
N/A1590"TF_Icon_Ping_Yellow" "N"
N/A1591"[english]TF_Icon_Ping_Yellow" "N"
N/A1592"TF_Icon_Ping_Green" "O"
N/A1593"[english]TF_Icon_Ping_Green" "O"
N/A1594"TF_Icon_Voice" "V"
N/A1595"[english]TF_Icon_Voice" "V"
N/A1596"TF_Icon_Voice_Idle" "W"
N/A1597"[english]TF_Icon_Voice_Idle" "W"
N/A1598"TF_Icon_Alert" "!"
N/A1599"[english]TF_Icon_Alert" "!"
N/A1600"TF_Icon_NotReady" ","
N/A1601"[english]TF_Icon_NotReady" ","
N/A1602"TF_Icon_Ready" "."
N/A1603"[english]TF_Icon_Ready" "."
N/A1604"TF_Icon_Start" "s"
N/A1605"[english]TF_Icon_Start" "s"
N/A1606"TF_ChangeTeam" "Đổi đội"
N/A1607"[english]TF_ChangeTeam" "Change Team"
N/A1608"TF_ChangeClass" "Đổi nhân vật"
N/A1609"[english]TF_ChangeClass" "Change Class"
N/A1610"TF_Attacking" "Tấn công"
N/A1611"[english]TF_Attacking" "Attacking"
N/A1612"TF_Defending" "Phòng thủ"
N/A1613"[english]TF_Defending" "Defending"
N/A1614"TF_Dlg_SearchingForGames" "Đang tìm trận đấu..."
N/A1615"[english]TF_Dlg_SearchingForGames" "Searching for games..."
N/A1616"TF_Dlg_CreatingGame" "Đang tạo trận đấu..."
N/A1617"[english]TF_Dlg_CreatingGame" "Creating the game..."
N/A1618"TF_Dlg_ExitSessionText" "Bạn có chắc mình muốn rời khỏi trận đấu?"
N/A1619"[english]TF_Dlg_ExitSessionText" "Are you sure you want to leave this game?"
N/A1620"TF_Dlg_GameFull" "Trận đấu đã đầy."
N/A1621"[english]TF_Dlg_GameFull" "This game is full."
N/A1622"TF_Dlg_JoinFailed" "Không thể tham gia trận đấu."
N/A1623"[english]TF_Dlg_JoinFailed" "Failed to join to the game."
N/A1624"TF_Dlg_ConfirmKick" "Gỡ bỏ người chơi này khỏi trận đấu?"
N/A1625"[english]TF_Dlg_ConfirmKick" "Remove this player from the game?"
N/A1626"TF_Dlg_ClientKicked" "Bạn đã bị đuổi khỏi trận đấu."
N/A1627"[english]TF_Dlg_ClientKicked" "You have been kicked from this game."
N/A1628"TF_Dlg_LostHost" "Mất kết nối đến máy chủ."
N/A1629"[english]TF_Dlg_LostHost" "Connection to the host was lost."
N/A1630"TF_Dlg_LostServer" "Đã mất kết nối đến máy chủ trò chơi."
N/A1631"[english]TF_Dlg_LostServer" "Connection to the game server was lost."
N/A1632"TF_Dlg_Connecting" "Đang kết nối..."
N/A1633"[english]TF_Dlg_Connecting" "Connecting..."
N/A1634"TF_Dlg_CheckingStorageDevice" "Đang kiểm tra ổ chứa..."
N/A1635"[english]TF_Dlg_CheckingStorageDevice" "Checking storage device..."
N/A1636"TF_Spectator_ChangeClass" "Nhấn [ %changeclass% ] dể đổi nhân vật."
N/A1637"[english]TF_Spectator_ChangeClass" "Press [ %changeclass% ] to Change Class"
N/A1638"TF_Spectator_ChangeTeam" "Nhấn [ %changeteam% ] để đổi đội."
N/A1639"[english]TF_Spectator_ChangeTeam" "Press [ %changeteam% ] to Change Team"
N/A1640"TF_Spectator_AutoDirector" "Nhấn [ %strafe% ] để tự động quyết định"
N/A1641"[english]TF_Spectator_AutoDirector" "Press [ %strafe% ] for Auto Director"
N/A1642"TF_Spectator_SwitchCamModeKey" "[%jump%]"
N/A1643"[english]TF_Spectator_SwitchCamModeKey" "[%jump%]"
N/A1644"TF_Spectator_SwitchCamMode" "Chuyển đổi chế độ xem"
N/A1645"[english]TF_Spectator_SwitchCamMode" "Switch Camera Mode"
N/A1646"TF_Spectator_CycleTargetFwdKey" "[%attack%]"
N/A1647"[english]TF_Spectator_CycleTargetFwdKey" "[%attack%]"
N/A1648"TF_Spectator_CycleTargetRevKey" "[%attack2%]"
N/A1649"[english]TF_Spectator_CycleTargetRevKey" "[%attack2%]"
N/A1650"TF_Spectator_Spectating" "Đang theo dõi:"
N/A1651"[english]TF_Spectator_Spectating" "Spectating:"
N/A1652"TF_teambalanced" "Các đội đã được tự động cân bằng"
N/A1653"[english]TF_teambalanced" "The teams have been auto-balanced"
N/A1654"TF_teamswitch" "Các đội đã được đổi"
N/A1655"[english]TF_teamswitch" "The teams have been switched"
N/A1656"TF_teamswitch_attackers" "Bạn hiện phải tấn công!"
N/A1657"[english]TF_teamswitch_attackers" "You are now Attacking!"
N/A1658"TF_teamswitch_defenders" "Bạn hiện phải phòng thủ!"
N/A1659"[english]TF_teamswitch_defenders" "You are now Defending!"
N/A1660"TF_teamswitch_red" "Bạn hiện đang ở đội RED!"
N/A1661"[english]TF_teamswitch_red" "You are now on RED!"
N/A1662"TF_teamswitch_blue" "Bạn hiện đang ở đội BLU!"
N/A1663"[english]TF_teamswitch_blue" "You are now on BLU!"
N/A1664"TF_suddendeath" "ĐỘT TỬ!"
N/A1665"[english]TF_suddendeath" "SUDDEN DEATH!"
N/A1666"TF_suddendeath_mode" "CHẾ ĐỘ ĐỘT TỬ!"
N/A1667"[english]TF_suddendeath_mode" "SUDDEN DEATH MODE!"
N/A1668"TF_suddendeath_join" "Hãy ngồi xuống và thư giãn trong khi chờ sự kết thúc của mâu thuẫn bé tẹo này."
N/A1669"[english]TF_suddendeath_join" "Sit back and relax while you wait for this petty conflict to end."
N/A1670"TF_suddendeath_timer" "Bạn đã gần hết thời gian rồi. Canh chừng phía sau và kết thúc hết bọn chúng. Không còn ai có thể hồi sinh."
N/A1671"[english]TF_suddendeath_timer" "You've run out of time. Watch your back and finish 'em off. No more spawning."
N/A1672"TF_suddendeath_limit" "Giới hạn thời gian bản đồ đã đến. Không có ai có thể hồi sinh, vậy nên hãy cố gắng nào."
N/A1673"[english]TF_suddendeath_limit" "Map time limit reached. No more spawning, so make this count."
N/A1674"TF_IM_WellCTF_Intro" "Well (CTF) là màn chơi cướp cờ"
N/A1675"[english]TF_IM_WellCTF_Intro" "Well (CTF) is a Capture the Flag map"
N/A1676"TF_IM_WellCTF_ToWin" "Để ghi một điểm, cướp va li tình báo của địch và đem về cứ điểm của bạn"
N/A1677"[english]TF_IM_WellCTF_ToWin" "To win a point, steal the enemies intelligence briefcase and return it to your capture point"
N/A1678"TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Va li bị đánh rơi sẽ trở về căn cứ của chúng trong 60 giây"
N/A1679"[english]TF_IM_WellCTF_IntelDrop" "Dropped briefcases will return to their base in 60 seconds"
N/A1680"TF_IM_2Fort_Intro" "2Fort là màn chơi cướp cờ"
N/A1681"[english]TF_IM_2Fort_Intro" "2Fort is a Capture the Flag map"
N/A1682"TF_IM_2Fort_ToWin" "Để ghi một điểm, cướp va li tình báo của địch và đem về tầng hầm của bạn"
N/A1683"[english]TF_IM_2Fort_ToWin" "To win a point, steal the enemies intelligence briefcase and return it to your basement"
N/A1684"TF_IM_2Fort_IntelStatus" "Trạng thái và vị trí của cả hai va li tình báo hiển thị tại cạnh dưới màn hình của bạn"
N/A1685"[english]TF_IM_2Fort_IntelStatus" "The status and location of both intelligence briefcases can be found at the base of your screen"
N/A1686"TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Va li bị đánh rơi sẽ trở về tầng hầm của chúng trong 60 giây"
N/A1687"[english]TF_IM_2Fort_IntelDrop" "Dropped briefcases will return to their basement in 60 seconds"
N/A1688"TF_IM_Gravelpit_Intro" "Gravel Pit là màn chơi tấn công/phòng thủ cứ điểm"
N/A1689"[english]TF_IM_Gravelpit_Intro" "Gravel Pit is an Attack/Defend Control Point map"
N/A1690"TF_IM_Dustbowl_Intro" "Dustbowl là màn chơi tấn công/phòng thủ cứ điểm"
N/A1691"[english]TF_IM_Dustbowl_Intro" "Dustbowl is an Attack/Defend Control Point map"
N/A1692"TF_IM_Dustbowl_Stages" "Mỗi chặng có hai cứ điểm"
N/A1693"[english]TF_IM_Dustbowl_Stages" "Each stage contains two Control Points"
N/A1694"TF_IM_Hydro_Intro" "Hydro là màn chơi kiểm soát cứ điểm"
N/A1695"[english]TF_IM_Hydro_Intro" "Hydro is a Territorial Control Point map"
N/A1696"TF_IM_Hydro_ToWin" "Để thắng, một đội phải kiểm soát cả sáu khu vực"
N/A1697"[english]TF_IM_Hydro_ToWin" "A team must control all six territories to win"
N/A1698"TF_IM_Hydro_ToWin2" "Mỗi đội bắt đầu với ba khu vực"
N/A1699"[english]TF_IM_Hydro_ToWin2" "Each team starts with three territories"
N/A1700"TF_IM_Hydro_Stages" "Mỗi chặng được diễn ra với hai cứ điểm cùng lúc"
N/A1701"[english]TF_IM_Hydro_Stages" "Stages will be played with two Control points at a time"
N/A1702"TF_IM_Hydro_CP" "Chiếm cứ điểm của địch trong một chặng để thắng khu vực đó"
N/A1703"[english]TF_IM_Hydro_CP" "Capture the enemy Control Point in a stage to win the territory"
N/A1704"TF_IM_Well_Intro" "Well (CP) là màn chơi kiểm soát cứ điểm"
N/A1705"[english]TF_IM_Well_Intro" "Well (CP) is a Control Point map"
N/A1706"TF_IM_Granary_Intro" "Granary là màn chơi kiểm soát cứ điểm"
N/A1707"[english]TF_IM_Granary_Intro" "Granary is a Control Point map"
N/A1708"TF_IM_Badlands_Intro" "Badlands là màn chơi kiểm soát cứ điểm"
N/A1709"[english]TF_IM_Badlands_Intro" "Badlands is a Control Point map"
N/A1710"TF_IM_Goldrush_BlueWin" "Đội BLU thắng bằng cách hộ tống xe đẩy đến cứ điểm cuối cùng của đội RED trước khi hết giờ"
N/A1711"[english]TF_IM_Goldrush_BlueWin" "BLU team wins by escorting the cart to RED team's final point before the time runs out"
N/A1712"TF_IM_Goldrush_RedWin" "Đội RED thắng bằng cách ngăn chặn xe đẩy đến cứ điểm cuối cùng của họ"
N/A1713"[english]TF_IM_Goldrush_RedWin" "RED team wins by preventing the cart from reaching their final point"
N/A1714"TF_IM_Goldrush_MoveCart" "Xe đẩy tự di chuyển trên đường ray khi thành viên đội BLU ở gần đó"
N/A1715"[english]TF_IM_Goldrush_MoveCart" "The cart moves along the track when BLU players are near it"
N/A1716"TF_IM_Goldrush_CartHeals" "Xe đẩy phân phát máu và đạn dược cho đội BLU"
N/A1717"[english]TF_IM_Goldrush_CartHeals" "The cart dispenses health and ammo to the BLU team"
N/A1718"TF_IM_Goldrush_RollsBack" "Nếu xe đẩy không di chuyển trong 30 giây, nó sẽ bắt đầu lăn ngược lại"
N/A1719"[english]TF_IM_Goldrush_RollsBack" "If the cart doesn't move for 30 seconds it will start to roll backwards"
N/A1720"TF_IM_Goldrush_TimeAdd" "Đồng hồ được thêm thời gian khi xe đẩy đến mỗi cứ điểm"
N/A1721"[english]TF_IM_Goldrush_TimeAdd" "Time is added to the clock when the cart reaches each check point"
N/A1722"TF_IM_Basin_BlueWin" "Đội BLU thắng bằng cách hộ tống xe đẩy đến cứ điểm cuối cùng của đội RED trước khi hết giờ"
N/A1723"[english]TF_IM_Basin_BlueWin" "BLU team wins by escorting the cart to RED team's final point before the time runs out"
N/A1724"TF_IM_Basin_MoveCart" "Xe đẩy tự di chuyển trên đường ray khi thành viên đội BLU ở gần đó"
N/A1725"[english]TF_IM_Basin_MoveCart" "The cart moves along the track when BLU players are near it"
N/A1726"TF_IM_Basin_CartHeals" "Xe đẩy phân phát máu và đạn dược cho đội BLU"
N/A1727"[english]TF_IM_Basin_CartHeals" "The cart dispenses health and ammo to the BLU team"
N/A1728"TF_IM_Basin_RollsBack" "Nếu xe đẩy không di chuyển trong 30 giây, nó sẽ bắt đầu lăn ngược lại"
N/A1729"[english]TF_IM_Basin_RollsBack" "If the cart doesn't move for 30 seconds it will start to roll backwards"
N/A1730"TF_IM_Basin_TimeAdd" "Đồng hồ được thêm thời gian khi xe đẩy đến mỗi cứ điểm"
N/A1731"[english]TF_IM_Basin_TimeAdd" "Time is added to the clock when the cart reaches each check point"
N/A1732"TF_IM_Arena_Intro" "Chào mừng đến đấu trường Team Fortress"
N/A1733"[english]TF_IM_Arena_Intro" "Welcome to Team Fortress Arena"
N/A1734"TF_IM_Arena_Scramble" "Các đội sẽ được xáo trộn sau khi một trong các đội đạt được giới hạn thắng"
N/A1735"[english]TF_IM_Arena_Scramble" "The teams will be scrambled after one team reaches the win limit"
N/A1736"TF_GET_TURRETKILLS_NAME" "Binh tuần tiễu"
N/A1737"[english]TF_GET_TURRETKILLS_NAME" "Sentry Gunner"
N/A1738"TF_GET_TURRETKILLS_DESC" "Tích tổng cộng 10 điểm hạ gục chỉ bằng một trụ súng."
N/A1739"[english]TF_GET_TURRETKILLS_DESC" "Accumulate 10 sentry gun kills with a single sentry."
N/A1740"TF_KILL_NEMESIS_NAME" "Tử thù"
N/A1741"[english]TF_KILL_NEMESIS_NAME" "Nemesis"
N/A1742"TF_KILL_NEMESIS_DESC" "Đòi nợ máu năm lần."
N/A1743"[english]TF_KILL_NEMESIS_DESC" "Get five revenge kills."
N/A1744"TF_GET_CONSECUTIVEKILLS_NODEATHS_NAME" "Khó giết"
N/A1745"[english]TF_GET_CONSECUTIVEKILLS_NODEATHS_NAME" "Hard to Kill"
N/A1746"TF_GET_CONSECUTIVEKILLS_NODEATHS_DESC" "Giết năm mạng liên tiếp và không chết."
N/A1747"[english]TF_GET_CONSECUTIVEKILLS_NODEATHS_DESC" "Get five kills in a row without dying."
N/A1748"TF_GET_HEALED_BYENEMY_NAME" "Bậc thầy cải trang"
N/A1749"[english]TF_GET_HEALED_BYENEMY_NAME" "Master of Disguise"
N/A1750"TF_GET_HEALED_BYENEMY_DESC" "Lợi dụng bác sĩ của kẻ thù để hồi máu cho bạn."
N/A1751"[english]TF_GET_HEALED_BYENEMY_DESC" "Trick an opposing Medic into healing you."
N/A1752"TF_GET_HEADSHOTS_NAME" "Chất xám"
N/A1753"[english]TF_GET_HEADSHOTS_NAME" "Grey Matter"
N/A1754"TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Đạt được 25 phát bắn xuyên đầu khi dùng Xạ thủ."
N/A1755"[english]TF_GET_HEADSHOTS_DESC" "Get 25 headshots as a Sniper."
N/A1756"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "Với bạn bè thế này..."
N/A1757"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_NAME" "With Friends Like these..."
N/A1758"TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Chơi một ván với năm người chơi trở lên từ danh sách bạn bè của bạn."
N/A1759"[english]TF_PLAY_GAME_FRIENDSONLY_DESC" "Play in a game with five or more players from your Friends list."
N/A1760"TF_WIN_MULTIPLEGAMES_NAME" "Vương triều"
N/A1761"[english]TF_WIN_MULTIPLEGAMES_NAME" "Dynasty"
N/A1762"TF_WIN_MULTIPLEGAMES_DESC" "Thắng 20 trận."
N/A1763"[english]TF_WIN_MULTIPLEGAMES_DESC" "Win 20 games."
N/A1764"TF_GET_MULTIPLEKILLS_NAME" "Hardcore"
N/A1765"[english]TF_GET_MULTIPLEKILLS_NAME" "Hardcore"
N/A1766"TF_GET_MULTIPLEKILLS_DESC" "Giết được tổng số 1000 mạng."
N/A1767"[english]TF_GET_MULTIPLEKILLS_DESC" "Accumulate 1000 total kills."
N/A1768"TF_WIN_2FORT_NOENEMYCAPS_NAME" "Hoả lực khủng khiếp"
N/A1769"[english]TF_WIN_2FORT_NOENEMYCAPS_NAME" "Powerhouse Offense"
N/A1770"TF_WIN_2FORT_NOENEMYCAPS_DESC" "Thắng 2Fort bằng cách đóng chặt pháo đài."
N/A1771"[english]TF_WIN_2FORT_NOENEMYCAPS_DESC" "Win 2Fort with a shutout."
N/A1772"TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_NAME" "Tấn công chớp nhoáng"
N/A1773"[english]TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_NAME" "Lightning Offense"
N/A1774"TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_DESC" "Thắng Well trong 5 phút hoặc ít hơn."
N/A1775"[english]TF_WIN_WELL_MINIMUMTIME_DESC" "Win Well in 5 minutes or less."
N/A1776"TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_NAME" "Tấn công không ngừng"
N/A1777"[english]TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_NAME" "Relentless Offense"
N/A1778"TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_DESC" "Thắng Hydro và không bỏ cứ điểm nào."
N/A1779"[english]TF_WIN_HYDRO_NOENEMYCAPS_DESC" "Win Hydro without giving up a capture."
N/A1780"TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_NAME" "Phòng thủ vững chắc"
N/A1781"[english]TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_NAME" "Impenetrable Defense"
N/A1782"TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_DESC" "Phòng thủ Dustbowl thành công mà không để mất một cứ điểm nào."
N/A1783"[english]TF_WIN_DUSTBOWL_NOENEMYCAPS_DESC" "Successfully defend Dustbowl without giving up a capture."
N/A1784"TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_NAME" "Phòng ngự bất khả thi"
N/A1785"[english]TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_NAME" "Impossible Defense"
N/A1786"TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_DESC" "Phòng thủ Gravel Pit thành công mà không để mất một cứ điểm nào."
N/A1787"[english]TF_WIN_GRAVELPIT_NOENEMYCAPS_DESC" "Successfully defend Gravel Pit without giving up a capture."
N/A1788"TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_NAME" "Giỏi nhất trong lớp"
N/A1789"[english]TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_NAME" "Head of the Class"
N/A1790"TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_DESC" "Hoàn thành một màn chơi bằng tất cả các lớp nhân vật."
N/A1791"[english]TF_PLAY_GAME_EVERYCLASS_DESC" "Play a complete round with every class."
N/A1792"TF_PLAY_GAME_EVERYMAP_NAME" "Kẻ du hành quanh thế giới"
N/A1793"[english]TF_PLAY_GAME_EVERYMAP_NAME" "World Traveler"
N/A1794"TF_PLAY_GAME_EVERYMAP_DESC" "Hoàn thành một ván đấu ở 2Fort, Dustbowl, Granary, Gravel Pit, Hydro, và Well (CP)."
N/A1795"[english]TF_PLAY_GAME_EVERYMAP_DESC" "Play a complete game on 2Fort, Dustbowl, Granary, Gravel Pit, Hydro, and Well (CP)."
N/A1796"TF_GET_HEALPOINTS_NAME" "Y đội"
N/A1797"[english]TF_GET_HEALPOINTS_NAME" "Team Doctor"
N/A1798"TF_GET_HEALPOINTS_DESC" "Đạt được 25000 điểm hồi sức khi chơi Medic."
N/A1799"[english]TF_GET_HEALPOINTS_DESC" "Accumulate 25000 heal points as a Medic."
N/A1800"TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_NAME" "Súng phun lửa"
N/A1801"[english]TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_NAME" "Flamethrower"
N/A1802"TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_DESC" "Đốt cháy năm đối phương trong vòng 30 giây."
N/A1803"[english]TF_BURN_PLAYERSINMINIMUMTIME_DESC" "Set five enemies on fire in 30 seconds."
N/A1804"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "Trước hết đừng làm điều gì có hại"
N/A1805"[english]TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_NAME" "First Do No Harm"
N/A1806"TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Hoàn thành một ván đấu mà không hạ một đối thủ nào, và đạt được điểm cao nhất trong một đội gồm 6 người chơi hoặc nhiều hơn."
N/A1807"[english]TF_MEDIC_TOP_SCOREBOARD_DESC" "Play a full round without killing any enemies, and score the highest on a team of 6 or more players."
N/A1808"TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Bốn lần vượt cạn"
N/A1809"[english]TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_NAME" "Quadruple Bypass"
N/A1810"TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_DESC" "Hồi sức cho một đồng đội đang bị tấn công bởi 4 kẻ địch cùng lúc."
N/A1811"[english]TF_MEDIC_HEAL_UNDER_FIRE_DESC" "Heal a teammate who's taking fire from 4 enemies at once."
N/A1812"TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_NAME" "Hồi sức tập thể"
N/A1813"[english]TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_NAME" "Group Health"
N/A1814"TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_DESC" "
N/A1815Triển khai 3 ÜberCharge cùng lúc cùng với 2 Medic khác."
N/A1816"[english]TF_MEDIC_SIMUL_CHARGE_DESC" "Work with 2 other Medics to deploy 3 simultaneous ÜberCharges."
N/A1817"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Chuẩn bị cho phẫu thuật"
N/A1818"[english]TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_NAME" "Surgical Prep"
N/A1819"TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Chuẩn bị sẵn sàng một ÜberCharge trước khi giai đoạn Setup kết thúc."
N/A1820"[english]TF_MEDIC_SETUP_CHARGE_DESC" "Have an ÜberCharge ready before the Setup phase ends."
N/A1821"TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_NAME" "Nữ hoàng sầu muộn"
N/A1822"[english]TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_NAME" "Trauma Queen"
N/A1823"TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_DESC" "Triển khai 3 ÜberCharge trong ít hơn 5 phút, và hỗ trợ tiêu diệt 5 mạng."
N/A1824"[english]TF_MEDIC_RAPID_CHARGE_DESC" "Deploy 3 ÜberCharges in less than 5 minutes, and assist in 5 kills during that time."
N/A1825"TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_NAME" "Nhắm mắt đưa chân"
N/A1826"[english]TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_NAME" "Double Blind Trial"
N/A1827"TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_DESC" "Triển khai một ÜberCharge trong vòng 8 giây sau khi một Medic đối phương gần đó triển khai cái của hắn."
N/A1828"[english]TF_MEDIC_COUNTER_CHARGE_DESC" "Deploy an ÜberCharge within 8 seconds of a nearby enemy Medic deploying his."
N/A1829"TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_NAME" "Tập làm bác sĩ"
N/A1830"[english]TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_NAME" "Play Doctor"
N/A1831"TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_DESC" "Trong một đội không có Medic, là người đầu tiên chuyển qua chơi Medic sau khi một đồng đội gọi 'Medic!', và hồi 500 máu cho đồng đội."
N/A1832"[english]TF_MEDIC_SWITCH_TO_MEDIC_DESC" "In a team with no Medics, be the first person to switch to Medic after a teammate calls for 'Medic!', and then heal 500 health."
N/A1833"TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_NAME" "Tam giác"
N/A1834"[english]TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_NAME" "Triage"
N/A1835"TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_DESC" "Kích hoạt ÜberCharge lên đồng đội ngay trước khi họ hứng chịu sát thương nổ nặng."
N/A1836"[english]TF_MEDIC_SAVE_TEAMMATE_DESC" "Deploy an ÜberCharge on a teammate less than a second before they're hit by a critical explosive."
N/A1837"TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_NAME" "Thuốc phòng ngừa"
N/A1838"[english]TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_NAME" "Preventive Medicine"
N/A1839"TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_DESC" "Ngăn cản đối phương chiếm một cứ điểm cùng với một đồng đội đã được ÜberCharge."
N/A1840"[english]TF_MEDIC_CHARGE_BLOCKER_DESC" "Block the enemy from capturing a control point with an ÜberCharged teammate."
N/A1841"TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_NAME" "Sự tư vấn"
N/A1842"[english]TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_NAME" "Consultation"
N/A1843"TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_DESC" "Hỗ trợ một đồng đội Medic tiêu diệt 5 mạng đối phương mà không bị giết."
N/A1844"[english]TF_MEDIC_ASSIST_MEDIC_DESC" "Assist a fellow Medic in killing 3 enemies in a single life."
N/A1845"TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_NAME" "Nó có đau không khi tôi làm vậy?"
N/A1846"[english]TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_NAME" "Does It Hurt When I Do This?"
N/A1847"TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_DESC" "Hạ 50 Scout bằng ống tiêm."
N/A1848"[english]TF_MEDIC_SYRINGE_SCOUTS_DESC" "Kill 50 Scouts with your syringe gun."
N/A1849"TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_NAME" "Bình xét"
N/A1850"[english]TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_NAME" "Peer Review"
N/A1851"TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Giết 50 medic bằng lưỡi cưa xương."
N/A1852"[english]TF_MEDIC_BONESAW_MEDICS_DESC" "Kill 10 Medics with your bone saw."
N/A1853"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Hiệu thuốc lớn"
N/A1854"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_NAME" "Big Pharma"
N/A1855"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_DESC" "Hỗ trợ Heavy giết 30 kẻ thù, mà cả hai cùng sống sót."
N/A1856"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_LONG_DESC" "Assist a Heavy in killing 10 enemies, where neither of you die."
N/A1857"TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_NAME" "Sẽ hơi đau đấy"
N/A1858"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_NAME" "You'll Feel a Little Prick"
N/A1859"TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_DESC" "Hỗ trợ giết 4 kẻ địch với chỉ một ÜberCharge trên một Scout."
N/A1860"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SCOUT_DESC" "Assist in killing 3 enemies with a single ÜberCharge on a Scout."
N/A1861"TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_NAME" "Máy hấp"
N/A1862"[english]TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_NAME" "Autoclave"
N/A1863"TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_DESC" "Hỗ trợ thiêu cháy 8 kẻ địch với chỉ một ÜberCharge trên một Pyro."
N/A1864"[english]TF_MEDIC_ASSIST_PYRO_DESC" "Assist in burning 5 enemies with a single ÜberCharge on a Pyro."
N/A1865"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_NAME" "Không cảm giác"
N/A1866"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_NAME" "Blunt Trauma"
N/A1867"TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_DESC" "Hỗ trợ một Heavy đấm chết 4 đối phương mà chỉ cần dùng một ÜberCharge."
N/A1868"[english]TF_MEDIC_ASSIST_HEAVY_DESC" "Assist in punching 2 enemies with a single ÜberCharge on a Heavy."
N/A1869"TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_NAME" "Bước đột phá về Y khoa"
N/A1870"[english]TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_NAME" "Medical Breakthrough"
N/A1871"TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_DESC" "Hỗ trợ một Demoman phá nát 8 công trình của Engineer đối phương mà chỉ cần dùng một ÜberCharge."
N/A1872"[english]TF_MEDIC_ASSIST_DEMOMAN_DESC" "Assist in destroying 5 enemy Engineer buildings with a single ÜberCharge on a Demoman."
N/A1873"TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_NAME" "Châm ngòi thuốc nổ"
N/A1874"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_NAME" "Blast Assist"
N/A1875"TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_DESC" "Hỗ trợ một Soldier bắn banh xác 5 đối phương mà chỉ cần dùng một ÜberCharge."
N/A1876"[english]TF_MEDIC_ASSIST_SOLDIER_DESC" "Assist in exploding 5 enemies with a single ÜberCharge on a Soldier."
N/A1877"TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_NAME" "Khủng hoảng thời bà đỡ"
N/A1878"[english]TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_NAME" "Midwife Crisis"
N/A1879"TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_DESC" "Hồi phục cho một Engineer trong khi anh ta đang sửa chữa Sentrygun lúc nó đang bị kẻ thù bắn."
N/A1880"[english]TF_MEDIC_HEAL_ENGINEER_DESC" "Heal an Engineer as he repairs his sentry gun while it's under enemy fire."
N/A1881"TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_NAME" "Ba cây chụm lại nên hòn núi cao"
N/A1882"[english]TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_NAME" "Ubi concordia, ibi victoria"
N/A1883"TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_DESC" "Hỗ trợ giết 5 kẻ địch ở một điểm kiểm soát của quân thù, chỉ trong một mạng."
N/A1884"[english]TF_MEDIC_ASSIST_CAPTURER_DESC" "Assist in killing 3 enemies on an enemy control point, in a single life."
N/A1885"TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_NAME" "Nối vòng tay lớn"
N/A1886"[english]TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_NAME" "Grand Rounds"
N/A1887"TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_DESC" "Hồi sức cho 200 đồng đội sau khi họ kêu 'Medic!'."
N/A1888"[english]TF_MEDIC_HEAL_CALLERS_DESC" "Heal 200 teammates after they've called for 'Medic!'."
N/A1889"TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_NAME" "Liều thuốc thịnh nộ"
N/A1890"[english]TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_NAME" "Infernal Medicine"
N/A1891"TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_DESC" "Dập lửa cho 100 đồng đội khi họ đang bốc cháy."
N/A1892"[english]TF_MEDIC_EXTINGUISH_TEAMMATES_DESC" "Extinguish 100 burning teammates."
N/A1893"TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_NAME" "Thảm sát cùng Bác sĩ"
N/A1894"[english]TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_NAME" "Doctor Assisted Homicide"
N/A1895"TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_DESC" "Hỗ trợ tiêu diệt 20 kẻ tử thù."
N/A1896"[english]TF_MEDIC_ASSIST_VS_NEMESES_DESC" "Assist in killing 20 nemeses."
N/A1897"TF_MEDIC_KILL_WHILE_CHARGED_NAME" "Hiệu ứng giả dược"
N/A1898"[english]TF_MEDIC_KILL_WHILE_CHARGED_NAME" "Placebo Effect"
N/A1899"TF_MEDIC_KILL_WHILE_CHARGED_DESC" "Tiêu diệt 5 kẻ địch mà không để bị giết và có ÜberCharge sẵn sàng, nhưng không dùng đến."
N/A1900"[english]TF_MEDIC_KILL_WHILE_CHARGED_DESC" "Kill 2 enemies in a single life, while having your ÜberCharge ready, but undeployed."
N/A1901"TF_MEDIC_BONESAW_NOMISSES_NAME" "Chặt xương"
N/A1902"[english]TF_MEDIC_BONESAW_NOMISSES_NAME" "Sawbones"
N/A1903"TF_MEDIC_BONESAW_NOMISSES_DESC" "Đánh trúng đối phương 10 lần bằng bonesaw mà không đánh hụt hoặc để bị giết."
N/A1904"[english]TF_MEDIC_BONESAW_NOMISSES_DESC" "Hit enemies with your bonesaw 5 times in a row without dying or missing."
N/A1905"TF_MEDIC_HEAL_LARGE_NAME" "Tập sự"
N/A1906"[english]TF_MEDIC_HEAL_LARGE_NAME" "Intern"
N/A1907"TF_MEDIC_HEAL_LARGE_DESC" "Đạt được 7000 điểm hồi sức chỉ trong một mạng."
N/A1908"[english]TF_MEDIC_HEAL_LARGE_DESC" "Accumulate 7000 heal points in a single life."
N/A1909"TF_MEDIC_HEAL_HUGE_NAME" "Chuyên gia"
N/A1910"[english]TF_MEDIC_HEAL_HUGE_NAME" "Specialist"
N/A1911"TF_MEDIC_HEAL_HUGE_DESC" "Đạt được 10000 điểm hồi sức chỉ trong một mạng."
N/A1912"[english]TF_MEDIC_HEAL_HUGE_DESC" "Accumulate 10000 heal points health in a single life."
N/A1913"TF_MEDIC_HEAL_GRIND_NAME" "Trưởng phòng"
N/A1914"[english]TF_MEDIC_HEAL_GRIND_NAME" "Chief of Staff"
N/A1915"TF_MEDIC_HEAL_GRIND_DESC" "Đạt được tổng cộng 10 triệu điểm hồi sức."
N/A1916"[english]TF_MEDIC_HEAL_GRIND_DESC" "Accumulate 1 million total heal points."
N/A1917"TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_NAME" "Lời thề giả tạo"
N/A1918"[english]TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_NAME" "Hypocritical Oath"
N/A1919"TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_DESC" "Giết một Spy mà bạn vẫn đang vô tình hồi sức nãy giờ."
N/A1920"[english]TF_MEDIC_KILL_HEALED_SPY_DESC" "Kill an enemy Spy that you have been healing."
N/A1921"TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_NAME" "Sự can thiệp y tế"
N/A1922"[english]TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_NAME" "Medical Intervention"
N/A1923"TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_DESC" "Cứu một đồng đội khỏi bị té chết."
N/A1924"[english]TF_MEDIC_SAVE_FALLING_TEAMMATE_DESC" "Save a falling teammate from dying on impact."
N/A1925"TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_NAME" "Ngỏ ý thứ hai"
N/A1926"[english]TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_NAME" "Second Opinion"
N/A1927"TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_DESC" "ÜberCharge cho 2 đồng đội cùng lúc."
N/A1928"[english]TF_MEDIC_CHARGE_JUGGLE_DESC" "ÜberCharge 2 teammates at once."
N/A1929"TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_NAME" "Báo cáo khám nghiệm tử thi"
N/A1930"[english]TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_NAME" "Autopsy Report"
N/A1931"TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_DESC" "Cho một kẻ địch ăn kẹo đồng freezecam khi bạn đang khiêu khích trên ragdoll của chúng."
N/A1932"[english]TF_MEDIC_FREEZECAM_RAGDOLL_DESC" "Provide an enemy with a freezecam shot of you taunting above their ragdoll."
N/A1933"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "Cho cậu biết, tôi là Quân Y"
N/A1934"[english]TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_NAME" "FYI I am A Medic"
N/A1935"TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Dùng bonesaw để hạ gục 5 Spy địch đang cố kêu 'Cứu thương'."
N/A1936"[english]TF_MEDIC_BONESAW_SPY_CALLERS_DESC" "Use your bonesaw to kill a spy who has been calling for 'Medic!'."
N/A1937"TF_MEDIC_CHARGE_FRIENDS_NAME" "Tập khám gia đình"
N/A1938"[english]TF_MEDIC_CHARGE_FRIENDS_NAME" "Family Practice"
N/A1939"TF_MEDIC_CHARGE_FRIENDS_DESC" "ÜberCharge cho mười bạn bè trên Steam Community của bạn."
N/A1940"[english]TF_MEDIC_CHARGE_FRIENDS_DESC" "ÜberCharge 5 of your Steam Community Friends."
N/A1941"TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_NAME" "Gọi về nhà"
N/A1942"[english]TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_NAME" "House Call"
N/A1943"TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_DESC" "Tham gia một ván đấu mà một trong những người bạn đang chơi và sau đó triển khai đặt một quả ÜberCharge lên anh ta."
N/A1944"[english]TF_MEDIC_INVITE_JOIN_CHARGE_DESC" "Join a game that one of your friends is in and then deploy an ÜberCharge on him."
N/A1945"TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_NAME" "Theo dõi bệnh nhân"
N/A1946"[english]TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_NAME" "Bedside Manner"
N/A1947"TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_DESC" "Hồi sức cho một đồng đội đúng lúc anh ta đạt được một danh hiệu."
N/A1948"[english]TF_MEDIC_HEAL_ACHIEVER_DESC" "Be healing a teammate as he achieves an achievement of his own."
N/A1949"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Medic 1"
N/A1950"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Medic Milestone 1"
N/A1951"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 10 trong tổng số các thành tựu của nhóm Medic."
N/A1952"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Medic pack."
N/A1953"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Medic 2"
N/A1954"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Medic Milestone 2"
N/A1955"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 16 trong tổng số các thành tựu của nhóm Medic."
N/A1956"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Medic pack."
N/A1957"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Medic 3"
N/A1958"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Medic Milestone 3"
N/A1959"TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 22 trong tổng số các thành tựu của nhóm Medic."
N/A1960"[english]TF_MEDIC_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Medic pack."
N/A1961"TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_NAME" "Dồn lửa"
N/A1962"[english]TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_NAME" "Combined Fire"
N/A1963"TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_DESC" "Dùng shotgun để kết liễu 20 kẻ thù mà bạn đã đốt cháy."
N/A1964"[english]TF_PYRO_KILL_MULTIWEAPONS_DESC" "Use your shotgun to finish off 20 players you've ignited."
N/A1965"TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_NAME" "Đốt ngay chỗ đó"
N/A1966"[english]TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_NAME" "Weenie Roast"
N/A1967"TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_DESC" "Đốt 2 kẻ thù Scout trong cùng lúc."
N/A1968"[english]TF_PYRO_SIMULBURN_SCOUTS_DESC" "Have 2 enemy Scouts on fire at the same time."
N/A1969"TF_PYRO_FORCE_WATERJUMP_NAME" "Đốt tội"
N/A1970"[english]TF_PYRO_FORCE_WATERJUMP_NAME" "Baptism by Fire"
N/A1971"TF_PYRO_FORCE_WATERJUMP_DESC" "Buộc 10 kẻ thù bị cháy phải nhảy vào nước."
N/A1972"[english]TF_PYRO_FORCE_WATERJUMP_DESC" "Force 10 burning enemies to jump into water."
N/A1973"TF_PYRO_KILL_POSTDEATH_NAME" "Lửa và lãng quên"
N/A1974"[english]TF_PYRO_KILL_POSTDEATH_NAME" "Fire and Forget"
N/A1975"TF_PYRO_KILL_POSTDEATH_DESC" "Giết 15 người trong khi bạn chết."
N/A1976"[english]TF_PYRO_KILL_POSTDEATH_DESC" "Kill 15 players while you're dead."
N/A1977"TF_PYRO_KILL_SPIES_NAME" "Tường lửa"
N/A1978"[english]TF_PYRO_KILL_SPIES_NAME" "Firewall"
N/A1979"TF_PYRO_KILL_CARRIERS_NAME" "Nấu cuốn sách"
N/A1980"[english]TF_PYRO_KILL_CARRIERS_NAME" "Cooking the Books"
N/A1981"TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Đốt 5 kẻ thù mà đang nắm giữ tài liệu của bạn."
N/A1982"[english]TF_PYRO_KILL_CARRIERS_DESC" "Ignite 5 enemies carrying your intelligence."
N/A1983"TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Lửa tự phát"
N/A1984"[english]TF_PYRO_REVEAL_SPIES_NAME" "Spontaneous Combustion"
N/A1985"TF_PYRO_REVEAL_SPIES_DESC" "Đốt 10 Spy đang tàng hình."
N/A1986"[english]TF_PYRO_REVEAL_SPIES_DESC" "Ignite 10 cloaked Spies."
N/A1987"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Vẽ đường lửa"
N/A1988"[english]TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_NAME" "Trailblazer"
N/A1989"TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Đốt 10 kẻ thù mà vừa sử dụng dịch chuyển."
N/A1990"[english]TF_PYRO_CAMP_TELEPORTERS_DESC" "Ignite 10 enemies that have recently used a teleporter."
N/A1991"TF_PYRO_CAMP_POSITION_NAME" "Lửa trại"
N/A1992"[english]TF_PYRO_CAMP_POSITION_NAME" "Camp Fire"
N/A1993"TF_PYRO_CAMP_POSITION_DESC" "Giết 3 kẻ thù liên tiếp trong cùng một khu vực."
N/A1994"[english]TF_PYRO_CAMP_POSITION_DESC" "Kill 3 enemies in a row, all within the same area."
N/A1995"TF_PYRO_KILL_AXE_SMALL_NAME" "Tiền phu"
N/A1996"[english]TF_PYRO_KILL_AXE_SMALL_NAME" "Lumberjack"
N/A1997"TF_PYRO_KILL_AXE_SMALL_DESC" "Giết 3 kẻ thù bằng rìu trong một mạng."
N/A1998"[english]TF_PYRO_KILL_AXE_SMALL_DESC" "Kill 3 people with your axe in one life."
N/A1999"TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_NAME" "Người tỉa cắt"
N/A2000"[english]TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_NAME" "Clearcutter"
N/A2001"TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_DESC" "Giết 6 kẻ thù bằng rìu trong một mạng."
N/A2002"[english]TF_PYRO_KILL_AXE_LARGE_DESC" "Kill 6 people with your axe in one life."
N/A2003"TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_NAME" "Lửa dưới chân kìa"
N/A2004"[english]TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_NAME" "Hot on Your Heels"
N/A2005"TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_DESC" "Giết 50 kẻ thù bằng súng phun lửa từ sau lưng."
N/A2006"[english]TF_PYRO_KILL_FROM_BEHIND_DESC" "Kill 50 enemies with your flamethrower, from behind."
N/A2007"TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_NAME" "Tao chiên"
N/A2008"[english]TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_NAME" "I Fry"
N/A2009"TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_DESC" "Đốt 10 Spy đang cải trang."
N/A2010"[english]TF_PYRO_BURN_SPIES_AS_YOU_DESC" "Ignite 10 disguised Spies."
N/A2011"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Cứu cháy"
N/A2012"[english]TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_NAME" "Firewatch"
N/A2013"TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Đốt 10 Sniper khi chúng đang nhắm bắn."
N/A2014"[english]TF_PYRO_BURN_SNIPERS_ZOOMED_DESC" "Ignite 10 Snipers while they are zoomed in."
N/A2015"TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_NAME" "Đốt cả phòng khám"
N/A2016"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICS_CHARGED_NAME" "Burn Ward"
N/A2017"TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_NAME" "Khoai tây nóng"
N/A2018"[english]TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_NAME" "Hot Potato"
N/A2019"TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_DESC" "Phản lại 100 đầu đạn với khí nén."
N/A2020"[english]TF_PYRO_REFLECT_PROJECTILES_DESC" "Reflect 100 projectiles with your compressed air blast."
N/A2021"TF_PYRO_KILL_HEAVIES_NAME" "Làm thịt xông khói"
N/A2022"[english]TF_PYRO_KILL_HEAVIES_NAME" "Makin' Bacon"
N/A2023"TF_PYRO_KILL_HEAVIES_DESC" "Giết 50 Heavy bằng súng phun lửa."
N/A2024"[english]TF_PYRO_KILL_HEAVIES_DESC" "Kill 50 Heavies with your flamethrower."
N/A2025"TF_PYRO_KILL_UNDERWATER_NAME" "Kế hoạch B"
N/A2026"[english]TF_PYRO_KILL_UNDERWATER_NAME" "Plan B"
N/A2027"TF_PYRO_KILL_UNDERWATER_DESC" "Giết 10 kẻ thù trong khi đôi bên đều ở dưới nước."
N/A2028"[english]TF_PYRO_KILL_UNDERWATER_DESC" "Kill 10 enemies while you're both underwater."
N/A2029"TF_PYRO_KILL_UBERCHARGE_NAME" "Kỹ thuật đốt"
N/A2030"[english]TF_PYRO_KILL_UBERCHARGE_NAME" "Pyrotechnics"
N/A2031"TF_PYRO_KILL_UBERCHARGE_DESC" "Giết 3 kẻ thù trong một lần ảnh hưởng bởi ÜberCharge."
N/A2032"[english]TF_PYRO_KILL_UBERCHARGE_DESC" "Kill 3 enemies in a single ÜberCharge."
N/A2033"TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_NAME" "Chuyên gia phá hoại"
N/A2034"[english]TF_PYRO_DESTROY_BUILDINGS_NAME" "Arsonist"
N/A2035"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Đốt có kế hoạch"
N/A2036"[english]TF_PYRO_DEFEND_POINTS_NAME" "Controlled Burn"
N/A2037"TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Đốt 50 kẻ thù đang dành cứ điểm của bạn."
N/A2038"[english]TF_PYRO_DEFEND_POINTS_DESC" "Ignite 50 enemies capturing one of your control points."
N/A2039"TF_PYRO_KILL_GRIND_NAME" "Lính cứu hoả"
N/A2040"[english]TF_PYRO_KILL_GRIND_NAME" "Firefighter"
N/A2041"TF_PYRO_KILL_GRIND_DESC" "Giết 500 kẻ thù."
N/A2042"[english]TF_PYRO_KILL_GRIND_DESC" "Kill 500 enemies."
N/A2043"TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_NAME" "Hoả nhân"
N/A2044"[english]TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_NAME" "Pyromancer"
N/A2045"TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_DESC" "Gây nên tổng một triệu sát thương từ lửa."
N/A2046"[english]TF_PYRO_DAMAGE_GRIND_DESC" "Do 1 million points of total fire damage."
N/A2047"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Gọi bác sĩ nhờ"
N/A2048"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_NAME" "Next of Kindling"
N/A2049"TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Đốt một kẻ thù và sau đó Medic đến để hồi phục cho hắn."
N/A2050"[english]TF_PYRO_BURN_MEDICPAIR_DESC" "Ignite an enemy, and the Medic healing him."
N/A2051"TF_PYRO_KILL_TAUNT_NAME" "OMGWTFBBQ"
N/A2052"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNT_NAME" "OMGWTFBBQ"
N/A2053"TF_PYRO_KILL_TAUNT_DESC" "Giết một kẻ thù bằng khiêu khích."
N/A2054"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNT_DESC" "Kill an enemy with a taunt."
N/A2055"TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_NAME" "Bỏng độ hai"
N/A2056"[english]TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_NAME" "Second Degree Burn"
N/A2057"TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_DESC" "Giết một kẻ thù mà vừa bị một Pyro khác đốt."
N/A2058"[english]TF_PYRO_KILL_TEAMWORK_DESC" "Kill a burning enemy who was ignited by another Pyro."
N/A2059"TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_NAME" "Cần diêm không em?"
N/A2060"[english]TF_PYRO_BURN_SPY_TAUNT_NAME" "Got A Light?"
N/A2061"TF_PYRO_DOMINATE_LEAVESVR_NAME" "Hành cháy máy"
N/A2062"[english]TF_PYRO_DOMINATE_LEAVESVR_NAME" "BarbeQueQ"
N/A2063"TF_PYRO_DOMINATE_LEAVESVR_DESC" "Làm cho một người chơi bị áp đảo phải rời máy chủ."
N/A2064"[english]TF_PYRO_DOMINATE_LEAVESVR_DESC" "Cause a dominated player to leave the server."
N/A2065"TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_NAME" "Đầu đạn nóng"
N/A2066"[english]TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_NAME" "Hotshot"
N/A2067"TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_DESC" "Giết một kẻ thù Soldier bằng tên lửa chí mạng bị phản lại."
N/A2068"[english]TF_PYRO_REFLECT_CROCKET_KILL_DESC" "Kill a Soldier with a reflected critical rocket."
N/A2069"TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_NAME" "Nhảy đi rồi chết"
N/A2070"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_NAME" "Dance Dance Immolation"
N/A2071"TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_DESC" "Giết 3 kẻ thù trong khi chúng đang khiêu khích."
N/A2072"[english]TF_PYRO_KILL_TAUNTERS_DESC" "Kill 3 enemies while they're taunting."
N/A2073"TF_PYRO_DOUBLE_KO_NAME" "Hơi ấm tử thần"
N/A2074"[english]TF_PYRO_DOUBLE_KO_NAME" "Dead Heat"
N/A2075"TF_PYRO_DOUBLE_KO_DESC" "Giết một kẻ thù cùng một giây mà hắn giết bạn."
N/A2076"[english]TF_PYRO_DOUBLE_KO_DESC" "Kill an enemy in the same second that he kills you."
N/A2077"TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_NAME" "Phi công rực sáng"
N/A2078"[english]TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_NAME" "Pilot Light"
N/A2079"TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Đốt một kẻ thù Soldier nhảy bằng tên lửa trong khi hắn đang lơ lửng trên không."
N/A2080"[english]TF_PYRO_BURN_RJ_SOLDIER_DESC" "Ignite a rocket-jumping Soldier while he's in midair."
N/A2081"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Ngọn lửa đông cứng"
N/A2082"[english]TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_NAME" "Freezer Burn"
N/A2083"TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Cho kẻ thù xem cảnh hình của bạn khi đang khiêu khích."
N/A2084"[english]TF_PYRO_FREEZECAM_TAUNTS_DESC" "Provide enemies with freezecam shots of each of your taunts."
N/A2085"TF_PYRO_KILL_GRIND_LARGE_NAME" "Đầu bếp lửa"
N/A2086"[english]TF_PYRO_KILL_GRIND_LARGE_NAME" "Fire Chief"
N/A2087"TF_PYRO_KILL_GRIND_LARGE_DESC" "Giết 1000 kẻ thù."
N/A2088"[english]TF_PYRO_KILL_GRIND_LARGE_DESC" "Kill 1000 enemies."
N/A2089"TF_PYRO_IGNITE_FLAREGUN_NAME" "Kẻ thèm khát chú ý"
N/A2090"[english]TF_PYRO_IGNITE_FLAREGUN_NAME" "Attention Getter"
N/A2091"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Pyro 1"
N/A2092"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Pyro Milestone 1"
N/A2093"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 10 trong tổng số các thành tựu của nhóm Pyro."
N/A2094"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Pyro pack."
N/A2095"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Pyro 2"
N/A2096"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Pyro Milestone 2"
N/A2097"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 16 trong tổng số các thành tựu của nhóm Pyro."
N/A2098"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Pyro pack."
N/A2099"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Pyro 3"
N/A2100"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Pyro Milestone 3"
N/A2101"TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 22 trong tổng số các thành tựu của nhóm Pyro."
N/A2102"[english]TF_PYRO_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Pyro pack."
N/A2103"TF_HEAVY_DAMAGE_TAKEN_NAME" "Bao đấm sắt"
N/A2104"[english]TF_HEAVY_DAMAGE_TAKEN_NAME" "Iron Kurtain"
N/A2105"TF_HEAVY_DAMAGE_TAKEN_DESC" "Nhận 1000 điểm sát thương trong một mạng."
N/A2106"[english]TF_HEAVY_DAMAGE_TAKEN_DESC" "Take 1000 points of damage in a single life."
N/A2107"TF_HEAVY_DEFEND_MEDIC_NAME" "Tình bạn"
N/A2108"[english]TF_HEAVY_DEFEND_MEDIC_NAME" "Party Loyalty"
N/A2109"TF_HEAVY_DEFEND_MEDIC_DESC" "Giết 50 kẻ thù trong vòng 3 giây sau khi chúng tấn công Medic của bạn."
N/A2110"[english]TF_HEAVY_DEFEND_MEDIC_DESC" "Kill 50 enemies within 3 seconds of them attacking your Medic."
N/A2111"TF_HEAVY_ASSIST_MEDIC_LARGE_NAME" "Chia ra để làm"
N/A2112"[english]TF_HEAVY_ASSIST_MEDIC_LARGE_NAME" "Division of Labor"
N/A2113"TF_HEAVY_ASSIST_MEDIC_LARGE_DESC" "Giết 10 kẻ thù với một Medic đang yểm trợ cho bạn, không ai trong đó phải chết."
N/A2114"[english]TF_HEAVY_ASSIST_MEDIC_LARGE_DESC" "Kill 10 enemies with a Medic assisting you, where neither of you die."
N/A2115"TF_HEAVY_KILL_TAUNT_NAME" "Thử thách hiện diện"
N/A2116"[english]TF_HEAVY_KILL_TAUNT_NAME" "Show Trial"
N/A2117"TF_HEAVY_KILL_TAUNT_DESC" "Giết một kẻ thù bằng khiêu khích."
N/A2118"[english]TF_HEAVY_KILL_TAUNT_DESC" "Kill an enemy with a taunt."
N/A2119"TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Tội ác và sự trừng phạt"
N/A2120"[english]TF_HEAVY_KILL_FLAG_CARRIERS_NAME" "Crime and Punishment"
N/A2121"TF_HEAVY_KILL_MEDIC_PAIR_NAME" "Thử thách của các cấp"
N/A2122"[english]TF_HEAVY_KILL_MEDIC_PAIR_NAME" "Class Struggle"
N/A2123"TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_NAME" "Bức tường Xô-viết"
N/A2124"[english]TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_NAME" "Soviet Block"
N/A2125"TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_DESC" "Khi bạn đang bất tử và phải phòng thủ, hãy chặn bước tiến của một Heavy địch đang bất tử."
N/A2126"[english]TF_HEAVY_BLOCK_INVULN_HEAVY_DESC" "While invulnerable and on defense, block an invulnerable enemy Heavy's movement."
N/A2127"TF_HEAVY_BLOCK_CART_NAME" "Chiếc xe đẩy mang tên Stalin"
N/A2128"[english]TF_HEAVY_BLOCK_CART_NAME" "Stalin the Kart"
N/A2129"TF_HEAVY_RECEIVE_UBER_GRIND_NAME" "Xô-viết thượng đẳng"
N/A2130"[english]TF_HEAVY_RECEIVE_UBER_GRIND_NAME" "Supreme Soviet"
N/A2131"TF_HEAVY_RECEIVE_UBER_GRIND_DESC" "Được hưởng ÜberCharged 50 lần."
N/A2132"[english]TF_HEAVY_RECEIVE_UBER_GRIND_DESC" "Get ÜberCharged 50 times."
N/A2133"TF_HEAVY_STAND_NEAR_DISPENSER_NAME" "Công nhân tại nhà máy"
N/A2134"[english]TF_HEAVY_STAND_NEAR_DISPENSER_NAME" "Factory Worker"
N/A2135"TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_NAME" "Liên bang Xô-viết"
N/A2136"[english]TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_NAME" "Soviet Union"
N/A2137"TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_DESC" "Giết được 25 mạng dù cho bạn giết hoặc được hỗ trợ bởi một Heavy khác."
N/A2138"[english]TF_HEAVY_ASSIST_HEAVY_GRIND_DESC" "Get 25 enemy kills where you either assist or are assisted by another Heavy."
N/A2139"TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_NAME" "Đập nát công cụ sản xuất"
N/A2140"[english]TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_NAME" "0wn the Means of Production"
N/A2141"TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_DESC" "Gỡ bỏ 20 mìn dính bằng cách giết Demoman đã tạo ra chúng."
N/A2142"[english]TF_HEAVY_CLEAR_STICKYBOMBS_DESC" "Remove 20 stickybombs by killing the Demomen who produced them."
N/A2143"TF_HEAVY_KILL_UNDERWATER_NAME" "Ivan Điên"
N/A2144"[english]TF_HEAVY_KILL_UNDERWATER_NAME" "Krazy Ivan"
N/A2145"TF_HEAVY_KILL_UNDERWATER_DESC" "Giết 50 kẻ thù trong khi cả bạn và nạn nhân ở dưới nước."
N/A2146"[english]TF_HEAVY_KILL_UNDERWATER_DESC" "Kill 50 enemies while both you and your victim are underwater."
N/A2147"TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_NAME" "Rasputin bất diệt"
N/A2148"[english]TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_NAME" "Rasputin"
N/A2149"TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_DESC" "Trong một mạng duy nhất, bị đốt, bị đánh đập và nhận phải sát thương nổ."
N/A2150"[english]TF_HEAVY_TAKE_MULTI_DAMAGE_DESC" "In a single life, get shot, burned, bludgeoned, and receive explosive damage."
N/A2151"TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_NAME" "Thêm tút thêm tát"
N/A2152"[english]TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_NAME" "Icing on the Cake"
N/A2153"TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_DESC" "Giết 20 mạng kẻ thù mà bạn đang đè bẹp."
N/A2154"[english]TF_HEAVY_KILL_DOMINATED_DESC" "Get 20 kills on players that you're dominating."
N/A2155"TF_HEAVY_SURVIVE_CROCKET_NAME" "Tường chắn"
N/A2156"[english]TF_HEAVY_SURVIVE_CROCKET_NAME" "Crock Block"
N/A2157"TF_HEAVY_SURVIVE_CROCKET_DESC" "Sống sót qua một cú trực tiếp của tên lửa chí mạng."
N/A2158"[english]TF_HEAVY_SURVIVE_CROCKET_DESC" "Survive a direct hit from a critical rocket."
N/A2159"TF_HEAVY_ASSIST_GRIND_DESC" "Hỗ trợ 1000 mạng."
N/A2160"[english]TF_HEAVY_ASSIST_GRIND_DESC" "Get 1000 assists."
N/A2161"TF_HEAVY_UNCOVER_SPIES_DESC" "Giết hoặc hỗ trợ trong việc giết 10 Spy đang tàng hình."
N/A2162"[english]TF_HEAVY_UNCOVER_SPIES_DESC" "Kill or assist in killing 10 cloaked Spies."
N/A2163"TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_NAME" "Vòng quay vô tận"
N/A2164"[english]TF_HEAVY_KILL_WHILE_SPUNUP_NAME" "Permanent Revolution"
N/A2165"TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Ngành công nghiệp nặng"
N/A2166"[english]TF_HEAVY_FIRE_LOTS_NAME" "Heavy Industry"
N/A2167"TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_NAME" "Bao cấp"
N/A2168"[english]TF_HEAVY_KILL_SHOTGUN_NAME" "Rationing"
N/A2169"TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_NAME" "Người lính Mác"
N/A2170"[english]TF_HEAVY_KILL_MIDAIR_MINIGUN_NAME" "Marxman"
N/A2171"TF_HEAVY_KILL_CAPPING_ENEMIES_NAME" "Giải trừ"
N/A2172"[english]TF_HEAVY_KILL_CAPPING_ENEMIES_NAME" "Purge"
N/A2173"TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_NAME" "Dìu dắt bởi Lenin"
N/A2174"[english]TF_HEAVY_REVENGE_ASSIST_NAME" "Lenin A Hand"
N/A2175"TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_NAME" "Kế hoạch năm giây"
N/A2176"[english]TF_HEAVY_TELEPORT_FAST_KILL_NAME" "Five Second Plan"
N/A2177"TF_HEAVY_EAT_SANDWICHES_NAME" "Đồ ăn vặt"
N/A2178"[english]TF_HEAVY_EAT_SANDWICHES_NAME" "Konspicuous Konsumption"
N/A2179"TF_HEAVY_KILL_SCOUTS_NAME" "Đồ ăn của bố"
N/A2180"[english]TF_HEAVY_KILL_SCOUTS_NAME" "Don't Touch Sandvich"
N/A2181"TF_HEAVY_KILL_HEAVIES_GLOVES_NAME" "Tiễn đi húp canh"
N/A2182"[english]TF_HEAVY_KILL_HEAVIES_GLOVES_NAME" "Borscht Belt"
N/A2183"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Heavy 1"
N/A2184"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Heavy Milestone 1"
N/A2185"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 10 trong tổng số các thành tựu của nhóm Heavy."
N/A2186"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Heavy pack."
N/A2187"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Heavy 2"
N/A2188"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Heavy Milestone 2"
N/A2189"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 16 trong tổng số các thành tựu của nhóm Heavy."
N/A2190"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Heavy pack."
N/A2191"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Heavy 3"
N/A2192"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Heavy Milestone 3"
N/A2193"TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 22 trong tổng số các thành tựu của nhóm Heavy."
N/A2194"[english]TF_HEAVY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Heavy pack."
N/A2195"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "Chiến công đầu"
N/A2196"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_NAME" "First Blood"
N/A2197"TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_NAME" "Chiến công đầu, tập 2"
N/A2198"[english]TF_SCOUT_FIRST_BLOOD_KILL_NAME" "First Blood, Part 2"
N/A2199"TF_SCOUT_WELL_EARLY_KILL_NAME" "Tát nước siêu tốc"
N/A2200"[english]TF_SCOUT_WELL_EARLY_KILL_NAME" "Quick Hook"
N/A2201"TF_SCOUT_LIFETIME_KILLS_NAME" "Một năm để nhớ"
N/A2202"[english]TF_SCOUT_LIFETIME_KILLS_NAME" "A Year to Remember"
N/A2203"TF_SCOUT_LIFETIME_KILLS_DESC" "Giết 2004 mạng từ trước đến nay."
N/A2204"[english]TF_SCOUT_LIFETIME_KILLS_DESC" "Get 2004 lifetime kills."
N/A2205"TF_SCOUT_IRON_MAN_KILLS_NAME" "Vòng tuần hoàn"
N/A2206"[english]TF_SCOUT_IRON_MAN_KILLS_NAME" "The Cycle"
N/A2207"TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_NAME" "Lại gần nhau hơn"
N/A2208"[english]TF_SCOUT_DESTROY_TELEPORTERS_NAME" "Closer"
N/A2209"TF_SCOUT_DESTROY_BUILDINGS_BEING_BUILT_NAME" "Tao đố mày xây đấy"
N/A2210"[english]TF_SCOUT_DESTROY_BUILDINGS_BEING_BUILT_NAME" "If You Build It"
N/A2211"TF_SCOUT_DESTROY_SENTRY_WITH_PISTOL_NAME" "Bỏ súng xuống"
N/A2212"[english]TF_SCOUT_DESTROY_SENTRY_WITH_PISTOL_NAME" "Gun Down"
N/A2213"TF_SCOUT_DOUBLE_JUMPS_NAME" "Đánh bóng trên không"
N/A2214"[english]TF_SCOUT_DOUBLE_JUMPS_NAME" "Batter Up"
N/A2215"TF_SCOUT_ASSIST_MEDIC_NAME" "Bác sĩ khám banh"
N/A2216"[english]TF_SCOUT_ASSIST_MEDIC_NAME" "Doctoring the Ball"
N/A2217"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Scout 1"
N/A2218"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Scout Milestone 1"
N/A2219"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 10 trong tổng số các thành tựu của nhóm Scout."
N/A2220"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 10 of the achievements in the Scout pack."
N/A2221"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Scout 2"
N/A2222"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Scout Milestone 2"
N/A2223"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 16 trong tổng số các thành tựu của nhóm Scout."
N/A2224"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 16 of the achievements in the Scout pack."
N/A2225"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Scout 3"
N/A2226"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Scout Milestone 3"
N/A2227"TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 22 trong tổng số các thành tựu của nhóm Scout."
N/A2228"[english]TF_SCOUT_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 22 of the achievements in the Scout pack."
N/A2229"TF_SCOUT_KILL_CHARGED_MEDICS_NAME" "Nện bác sĩ"
N/A2230"[english]TF_SCOUT_KILL_CHARGED_MEDICS_NAME" "Batting the Doctor"
N/A2231"TF_SCOUT_SURVIVE_DAMAGE_NAME" "Tao là Batman đấy"
N/A2232"[english]TF_SCOUT_SURVIVE_DAMAGE_NAME" "I'm Bat Man"
N/A2233"TF_SCOUT_STUN_CAPPING_ENEMIES_NAME" "Quét sau"
N/A2234"[english]TF_SCOUT_STUN_CAPPING_ENEMIES_NAME" "Brushback"
N/A2235"TF_SCOUT_STUN_SCOUT_WITH_THEIR_BALL_NAME" "Bi đậu"
N/A2236"[english]TF_SCOUT_STUN_SCOUT_WITH_THEIR_BALL_NAME" "Beanball"
N/A2237"TF_SNIPER_KILL_RJER_DESC" "Giết một kẻ thù đang rocket hoặc grenade-jump ở trên không bằng Sniper Rifle hoặc Huntsman của bạn."
N/A2238"[english]TF_SNIPER_KILL_RJER_DESC" "Kill a rocket or grenade-jumping enemy in midair with your Sniper Rifle or the Huntsman."
N/A2239"TF_SNIPER_GET_BACKSTABBED_DESC" "Bị đâm lén 50 lần."
N/A2240"[english]TF_SNIPER_GET_BACKSTABBED_DESC" "Get backstabbed 50 times."
N/A2241"TF_SNIPER_BOW_PINCUSHION_NAME" "Lên đệm"
N/A2242"[english]TF_SNIPER_BOW_PINCUSHION_NAME" "Pincushion"
N/A2243"TF_SNIPER_TAUNT_KILL_NAME" "Ngay lưng"
N/A2244"[english]TF_SNIPER_TAUNT_KILL_NAME" "Shafted"
N/A2245"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Sniper 1"
N/A2246"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Sniper Milestone 1"
N/A2247"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 5 trong tổng số các thành tựu của nhóm Sniper."
N/A2248"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Sniper pack."
N/A2249"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Sniper 2"
N/A2250"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Sniper Milestone 2"
N/A2251"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 11 trong tổng số các thành tựu của nhóm Sniper."
N/A2252"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Sniper pack."
N/A2253"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Sniper 3"
N/A2254"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Sniper Milestone 3"
N/A2255"TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 17 trong tổng số các thành tựu của nhóm Sniper."
N/A2256"[english]TF_SNIPER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Sniper pack."
N/A2257"TF_SPY_BACKSTAB_SNIPERS_DESC" "Đâm lén 3 Sniper trong một mạng."
N/A2258"[english]TF_SPY_BACKSTAB_SNIPERS_DESC" "Backstab 3 Snipers in a single life."
N/A2259"TF_SPY_BACKSTAB_DISGUISED_SPY_DESC" "Đánh lén một Spy ngụy trang."
N/A2260"[english]TF_SPY_BACKSTAB_DISGUISED_SPY_DESC" "Backstab a disguised Spy."
N/A2261"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_HEALING_YOU_DESC" "Đánh lén một Medic vừa hồi máu cho bạn trong vòng 5 giây trước đó."
N/A2262"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_HEALING_YOU_DESC" "Backstab a Medic who has healed you in the last 5 seconds."
N/A2263"TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "Mục tiêu giá trị cao"
N/A2264"[english]TF_SPY_BACKSTAB_DOMINATING_ENEMY_NAME" "High Value Target"
N/A2265"TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_DESC" "Giết một mạng Trả thù bằng cách đánh lén."
N/A2266"[english]TF_SPY_REVENGE_WITH_BACKSTAB_DESC" "Get a Revenge kill with a backstab."
N/A2267"TF_SPY_KNIFE_KILL_WHILE_JARATED_NAME" "Ám sát"
N/A2268"[english]TF_SPY_KNIFE_KILL_WHILE_JARATED_NAME" "Wetwork"
N/A2269"TF_SPY_BACKSTAB_GRIND_NAME" "Trùm gián điệp"
N/A2270"[english]TF_SPY_BACKSTAB_GRIND_NAME" "Spymaster"
N/A2271"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_CHARGED_NAME" "Bác sĩ Khooông"
N/A2272"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_CHARGED_NAME" "Dr. Nooooo"
N/A2273"TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_CHARGED_DESC" "Đánh lén một Medic đang chuẩn bị đặt một ÜberCharge."
N/A2274"[english]TF_SPY_BACKSTAB_MEDIC_CHARGED_DESC" "Backstab a Medic that is ready to deploy an ÜberCharge."
N/A2275"TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_NAME" "Ngoại giao"
N/A2276"[english]TF_SPY_AMBASSADOR_GRIND_NAME" "Diplomacy"
N/A2277"TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Giết một kẻ địch trong vòng 20 sau khi hắn làm kích hoạt kỹ năng giả chết của bạn."
N/A2278"[english]TF_SPY_FEIGN_DEATH_KILL_DESC" "Kill an enemy who triggered your feign death in the last 20 seconds."
N/A2279"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Spy 1"
N/A2280"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Spy Milestone 1"
N/A2281"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 5 trong tổng số các thành tựu của nhóm Spy."
N/A2282"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Spy pack."
N/A2283"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Spy 2"
N/A2284"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Spy Milestone 2"
N/A2285"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 11 trong tổng số các thành tựu của nhóm Spy."
N/A2286"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Spy pack."
N/A2287"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Spy 3"
N/A2288"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Spy Milestone 3"
N/A2289"TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 17 trong tổng số các thành tựu của nhóm Spy."
N/A2290"[english]TF_SPY_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Spy pack."
N/A2291"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Soldier 1"
N/A2292"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Soldier Milestone 1"
N/A2293"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 5 trong tổng số các thành tựu của nhóm Soldier."
N/A2294"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Soldier pack."
N/A2295"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Soldier 2"
N/A2296"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Soldier Milestone 2"
N/A2297"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 11 trong tổng số các thành tựu của nhóm Soldier."
N/A2298"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Soldier pack."
N/A2299"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Soldier 3"
N/A2300"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Soldier Milestone 3"
N/A2301"TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 17 trong tổng số các thành tựu của nhóm Soldier."
N/A2302"[english]TF_SOLDIER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Soldier pack."
N/A2303"TF_SOLDIER_KILL_GROUP_WITH_CROCKET_DESC" "Giết 3 kẻ thù với một tên lửa chí mạng duy nhất."
N/A2304"[english]TF_SOLDIER_KILL_GROUP_WITH_CROCKET_DESC" "Kill 3 enemies with a single critical rocket."
N/A2305"TF_SOLDIER_KILL_TWO_DURING_ROCKET_JUMP_NAME" "Phi thân tung chưởng"
N/A2306"[english]TF_SOLDIER_KILL_TWO_DURING_ROCKET_JUMP_NAME" "Death from Above"
N/A2307"TF_SOLDIER_KILL_TWO_DURING_ROCKET_JUMP_DESC" "Rocket jump và giết 2 kẻ địch trước khi bạn tiếp đất."
N/A2308"[english]TF_SOLDIER_KILL_TWO_DURING_ROCKET_JUMP_DESC" "Rocket jump and kill 2 enemies before you land."
N/A2309"TF_SOLDIER_THREE_DOMINATIONS_NAME" "Kẻ thống trị"
N/A2310"[english]TF_SOLDIER_THREE_DOMINATIONS_NAME" "Dominator"
N/A2311"TF_SOLDIER_KILL_TAUNT_NAME" "Văng miểng bại trận"
N/A2312"[english]TF_SOLDIER_KILL_TAUNT_NAME" "Spray of Defeat"
N/A2313"TF_SOLDIER_KILL_SNIPER_WHILE_DEAD_DESC" "Giết Sniper đối phương bằng quả tên lửa sau khi hắn giết bạn."
N/A2314"[english]TF_SOLDIER_KILL_SNIPER_WHILE_DEAD_DESC" "Kill an enemy sniper with a rocket after he kills you."
N/A2315"TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_TARGET_WHILE_AIRBORNE_NAME" "Đôi cánh vinh quang"
N/A2316"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_TARGET_WHILE_AIRBORNE_NAME" "Wings of Glory"
N/A2317"TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Kỹ sư miền cực lạc"
N/A2318"[english]TF_SOLDIER_KILL_ENGY_NAME" "Engineer to Eternity"
N/A2319"TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_NAME" "Chiến tranh đào hào"
N/A2320"[english]TF_SOLDIER_NEMESIS_SHOVEL_KILL_NAME" "Trench Warfare"
N/A2321"TF_SOLDIER_CROUCH_ROCKET_JUMP_NAME" "Nơi đại bàng trổ tài"
N/A2322"[english]TF_SOLDIER_CROUCH_ROCKET_JUMP_NAME" "Where Eagles Dare"
N/A2323"TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_NAME" "Đồng chí hội"
N/A2324"[english]TF_SOLDIER_BUFF_FRIENDS_NAME" "Banner of Brothers"
N/A2325"TF_SOLDIER_KILL_TWENTY_FROM_ABOVE_NAME" "Đại bàng gào thét"
N/A2326"[english]TF_SOLDIER_KILL_TWENTY_FROM_ABOVE_NAME" "Screamin' Eagle"
N/A2327"TF_SOLDIER_SHOOT_MULT_CRITS_NAME" "Tên lửa chí mạng đúng là nhảm c*t"
N/A2328"[english]TF_SOLDIER_SHOOT_MULT_CRITS_NAME" "Crockets Are Such B.S."
N/A2329"TF_SOLDIER_KILL_DEFENSELESS_NAME" "Này thì Geneva"
N/A2330"[english]TF_SOLDIER_KILL_DEFENSELESS_NAME" "Geneva Contravention"
N/A2331"TF_SOLDIER_KILL_ON_FIRE_NAME" "Xem xém"
N/A2332"[english]TF_SOLDIER_KILL_ON_FIRE_NAME" "Semper Fry"
N/A2333"TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_NAME" "Choáng váng dai dẳng"
N/A2334"[english]TF_SOLDIER_KILL_FIVE_STUNNED_NAME" "The Longest Daze"
N/A2335"TF_SOLDIER_DEFEND_CAP_THIRTY_TIMES_NAME" "Trận đồi thịt băm"
N/A2336"[english]TF_SOLDIER_DEFEND_CAP_THIRTY_TIMES_NAME" "Hamburger Hill"
N/A2337"TF_SOLDIER_GIB_GRIND_NAME" "Bom mìn cha ông"
N/A2338"[english]TF_SOLDIER_GIB_GRIND_NAME" "Frags of our Fathers"
N/A2339"TF_SOLDIER_GIB_GRIND_DESC" "Cho 1000 người nổ banh ta lông."
N/A2340"[english]TF_SOLDIER_GIB_GRIND_DESC" "Gib 1000 people."
N/A2341"TF_SOLDIER_RJ_EQUALIZER_KILL_NAME" "Nghĩa vụ ràng buộc"
N/A2342"[english]TF_SOLDIER_RJ_EQUALIZER_KILL_NAME" "Duty Bound"
N/A2343"TF_SOLDIER_RJ_EQUALIZER_KILL_DESC" "Trong khi đang rocket jump giết một kẻ địch bằng Equalizer trước khi bạn tiếp đất hoặc ngay sau khi tiếp đất."
N/A2344"[english]TF_SOLDIER_RJ_EQUALIZER_KILL_DESC" "While rocket jumping kill an enemy with the Equalizer before you land or just after landing."
N/A2345"TF_SOLDIER_BUFF_TEAMMATES_NAME" "Thanh niên sung sức"
N/A2346"[english]TF_SOLDIER_BUFF_TEAMMATES_NAME" "The Boostie Boys"
N/A2347"TF_SOLDIER_KILL_DEMOMAN_GRIND_NAME" "Xéo, lũ Scot kia!"
N/A2348"[english]TF_SOLDIER_KILL_DEMOMAN_GRIND_NAME" "Out, Damned Scot!"
N/A2349"TF_SOLDIER_KILL_PYRO_NAME" "Đuổi nhanh giết gọn"
N/A2350"[english]TF_SOLDIER_KILL_PYRO_NAME" "Backdraft Dodger"
N/A2351"TF_SOLDIER_KILL_PYRO_DESC" "Giết Pyro đã phản một trong những tên lửa của bạn trong khoảng 10 giây vừa qua."
N/A2352"[english]TF_SOLDIER_KILL_PYRO_DESC" "Kill a Pyro who has airblasted one of your rockets in the last 10 seconds."
N/A2353"TF_SOLDIER_BOUNCE_THEN_SHOTGUN_DESC" "Bật một kẻ địch lên không bằng tên lửa và sau đó giết hắn bằng súng săn trước khi hắn tiếp đất."
N/A2354"[english]TF_SOLDIER_BOUNCE_THEN_SHOTGUN_DESC" "Bounce an opponent into the air with a rocket and then kill them with the shotgun before they land."
N/A2355"TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_NAME" "Đại bàng gãy cánh"
N/A2356"[english]TF_SOLDIER_KILL_AIRBORNE_WITH_DIRECT_HIT_NAME" "Death From Below"
N/A2357"TF_SOLDIER_DUO_SOLDIER_KILLS_NAME" "Đồng chí hội đồng"
N/A2358"[english]TF_SOLDIER_DUO_SOLDIER_KILLS_NAME" "Brothers in Harms"
N/A2359"TF_SOLDIER_MVP_NAME" "Huân chương danh dự"
N/A2360"[english]TF_SOLDIER_MVP_NAME" "Medals of Honor"
N/A2361"TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_NAME" "S*M*A*S*H"
N/A2362"[english]TF_SOLDIER_ASSIST_MEDIC_UBER_NAME" "S*M*A*S*H"
N/A2363"TF_DEMOMAN_KILL_X_DEFENDING_NAME" "Bravehurt"
N/A2364"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_DEFENDING_NAME" "Bravehurt"
N/A2365"TF_DEMOMAN_KILL_X_SCOUTS_PYROS_NAME" "Glasg0wned"
N/A2366"[english]TF_DEMOMAN_KILL_X_SCOUTS_PYROS_NAME" "Glasg0wned"
N/A2367"TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_NAME" "Tên thổi kèn"
N/A2368"[english]TF_DEMOMAN_KILL3_WITH_DETONATION_NAME" "Pipebagger"
N/A2369"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Demoman 1"
N/A2370"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Demoman Milestone 1"
N/A2371"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 5 trong tổng số các thành tựu của nhóm Demoman."
N/A2372"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Demoman pack."
N/A2373"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Demoman 2"
N/A2374"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Demoman Milestone 2"
N/A2375"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 11 trong tổng số các thành tựu của nhóm Demoman."
N/A2376"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Demoman pack."
N/A2377"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Demoman 3"
N/A2378"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Demoman Milestone 3"
N/A2379"TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 17 trong tổng số các thành tựu của nhóm Demoman."
N/A2380"[english]TF_DEMOMAN_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Demoman pack."
N/A2381"Hydro_BLU_captured_Dam" "BLU đã chiếm đập nước"
N/A2382"[english]Hydro_BLU_captured_Dam" "BLU has captured the Dam"
N/A2383"Hydro_BLU_captured_RadarDish" "BLU đã chiếm chảo ra đa"
N/A2384"[english]Hydro_BLU_captured_RadarDish" "BLU has captured the Radar Dish"
N/A2385"Hydro_BLU_captured_PowerPlant" "BLU đã chiếm nhà máy điện"
N/A2386"[english]Hydro_BLU_captured_PowerPlant" "BLU has captured the Power Plant"
N/A2387"Hydro_BLU_captured_Warehouse" "BLU đã chiếm nhà kho"
N/A2388"[english]Hydro_BLU_captured_Warehouse" "BLU has captured the Warehouse"
N/A2389"Hydro_RED_captured_Dam" "RED đã chiếm đập nước"
N/A2390"[english]Hydro_RED_captured_Dam" "RED has captured the Dam"
N/A2391"Hydro_RED_captured_RadarDish" "RED đã chiếm chảo ra đa"
N/A2392"[english]Hydro_RED_captured_RadarDish" "RED has captured the Radar Dish"
N/A2393"Hydro_RED_captured_PowerPlant" "RED đã chiếm nhà máy điện"
N/A2394"[english]Hydro_RED_captured_PowerPlant" "RED has captured the Power Plant"
N/A2395"Hydro_RED_captured_Warehouse" "RED đã chiếm nhà kho"
N/A2396"[english]Hydro_RED_captured_Warehouse" "RED has captured the Warehouse"
N/A2397"Hydro_attack_Dam" "Chuẩn bị tấn công đập nước!"
N/A2398"[english]Hydro_attack_Dam" "Prepare to attack the Dam!"
N/A2399"Hydro_attack_RadarDish" "Chuẩn bị tấn công chảo ra đa!"
N/A2400"[english]Hydro_attack_RadarDish" "Prepare to attack the Radar Dish!"
N/A2401"Hydro_attack_PowerPlant" "Chuẩn bị tấn công nhà máy điện!"
N/A2402"[english]Hydro_attack_PowerPlant" "Prepare to attack the Power Plant!"
N/A2403"Hydro_attack_Warehouse" "Chuẩn bị tấn công nhà kho!"
N/A2404"[english]Hydro_attack_Warehouse" "Prepare to attack the Warehouse!"
N/A2405"Hydro_attack_BLU_base" "Chuẩn bị tấn công căn cứ BLU!"
N/A2406"[english]Hydro_attack_BLU_base" "Prepare to attack the BLU Base!"
N/A2407"Hydro_attack_RED_base" "Chuẩn bị tấn công căn cứ RED!"
N/A2408"[english]Hydro_attack_RED_base" "Prepare to attack the RED Base!"
N/A2409"Hydro_defend_BLU_base" "Chuẩn bị phòng thủ căn cứ BLU!"
N/A2410"[english]Hydro_defend_BLU_base" "Prepare to defend the BLU Base!"
N/A2411"Hydro_defend_RED_base" "Chuẩn bị phòng thủ căn cứ RED!"
N/A2412"[english]Hydro_defend_RED_base" "Prepare to defend the RED Base!"
N/A2413"tf_Chapter1_Title" "Hydro"
N/A2414"[english]tf_Chapter1_Title" "Hydro"
N/A2415"tf_Chapter2_Title" "Gravel Pit"
N/A2416"[english]tf_Chapter2_Title" "Gravel Pit"
N/A2417"tf_Chapter3_Title" "Well"
N/A2418"[english]tf_Chapter3_Title" "Well"
N/A2419"tf_Chapter4_Title" "Granary"
N/A2420"[english]tf_Chapter4_Title" "Granary"
N/A2421"tf_Chapter5_Title" "2Fort"
N/A2422"[english]tf_Chapter5_Title" "2Fort"
N/A2423"tf_Chapter6_Title" "Dustbowl"
N/A2424"[english]tf_Chapter6_Title" "Dustbowl"
N/A2425"TF_ControlPoint" "Cứ điểm"
N/A2426"[english]TF_ControlPoint" "Control Point"
N/A2427"TF_CapturePoint" "Cứ điểm"
N/A2428"[english]TF_CapturePoint" "Capture Point"
N/A2429"TF_Resupply" "Nạp đạn dược"
N/A2430"[english]TF_Resupply" "Resupply"
N/A2431"TF_Exit" "Thoát"
N/A2432"[english]TF_Exit" "Exit"
N/A2433"TF_WinLimit" "Giới hạn thắng (điểm)"
N/A2434"[english]TF_WinLimit" "Win limit (score)"
N/A2435"TF_MaxRounds" "Giới hạn vòng (vòng)"
N/A2436"[english]TF_MaxRounds" "Round limit (rounds)"
N/A2437"Cannot_Be_Spectator" "Máy chủ này không cho phép khán giả"
N/A2438"[english]Cannot_Be_Spectator" "This server does not allow spectating"
N/A2439"TF_Open_Charinfo_Backpack" "Mở kho đồ"
N/A2440"[english]TF_Open_Charinfo_Backpack" "Open Backpack"
N/A2441"Item" "Vật phẩm"
N/A2442"[english]Item" "Item"
N/A2443"SelectedItemNumber" "#%selecteditem%"
N/A2444"[english]SelectedItemNumber" "#%selecteditem%"
N/A2445"NewItemsAcquired" "NHẬN %numitems% VẬT PHẨM MỚI!"
N/A2446"[english]NewItemsAcquired" "%numitems% NEW ITEMS ACQUIRED!"
N/A2447"NewItemAcquired" "CÓ VẬT PHẨM MỚI!"
N/A2448"[english]NewItemAcquired" "NEW ITEM ACQUIRED!"
N/A2449"NewItemsCrafted" "TẠO ĐƯỢC %numitems% VẬT PHẨM MỚI!"
N/A2450"[english]NewItemsCrafted" "%numitems% NEW ITEMS CRAFTED!"
N/A2451"NewItemCrafted" "TẠO ĐƯỢC VẬT PHẨM MỚI!"
N/A2452"[english]NewItemCrafted" "NEW ITEM CRAFTED!"
N/A2453"NextItem" "XEM\nTIẾP >"
N/A2454"[english]NextItem" "VIEW\nNEXT >"
N/A2455"PreviousItem" "XEM\n< TRƯỚC ĐÓ"
N/A2456"[english]PreviousItem" "VIEW\n< PREV"
N/A2457"CloseItemPanel" "OK, TIẾP TỤC TRẬN ĐẤU"
N/A2458"[english]CloseItemPanel" "OK, RESUME GAME"
N/A2459"Loadout" "HÀNH TRANG"
N/A2460"[english]Loadout" "LOADOUT"
N/A2461"Stats" "THỐNG KÊ"
N/A2462"[english]Stats" "STATS"
N/A2463"Achievements" "THÀNH TỰU"
N/A2464"[english]Achievements" "ACHIEVEMENTS"
N/A2465"SelectClassLoadout" "CHỌN NHÂN VẬT ĐỂ THAY ĐỒ"
N/A2466"[english]SelectClassLoadout" "SELECT A CLASS TO MODIFY LOADOUT"
N/A2467"EquipYourClass" "TRANG BỊ %loadoutclass% CỦA BẠN"
N/A2468"[english]EquipYourClass" "EQUIP YOUR %loadoutclass%"
N/A2469"Equip" "TRANG BỊ"
N/A2470"[english]Equip" "EQUIP"
N/A2471"Keep" "GIỮ"
N/A2472"[english]Keep" "KEEP"
N/A2473"ChangeButton" "THAY ĐỔI..."
N/A2474"[english]ChangeButton" "CHANGE..."
N/A2475"DoneButton" "XONG!"
N/A2476"[english]DoneButton" "DONE!"
N/A2477"EquipSelectedWeapon" "TRANG BỊ VŨ KHÍ ĐÃ CHỌN"
N/A2478"[english]EquipSelectedWeapon" "EQUIP SELECTED WEAPON"
N/A2479"ItemSel_PRIMARY" "- VŨ KHÍ CHÍNH"
N/A2480"[english]ItemSel_PRIMARY" "- PRIMARY WEAPON"
N/A2481"TF_CancelCarat" "<< HỦY"
N/A2482"[english]TF_CancelCarat" "<< CANCEL"
N/A2483"ItemAcquireReason_Achievement" "THÀNH TỰU ĐÃ ĐẠT"
N/A2484"[english]ItemAcquireReason_Achievement" "ACHIEVEMENT EARNED"
N/A2485"SelectNoItemSlot" "Trống"
N/A2486"[english]SelectNoItemSlot" "Empty"
N/A2487"BackpackTitle" "KHO ĐỒ"
N/A2488"[english]BackpackTitle" "BACKPACK"
N/A2489"X_DeleteItem" "X XÓA"
N/A2490"[english]X_DeleteItem" "X DELETE"
N/A2491"X_Delete" "X XÓA"
N/A2492"[english]X_Delete" "X DELETE"
N/A2493"X_DiscardItem" "X VỨT ĐI"
N/A2494"[english]X_DiscardItem" "X DISCARD"
N/A2495"DeleteConfirmTitle" "BẠN CHẮC CHỨ?"
N/A2496"[english]DeleteConfirmTitle" "ARE YOU SURE?"
N/A2497"DeleteItemConfirmText" "Xóa vật phẩm này sẽ vĩnh viễn phá hủy nó. Hành động này không thể hoàn tác."
N/A2498"[english]DeleteItemConfirmText" "Deleting this item will permanently destroy it. This cannot be undone."
N/A2499"MultiDeleteItemConfirmText" "Xóa các vật phẩm này sẽ vĩnh viễn phá hủy toàn bộ chúng. Hành động này không thể hoàn tác."
N/A2500"[english]MultiDeleteItemConfirmText" "Deleting these items will permanently destroy all of them. This cannot be undone."
N/A2501"X_DeleteConfirmButton" "X VÂNG, XÓA NÓ"
N/A2502"[english]X_DeleteConfirmButton" "X YEAH, DELETE IT"
N/A2503"Backpack_Delete_Item" "KHO ĐỒ - HẾT CHỖ CHỨA"
N/A2504"[english]Backpack_Delete_Item" "BACKPACK - OUT OF ROOM"
N/A2505"DiscardExplanation" "Bạn đã nhận được vật phẩm này, nhưng kho đồ của bạn không đủ chỗ để chứa nó."
N/A2506"[english]DiscardExplanation" "You've received this item, but you don't have room for it in your backpack."
N/A2507"DeleteConfirmDefault" "Xóa?"
N/A2508"[english]DeleteConfirmDefault" "Delete?"
N/A2509"Discarded" "ĐÃ BỎ!"
N/A2510"[english]Discarded" "DISCARDED!"
N/A2511"ItemPanelEquipped" "Đã trang bị"
N/A2512"[english]ItemPanelEquipped" "Equipped"
N/A2513"LoadoutSlot_Primary" "Vũ khí chính"
N/A2514"[english]LoadoutSlot_Primary" "Primary weapon"
N/A2515"LoadoutSlot_Secondary" "Vũ khí phụ"
N/A2516"[english]LoadoutSlot_Secondary" "Secondary weapon"
N/A2517"LoadoutSlot_Melee" "Vũ khí cận chiến"
N/A2518"[english]LoadoutSlot_Melee" "Melee weapon"
N/A2519"LoadoutSlot_Grenade" "Lựu đạn"
N/A2520"[english]LoadoutSlot_Grenade" "Grenade"
N/A2521"LoadoutSlot_Building" "Máy móc"
N/A2522"[english]LoadoutSlot_Building" "Building"
N/A2523"LoadoutSlot_PrimaryMod" "Đạn"
N/A2524"[english]LoadoutSlot_PrimaryMod" "Ammo"
N/A2525"LoadoutSlot_Head" "Đầu"
N/A2526"[english]LoadoutSlot_Head" "Head"
N/A2527"LoadoutSlot_Misc" "Trang phục"
N/A2528"[english]LoadoutSlot_Misc" "Cosmetic"
N/A2529"Backpack_SortBy_Header" "Xếp kho đồ"
N/A2530"[english]Backpack_SortBy_Header" "Sort Backpack"
N/A2531"Backpack_SortBy_Type" "Xếp theo loại"
N/A2532"[english]Backpack_SortBy_Type" "Sort by Type"
N/A2533"Backpack_SortBy_Class" "Xếp theo nhân vật"
N/A2534"[english]Backpack_SortBy_Class" "Sort by Class"
N/A2535"Backpack_SortBy_Slot" "Xếp theo ô trang bị"
N/A2536"[english]Backpack_SortBy_Slot" "Sort by Loadout Slot"
N/A2537"ItemTypeDesc" "%s2 cấp %s1"
N/A2538"[english]ItemTypeDesc" "Level %s1 %s2"
N/A2539"of" "của"
N/A2540"[english]of" "of"
N/A2541"CraftStep4" "Nhấp vào khi sẵn sàng chế tạo"
N/A2542"[english]CraftStep4" "Click when ready to craft"
N/A2543"CraftUpdate_Start" "Chế tạo"
N/A2544"[english]CraftUpdate_Start" "Crafting"
N/A2545"RT_C_A" "Gộp %s1"
N/A2546"[english]RT_C_A" "Combine %s1"
N/A2547"RT_F_A" "Chế tạo %s1"
N/A2548"[english]RT_F_A" "Fabricate %s1"
N/A2549"RT_R_A" "Dựng lại %s1"
N/A2550"[english]RT_R_A" "Rebuild %s1"
N/A2551"RDO_AB" "Sản xuất ra: %s1 %s2"
N/A2552"[english]RDO_AB" "Produces: %s1 %s2"
N/A2553"RDO_ABC" "Sản xuất ra: %s1 %s2 %s3"
N/A2554"[english]RDO_ABC" "Produces: %s1 %s2 %s3"
N/A2555"RI_Mi" "vũ khí cận chiến cùng loại"
N/A2556"[english]RI_Mi" "of the same melee weapon"
N/A2557"RD_RND" "ngẫu nhiên"
N/A2558"[english]RD_RND" "random"
N/A2559"RI_FAC" "cấp cùng loại"
N/A2560"[english]RI_FAC" "of a class"
N/A2561"RI_Hg" "mũ"
N/A2562"[english]RI_Hg" "headgear"
N/A2563"RI_W" "vũ khí"
N/A2564"[english]RI_W" "weapon"
N/A2565"RI_Tp" "Token"
N/A2566"[english]RI_Tp" "Tokens"
N/A2567"Attrib_ClipSize_Positive" "+%s1% kích cỡ băng đạn"
N/A2568"[english]Attrib_ClipSize_Positive" "+%s1% clip size"
N/A2569"Attrib_ClipSize_Negative" "%s1% kích cỡ băng đạn"
N/A2570"[english]Attrib_ClipSize_Negative" "%s1% clip size"
N/A2571"Attrib_UberchargeRate_Positive" "+%s1% tỉ lệ ÜberCharge"
N/A2572"[english]Attrib_UberchargeRate_Positive" "+%s1% ÜberCharge rate"
N/A2573"Attrib_UberchargeRate_Negative" "%s1% tỉ lệ ÜberCharge"
N/A2574"[english]Attrib_UberchargeRate_Negative" "%s1% ÜberCharge rate"
N/A2575"Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% sát thương"
N/A2576"[english]Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% damage bonus"
N/A2577"Attrib_DamageDone_Negative" "Bị giảm %s1% sát thương"
N/A2578"[english]Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% damage penalty"
N/A2579"Attrib_HealRate_Positive" "+%s1% tốc độ hồi máu"
N/A2580"[english]Attrib_HealRate_Positive" "+%s1% heal rate"
N/A2581"Attrib_HealRate_Negative" "%s1% tốc độ hồi phục"
N/A2582"[english]Attrib_HealRate_Negative" "%s1% heal rate"
N/A2583"Attrib_FireRate_Positive" "+%s1% tốc độ bắn"
N/A2584"[english]Attrib_FireRate_Positive" "+%s1% faster firing speed"
N/A2585"Attrib_FireRate_Negative" "Giảm %s1% tốc độ bắn"
N/A2586"[english]Attrib_FireRate_Negative" "%s1% slower firing speed"
N/A2587"Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% tối đa máu thêm vào"
N/A2588"[english]Attrib_OverhealAmount_Positive" "+%s1% max overheal"
N/A2589"Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Máu hồi quá không giảm dần"
N/A2590"[english]Attrib_OverhealDecay_Disabled" "Overheal bonus doesn't decay"
N/A2591"Attrib_HealOnHit_Positive" "Trúng đòn: Tăng thêm tối đa +%s1 máu"
N/A2592"[english]Attrib_HealOnHit_Positive" "On Hit: Gain up to +%s1 health"
N/A2593"Attrib_HealOnHit_Negative" "Trúng đòn: %s1 máu"
N/A2594"[english]Attrib_HealOnHit_Negative" "On Hit: %s1 health"
N/A2595"Attrib_CritChance_Positive" "+%s1 tỉ lệ chí mạng"
N/A2596"[english]Attrib_CritChance_Positive" "+%s1 critical hit chance"
N/A2597"Attrib_CritChance_Negative" "%s1 tỉ lệ chí mạng"
N/A2598"[english]Attrib_CritChance_Negative" "%s1 critical hit chance"
N/A2599"Attrib_CritChance_Disabled" "Không có đòn chí mạng ngẫu nhiên"
N/A2600"[english]Attrib_CritChance_Disabled" "No random critical hits"
N/A2601"Attrib_AddUber_OnHit_Positive" "Trúng đòn: thêm %s1% ÜberCharge"
N/A2602"[english]Attrib_AddUber_OnHit_Positive" "On Hit: %s1% ÜberCharge added"
N/A2603"Attrib_Medigun_CritBoost" "ÜberCharge cho 100% cơ hội chí mạng"
N/A2604"[english]Attrib_Medigun_CritBoost" "ÜberCharge grants 100% critical chance"
N/A2605"Attrib_DamageDoneBonus_Positive" "Khi trúng: +%s1% sát thương thưởng thêm"
N/A2606"[english]Attrib_DamageDoneBonus_Positive" "On Hit: +%s1% damage bonus"
N/A2607"Attrib_CritVsBurning" "100% chí mạng lên người chơi bị cháy"
N/A2608"[english]Attrib_CritVsBurning" "100% critical hit vs burning players"
N/A2609"Attrib_MaxHealth_Positive" "+%s1 máu tối đa cho người mặc"
N/A2610"[english]Attrib_MaxHealth_Positive" "+%s1 max health on wearer"
N/A2611"Attrib_CritBoost_OnKill" "Khi giết: có 100% tỉ lệ chí mạng trong %s1 giây"
N/A2612"[english]Attrib_CritBoost_OnKill" "On Kill: %s1 seconds of 100% critical chance"
N/A2613"Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "Khi trúng: %s1% cơ hội làm chậm mục tiêu"
N/A2614"[english]Attrib_Slow_Enemy_OnHit" "On Hit: %s1% chance to slow target"
N/A2615"Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% độ tiêu năng lượng tàng hình"
N/A2616"[english]Attrib_CloakMeterConsumeRate" "+%s1% cloak drain rate"
N/A2617"Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% độ hồi năng lượng tàng hình"
N/A2618"[english]Attrib_CloakMeterRegenRate" "+%s1% cloak regen rate"
N/A2619"Attrib_Spread_Negative" "Giảm %s1% độ chính xác"
N/A2620"[english]Attrib_Spread_Negative" "%s1% less accurate"
N/A2621"Attrib_Spread_Positive" "Tăng %s1% độ chính xác"
N/A2622"[english]Attrib_Spread_Positive" "%s1% more accurate"
N/A2623"Attrib_BatLaunchesBalls" "Chức năng phụ: Đánh một quả bóng làm chậm đối phương"
N/A2624"[english]Attrib_BatLaunchesBalls" "Alt-Fire: Launches a ball that slows opponents"
N/A2625"Attrib_SniperNoHeadshots" "Bắn vào đầu không thêm sát thương"
N/A2626"[english]Attrib_SniperNoHeadshots" "No headshots"
N/A2627"Attrib_Scattergun_HasKnockback" "Đẩy lùi cả mục tiêu lẫn người bắn"
N/A2628"[english]Attrib_Scattergun_HasKnockback" "Knockback on the target and shooter"
N/A2629"Attrib_BulletsPerShot_Bonus" "+%s1% đạn mỗi phát bắn"
N/A2630"[english]Attrib_BulletsPerShot_Bonus" "+%s1% bullets per shot"
N/A2631"Attrib_SniperZoom_Penalty" "Giảm %s1% độ phóng khi ngắm"
N/A2632"[english]Attrib_SniperZoom_Penalty" "%s1% zoom reduction"
N/A2633"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Loại tàng hình: Giả chết.\nĐể lại một cái xác giả khi bị tấn công\nvà tạm thời tàng hình, tăng tốc và kháng sát thương."
N/A2634"[english]Attrib_CloakIsFeignDeath" "Cloak Type: Feign Death.\nLeave a fake corpse on taking damage\nand temporarily gain invisibility, speed and damage resistance."
N/A2635"Attrib_CloakIsMovementBased" "Loại tàng hình: Cảm động.\nChức năng phụ: Tàng hình. Không thể tấn công khi tàng hình. Đụng vào quân địch sẽ khiến bạn bị thấy lờ mờ bởi kẻ địch.\nNăng lượng tàng hình tiêu thụ dựa trên tốc độ di chuyển."
N/A2636"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nAlt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make you slightly visible to enemies.\nCloak drain rate based on movement speed."
N/A2637"Attrib_AbsorbDmgWhileCloaked" "Hấp thụ %s1% sát thương khi tàng hình"
N/A2638"[english]Attrib_AbsorbDmgWhileCloaked" "Absorbs %s1% damage while cloaked"
N/A2639"Attrib_MoveSpeed_Penalty" "Giảm %s1% tốc di chuyển cho người mặc"
N/A2640"[english]Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% slower move speed on wearer"
N/A2641"Attrib_HealthRegen" "+%s1 máu hồi mỗi giây cho người mặc"
N/A2642"[english]Attrib_HealthRegen" "+%s1 health regenerated per second on wearer"
N/A2643"Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced" "+%s1% kháng sát thương lửa trên người mặc"
N/A2644"[english]Attrib_DmgTaken_From_Fire_Reduced" "+%s1% fire damage resistance on wearer"
N/A2645"Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced" "+%s1% kháng sát thương chí mạng cho người mặc"
N/A2646"[english]Attrib_DmgTaken_From_Crit_Reduced" "+%s1% critical hit damage resistance on wearer"
N/A2647"Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced" "+%s1% kháng sát thương nổ trên người mặc"
N/A2648"[english]Attrib_DmgTaken_From_Blast_Reduced" "+%s1% explosive damage resistance on wearer"
N/A2649"Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced" "+%s1% kháng sát thương đạn cho người mặc"
N/A2650"[english]Attrib_DmgTaken_From_Bullets_Reduced" "+%s1% bullet damage resistance on wearer"
N/A2651"Attrib_HealthFromHealers_Reduced" "%s1% máu hồi từ người chữa thương lên người mặc"
N/A2652"[english]Attrib_HealthFromHealers_Reduced" "%s1% health from healers on wearer"
N/A2653"Attrib_HealthFromHealers_Increased" "+%s1% máu hồi từ người chữa thương lên người mặc"
N/A2654"[english]Attrib_HealthFromHealers_Increased" "+%s1% health from healers on wearer"
N/A2655"Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "Tăng +%s1% tốc độ chạy khi đặt"
N/A2656"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Increased" "+%s1% faster move speed while deployed"
N/A2657"Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% đạn dược tối đa vũ khí chính của người mặc"
N/A2658"[english]Attrib_MaxammoPrimary_Reduced" "%s1% max primary ammo on wearer"
N/A2659"Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% đạn dược tối đa vũ khí phụ của người mặc"
N/A2660"[english]Attrib_MaxammoSecondary_Reduced" "%s1% max secondary ammo on wearer"
N/A2661"Attrib_CloakConsumeRate_Increased" "-%s1% thời gian tàng hình"
N/A2662"[english]Attrib_CloakConsumeRate_Increased" "-%s1% cloak duration"
N/A2663"Attrib_CloakConsumeRate_Decreased" "+%s1% thời gian tàng hình"
N/A2664"[english]Attrib_CloakConsumeRate_Decreased" "+%s1% cloak duration"
N/A2665"Attrib_CloakRegenRate_Increased" "+%s1% độ hồi năng lượng tàng hình"
N/A2666"[english]Attrib_CloakRegenRate_Increased" "+%s1% cloak regeneration rate"
N/A2667"Attrib_CloakRegenRate_Decreased" "%s1% độ hồi năng lượng tàng hình"
N/A2668"[english]Attrib_CloakRegenRate_Decreased" "%s1% cloak regeneration rate"
N/A2669"Attrib_MinigunSpinup_Increased" "Giảm %s1% tốc độ lên nòng"
N/A2670"[english]Attrib_MinigunSpinup_Increased" "%s1% slower spin up time"
N/A2671"Attrib_MinigunSpinup_Decreased" "Tăng %s1% tốc độ lên nòng"
N/A2672"[english]Attrib_MinigunSpinup_Decreased" "%s1% faster spin up time"
N/A2673"Attrib_RepairRate_Decreased" "Giảm %s1% tốc độ sửa chữa"
N/A2674"[english]Attrib_RepairRate_Decreased" "%s1% slower repair rate"
N/A2675"Attrib_ReloadTime_Increased" "Giảm %s1% tốc độ nạp đạn"
N/A2676"[english]Attrib_ReloadTime_Increased" "%s1% slower reload time"
N/A2677"Attrib_BlastRadius_Increased" "+%s1% cự ly nổ"
N/A2678"[english]Attrib_BlastRadius_Increased" "+%s1% explosion radius"
N/A2679"Attrib_ProjectileRange_Increased" "+%s1% cự ly đạn bay"
N/A2680"[english]Attrib_ProjectileRange_Increased" "+%s1% projectile range"
N/A2681"Attrib_ProjectileRange_Decreased" "%s1% cự ly đạn bay"
N/A2682"[english]Attrib_ProjectileRange_Decreased" "%s1% projectile range"
N/A2683"Attrib_ProjectileSpeed_Increased" "+%s1% tốc độ đạn bay"
N/A2684"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Increased" "+%s1% projectile speed"
N/A2685"Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% tốc độ đạn bay"
N/A2686"[english]Attrib_ProjectileSpeed_Decreased" "%s1% projectile speed"
N/A2687"Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% tốc độ di chuyển trên người mặc"
N/A2688"[english]Attrib_MoveSpeed_Bonus" "+%s1% faster move speed on wearer"
N/A2689"Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% máu hồi từ túi lên người mặc"
N/A2690"[english]Attrib_HealthFromPacks_Increased" "+%s1% health from packs on wearer"
N/A2691"Attrib_HealthFromPacks_Decreased" "%s1% máu hồi từ túi lên người mặc"
N/A2692"[english]Attrib_HealthFromPacks_Decreased" "%s1% health from packs on wearer"
N/A2693"Attrib_AmmoRegen" "+%s1% lượng đạn hồi phục mỗi 5 giây cho người mặc"
N/A2694"[english]Attrib_AmmoRegen" "+%s1% ammo regenerated every 5 seconds on wearer"
N/A2695"Attrib_Community_Description" "Được tặng cho những người có đóng góp với cộng đồng"
N/A2696"[english]Attrib_Community_Description" "Given to valuable Community Contributors"
N/A2697"Attrib_MedalIndex_Description" "Huy chương số %s1"
N/A2698"[english]Attrib_MedalIndex_Description" "Medal no. %s1"
N/A2699"Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% sát thương lan từ rocket jump"
N/A2700"[english]Attrib_RocketJumpDmgReduction" "%s1% blast damage from rocket jumps"
N/A2701"Attrib_Selfmade_Description" "Do chính tôi làm đó!"
N/A2702"[english]Attrib_Selfmade_Description" "I made this!"
N/A2703"Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "+%s1% sát thương lên công trình"
N/A2704"[english]Attrib_DmgVsBuilding_Increased" "+%s1% damage vs buildings"
N/A2705"TF_NonUnique_Append_Proper" "(%s1)" [$!ENGLISH]
N/A2706"[english]TF_NonUnique_Append_Proper" "(%s1)"
N/A2707"TF_Unique_Achievement_Minigun" "Natascha"
N/A2708"[english]TF_Unique_Achievement_Minigun" "Natascha"
N/A2709"TF_Unique_Achievement_Jar" "Jarate"
N/A2710"[english]TF_Unique_Achievement_Jar" "Jarate"
N/A2711"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Chức năng phụ: Lao tới kẻ địch và xóa bỏ các hiệu ứng bất lợi.\nCó một đòn tấn công cận chiến chí mạng sau khi đụng quân địch ở xa."
N/A2712"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A2713"TF_Wearable_Headgear" "Mũ đeo"
N/A2714"[english]TF_Wearable_Headgear" "Headgear"
N/A2715"TF_Unique_Headgear_Demoman" "Fro"
N/A2716"[english]TF_Unique_Headgear_Demoman" "Fro"
N/A2717"Item_Found" "�%s1� đã tìm thấy:: %s2 %s3"
N/A2718"[english]Item_Found" "�%s1� has found:: %s2 %s3"
N/A2719"Item_Crafted" "�%s1� đã chế tạo:: %s2 %s3"
N/A2720"[english]Item_Crafted" "�%s1� has crafted:: %s2 %s3"
N/A2721"community" "Cộng đồng"
N/A2722"[english]community" "Community"
N/A2723"developer" "Valve"
N/A2724"[english]developer" "Valve"
N/A2725"selfmade" "Tự chế"
N/A2726"[english]selfmade" "Self-Made"
N/A2727"TF_CheatDetected_Title" "CẢNH BÁO"
N/A2728"[english]TF_CheatDetected_Title" "WARNING"
N/A2729"TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Medigun liên tục hồi máu mà không cần giữ nút bắn"
N/A2730"[english]TF_medigun_autoheal" "MEDIC: Medigun continues healing without holding down fire button"
N/A2731"TF_ClassLimitUnder" "%s1 (Tối đa %s2)"
N/A2732"[english]TF_ClassLimitUnder" "%s1 (Max %s2)"
N/A2733"TF_ClassLimitHit" "%s1 (Đầy)"
N/A2734"[english]TF_ClassLimitHit" "%s1 (Full)"
N/A2735"TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: Dùng trình đơn giả dạng nhỏ gọn"
N/A2736"[english]TF_simple_disguise_menu_option" "SPY: Enable Concise Disguise Menu"
N/A2737"TF_HealTargetMarker" "MEDIC: Hiện đánh dấu trên người chơi bạn đang hồi máu"
N/A2738"[english]TF_HealTargetMarker" "MEDIC: Display a marker over the player you are healing"
N/A2739"TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Đồng đội bị thương tự động báo hiệu"
N/A2740"[english]TF_AutoMedicCallers" "MEDIC: Injured teammates automatically call out"
N/A2741"TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: Tự động báo hiệu phần trăm máu"
N/A2742"[english]TF_AutoMedicCallThreshold" "MEDIC: Auto-call Health percentage"
N/A2743"TF_Arena_SuddenDeathPanel" "Chế độ Đấu trường!"
N/A2744"[english]TF_Arena_SuddenDeathPanel" "Arena Mode!"
N/A2745"TF_Arena_Winpanel_DamageThisRound" "Sát thương:"
N/A2746"[english]TF_Arena_Winpanel_DamageThisRound" "Damage:"
N/A2747"TF_Arena_Winpanel_HealingThisRound" "Hồi máu:"
N/A2748"[english]TF_Arena_Winpanel_HealingThisRound" "Healing:"
N/A2749"TF_Arena_Winpanel_TimeAliveThisRound" "Thời gian sống:"
N/A2750"[english]TF_Arena_Winpanel_TimeAliveThisRound" "Lifetime:"
N/A2751"TF_Arena_Winpanel_KillingBlows" "Giết:"
N/A2752"[english]TF_Arena_Winpanel_KillingBlows" "Kills:"
N/A2753"TF_MMO_LFG" "Đang tìm nhóm"
N/A2754"[english]TF_MMO_LFG" "Looking For Group"
N/A2755"TF_MMO_Quest1" "Bạn phải giết %s1 %s2 để hoàn thành sứ mệnh này."
N/A2756"[english]TF_MMO_Quest1" "You must kill %s1 %s2 to complete this quest."
N/A2757"TF_MMO_Monster1" "Lợn lòi"
N/A2758"[english]TF_MMO_Monster1" "Boars"
N/A2759"TF_MMO_Monster2" "Chuột"
N/A2760"[english]TF_MMO_Monster2" "Rats"
N/A2761"TF_MMO_Monster3" "Dơi"
N/A2762"[english]TF_MMO_Monster3" "Bats"
N/A2763"TF_MMO_Monster4" "Sói"
N/A2764"[english]TF_MMO_Monster4" "Wolves"
N/A2765"TF_MMO_Monster5" "Nhền nhện"
N/A2766"[english]TF_MMO_Monster5" "Spiders"
N/A2767"ViewUpdate" "Xem tin cập nhật mới nhất"
N/A2768"[english]ViewUpdate" "View Latest Update News"
N/A2769"TF_EnergyDrink" "ĐỒ UỐNG"
N/A2770"[english]TF_EnergyDrink" "DRINK"
N/A2771"TF_Weapon_Axe" "Rìu"
N/A2772"[english]TF_Weapon_Axe" "Axe"
N/A2773"TF_SoldierDrillHat" "Mũ phớt trung sĩ"
N/A2774"[english]TF_SoldierDrillHat" "Sergeant's Drill Hat"
N/A2775"TF_Teleporter_Mode_Exit" "Thoát"
N/A2776"[english]TF_Teleporter_Mode_Exit" "Exit"
N/A2777"Loadout_OpenBackpack" "Mở kho đồ của mình"
N/A2778"[english]Loadout_OpenBackpack" "Open your Backpack"
N/A2779"Loadout_OpenBackpackDesc" "(CÓ %s1 VẬT PHẨM)"
N/A2780"[english]Loadout_OpenBackpackDesc" "(%s1 ITEMS INSIDE)"
N/A2781"Loadout_OpenBackpackDesc1" "(CÓ 1 VẬT PHẨM)"
N/A2782"[english]Loadout_OpenBackpackDesc1" "(1 ITEM INSIDE)"
N/A2783"RDO_ABC1" "Sản xuất ra: %s1 %s2, %s3"
N/A2784"[english]RDO_ABC1" "Produces: %s1 %s2, %s3"
N/A2785"RDO_ABC2" "Sản xuất ra: %s1, %s2, %s3"
N/A2786"[english]RDO_ABC2" "Produces: %s1, %s2, %s3"
N/A2787"Attrib_EmployeeNumber" "Ngày bắt đầu thuê: %s1"
N/A2788"[english]Attrib_EmployeeNumber" "Hire Date: %s1"
N/A2789"Attrib_BleedingDuration" "Khi trúng: Chảy máu trong %s1 giây"
N/A2790"[english]Attrib_BleedingDuration" "On Hit: Bleed for %s1 seconds"
N/A2791"Tip_1_6" "Khi chơi Scout, bắn Force-A-Nature khi đang trên không trung sẽ đẩy bạn ngược lại với hướng đang ngắm bắn; bạn có thể tận dụng điều này để tăng tầm nhảy của mình lên."
N/A2792"[english]Tip_1_6" "As a Scout, firing the Force-A-Nature in mid-air will knock you back away from the direction you're aiming; you can use this to extend the range of your jumps."
N/A2793"Tip_1_7" "Khi chơi Scout, học bản đồ, dùng các đường phụ, ngách hẻm để phục kích tấn công bất ngờ quân địch."
N/A2794"[english]Tip_1_7" "As a Scout, take advantage of alternative routes to flank enemies for surprise attacks."
N/A2795"Tip_1_9" "Khi chơi Scout, trang bị Sandman sẽ giảm máu tối đa của bạn. Sử dụng gậy loại thường nếu sống sót là ưu tiên hàng đầu."
N/A2796"[english]Tip_1_9" "As a Scout, equipping the Sandman will reduce your maximum health. Stick with your bat if survival is a top priority."
N/A2797"Tip_1_10" "Khi chơi Scout, bắn trúng kẻ địch với Force-A-Nature sẽ đẩy chúng ra xa khỏi bạn."
N/A2798"[english]Tip_1_10" "As a Scout, hitting nearby foes with the Force-A-Nature will push them away from you."
N/A2799"Tip_1_11" "Khi chơi Scout, bóng của Sandman đi càng xa, thì sẽ gây choáng kẻ địch bị trúng càng lâu - tới tận 7 giây."
N/A2800"[english]Tip_1_11" "As a Scout, the further your Sandman baseball travels, the longer it will stun any enemy it hits - up to a maximum of 7 seconds."
N/A2801"Tip_1_12" "Khi chơi Scout, bóng chày từ Sandman sẽ không gây choáng kẻ địch ở tầm gần, nhưng sẽ choáng rất lâu khi đánh trúng với khoảng cách tối đa."
N/A2802"[english]Tip_1_12" "As a Scout, the Sandman's baseball cannot stun foes at close range, but it will completely stun an enemy at max range."
N/A2803"Tip_1_15" "Khi chơi Scout, Shortstop gây nhiều sát thương hơn Scattergun ở cự ly trung bình."
N/A2804"[english]Tip_1_15" "As a Scout, the Shortstop deals more damage than the Scattergun at mid-range."
N/A2805"Tip_1_16" "Khi chơi Scout, nếu bạn đang trang bị Candy Cane, giết đối phương sẽ luôn rơi ra túi cứu thương, cho dù bạn dùng vũ khí nào đi nữa."
N/A2806"[english]Tip_1_16" "As a Scout, if you have the Candy Cane equipped, killed foes will always drop free health kits, regardless of which weapon you used."
N/A2807"Tip_3_8" "Khi chơi Soldier, tên lửa của Direct Hit có bán kính nổ rất nhỏ. Nhắm trực tiếp vào đối phương để tối đa hóa sát thương!"
N/A2808"[english]Tip_3_8" "As a Soldier, the Direct Hit's rockets have a very small blast radius. Aim directly at your enemies to maximize damage!"
N/A2809"Tip_3_15" "Khi chơi Soldier, Black Box hồi máu bạn mỗi khi gây sát thương cho đối phương. Hãy dùng nó khi thiếu Medic và túi máu."
N/A2810"[english]Tip_3_15" "As a Soldier, the Black Box heals you whenever you damage an enemy with a rocket. Use it when friendly Medics and health kits are scarce."
N/A2811"Tip_5_8" "Khi chơi Medic, hồi máu Soldier và Demomen vào đầu ván để họ có thể dùng máu tăng thêm để rocket hoặc sticky jump dọc bản đồ."
N/A2812"[english]Tip_5_8" "As a Medic, heal Soldiers and Demomen at the beginning of a round in order that they can use the extra health to rocket or sticky jump across the map."
N/A2813"Tip_8_16" "Khi chơi Spy, Dead Ringer tạo âm thanh rất lớn khi hiện hình. Hãy tìm một vị trí an toàn để hiện hình."
N/A2814"[english]Tip_8_16" "As a Spy, the Dead Ringer makes a very loud noise when uncloaking. Find a safe place away from enemies to uncloak."
N/A2815"Tip_8_18" "Khi chơi Spy, ấn %lastdisguise% khi đã ngụy trang để thay đổi vũ khí của cải trang đang cầm."
N/A2816"[english]Tip_8_18" "As a Spy, hit %lastdisguise% while already disguised to change the weapon your disguise is holding."
N/A2817"Tip_8_19" "Khi chơi Spy, ấn %lastdisguise% để tự động sử dụng cải trang trước đó."
N/A2818"[english]Tip_8_19" "As a Spy, hit %lastdisguise% in order to automatically assume the last disguise you previously used."
N/A2819"TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "điểm"
N/A2820"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostPoints" "point(s)"
N/A2821"TF_ClassRecord_Alt_MostKills" "mạng giết"
N/A2822"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostKills" "kill(s)"
N/A2823"TF_ClassRecord_Alt_MostAssists" "hỗ trợ"
N/A2824"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostAssists" "assist(s)"
N/A2825"TF_ClassRecord_Alt_MostCaptures" "chiếm"
N/A2826"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostCaptures" "capture(s)"
N/A2827"TF_ClassRecord_Alt_MostDefenses" "phòng thủ"
N/A2828"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostDefenses" "defense(s)"
N/A2829"TF_ClassRecord_Alt_MostDamage" "sát thương"
N/A2830"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostDamage" "damage"
N/A2831"TF_ClassRecord_Alt_MostDestruction" "máy móc bị hủy"
N/A2832"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostDestruction" "building(s) destroyed"
N/A2833"TF_ClassRecord_Alt_MostDominations" "áp đảo"
N/A2834"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostDominations" "domination(s)"
N/A2835"TF_ClassRecord_Alt_LongestLife" "thời gian sống"
N/A2836"[english]TF_ClassRecord_Alt_LongestLife" "life time"
N/A2837"TF_ClassRecord_Alt_MostHealing" "máu hồi"
N/A2838"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostHealing" "healing"
N/A2839"TF_ClassRecord_Alt_MostInvulns" "ubercharge"
N/A2840"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostInvulns" "uber charge(s)"
N/A2841"TF_ClassRecord_Alt_MostSentryKills" "mạng giết bởi trụ"
N/A2842"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostSentryKills" "kill(s) by sentry"
N/A2843"TF_ClassRecord_Alt_MostTeleports" "lần dịch chuyển"
N/A2844"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostTeleports" "teleport use(s)"
N/A2845"TF_ClassRecord_Alt_MostHeadshots" "xuyên táo"
N/A2846"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostHeadshots" "headshot(s)"
N/A2847"TF_ClassRecord_Alt_MostBackstabs" "đâm lén"
N/A2848"[english]TF_ClassRecord_Alt_MostBackstabs" "backstab(s)"
N/A2849"ConfirmTitle" "BẠN CHẮC CHỨ?"
N/A2850"[english]ConfirmTitle" "ARE YOU SURE?"
N/A2851"ConfirmButtonText" "TIẾP TỤC"
N/A2852"[english]ConfirmButtonText" "CONTINUE"
N/A2853"WelcomeBack" "Chào mừng trở lại, %playername%"
N/A2854"[english]WelcomeBack" "Welcome back, %playername%"
N/A2855"ChallengeTitle" "%challengeclass%"
N/A2856"[english]ChallengeTitle" "%challengeclass%"
N/A2857"ChallengeSubText" "Bạn hãy thử một lần xem sao?"
N/A2858"[english]ChallengeSubText" "Why don't you give him a shot?"
N/A2859"ChallengeSubTextB" "Bạn hãy thử một lần xem sao?"
N/A2860"[english]ChallengeSubTextB" "Why don't you give her a shot?"
N/A2861"ChallengeRecord" "Phá kỷ lục:"
N/A2862"[english]ChallengeRecord" "Beat this:"
N/A2863"ChallengeDetails" "%s1 với tư cách %s2"
N/A2864"[english]ChallengeDetails" "%s1 as a %s2"
N/A2865"FriendsList" "Xem tất cả %friendsplaying% bạn bè đang chơi"
N/A2866"[english]FriendsList" "See all %friendsplaying% friends playing"
N/A2867"MMenu_StartPlaying" "Bắt đầu chơi"
N/A2868"[english]MMenu_StartPlaying" "Start Playing"
N/A2869"MMenu_ChangeServer" "Đổi máy chủ"
N/A2870"[english]MMenu_ChangeServer" "Change Server"
N/A2871"MMenu_CharacterSetup" "VẬT PHẨM"
N/A2872"[english]MMenu_CharacterSetup" "ITEMS"
N/A2873"MMenu_Achievements" "Thành tựu & Thông số"
N/A2874"[english]MMenu_Achievements" "Achievements & Stats"
N/A2875"MMenu_NoRecentAchievements" "Bạn đã đạt %currentachievements% trên %totalachievements% thành tựu."
N/A2876"[english]MMenu_NoRecentAchievements" "You've earned %currentachievements% of %totalachievements% achievements."
N/A2877"MMenu_RecentAchievements" "Thành tựu gần đây của bạn:"
N/A2878"[english]MMenu_RecentAchievements" "Your recent achievements:"
N/A2879"MMenu_ViewAll" "Xem tất cả"
N/A2880"[english]MMenu_ViewAll" "View All"
N/A2881"MMenu_Tooltip_Training" "Tập luyện"
N/A2882"[english]MMenu_Tooltip_Training" "Training"
N/A2883"MMenu_Tooltip_NewUserForum" "Diễn đàn tân thủ"
N/A2884"[english]MMenu_Tooltip_NewUserForum" "New User Forum"
N/A2885"MMenu_Tooltip_ReportBug" "Báo lỗi"
N/A2886"[english]MMenu_Tooltip_ReportBug" "Report a Bug"
N/A2887"MMenu_Tooltip_MutePlayers" "Tắt tiếng người chơi"
N/A2888"[english]MMenu_Tooltip_MutePlayers" "Mute Players"
N/A2889"MMenu_Tooltip_Commentary" "Bình luận nhà phát triển"
N/A2890"[english]MMenu_Tooltip_Commentary" "Developer Commentary"
N/A2891"MMenu_MOTD_URL" "ĐỌC THÊM"
N/A2892"[english]MMenu_MOTD_URL" "READ MORE"
N/A2893"MMenu_MOTD_Show" "TIN NHẮN"
N/A2894"[english]MMenu_MOTD_Show" "MESSAGES"
N/A2895"MMenu_MOTD_Hide" "X"
N/A2896"[english]MMenu_MOTD_Hide" "X"
N/A2897"MMenu_TutorialHighlight_Title" "Có vẻ như đây là lần đầu bạn chơi TF2..."
N/A2898"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title" "Looks like it's your first time playing TF2..."
N/A2899"MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Kể từ lần cuối bạn chơi, chúng tôi đã thêm mục luyện tập..."
N/A2900"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title2" "Since you last played, we've added training..."
N/A2901"MMenu_TutorialHighlight_Text" "Sao không dành một phút và chơi qua mục luyện tập nhỉ?"
N/A2902"[english]MMenu_TutorialHighlight_Text" "Why not take a minute and play a tutorial?"
N/A2903"MMenu_TutorialHighlight_Button" "LUYỆN TẬP"
N/A2904"[english]MMenu_TutorialHighlight_Button" "PLAY A TUTORIAL"
N/A2905"MMenu_PracticeHighlight_Title" "Nếu bạn đã tập luyện xong..."
N/A2906"[english]MMenu_PracticeHighlight_Title" "If you're done with the tutorial..."
N/A2907"MMenu_PracticeHighlight_Text" "Sao không thử tập luyện ngoại tuyến nhỉ?"
N/A2908"[english]MMenu_PracticeHighlight_Text" "Why not try some offline practice?"
N/A2909"MMenu_PracticeHighlight_Button" "TẬP LUYỆN NGOẠI TUYẾN"
N/A2910"[english]MMenu_PracticeHighlight_Button" "OFFLINE PRACTICE"
N/A2911"MMenu_ViewNewUserForums" "Xem diễn đàn tân thủ"
N/A2912"[english]MMenu_ViewNewUserForums" "View new user forums"
N/A2913"MMenu_NewUserForumHighlight_Title" "Diễn đàn tân thủ"
N/A2914"[english]MMenu_NewUserForumHighlight_Title" "New User Forum"
N/A2915"MMenu_NewUserForumHighlight_Text" "Chúng tôi đã thiết lập diễn đàn dành cho tân thủ thảo luận. Nếu bạn có câu hỏi, đây là nơi tuyệt vời để thắc mắc."
N/A2916"[english]MMenu_NewUserForumHighlight_Text" "We've setup some forums for new users to talk. If you've got questions, here's a great place to ask them."
N/A2917"LoadoutExplanation_Title" "Thay đồ"
N/A2918"[english]LoadoutExplanation_Title" "Loadouts"
N/A2919"LoadoutExplanation_Text" "Trong quá trình chơi TF2, bạn sẽ tìm thấy nhiều loại vật phẩm mới. Bạn có thể sử dụng các vật phẩm này bằng cách trang bị chúng trong phòng thay đồ của nhân vật.\n\nĐể mở phòng thay đồ của một nhân vật, nhấp vào hình ảnh của họ."
N/A2920"[english]LoadoutExplanation_Text" "As you play TF2, you'll find new kinds of items. You can use these items by equipping them in a class loadout.\n\nTo open a class's loadout, click on its image."
N/A2921"BackpackExplanation_Title" "Kho đồ"
N/A2922"[english]BackpackExplanation_Title" "Backpack"
N/A2923"BackpackExplanation_Text" "Nhấn vào đây để mở kho đồ. Kho đồ của bạn chứa tất cả các vật phẩm bạn có trong khi chơi."
N/A2924"[english]BackpackExplanation_Text" "Click here to open your backpack. Your backpack contains all the items you've found while playing."
N/A2925"CraftingExplanation_Title" "Chế tạo"
N/A2926"[english]CraftingExplanation_Title" "Crafting"
N/A2927"BackpackItemsExplanation_Title" "Kho đồ"
N/A2928"[english]BackpackItemsExplanation_Title" "Backpack"
N/A2929"BackpackItemsExplanation_Text" "Tại đây bạn sẽ thấy mọi vật phẩm của mình. Bạn có thể nhấp vào kéo để xắp sếp theo ý thích.\n\nVật phẩm đã được trang bị tại phòng thay đồ cho nhân vật sẽ được đánh dấu báo đã trang bị."
N/A2930"[english]BackpackItemsExplanation_Text" "Here you'll find all your items. You can click and drag them to rearrange to your liking.\n\nItems that are equipped in a class's loadout will be marked as 'equipped'."
N/A2931"BackpackPagesExplanation_Title" "Trang kho đồ"
N/A2932"[english]BackpackPagesExplanation_Title" "Backpack Pages"
N/A2933"BackpackPagesExplanation_Text" "Kho đồ của bạn có nhiều trang vật phẩm. Dùng các nút này để chuyển đổi giữa các trang."
N/A2934"[english]BackpackPagesExplanation_Text" "Your backpack has multiple pages of items. Use these buttons to jump between them."
N/A2935"BackpackDeleteExplanation_Title" "Xóa vật phẩm"
N/A2936"[english]BackpackDeleteExplanation_Title" "Deleting Items"
N/A2937"TR_Generic_WeaponFireTitle" "Khai hỏa"
N/A2938"[english]TR_Generic_WeaponFireTitle" "Firing Weapons"
N/A2939"TR_Generic_WeaponFire" "Ấn �%attack%� để tấn công với vũ khí hiện tại."
N/A2940"[english]TR_Generic_WeaponFire" "Press �%attack%� to attack with your current weapon."
N/A2941"TR_Generic_ReloadTitle" "Nạp đạn!"
N/A2942"[english]TR_Generic_ReloadTitle" "Reload!"
N/A2943"TR_Generic_Reload" "�Nạp đạn� bằng �%reload%� giữa các mục tiêu, và khi nào rảnh tay."
N/A2944"[english]TR_Generic_Reload" "�Reload� using �%reload%� between targets, and whenever you have a spare moment."
N/A2945"TR_Generic_BotIntroTitle" "Ứng dụng vũ khí!"
N/A2946"[english]TR_Generic_BotIntroTitle" "Weapon Application!"
N/A2947"TR_Generic_BotIntro" "Thử nghiệm vũ khí của bạn trên các mục tiêu di động! Kẻ địch sẽ di chuyển trong trường bắn. Bạn biết phải làm gì rồi đó."
N/A2948"[english]TR_Generic_BotIntro" "Try out your weapons on a few moving targets! Opponents will move around the target range. You know what to do."
N/A2949"TR_Generic_BotHealth" "Một số kẻ địch trâu bò hơn đứa khác. Bạn phải dùng nhiều đạn dược hơn để hạ chúng!"
N/A2950"[english]TR_Generic_BotHealth" "Some enemies have more health than others. You'll have to use more ammo to take them down!"
N/A2951"TR_Soldier_IntroTitle" "Soldier"
N/A2952"[english]TR_Soldier_IntroTitle" "The Soldier"
N/A2953"TR_Soldier_Intro" "Chào mừng đến màn luyện tập vũ khí cho �Soldier�!"
N/A2954"[english]TR_Soldier_Intro" "Welcome to the �Soldier� weapons course!"
N/A2955"TR_Soldier_SlotSwitchTitle" "Đổi vũ khí"
N/A2956"[english]TR_Soldier_SlotSwitchTitle" "Switching Weapons"
N/A2957"TR_Soldier_SlotSwitch1" "Xoay vòng vũ khí bằng �%invnext%� và �%invprev%�. Xác nhận chọn bằng �%attack%�. Chọn một vũ khí khác để tiếp tục."
N/A2958"[english]TR_Soldier_SlotSwitch1" "Cycle through weapons using �%invnext%� and �%invprev%�. Confirm selection using �%attack%�. Choose a different weapon to continue."
N/A2959"TR_Soldier_SlotSwitch2" "Có thể chọn vũ khí trực tiếp tại đây:\nẤn �%slot1%� để lấy �SÚNG PHÓNG TÊN LỬA�\nẤn �%slot2%� để lấy �SHOTGUN�\nẤn �%slot3%� để lấy �XẺNG"
N/A2960"[english]TR_Soldier_SlotSwitch2" "Weapons can also be directly selected:\nPress �%slot1%� for �ROCKET LAUNCHER�\nPress �%slot2%� for �SHOTGUN�\nPress �%slot3%� for �SHOVEL"
N/A2961"TR_Soldier_SlotSwitch3" "Ấn �%slot1%� để lấy �SÚNG PHÓNG TÊN LỬA�\nẤn �%slot2%� để lấy �SHOTGUN�\nẤn �%slot3%� để lấy �XẺNG�\nẤn �%reload%� để �NẠP ĐẠN"
N/A2962"[english]TR_Soldier_SlotSwitch3" "Press �%slot1%� for �ROCKET LAUNCHER�\nPress �%slot2%� for �SHOTGUN�\nPress �%slot3%� for �SHOVEL�\nPress �%reload%� to �RELOAD"
N/A2963"TR_Generic_QuickSwitchTitle" "Đổi nhanh"
N/A2964"[english]TR_Generic_QuickSwitchTitle" "Quick Switch"
N/A2965"TR_Generic_QuickSwitch" "Mất quá nhiều thời gian để đổi vũ khí? Dùng �%lastinv%� để đổi nhanh tới vũ khí vừa chọn trước đó!"
N/A2966"[english]TR_Generic_QuickSwitch" "Taking too long to switch weapons? Use �%lastinv%� to swap to your previously selected weapon!"
N/A2967"TR_Soldier_SlotPracticeTitle" "Chọn vũ khí"
N/A2968"[english]TR_Soldier_SlotPracticeTitle" "Weapon Selection"
N/A2969"TR_Soldier_SlotPractice" "Dùng vũ khí được yêu cầu cho mỗi mục tiêu và phá hủy chúng ở các cự ly khác nhau."
N/A2970"[english]TR_Soldier_SlotPractice" "Use the weapon called out for each target to destroy them at various distances."
N/A2971"TR_Soldier_RocketTitle" "Đổi qua SÚNG PHÓNG TÊN LỬA"
N/A2972"[english]TR_Soldier_RocketTitle" "Switch to ROCKET LAUNCHER"
N/A2973"TR_Soldier_ShotgunTitle" "Đổi qua SHOTGUN"
N/A2974"[english]TR_Soldier_ShotgunTitle" "Switch to SHOTGUN"
N/A2975"TR_Soldier_ShovelTitle" "Đổi qua XẺNG"
N/A2976"[english]TR_Soldier_ShovelTitle" "Switch to SHOVEL"
N/A2977"TR_Soldier_Hint_Rocket" "Dùng SÚNG PHÓNG TÊN LỬA"
N/A2978"[english]TR_Soldier_Hint_Rocket" "Use ROCKET LAUNCHER"
N/A2979"TR_Soldier_Hint_Shotgun" "Dùng SHOTGUN"
N/A2980"[english]TR_Soldier_Hint_Shotgun" "Use SHOTGUN"
N/A2981"TR_Soldier_Hint_Shovel" "Dùng XẺNG"
N/A2982"[english]TR_Soldier_Hint_Shovel" "Use SHOVEL"
N/A2983"TR_Soldier_Hint_SplashAim" "Ngắm vào đây"
N/A2984"[english]TR_Soldier_Hint_SplashAim" "Aim here"
N/A2985"TR_Soldier_Hint_Range" "Đổi �SHOTGUN� để hóa kiếp kẻ địch bị thương ở cự ly gần."
N/A2986"[english]TR_Soldier_Hint_Range" "Switch to �SHOTGUN� to finish injured enemies at close range."
N/A2987"TR_Soldier_PracticeTitle" "Tập bắn mục tiêu!"
N/A2988"[english]TR_Soldier_PracticeTitle" "Target Practice!"
N/A2989"TR_Soldier_Practice" "Mục tiêu sẽ hiện ở nhiều vị trí khác nhau. Bắn trúng mục tiêu với vũ khí phù hợp để tiếp tục."
N/A2990"[english]TR_Soldier_Practice" "Targets will appear at various locations. Hit these targets with the appropriate weapon to continue."
N/A2991"TR_DustGeneric_IntroTitle1" "Dustbowl"
N/A2992"[english]TR_DustGeneric_IntroTitle1" "Dustbowl"
N/A2993"TR_DustGeneric_IntroTitle2" "Cứ điểm"
N/A2994"[english]TR_DustGeneric_IntroTitle2" "Control Points"
N/A2995"TR_DustGeneric_Intro1" "Chào mừng tới �Dustbowl�, một màn chơi �cứ điểm�. Khi �thời gian thiết lập� về không, ván sẽ bắt đầu."
N/A2996"[english]TR_DustGeneric_Intro1" "Welcome to �Dustbowl�, a �Control Point� map. When the �setup timer� reaches zero, the round begins."
N/A2997"TR_DustGeneric_IntroTeamTitle" "Red đấu với Blue"
N/A2998"[english]TR_DustGeneric_IntroTeamTitle" "Red versus Blue"
N/A2999"TR_DustGeneric_IntroSetup" "�Thời gian thiết lập� cho phép đội �RED� chuẩn bị phòng thủ để ngăn đội �BLU� chiếm các �cứ điểm�."
N/A3000"[english]TR_DustGeneric_IntroSetup" "�Setup time� allows the �RED� team to prepare defenses to prevent the �BLU� team from capturing �Control Points�."
N/A3001"TR_DustGeneric_Intro2" "Bạn thuộc đội �BLU�! Để thắng, �chiếm� cả hai �cứ điểm�. Để chiếm một �cứ điểm�, đứng trên nó cho đến khi thanh chiếm giữ đầy."
N/A3002"[english]TR_DustGeneric_Intro2" "You are on �BLU� team! To win, �capture� both �Control Points�. To capture a �Control Point�, stand on it until the capture bar is full."
N/A3003"TR_DustGeneric_Intro3" "Chủ quyền �cứ điểm� được hiện bên dưới màn hình theo màu tương ứng của đội sở hữu nó."
N/A3004"[english]TR_DustGeneric_Intro3" "�Control Point� ownership is represented at the bottom of the screen as that team's color."
N/A3005"TR_DustGeneric_HealthTitle" "Máu và đạn dược"
N/A3006"[english]TR_DustGeneric_HealthTitle" "Health and Ammo"
N/A3007"TR_DustGeneric_EngTitle" "Engineer"
N/A3008"[english]TR_DustGeneric_EngTitle" "The Engineer"
N/A3009"TR_DustGeneric_Eng" "�Engineer� có thể tăng độ hiệu quả cho công trình bằng việc �xây dựng�, �sửa chữa�, và �nâng cấp�."
N/A3010"[english]TR_DustGeneric_Eng" "�Engineers� can increase the effectiveness of their buildings through �construction�, �repair�, and �upgrading�."
N/A3011"TR_DustGeneric_MedTitle" "Medic"
N/A3012"[english]TR_DustGeneric_MedTitle" "The Medic"
N/A3013"TR_DustGeneric_Med1" "�Medic� có thể hồi máu cho đồng minh. Khi hồi, họ cũng nạp năng lượng cho kỹ năng \"�ÜberCharge�\"."
N/A3014"[english]TR_DustGeneric_Med1" "�Medics� can heal friendly players. While healing, they also build up an \"�ÜberCharge�\"."
N/A3015"TR_DustGeneric_Med2" "Khi �Medic� kích hoạt �ÜberCharge�, anh ta và đối tượng được hồi máu trở nên �bất tử� trong một thời gian ngắn."
N/A3016"[english]TR_DustGeneric_Med2" "When the �ÜberCharge� is activated by the �Medic�, he and his heal target become �invulnerable� for a short time."
N/A3017"TR_DustGeneric_Med3" "Bị thương? Lửa thiêu? Ấn �%voicemenu 0 0%� để báo Medic đội mình tới cứu!"
N/A3018"[english]TR_DustGeneric_Med3" "Injured? On fire? Press �%voicemenu 0 0%� to alert the Medic so he can help you!"
N/A3019"TR_DustGeneric_RoundTitle" "Ván cuối!"
N/A3020"[english]TR_DustGeneric_RoundTitle" "Final Round!"
N/A3021"TR_DustGeneric_Round" "Dustbowl có ba ván. Chiếm cả hai cứ điểm để bắt đầu ván tiếp theo."
N/A3022"[english]TR_DustGeneric_Round" "Dustbowl consists of three rounds. Capturing both Control Points advances the game to the next round."
N/A3023"TR_DustGeneric_FFTitle" "Bắn đồng đội"
N/A3024"[english]TR_DustGeneric_FFTitle" "Friendly Fire"
N/A3025"TR_DustGeneric_FF" "Đừng lo, bạn không thể làm đồng đội bị thương được đâu!"
N/A3026"[english]TR_DustGeneric_FF" "Don't worry, you cannot hurt your teammates at any time!"
N/A3027"TR_DustGeneric_CapMissedTitle" "Ối!"
N/A3028"[english]TR_DustGeneric_CapMissedTitle" "Oops!"
N/A3029"TR_DustGeneric_CapMissed" "Có vẻ như bạn vừa vượt qua �cứ điểm�. Cứ điểm cuối cùng sẽ khóa cho đến khi bạn chiếm được cứ điểm đầu tiên."
N/A3030"[english]TR_DustGeneric_CapMissed" "Looks like you ran past the �Control Point�. The last point is locked until you capture the first one."
N/A3031"TR_Dust_Hint_ControlPoint" "Cứ điểm!"
N/A3032"[english]TR_Dust_Hint_ControlPoint" "Control Point!"
N/A3033"TF_IM_Target_Welcome" "Chọn vũ khí và tập bắn mục tiêu!"
N/A3034"[english]TF_IM_Target_Welcome" "Weapon selection and target practice!"
N/A3035"TF_IM_Target_WeaponSwitch" "Đổi đến vũ khí được yêu cầu và bắn trúng mục tiêu"
N/A3036"[english]TF_IM_Target_WeaponSwitch" "Switch to the weapon called for and hit the targets"
N/A3037"TF_IM_Target_Reload" "Nạp đạn thường xuyên! Tận dụng lúc an toàn để nạp đạn"
N/A3038"[english]TF_IM_Target_Reload" "Reload often! Use lulls to completely reload weapons"
N/A3039"TF_Training_Prompt_CancelButton" "Không"
N/A3040"[english]TF_Training_Prompt_CancelButton" "No"
N/A3041"TF_OfflinePractice_Settings" "Thiết lập"
N/A3042"[english]TF_OfflinePractice_Settings" "Settings"
N/A3043"TF_Bot_Difficulty" "Độ khó:"
N/A3044"[english]TF_Bot_Difficulty" "Difficulty:"
N/A3045"TF_Bot_Difficulty0" "Dễ"
N/A3046"[english]TF_Bot_Difficulty0" "Easy"
N/A3047"TF_Bot_Difficulty1" "Bình thường"
N/A3048"[english]TF_Bot_Difficulty1" "Normal"
N/A3049"TF_Bot_Difficulty2" "Khó"
N/A3050"[english]TF_Bot_Difficulty2" "Hard"
N/A3051"TF_Bot_Difficulty3" "Lão luyện"
N/A3052"[english]TF_Bot_Difficulty3" "Expert"
N/A3053"Attrib_WrenchNumber" "Mỏ lết số %s1"
N/A3054"[english]Attrib_WrenchNumber" "Wrench no. %s1"
N/A3055"TF_Sandwich" "THỨC ĂN"
N/A3056"[english]TF_Sandwich" "FOOD"
N/A3057"TF_Weapon_Laser_Pointer" "Máy chiếu laser"
N/A3058"[english]TF_Weapon_Laser_Pointer" "Laser Pointer"
N/A3059"TF_Weapon_Robot_Arm" "Tay robo"
N/A3060"[english]TF_Weapon_Robot_Arm" "Robot Arm"
N/A3061"Thunderm_cap_3_A" "Toà nhà A, giai đoạn ba"
N/A3062"[english]Thunderm_cap_3_A" "Building A, Stage Three"
N/A3063"Thunderm_cap_3_B" "Toà nhà B, giai đoạn ba"
N/A3064"[english]Thunderm_cap_3_B" "Building B, Stage Three"
N/A3065"Thunderm_cap_3_C" "Tower, cứ điểm cuối"
N/A3066"[english]Thunderm_cap_3_C" "Tower, Final Cap"
N/A3067"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Cột mốc Engineer 1"
N/A3068"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_NAME" "Engineer Milestone 1"
N/A3069"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Đạt được 5 trong tổng số các thành tựu của nhóm Engineer."
N/A3070"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS1_DESC" "Achieve 5 of the achievements in the Engineer pack."
N/A3071"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Cột mốc Engineer 2"
N/A3072"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_NAME" "Engineer Milestone 2"
N/A3073"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Đạt được 11 trong tổng số các thành tựu của nhóm Engineer."
N/A3074"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS2_DESC" "Achieve 11 of the achievements in the Engineer pack."
N/A3075"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Cột mốc Engineer 3"
N/A3076"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_NAME" "Engineer Milestone 3"
N/A3077"TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Đạt được 17 trong tổng số các thành tựu của nhóm Engineer."
N/A3078"[english]TF_ENGINEER_ACHIEVE_PROGRESS3_DESC" "Achieve 17 of the achievements in the Engineer pack."
N/A3079"TF_ENGINEER_WASTE_METAL_GRIND_NAME" "Death Metal"
N/A3080"[english]TF_ENGINEER_WASTE_METAL_GRIND_NAME" "Death Metal"
N/A3081"RI_Ii" "vật phẩm"
N/A3082"[english]RI_Ii" "item"
N/A3083"RI_I" "Vật phẩm"
N/A3084"[english]RI_I" "Item"
N/A3085"RI_c" ", "
N/A3086"[english]RI_c" ", "
N/A3087"TF_Weapon_Jar_Milk" "Chất lỏng không phải sữa"
N/A3088"[english]TF_Weapon_Jar_Milk" "Non-Milk Substance"
N/A3089"TF_Weapon_Peppergun" "Súng ngắn bốn nòng"
N/A3090"[english]TF_Weapon_Peppergun" "Peppergun"
N/A3091"TF_Weapon_Fish" "Cá"
N/A3092"[english]TF_Weapon_Fish" "Fish"
N/A3093"TF_Weapon_FryingPan" "Chảo chiên"
N/A3094"[english]TF_Weapon_FryingPan" "Frying Pan"
N/A3095"Humiliation_Count" "x%s1"
N/A3096"[english]Humiliation_Count" "x%s1"
N/A3097"TF_Gift" "Quà tặng"
N/A3098"[english]TF_Gift" "Gift"
N/A3099"TF_UseFail_NotOnTeam_Title" "Gia nhập một đội trước!"
N/A3100"[english]TF_UseFail_NotOnTeam_Title" "Join A Team First!"
N/A3101"TF_Duel_Accept" "�%target%� đã đồng ý đấu tay đôi với �%initiator%�!"
N/A3102"[english]TF_Duel_Accept" "�%target%� has agreed to duel with �%initiator%�!"
N/A3103"TF_Duel_JoinCancel" "Không cảm ơn"
N/A3104"[english]TF_Duel_JoinCancel" "No Thanks"
N/A3105"TF_StoreBundle" "Bộ vật phẩm"
N/A3106"[english]TF_StoreBundle" "Item Bundle"
N/A3107"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Một súng phóng tên lửa đặc biệt dùng\ncho việc học và canh nhảy tên lửa.\nVũ khí này KHÔNG gây sát thương."
N/A3108"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns.\nThis weapon deals ZERO damage."
N/A3109"TF_ScoutBombingRun_Desc" "Phi thân tung chưởng!"
N/A3110"[english]TF_ScoutBombingRun_Desc" "Death from above!"
N/A3111"NewItemMethod_Dropped" "Bạn �tìm thấy�:"
N/A3112"[english]NewItemMethod_Dropped" "You �Found�:"
N/A3113"NewItemMethod_Crafted" "Bạn �đã chế tạo�:"
N/A3114"[english]NewItemMethod_Crafted" "You �Crafted�:"
N/A3115"NewItemMethod_Traded" "Bạn �đã đổi lấy�:"
N/A3116"[english]NewItemMethod_Traded" "You �Traded for�:"
N/A3117"NewItemMethod_Purchased" "Bạn �đã mua�:"
N/A3118"[english]NewItemMethod_Purchased" "You �Purchased�:"
N/A3119"NewItemMethod_FoundInCrate" "Bạn �mở hòm ra�:"
N/A3120"[english]NewItemMethod_FoundInCrate" "You �Unboxed�:"
N/A3121"NewItemMethod_Gifted" "Bạn �đã nhận được một món quà�:"
N/A3122"[english]NewItemMethod_Gifted" "You �Received a Gift�:"
N/A3123"NewItemMethod_Promotion" "Bạn �nhận được một vật phẩm khuyến mãi từ cửa hàng�:"
N/A3124"[english]NewItemMethod_Promotion" "You �Received a Store Promotion Item�:"
N/A3125"NewItemMethod_Earned" "Bạn �nhận được�:"
N/A3126"[english]NewItemMethod_Earned" "You �Earned�:"
N/A3127"NewItemMethod_Refunded" "Bạn �được hoàn lại�:"
N/A3128"[english]NewItemMethod_Refunded" "You �Were Refunded�:"
N/A3129"NewItemMethod_Support" "�Đội hỗ trợ� trao cho bạn:"
N/A3130"[english]NewItemMethod_Support" "�Customer Support� Granted You:"
N/A3131"OpenGeneralLoadout" "MỞ TRANG BỊ..."
N/A3132"[english]OpenGeneralLoadout" "OPEN LOADOUT..."
N/A3133"OpenBackpack" "MỞ KHO ĐỒ..."
N/A3134"[english]OpenBackpack" "OPEN BACKPACK..."
N/A3135"Armory" "DANH MỤC MANN CO."
N/A3136"[english]Armory" "MANN CO. CATALOG"
N/A3137"DiscardItem" "Vĩnh viễn bỏ vật phẩm"
N/A3138"[english]DiscardItem" "Permanently Discard"
N/A3139"ApplyOnItem" "Dùng với"
N/A3140"[english]ApplyOnItem" "Use with"
N/A3141"ConsumeItem" "Dùng"
N/A3142"[english]ConsumeItem" "Use"
N/A3143"CustomizeItem" "TÙY CHỈNH"
N/A3144"[english]CustomizeItem" "CUSTOMIZE"
N/A3145"ShowBaseItems" "VẬT PHẨM CƠ BẢN"
N/A3146"[english]ShowBaseItems" "STOCK ITEMS"
N/A3147"ShowBackpackItems" "VẬT PHẨM ĐẶC BIỆT"
N/A3148"[english]ShowBackpackItems" "SPECIAL ITEMS"
N/A3149"ShowBaseItemsCheckBox" "Hiện vật phẩm cơ bản"
N/A3150"[english]ShowBaseItemsCheckBox" "Show Stock Items"
N/A3151"ToolConfirmWarning" "Hãy nhớ, sau khi bạn dùng một công cụ, nó sẽ mất!"
N/A3152"[english]ToolConfirmWarning" "Remember, once you have used a tool, it's gone!"
N/A3153"ToolItemRenameOldItemName" "Tên vật phẩm hiện tại:"
N/A3154"[english]ToolItemRenameOldItemName" "Current Item Name:"
N/A3155"ToolItemRenameNewItemName" "Tên vật phẩm mới:"
N/A3156"[english]ToolItemRenameNewItemName" "New Item Name:"
N/A3157"ToolDialogTitle" "�Đang dùng �%s1� lên �%s2"
N/A3158"[english]ToolDialogTitle" "�Using �%s1� on �%s2"
N/A3159"CraftAskName" "Nhập tên mới của vật phẩm này:"
N/A3160"[english]CraftAskName" "Enter this Item's New Name:"
N/A3161"CraftNameOk" "Dùng tên này!"
N/A3162"[english]CraftNameOk" "Name It!"
N/A3163"CraftNameCancel" "Không cần, cảm ơn"
N/A3164"[english]CraftNameCancel" "No Thanks"
N/A3165"CraftAskNameConfirm" "Bạn có chắc muốn dùng tên này không?"
N/A3166"[english]CraftAskNameConfirm" "Are you sure you want to use this name?"
N/A3167"CraftAskNameWarning" "(Cái tên này sẽ được hiển thị công khai và vĩnh viễn)"
N/A3168"[english]CraftAskNameWarning" "(This name will be publicly visible and permanent)"
N/A3169"CraftNameConfirm" "Có, tôi chắc!"
N/A3170"[english]CraftNameConfirm" "Yep, I'm Sure!"
N/A3171"CraftInvalidName" "Tên không hợp lệ!"
N/A3172"[english]CraftInvalidName" "Invalid Name!"
N/A3173"CraftInvalidNameDetail" "Chỉ được dùng chữ cái, số, và khoảng trống"
N/A3174"[english]CraftInvalidNameDetail" "Only letters, numbers, and spaces are allowed"
N/A3175"ToolPaintConfirmWarning" "(Màu sẽ hiện công khai và vĩnh cửu)"
N/A3176"[english]ToolPaintConfirmWarning" "(This color will be publicly visible and permanent)"
N/A3177"ToolDecodeConfirm" "Bạn có chắc muốn mở hòm này?"
N/A3178"[english]ToolDecodeConfirm" "Are you sure you want to open this crate?"
N/A3179"LoadoutSlot_Action" "Hành động"
N/A3180"[english]LoadoutSlot_Action" "Action"
N/A3181"BackpackShowDetails" "Chi tiết"
N/A3182"[english]BackpackShowDetails" "Details"
N/A3183"RT_M_A" "Sửa đổi %s1"
N/A3184"[english]RT_M_A" "Modify %s1"
N/A3185"RT_Rn_A" "Đổi tên %s1"
N/A3186"[english]RT_Rn_A" "Rename %s1"
N/A3187"TF_T" "Công cụ"
N/A3188"[english]TF_T" "Tool"
N/A3189"Econ_Revolving_Loot_List" "Thùng này chứa một trong các vật phẩm sau:"
N/A3190"[english]Econ_Revolving_Loot_List" "This crate contains one of the following items:"
N/A3191"TF_Date_GMT" " GMT"
N/A3192"[english]TF_Date_GMT" " GMT"
N/A3193"Attrib_CannotTrade" "Không thể trao đổi hoặc mua bán"
N/A3194"[english]Attrib_CannotTrade" "Not Tradable or Marketable"
N/A3195"Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1% năng lượng tàng hình khi giết"
N/A3196"[english]Attrib_AddCloakOnKill" "+%s1% cloak on kill"
N/A3197"Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1% năng lượng tàng hình khi đánh trúng"
N/A3198"[english]Attrib_AddCloakOnHit" "+%s1% cloak on hit"
N/A3199"Attrib_FlameSize_Negative" "Giảm %s1% độ khuếch tán lửa"
N/A3200"[english]Attrib_FlameSize_Negative" "%s1% less flame spread area"
N/A3201"Attrib_FlameSize_Positive" "+%s1% độ khuếch tán lửa"
N/A3202"[english]Attrib_FlameSize_Positive" "+%s1% more flame spread area"
N/A3203"Attrib_FlameLife_Negative" "Giảm %s1% cự ly lửa"
N/A3204"[english]Attrib_FlameLife_Negative" "%s1% less flame distance"
N/A3205"Attrib_FlameLife_Positive" "+%s1% cự ly lửa"
N/A3206"[english]Attrib_FlameLife_Positive" "+%s1% more flame distance"
N/A3207"Attrib_AirblastCost_Increased" "+%s1% tài nguyên đẩy khí"
N/A3208"[english]Attrib_AirblastCost_Increased" "+%s1% airblast cost"
N/A3209"Attrib_AirblastCost_Decreased" "%s1% tài nguyên đẩy khí"
N/A3210"[english]Attrib_AirblastCost_Decreased" "%s1% airblast cost"
N/A3211"Attrib_Purchased" "Đã mua: Không thể trao đổi, mua bán hoặc dùng được trong chế tạo"
N/A3212"[english]Attrib_Purchased" "Purchased: Not Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
N/A3213"Attrib_Promotion" "Vật phẩm khuyến mãi cửa hàng: Không thể trao đổi hoặc mua bán"
N/A3214"[english]Attrib_Promotion" "Store Promotion Item: Not Tradable or Marketable"
N/A3215"Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% đạn súng phun lửa tiêu thụ mỗi giây"
N/A3216"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Increased" "+%s1% flamethrower ammo consumed per second"
N/A3217"Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% đạn súng phun lửa tiêu thụ mỗi giây"
N/A3218"[english]Attrib_FlameAmmoPerSec_Decreased" "%s1% flamethrower ammo consumed per second"
N/A3219"Attrib_AchievementItem" "Vật phẩm thành tích: Không thể trao đổi hoặc mua bán"
N/A3220"[english]Attrib_AchievementItem" "Achievement Item: Not Tradable or Marketable"
N/A3221"Attrib_CannotCraft" "Không dùng được trong chế tạo"
N/A3222"[english]Attrib_CannotCraft" "Not Usable in Crafting"
N/A3223"Attrib_DeployTime_Increased" "Tăng %s1% thời gian đổi vũ khí"
N/A3224"[english]Attrib_DeployTime_Increased" "%s1% longer weapon switch"
N/A3225"Attrib_HealOnKill" "+%s1 máu hồi khi giết"
N/A3226"[english]Attrib_HealOnKill" "+%s1 health restored on kill"
N/A3227"Attrib_Slow_Enemy_OnHit_Major" "Trúng đòn: Làm chậm 40% tốc độ di chuyển của mục tiêu trong %s1s"
N/A3228"[english]Attrib_Slow_Enemy_OnHit_Major" "On Hit: Slow target movement by 40% for %s1s"
N/A3229"Attrib_LimitedUse" "Đây là vật phẩm giới hạn số lần dùng. Lần dùng: %s1"
N/A3230"[english]Attrib_LimitedUse" "This is a limited use item. Uses: %s1"
N/A3231"Attrib_EventDate" "Ngày nhận: %s1"
N/A3232"[english]Attrib_EventDate" "Date Received: %s1"
N/A3233"Attrib_SupplyCrateSeries" "Loạt hòm số %s1"
N/A3234"[english]Attrib_SupplyCrateSeries" "Crate Series #%s1"
N/A3235"Item_Traded" "�%s1� đã trao đổi được:: %s2 %s3"
N/A3236"[english]Item_Traded" "�%s1� has traded for:: %s2 %s3"
N/A3237"Item_Purchased" "�%s1� đã mua:: %s2 %s3"
N/A3238"[english]Item_Purchased" "�%s1� has purchased:: %s2 %s3"
N/A3239"Item_FoundInCrate" "�%s1� đã mở hộp:: %s2 %s3"
N/A3240"[english]Item_FoundInCrate" "�%s1� has unboxed:: %s2 %s3"
N/A3241"Item_Gifted" "�%s1� đã nhận được một món quà:: %s2 %s3"
N/A3242"[english]Item_Gifted" "�%s1� has received a gift:: %s2 %s3"
N/A3243"Item_Earned" "�%s1� đã nhận được:: %s2 %s3"
N/A3244"[english]Item_Earned" "�%s1� has earned:: %s2 %s3"
N/A3245"Item_Refunded" "�%s1� đã được hoàn trả:: %s2 %s3"
N/A3246"[english]Item_Refunded" "�%s1� has been refunded:: %s2 %s3"
N/A3247"rarity4" "Phi thường"
N/A3248"[english]rarity4" "Unusual"
N/A3249"customized" "Tuỳ chỉnh"
N/A3250"[english]customized" "Customized"
N/A3251"MMenu_Tooltip_Armory" "DANH MỤC MANN CO."
N/A3252"[english]MMenu_Tooltip_Armory" "MANN CO. CATALOG"
N/A3253"MMenu_BuyNow" "Mua ngay"
N/A3254"[english]MMenu_BuyNow" "Buy Now"
N/A3255"MMenu_Notifications_Show" "CẢNH BÁO (%s1)"
N/A3256"[english]MMenu_Notifications_Show" "ALERTS (%s1)"
N/A3257"MMenu_Notifications_Hide" "X"
N/A3258"[english]MMenu_Notifications_Hide" "X"
N/A3259"MMenu_Notifications_Empty" "Bạn không có cảnh báo nào chưa đọc."
N/A3260"[english]MMenu_Notifications_Empty" "You have no pending alerts."
N/A3261"ArmoryExplanation_Title" "Danh mục từ Mann Co."
N/A3262"[english]ArmoryExplanation_Title" "Mann Co. Catalog"
N/A3263"ArmoryExplanation_Text" "Tại đây bạn có thể xem mọi vũ khí, đạo cụ của TF2, được cung cấp tận tay bởi Saxton Hale, CEO cơ bắp người Úc của Mann Co."
N/A3264"[english]ArmoryExplanation_Text" "Here you can browse all of TF2's weapons and tools, handily supplied by Saxton Hale, Mann Co.'s rugged Australian CEO."
N/A3265"BackpackArmoryExplanation_Title" "Danh mục từ Mann Co."
N/A3266"[english]BackpackArmoryExplanation_Title" "Mann Co. Catalog"
N/A3267"BackpackArmoryExplanation_Text" "Chọn một vật phẩm và ấn nút CHI TIẾT để xem nó trong danh mục Mann Co. Danh mục sẽ cung cấp thêm thông tin về cách vật phẩm hoạt động và chúng được dùng như thế nào."
N/A3268"[english]BackpackArmoryExplanation_Text" "Select an item and press the DETAILS button to view that item in the Mann Co. Catalog. The catalog provides additional information on how items work and how they are used."
N/A3269"BackpackToolsExplanation_Title" "Sử dụng công cụ"
N/A3270"[english]BackpackToolsExplanation_Title" "Using Tools"
N/A3271"BackpackStockExplanation_Title" "Vật phẩm cơ bản"
N/A3272"[english]BackpackStockExplanation_Title" "Stock Items"
N/A3273"BackpackStockExplanation_Text" "Nếu bạn muốn tìm vật phẩm cơ bản cho mỗi nhân vật, bật tắt ô 'HIỆN VẬT PHẨM CƠ BẢN'. Vật phẩm cơ bản có thể tùy chỉnh bởi một vài công cụ, vậy nếu bạn muốn đặt lại tên cho vật phẩm cơ bản, hãy dùng ô này."
N/A3274"[english]BackpackStockExplanation_Text" "If you want to look at the default items for each class, toggle the 'SHOW STOCK ITEMS' checkbox. Stock items can be modified by some tools, so if you want to rename a basic item use this checkbox."
N/A3275"BackpackSortExplanation_Title" "Sắp xếp vật phẩm"
N/A3276"[english]BackpackSortExplanation_Title" "Sorting Items"
N/A3277"BackpackSortExplanation_Text" "Khi bạn bắt đầu thu thập vật phẩm, bạn có thể muốn dùng công cụ sắp xếp này để kiểm soát. Bạn có thể xếp theo loại, nhân vật, hoặc ô trang bị."
N/A3278"[english]BackpackSortExplanation_Text" "As you begin to collect items, you may want to use this sort control to keep them in order. You can sort items by type, class, or loadout slot."
N/A3279"StoreDetailsExplanation_Title" "Chi tiết vật phẩm"
N/A3280"[english]StoreDetailsExplanation_Title" "Item Details"
N/A3281"StoreAddToCartExplanation_Title" "Thêm vào giỏ"
N/A3282"[english]StoreAddToCartExplanation_Title" "Add to Cart"
N/A3283"StoreCheckoutExplanation_Title" "Thanh toán"
N/A3284"[english]StoreCheckoutExplanation_Title" "Checkout"
N/A3285"StoreCheckoutExplanation_Text" "Nhấp nút thanh toán để mua sản phẩm trong giỏ hàng! Nút này sẽ bật lớp phủ Steam lên và hướng dẫn bạn quá trình thanh toán."
N/A3286"[english]StoreCheckoutExplanation_Text" "Press the checkout item to buy the items in your cart! This button will bring up the Steam overlay to guide you through the checkout process."
N/A3287"Store_Headgear" "Mũ"
N/A3288"[english]Store_Headgear" "Hats"
N/A3289"Store_Weapons" "Vũ khí"
N/A3290"[english]Store_Weapons" "Weapons"
N/A3291"Store_Tools" "Công cụ"
N/A3292"[english]Store_Tools" "Tools"
N/A3293"Store_Special_Items" "Công cụ"
N/A3294"[english]Store_Special_Items" "Tools"
N/A3295"Store_New_Items" "Mới!"
N/A3296"[english]Store_New_Items" "New!"
N/A3297"Store_Home" "Trang chủ"
N/A3298"[english]Store_Home" "Home"
N/A3299"Store_OK" "OK!"
N/A3300"[english]Store_OK" "OK!"
N/A3301"Store_CANCEL" "Hủy"
N/A3302"[english]Store_CANCEL" "Cancel"
N/A3303"Store_NowAvailable" "ĐÃ RA MẮT"
N/A3304"[english]Store_NowAvailable" "NOW AVAILABLE"
N/A3305"Store_ClassFilter_None" "Tất cả vật phẩm"
N/A3306"[english]Store_ClassFilter_None" "All Items"
N/A3307"Store_FilterLabel" "Hiện:"
N/A3308"[english]Store_FilterLabel" "Show:"
N/A3309"Store_ClassImageMouseoverBundle" "Gói này chứa các vật phẩm chỉ có thể sử dụng bởi %s1."
N/A3310"[english]Store_ClassImageMouseoverBundle" "This bundle contains items that can be used by the %s1."
N/A3311"Store_ClassImageMouseoverAllBundle" "Gói này chứa các vật phẩm có thể dùng bởi mọi lớp nhân vật."
N/A3312"[english]Store_ClassImageMouseoverAllBundle" "This bundle contains items that can be used by all classes."
N/A3313"Store_Cart" "(%s1)"
N/A3314"[english]Store_Cart" "(%s1)"
N/A3315"Store_Checkout" "Thanh toán"
N/A3316"[english]Store_Checkout" "Checkout"
N/A3317"Store_AddToCart" "Thêm vào giỏ"
N/A3318"[english]Store_AddToCart" "Add to Cart"
N/A3319"StoreViewCartTitle" "Giỏ hàng của bạn"
N/A3320"[english]StoreViewCartTitle" "Your Shopping Cart"
N/A3321"Store_ContinueShopping" "Tiếp tục mua sắm"
N/A3322"[english]Store_ContinueShopping" "Continue Shopping"
N/A3323"Store_CartItems" "%s1 vật phẩm"
N/A3324"[english]Store_CartItems" "%s1 Items"
N/A3325"Store_EstimatedTotal" "tổng ước tính"
N/A3326"[english]Store_EstimatedTotal" "estimated total"
N/A3327"Store_WAStateSalesTax" "thuế bán hàng sẽ được tính trong khi thanh toán (nếu có)"
N/A3328"[english]Store_WAStateSalesTax" "sales tax will be calculated during checkout where applicable"
N/A3329"Store_Remove" "Bỏ"
N/A3330"[english]Store_Remove" "Remove"
N/A3331"Store_CartIsEmpty" "Bạn không có vật phẩm nào trong giỏ hàng."
N/A3332"[english]Store_CartIsEmpty" "You have no items in your cart."
N/A3333"Store_Wallet" "Số dư tài khoản Steam: $%s1 (còn $%s2 sau giỏ)"
N/A3334"[english]Store_Wallet" "Steam Account Balance: $%s1 ($%s2 left after cart)"
N/A3335"Store_Wallet_EmptyCart" "Số dư tài khoản Steam: $%s1"
N/A3336"[english]Store_Wallet_EmptyCart" "Steam Account Balance: $%s1"
N/A3337"Store_FeaturedItem" "Vật phẩm tiêu biểu!"
N/A3338"[english]Store_FeaturedItem" "Featured item!"
N/A3339"Store_PreviewItem" "Xem trước"
N/A3340"[english]Store_PreviewItem" "Preview"
N/A3341"Store_DetailsItem" "Chi tiết"
N/A3342"[english]Store_DetailsItem" "Details"
N/A3343"Store_FreeBackpackSpace" "Ô trống trong kho đồ: %s1"
N/A3344"[english]Store_FreeBackpackSpace" "Empty Backpack Slots: %s1"
N/A3345"StoreUpdate_Loading" "Đang tải Mann Co. Store..."
N/A3346"[english]StoreUpdate_Loading" "Loading the Mann Co. Store..."
N/A3347"StoreUpdate_NoGCResponse" "Mann Co. Store hiện đang đóng."
N/A3348"[english]StoreUpdate_NoGCResponse" "The Mann Co. Store is currently closed."
N/A3349"StoreUpdate_ContactSupport" "Vui lòng liên hệ hỗ trợ khách hàng để tinh chỉnh ví Steam của bạn."
N/A3350"[english]StoreUpdate_ContactSupport" "Please contact customer support to have your Steam wallet configured."
N/A3351"StoreUpdate_OverlayRequired" "Bạn phải bật tính năng cộng đồng Steam trong trò chơi và khởi động lại TF2 để dùng Mann Co. Store."
N/A3352"[english]StoreUpdate_OverlayRequired" "You must enable the Steam Community in-game and restart TF2 to use the Mann Co. Store."
N/A3353"StoreUpdate_SteamRequired" "Để sử dụng cửa hàng Mann Co. bạn cần kết nối tới Steam."
N/A3354"[english]StoreUpdate_SteamRequired" "A connection to Steam is required to use the Mann Co. Store."
N/A3355"StoreCheckout_NoItems" "Giỏ hàng của bạn đang trống!"
N/A3356"[english]StoreCheckout_NoItems" "Your shopping cart is empty!"
N/A3357"StoreCheckout_TooManyItems" "Bạn có quá nhiều sản phẩm trong giỏ hàng!"
N/A3358"[english]StoreCheckout_TooManyItems" "You have too many items in your shopping cart!"
N/A3359"StoreCheckout_Loading" "Đang thanh toán..."
N/A3360"[english]StoreCheckout_Loading" "Checking out..."
N/A3361"StoreCheckout_Unavailable" "Không thể thanh toán vào lúc này."
N/A3362"[english]StoreCheckout_Unavailable" "Checkout unavailable at this time."
N/A3363"StoreCheckout_Canceling" "Đang hủy..."
N/A3364"[english]StoreCheckout_Canceling" "Canceling..."
N/A3365"StoreCheckout_Fail" "Cửa hàng Mann Co. hiện đang đóng."
N/A3366"[english]StoreCheckout_Fail" "The Mann Co. Store is currently closed."
N/A3367"StoreCheckout_InvalidParam" "Lỗi lập trình! Một thông số không hợp lệ đã được đưa cho điều phối viên của trò chơi. Xin hãy thử giao dịch lại."
N/A3368"[english]StoreCheckout_InvalidParam" "A programmer messed up! An invalid parameter was passed to the game coordinator. Try the purchase again."
N/A3369"StoreCheckout_InternalError" "Đã có trục trặc trong việc tiến hành hoặc cập nhật giao dịch. Xin hãy thử lại sau vài phút hoặc liên hệ với đội hỗ trợ để được giúp đỡ."
N/A3370"[english]StoreCheckout_InternalError" "There seems to have been an error initializing or updating your transaction. Please wait a minute and try again or contact support for assistance."
N/A3371"StoreCheckout_NotApproved" "Điều phối trò chơi đã không thể chấp thuận giao dịch của bạn với Steam. Xin hãy thử mua hàng vào lúc khác."
N/A3372"[english]StoreCheckout_NotApproved" "The game coordinator was unable to approve your transaction with Steam. Please try the purchase again later."
N/A3373"StoreCheckout_NotLoggedin" "Bạn phải đăng nhập Steam để hoàn thành giao dịch này."
N/A3374"[english]StoreCheckout_NotLoggedin" "You must be logged in to Steam in order to complete a purchase."
N/A3375"StoreCheckout_WrongCurrency" "Đơn vị tiền tệ của giao dịch này không khớp với đơn vị tiền tệ trong ví của bạn."
N/A3376"[english]StoreCheckout_WrongCurrency" "This transaction's currency doesn't match your wallet currency."
N/A3377"StoreCheckout_NoAccount" "Tài khoản Steam của bạn hiện không dùng được. Hãy thử thanh toán lại vào lúc khác."
N/A3378"[english]StoreCheckout_NoAccount" "Your Steam account is currently unavailable. Please try this purchase again later."
N/A3379"StoreCheckout_InsufficientFunds" "Bạn không đủ tiền để hoàn thành giao dịch."
N/A3380"[english]StoreCheckout_InsufficientFunds" "You do not have enough funds to complete the purchase."
N/A3381"StoreCheckout_TimedOut" "Giao dịch quá thời hạn. Vui lòng thực hiện lại giao dịch."
N/A3382"[english]StoreCheckout_TimedOut" "This transaction has timed out. Please try the purchase again."
N/A3383"StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Tài khoản Steam của bạn đã bị vô hiệu hóa và không thể giao dịch được."
N/A3384"[english]StoreCheckout_SteamAccountDisabled" "Your Steam account is disabled and cannot make a purchase."
N/A3385"StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Chức năng giao dịch bằng ví Steam của tài khoản này đã bị khóa."
N/A3386"[english]StoreCheckout_SteamAccountNoPurchase" "Steam wallet transactions have been disabled on this account."
N/A3387"StoreCheckout_OldPriceSheet" "Danh sách sản phẩm trên máy bạn đã lỗi thời. Đang yêu cầu danh sách mới."
N/A3388"[english]StoreCheckout_OldPriceSheet" "Your local product list is out of date. Requesting a new one."
N/A3389"StoreCheckout_TransactionNotFound" "Điều phối trò chơi không thể tìm thấy mã số giao dịch này. Xin hãy thử mua hàng lại."
N/A3390"[english]StoreCheckout_TransactionNotFound" "This transaction's id wasn't found by the game coordinator. Please try the purchase again."
N/A3391"StoreCheckout_TransactionCanceled" "Giao dịch đã bị hủy. Bạn không bị tính phí."
N/A3392"[english]StoreCheckout_TransactionCanceled" "Transaction canceled. You have not been charged."
N/A3393"StoreCheckout_TransactionCompleted" "Giao dịch hoàn tất! Chúc vui vẻ!"
N/A3394"[english]StoreCheckout_TransactionCompleted" "Transaction completed! Enjoy your loot!"
N/A3395"StoreCheckout_CompleteButUnfinalized" "Không thể xác nhận giao dịch thành công hay chưa. Nếu thành công, sản phẩm của bạn sẽ được chuyển sau."
N/A3396"[english]StoreCheckout_CompleteButUnfinalized" "Unable to confirm success. If successful, your items will be delivered at a later date."
N/A3397"StoreCheckout_NotEnoughRoom" "Kho đồ của bạn không đủ chỗ chứa để mua nhiều tới vậy. Mua công cụ mở rộng kho đồ để tăng khả năng chứa."
N/A3398"[english]StoreCheckout_NotEnoughRoom" "You don't have enough room in your backpack to buy that many items. Purchase a Backpack Expander to increase your capacity."
N/A3399"Store_NextWeapon" "Vũ khí"
N/A3400"[english]Store_NextWeapon" "Weapon"
N/A3401"Store_Promotions" "ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT!"
N/A3402"[english]Store_Promotions" "SPECIAL OFFERS!"
N/A3403"TR_ClassInfo_Soldier" "Soldier là nhân vật tấn công và phòng thủ đều tốt, với vũ khí chính là súng phóng tên lửa. Anh ta có thể gây một lượng sát thương lớn cực nhanh nhưng phải nhớ nạp đạn súng đầy đủ không thì sẽ bị bắt bài."
N/A3404"[english]TR_ClassInfo_Soldier" "The Soldier is a good offensive and defensive class whose primary weapon is the rocket launcher. He can do a large amount of damage in a short period of time but has to remember to keep his rocket launcher loaded at all times or be caught off guard."
N/A3405"Notifications_View" "Xem"
N/A3406"[english]Notifications_View" "View"
N/A3407"Notifications_Accept" "Chấp nhận"
N/A3408"[english]Notifications_Accept" "Accept"
N/A3409"Notifications_Decline" "Từ chối"
N/A3410"[english]Notifications_Decline" "Decline"
N/A3411"TF_UseItem_Title" "Dùng vật phẩm?"
N/A3412"[english]TF_UseItem_Title" "Use Item?"
N/A3413"TF_UseItem_Text" "Bạn có chắc mình muốn dùng %item_name%? Nó còn %uses_left% lần dùng trước khi biến mất khỏi kho đồ của bạn."
N/A3414"[english]TF_UseItem_Text" "Are you sure you want to use %item_name%? It has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory."
N/A3415"TF_UseItem_Success" "Đã dùng thành công vật phẩm trong ô hành động!"
N/A3416"[english]TF_UseItem_Success" "The item in the Action slot was used successfully!"
N/A3417"TF_UseItem_GiftNoPlayers" "Không có người chơi nào hiện diện trong ván đấu hiện tại của bạn để nhận được quà!"
N/A3418"[english]TF_UseItem_GiftNoPlayers" "There are no other players present in your current game to receive your gift!"
N/A3419"TF_UseItem_Error" "Đã có một lỗi xảy ra khi thử dùng vật phẩm trong ô hành động của bạn."
N/A3420"[english]TF_UseItem_Error" "There was an error trying to use the item in your Action slot."
N/A3421"TF_ShowTradeRequestsFrom_FriendsOnly" "Chỉ bạn bè"
N/A3422"[english]TF_ShowTradeRequestsFrom_FriendsOnly" "Friends Only"
N/A3423"TF_ShowTradeRequestsFrom_FriendsAndServer" "Bạn bè và người chơi trong trận"
N/A3424"[english]TF_ShowTradeRequestsFrom_FriendsAndServer" "Friends and In-Game Players"
N/A3425"TF_ShowTradeRequestsFrom_Anyone" "Bất cứ ai"
N/A3426"[english]TF_ShowTradeRequestsFrom_Anyone" "Anyone"
N/A3427"TF_ShowTradeRequestsFrom_NoOne" "Không một ai"
N/A3428"[english]TF_ShowTradeRequestsFrom_NoOne" "No One"
N/A3429"TF_Trading_StatusTitle" "Tình trạng trao đổi"
N/A3430"[english]TF_Trading_StatusTitle" "Trade Status"
N/A3431"TF_Trading_Timeout_Title" "Không phản hồi"
N/A3432"[english]TF_Trading_Timeout_Title" "No Response"
N/A3433"TF_Trading_Timeout_Text" "Không có phản hồi từ máy chủ."
N/A3434"[english]TF_Trading_Timeout_Text" "There was no response from the server."
N/A3435"TF_Trading_TimeoutPartyB" "Không có phản hồi nào từ người chơi kia."
N/A3436"[english]TF_Trading_TimeoutPartyB" "There was no response from the other player."
N/A3437"TF_Trading_TimeoutPartyB_Named" "Không có phản hồi nào từ %other_player%."
N/A3438"[english]TF_Trading_TimeoutPartyB_Named" "There was no response from %other_player%."
N/A3439"TF_Trading_WaitingForPartyB" "Đang đợi người chơi kia phản hồi."
N/A3440"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB" "Waiting for the other player to respond."
N/A3441"TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Đang đợi %s1 phản hồi."
N/A3442"[english]TF_Trading_WaitingForPartyB_Named" "Waiting for %s1 to respond."
N/A3443"TF_Trading_WaitingForServer" "Đang đợi một phản hồi từ máy chủ."
N/A3444"[english]TF_Trading_WaitingForServer" "Waiting for a response from the server."
N/A3445"TF_Trading_WaitingForTrade" "Đang trao đổi vật phẩm"
N/A3446"[english]TF_Trading_WaitingForTrade" "Trading Items"
N/A3447"TF_Trading_WaitingForStart" "Đã chấp nhận đề nghị trao đổi, hiện đang chờ máy chủ."
N/A3448"[english]TF_Trading_WaitingForStart" "Offer to trade accepted, now waiting for server."
N/A3449"TF_Trading_WaitingForCancel" "Đang hủy trao đổi."
N/A3450"[english]TF_Trading_WaitingForCancel" "Canceling trade."
N/A3451"TF_Trading_JoinTitle" "Trao đổi chứ?"
N/A3452"[english]TF_Trading_JoinTitle" "Want to Trade?"
N/A3453"TF_Trading_JoinText" "%initiator% muốn trao đổi với bạn!"
N/A3454"[english]TF_Trading_JoinText" "%initiator% wants to trade with you!"
N/A3455"TF_Trading_JoinCancel" "Không, cảm ơn"
N/A3456"[english]TF_Trading_JoinCancel" "No Thanks"
N/A3457"TF_Trading_DeclinedText" "Người chơi kia đã từ chối yêu cầu trao đổi."
N/A3458"[english]TF_Trading_DeclinedText" "The other player has declined the trade request."
N/A3459"TF_Trading_VACBannedText" "Bạn không có quyền trao đổi."
N/A3460"[english]TF_Trading_VACBannedText" "You do not have trading privileges."
N/A3461"TF_Trading_VACBanned2Text" "Người chơi kia không có quyền trao đổi vào lúc này."
N/A3462"[english]TF_Trading_VACBanned2Text" "The other player does not have trading privileges at this time."
N/A3463"TF_Trading_BusyText" "Người chơi kia hiện đang bận trao đổi với người khác."
N/A3464"[english]TF_Trading_BusyText" "The other player is currently busy trading with someone else."
N/A3465"TF_Trading_DisabledText" "Trao đổi vật phẩm hiện đang tắt."
N/A3466"[english]TF_Trading_DisabledText" "Trading items is currently disabled."
N/A3467"TF_Trading_NotLoggedIn" "Người chơi kia hiện không thể trao đổi."
N/A3468"[english]TF_Trading_NotLoggedIn" "The other player is not available for trading."
N/A3469"TF_Trading_TooSoon" "Bạn phải đợi ít nhất 30 giây giữa các lần gửi yêu cầu trao đổi."
N/A3470"[english]TF_Trading_TooSoon" "You must wait at least 30 seconds between trade requests."
N/A3471"TF_Trading_TooSoonPenalty" "Bạn tạo quá nhiều yêu cầu trao đổi và phải đợi ít nhất 2 phút trước khi thực hiện thêm."
N/A3472"[english]TF_Trading_TooSoonPenalty" "You have made too many trade requests and must now wait 2 minutes before initiating any more trades."
N/A3473"TF_Trading_CanceledText" "Phiên trao đổi đã bị hủy."
N/A3474"[english]TF_Trading_CanceledText" "The trading session has been canceled."
N/A3475"TF_Trading_ErrorText" "Đã có vấn đề phát sinh trong quá trình hoàn tất trao đổi."
N/A3476"[english]TF_Trading_ErrorText" "There was a problem completing the trade."
N/A3477"TF_Trading_StaleInventoryText" "Trao đổi bị hủy, do có một vài vật phẩm mà bạn hay người chơi kia không sở hữu."
N/A3478"[english]TF_Trading_StaleInventoryText" "The trade was cancelled, because some items do not belong to you or the other player."
N/A3479"TF_Trading_UntradableText" "Trao đổi bị hủy, do có một vài vật phẩm không được phép trao đổi."
N/A3480"[english]TF_Trading_UntradableText" "The trade was cancelled, because some items are not allowed in trading."
N/A3481"TF_Trading_NoItemsText" "Trao đổi đã bị hủy, do không có vật phẩm nào để trao đổi."
N/A3482"[english]TF_Trading_NoItemsText" "The trade was cancelled, because there were no items to trade."
N/A3483"TF_Trading_TradedText" "Trao đổi thực hiện thành công!"
N/A3484"[english]TF_Trading_TradedText" "The trade was successfully completed!"
N/A3485"TF_TradeWindow_Step1Desc" "Kéo vật phẩm từ hòm đồ để thêm chúng vào phiên giao dịch."
N/A3486"[english]TF_TradeWindow_Step1Desc" "Drag items to Your Offerings to include them in the trade."
N/A3487"TF_TradeWindow_WaitingForTrade" "Đợi cả hai phía tích dấu sẵn sàng."
N/A3488"[english]TF_TradeWindow_WaitingForTrade" "Waiting for both parties\nto be ready..."
N/A3489"TF_TradeWindow_Ellipsis2" "."
N/A3490"[english]TF_TradeWindow_Ellipsis2" "."
N/A3491"TF_TradeWindow_Ellipsis3" ".."
N/A3492"[english]TF_TradeWindow_Ellipsis3" ".."
N/A3493"TF_TradeWindow_Ellipsis4" "..."
N/A3494"[english]TF_TradeWindow_Ellipsis4" "..."
N/A3495"TF_TradeWindow_NotReady" "CHƯA sẵn sàng trao đổi"
N/A3496"[english]TF_TradeWindow_NotReady" "NOT ready to trade"
N/A3497"TF_TradeWindow_Ready" "SẴN SÀNG trao đổi"
N/A3498"[english]TF_TradeWindow_Ready" "READY to trade"
N/A3499"TF_TradeWindow_WarnPassword" "Không bao giờ tiết lộ mật khẩu của bạn cho bất kì ai."
N/A3500"[english]TF_TradeWindow_WarnPassword" "Never tell your password to anyone."
N/A3501"TF_TradeStartDialog_SelectProfile" "Hồ sơ Steam"
N/A3502"[english]TF_TradeStartDialog_SelectProfile" "Steam Profile"
N/A3503"TF_TradeStartDialog_Profile" "Nhập URL hồ sơ Steam:"
N/A3504"[english]TF_TradeStartDialog_Profile" "Enter the URL of a Steam profile:"
N/A3505"TF_TradeStartDialog_ProfileGo" "Gửi đề nghị trao đổi"
N/A3506"[english]TF_TradeStartDialog_ProfileGo" "Send Trade Request"
N/A3507"ArmoryFilter_AllItems" "Tất cả vật phẩm"
N/A3508"[english]ArmoryFilter_AllItems" "All Items"
N/A3509"ArmoryFilter_Weapons" "Vũ khí"
N/A3510"[english]ArmoryFilter_Weapons" "Weapons"
N/A3511"ArmoryFilter_Headgear" "Mũ đeo"
N/A3512"[english]ArmoryFilter_Headgear" "Headgear"
N/A3513"ArmoryFilter_MiscItems" "Vật phẩm phụ"
N/A3514"[english]ArmoryFilter_MiscItems" "Misc Items"
N/A3515"ArmoryFilter_ActionItems" "Vật phẩm hành động"
N/A3516"[english]ArmoryFilter_ActionItems" "Action Items"
N/A3517"ArmoryFilter_CraftItems" "Chế tạo vật phẩm"
N/A3518"[english]ArmoryFilter_CraftItems" "Craft Items"
N/A3519"ArmoryFilter_Tools" "Công cụ"
N/A3520"[english]ArmoryFilter_Tools" "Tools"
N/A3521"ArmoryFilter_AllClass" "Đồ cho mọi nhân vật"
N/A3522"[english]ArmoryFilter_AllClass" "All-Class Items"
N/A3523"ArmoryFilter_Scout" "Đồ cho Scout"
N/A3524"[english]ArmoryFilter_Scout" "Scout Items"
N/A3525"ArmoryFilter_Sniper" "Đồ cho Sniper"
N/A3526"[english]ArmoryFilter_Sniper" "Sniper Items"
N/A3527"ArmoryFilter_Soldier" "Đồ cho Soldier"
N/A3528"[english]ArmoryFilter_Soldier" "Soldier Items"
N/A3529"ArmoryFilter_Demoman" "Đồ cho Demoman"
N/A3530"[english]ArmoryFilter_Demoman" "Demoman Items"
N/A3531"ArmoryFilter_Medic" "Đồ cho Medic"
N/A3532"[english]ArmoryFilter_Medic" "Medic Items"
N/A3533"ArmoryFilter_Heavy" "Đồ cho Heavy"
N/A3534"[english]ArmoryFilter_Heavy" "Heavy Items"
N/A3535"ArmoryFilter_Pyro" "Đồ cho Pyro"
N/A3536"[english]ArmoryFilter_Pyro" "Pyro Items"
N/A3537"ArmoryFilter_Spy" "Đồ cho Spy"
N/A3538"[english]ArmoryFilter_Spy" "Spy Items"
N/A3539"ArmoryFilter_Engineer" "Đồ cho Engineer"
N/A3540"[english]ArmoryFilter_Engineer" "Engineer Items"
N/A3541"ArmoryFilter_ItemSets" "Vật phẩm trong %s1"
N/A3542"[english]ArmoryFilter_ItemSets" "Items in %s1"
N/A3543"ArmoryButton_Wiki" "Xem wiki vật phẩm..."
N/A3544"[english]ArmoryButton_Wiki" "Item Wiki Page..."
N/A3545"ArmoryButton_Store" "Xem trong cửa hàng"
N/A3546"[english]ArmoryButton_Store" "View in Store"
N/A3547"TF_Armory_Item_StockItem" "Đây là một �Vật phẩm cơ bản�. Vật phẩm cơ bản là các khí giới mặc định cho một lớp nhân vật, và được coi là dạng 'đặc biệt' vì chúng không thể bị phá hủy, không chiếm dụng ô trong kho đồ. Bạn vẫn có thể tùy chỉnh chúng với công cụ, và làm thế sẽ tạo ra một bản sao tùy biến của vật phẩm cơ bản."
N/A3548"[english]TF_Armory_Item_StockItem" "This item is a �Stock Item�. Stock items are the default weapons for a player class, and are considered 'special' items in that they cannot be destroyed, and take up no space in your backpack. You can still customize them with tools, and doing so will create a customized clone of the Stock Item."
N/A3549"TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "Gói này chứa các vật phẩm có thể dùng bởi �mọi lớp nhân vật."
N/A3550"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageAllBundle" "This bundle contains items that can be used by �all classes."
N/A3551"TF_Armory_Item_ClassUsageBundle" "Gói này chứa các vật phẩm chỉ có thể sử dụng bởi:"
N/A3552"[english]TF_Armory_Item_ClassUsageBundle" "This bundle contains items that can be used by the: "
N/A3553"TF_Armory_Item_Bundle" "Gói này chứa các vật phẩm sau:"
N/A3554"[english]TF_Armory_Item_Bundle" "This bundle contains the following items: "
N/A3555"TF_PassiveAttribs_None" "Không"
N/A3556"[english]TF_PassiveAttribs_None" "None"
N/A3557"TF_Serverlist_Ask_Yes" "Có"
N/A3558"[english]TF_Serverlist_Ask_Yes" "Yes"
N/A3559"TF_Serverlist_Ask_No" "Không"
N/A3560"[english]TF_Serverlist_Ask_No" "No"
N/A3561"TF_Weapon_Gloves" "Găng tay đấm bốc"
N/A3562"[english]TF_Weapon_Gloves" "Boxing Gloves"
N/A3563"RefurbishItem" "Khôi phục?"
N/A3564"[english]RefurbishItem" "Restore?"
N/A3565"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Xóa màu?"
N/A3566"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
N/A3567"RefurbishItem_RemovePaint" "Xóa màu tùy chọn %confirm_dialog_token% trên vật phẩm này, khôi phục màu gốc của nó?\n\n(Sơn sẽ bị bỏ)"
N/A3568"[english]RefurbishItem_RemovePaint" "Remove the custom color %confirm_dialog_token% from this item, restoring its original color?\n\n(Paint will be discarded)"
N/A3569"RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Gỡ tên?"
N/A3570"[english]RefurbishItem_RemoveNameTitle" "Remove Name?"
N/A3571"RefurbishItem_RemoveName" "Gỡ tên tự đặt khỏi vật phẩm này, khôi phục về tên gốc?\n\n(Thẻ tên sẽ bị gỡ bỏ)"
N/A3572"[english]RefurbishItem_RemoveName" "Remove the custom name from this item, restoring its original name?\n\n(Name Tag will be discarded)"
N/A3573"RefurbishItem_Yes" "Có, xóa nó"
N/A3574"[english]RefurbishItem_Yes" "Yes, Wipe It"
N/A3575"RefurbishItem_No" "Không, để lại"
N/A3576"[english]RefurbishItem_No" "No, Leave It"
N/A3577"ToolGiftWrapConfirm" "Bạn có chắc muốn gói quà vật phẩm này?"
N/A3578"[english]ToolGiftWrapConfirm" "Are you sure you want to gift wrap this item?"
N/A3579"ToolGiftWrapInProgress" "Đang gói quà của bạn"
N/A3580"[english]ToolGiftWrapInProgress" "Wrapping your Gift"
N/A3581"Craft_Untradable_Title" "Cảnh báo"
N/A3582"[english]Craft_Untradable_Title" "Warning"
N/A3583"Attrib_InUse" "Hiện đang được sử dụng"
N/A3584"[english]Attrib_InUse" "Currently In Use"
N/A3585"Attrib_SpecialItem" "Không thể trao đổi, mua bán hay dùng trong chế tạo"
N/A3586"[english]Attrib_SpecialItem" "Not Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
N/A3587"Attrib_ReferencedItem" "Chứa: %s1"
N/A3588"[english]Attrib_ReferencedItem" "Contains: %s1"
N/A3589"TF_HasNewItems" "Bạn có vật phẩm mới!"
N/A3590"[english]TF_HasNewItems" "You have new items!"
N/A3591"Attrib_Renamed" "Vật phẩm đã được đổi tên.\nTên gốc: \"%s1\""
N/A3592"[english]Attrib_Renamed" "This item has been renamed.\nOriginal name: \"%s1\""
N/A3593"TF_TradeWindow_Change_Added" "%s1 đã thêm: %s2\n"
N/A3594"[english]TF_TradeWindow_Change_Added" "%s1 added: %s2\n"
N/A3595"TF_TradeWindow_Change_Removed" "%s1 đã bỏ: %s2\n"
N/A3596"[english]TF_TradeWindow_Change_Removed" "%s1 removed: %s2\n"
N/A3597"TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "Một máy phóng bom dính đặc biệt dùng để học mẹo nhảy và canh thời gian bom dính."
N/A3598"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump_Desc" "A special no-damage stickybomb launcher for learning stickybomb jump tricks and patterns."
N/A3599"TF_HALLOWEEN_BOSS_ANNOUNCE_VICTIM" "%s1 chọn làm NÓ!"
N/A3600"[english]TF_HALLOWEEN_BOSS_ANNOUNCE_VICTIM" "%s1 is IT!"
N/A3601"WrapGift" "Gói quà"
N/A3602"[english]WrapGift" "Wrap Gift"
N/A3603"UnwrapGift" "Mở quà"
N/A3604"[english]UnwrapGift" "Unwrap Gift"
N/A3605"DeliverGift" "Gửi quà"
N/A3606"[english]DeliverGift" "Deliver Gift"
N/A3607"NoAction" "KHÔNG CÓ HÀNH ĐỘNG"
N/A3608"[english]NoAction" "NO ACTION"
N/A3609"RefurbishItem_RemoveDescTitle" "Gỡ mô tả?"
N/A3610"[english]RefurbishItem_RemoveDescTitle" "Remove Desc?"
N/A3611"RefurbishItem_RemoveDesc" "Gỡ mô tả hiện tại khỏi vật phẩm này, khôi phục về mô tả gốc?\n\n(Thẻ mô tả sẽ bị gỡ bỏ)"
N/A3612"[english]RefurbishItem_RemoveDesc" "Remove the description from this item, restoring its original description?\n\n(Description Tag will be discarded)"
N/A3613"ToolItemRenameOldItemDesc" "Mô tả vật phẩm hiện tại:"
N/A3614"[english]ToolItemRenameOldItemDesc" "Current Item Desc:"
N/A3615"ToolItemRenameNewItemDesc" "Mô tả vật phẩm mới:"
N/A3616"[english]ToolItemRenameNewItemDesc" "New Item Desc:"
N/A3617"CraftDescribeOk" "Dùng mô tả này!"
N/A3618"[english]CraftDescribeOk" "Describe It!"
N/A3619"ToolGiftUnwrapInProgress" "Đang mở quà"
N/A3620"[english]ToolGiftUnwrapInProgress" "Unwrapping the Gift"
N/A3621"RT_SaxtonMask" "Chế tạo mặt nạ Halloween Saxton Hale"
N/A3622"[english]RT_SaxtonMask" "Fabricate Saxton Hale Halloween Mask"
N/A3623"Attrib_CustomDesc" "Vật phẩm có chú thích viết bởi người dùng:"
N/A3624"[english]Attrib_CustomDesc" "This item has a user written description:"
N/A3625"Item_GiftWrapped" "�%s1� đã gói một món quà:: %s2 %s3"
N/A3626"[english]Item_GiftWrapped" "�%s1� has wrapped a gift:: %s2 %s3"
N/A3627"TF_HalloweenItem_Reserved" "Một món quà Halloween hắc ám đã bí ẩn xuất hiện ở đâu đó, được đặt ngay cho ngươi. Hãy đi tìm nó!"
N/A3628"[english]TF_HalloweenItem_Reserved" "A Haunted Halloween Gift has mysteriously appeared somewhere, placed just for you. Go and find it!"
N/A3629"TF_Wearable_Glasses" "Kính"
N/A3630"[english]TF_Wearable_Glasses" "Glasses"
N/A3631"TF_NonUnique_Prepend_Proper" " " [$ENGLISH]
N/A3632"[english]TF_NonUnique_Prepend_Proper" "A"
N/A3633"StoreCheckout_ContactSupport" "Đã có lỗi xảy ra với giao dịch của bạn. Hãy liên hệ đội hỗ trợ để được giúp đỡ."
N/A3634"[english]StoreCheckout_ContactSupport" "There was an error with your transaction. Please contact support for assistance."
N/A3635"StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Title" "Cảnh báo"
N/A3636"[english]StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Title" "Warning"
N/A3637"StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Btn" "Liên hệ"
N/A3638"[english]StoreCheckout_ContactSupport_Dialog_Btn" "Contact"
N/A3639"TF_Weapon_Crossbow" "Nỏ"
N/A3640"[english]TF_Weapon_Crossbow" "Crossbow"
N/A3641"TF_Weapon_StickBomb" "Bom dính"
N/A3642"[english]TF_Weapon_StickBomb" "Stick Bomb"
N/A3643"TF_Weapon_GardenRake" "Đồ cào vườn"
N/A3644"[english]TF_Weapon_GardenRake" "Garden Rake"
N/A3645"TF_MapToken" "Tem bản đồ"
N/A3646"[english]TF_MapToken" "Map Stamp"
N/A3647"TF_Bundle_ExcessiveBundle_Desc" "Bao gồm mọi vật phẩm từ gói Polycount và cập nhật Winter:"
N/A3648"[english]TF_Bundle_ExcessiveBundle_Desc" "Includes all items from the Polycount Pack and the Winter Update Pack:"
N/A3649"cp_fastlane_authors" "Arttu 'SK' Mäki"
N/A3650"[english]cp_fastlane_authors" "Arttu 'SK' Mäki"
N/A3651"cp_egypt_final_authors" "Sean 'Heyo' Cutino"
N/A3652"[english]cp_egypt_final_authors" "Sean 'Heyo' Cutino"
N/A3653"cp_junction_final_authors" "Sean 'Heyo' Cutino"
N/A3654"[english]cp_junction_final_authors" "Sean 'Heyo' Cutino"
N/A3655"arena_watchtower_authors" "Joshua 'JoshuaC' Shiflet"
N/A3656"[english]arena_watchtower_authors" "Joshua 'JoshuaC' Shiflet"
N/A3657"arena_offblast_final_authors" "Magnar 'insta' Jenssen"
N/A3658"[english]arena_offblast_final_authors" "Magnar 'insta' Jenssen"
N/A3659"cp_yukon_final_authors" "Patrick 'MangyCarface' Mulholland\nFreya 'Acegikmo' Holmér"
N/A3660"[english]cp_yukon_final_authors" "Patrick 'MangyCarface' Mulholland\nFreya 'Acegikmo' Holmér"
N/A3661"koth_harvest_final_authors" "Sean 'Heyo' Cutino"
N/A3662"[english]koth_harvest_final_authors" "Sean 'Heyo' Cutino"
N/A3663"cp_freight_final1_authors" "Jamie 'Fishbus' Manson\nMitch 'ol' Robb"
N/A3664"[english]cp_freight_final1_authors" "Jamie 'Fishbus' Manson\nMitch 'ol' Robb"
N/A3665"cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
N/A3666"[english]cp_manor_event_authors" "Tim 'YM' Johnson\nAlex 'Rexy' Kreeger"
N/A3667"TF_MapAuthors_Community_Title" "Bản đồ từ cộng đồng được làm bởi"
N/A3668"[english]TF_MapAuthors_Community_Title" "A Community Map Made By"
N/A3669"TF_MapToken_Egypt" "Tem bản đồ - Egypt"
N/A3670"[english]TF_MapToken_Egypt" "Map Stamp - Egypt"
N/A3671"TF_MapToken_Coldfront" "Tem bản đồ - Coldfront"
N/A3672"[english]TF_MapToken_Coldfront" "Map Stamp - Coldfront"
N/A3673"TF_MapToken_Fastlane" "Tem bản đồ - Fastlane"
N/A3674"[english]TF_MapToken_Fastlane" "Map Stamp - Fastlane"
N/A3675"TF_MapToken_Turbine" "Tem bản đồ - Turbine"
N/A3676"[english]TF_MapToken_Turbine" "Map Stamp - Turbine"
N/A3677"TF_MapToken_Steel" "Tem bản đồ - Steel"
N/A3678"[english]TF_MapToken_Steel" "Map Stamp - Steel"
N/A3679"TF_MapToken_Junction" "Tem bản đồ - Junction"
N/A3680"[english]TF_MapToken_Junction" "Map Stamp - Junction"
N/A3681"TF_MapToken_Watchtower" "Tem bản đồ - Watchtower"
N/A3682"[english]TF_MapToken_Watchtower" "Map Stamp - Watchtower"
N/A3683"TF_MapToken_Hoodoo" "Tem bản đồ - Hoodoo"
N/A3684"[english]TF_MapToken_Hoodoo" "Map Stamp - Hoodoo"
N/A3685"TF_MapToken_Offblast" "Tem bản đồ - Offblast"
N/A3686"[english]TF_MapToken_Offblast" "Map Stamp - Offblast"
N/A3687"TF_MapToken_Yukon" "Tem bản đồ - Yukon"
N/A3688"[english]TF_MapToken_Yukon" "Map Stamp - Yukon"
N/A3689"TF_MapToken_Yukon_Desc" "Một bản đồ Cứ điểm\n\nĐược làm bởi Patrick 'MangyCarface' Mulholland và Freya 'Acegikmo' Holmér\n\nMua vật phẩm này trực tiếp hỗ trợ người sáng tạo bản đồ cộng đồng Yukon. Hãy ủng hộ ngay hôm nay!"
N/A3690"[english]TF_MapToken_Yukon_Desc" "A Control Point Map\n\nMade by Patrick 'MangyCarface' Mulholland and Freya 'Acegikmo' Holmér\n\nPurchasing this item directly supports the creators of the Yukon community map. Show your support today!"
N/A3691"TF_MapToken_Harvest" "Tem bản đồ - Harvest"
N/A3692"[english]TF_MapToken_Harvest" "Map Stamp - Harvest"
N/A3693"TF_MapToken_Freight" "Tem bản đồ - Freight"
N/A3694"[english]TF_MapToken_Freight" "Map Stamp - Freight"
N/A3695"TF_MapToken_MountainLab" "Tem bản đồ - Mountain Lab"
N/A3696"[english]TF_MapToken_MountainLab" "Map Stamp - Mountain Lab"
N/A3697"TF_MapToken_ManorEvent" "Tem bản đồ - Mann Manor"
N/A3698"[english]TF_MapToken_ManorEvent" "Map Stamp - Mann Manor"
N/A3699"TF_MapDonationLevel_Bronze" "Đồng:"
N/A3700"[english]TF_MapDonationLevel_Bronze" "Bronze:"
N/A3701"TF_MapDonationLevel_Silver" "Bạc:"
N/A3702"[english]TF_MapDonationLevel_Silver" "Silver:"
N/A3703"TF_MapDonationLevel_Gold" "Vàng:"
N/A3704"[english]TF_MapDonationLevel_Gold" "Gold:"
N/A3705"TF_MapDonationLevel_Platinum" "Bạch kim:"
N/A3706"[english]TF_MapDonationLevel_Platinum" "Platinum:"
N/A3707"TF_MapDonationLevel_Diamond" "Kim cương:"
N/A3708"[english]TF_MapDonationLevel_Diamond" "Diamond:"
N/A3709"TF_MapDonationLevel_Australium1" "12-karat Australium:"
N/A3710"[english]TF_MapDonationLevel_Australium1" "12-karat Australium:"
N/A3711"TF_MapDonationLevel_Australium2" "18-karat Australium:"
N/A3712"[english]TF_MapDonationLevel_Australium2" "18-karat Australium:"
N/A3713"TF_MapDonationLevel_Australium3" "24-karat Australium:"
N/A3714"[english]TF_MapDonationLevel_Australium3" "24-karat Australium:"
N/A3715"TF_MapDonationLevel_Unobtainium" "Unobtanium:"
N/A3716"[english]TF_MapDonationLevel_Unobtainium" "Unobtanium:"
N/A3717"medieval_setup_goal_red" "Chiếm và giữ cứ điểm cuối cùng để thắng trận đấu!"
N/A3718"[english]medieval_setup_goal_red" "Capture and hold the final Control Point to win the game!"
N/A3719"medieval_setup_goal_blue" "Mở cổng và chiếm cứ điểm cuối cùng để thắng trận đấu!"
N/A3720"[english]medieval_setup_goal_blue" "Open the gate and capture the final Control Point to win the game!"
N/A3721"TF_Tool_BackpackExpander" "Dụng cụ mở rộng kho đồ"
N/A3722"[english]TF_Tool_BackpackExpander" "Backpack Expander"
N/A3723"Attrib_AimingMoveSpeed_Decreased" "Giảm %s1% tốc độ chạy khi đặt"
N/A3724"[english]Attrib_AimingMoveSpeed_Decreased" "%s1% slower move speed while deployed"
N/A3725"Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
N/A3726"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
N/A3727"Attrib_EnablesAOEHeal" "Chức năng phụ: Tạo hiệu ứng hồi máu cho đồng đội xung quanh"
N/A3728"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "Alt-Fire: Applies a healing effect to all nearby teammates"
N/A3729"Attrib_DmgFromMelee_Increased" "+%s1% sát thương từ đòn dạng cận chiến khi kích hoạt"
N/A3730"[english]Attrib_DmgFromMelee_Increased" "+%s1% damage from melee sources while active"
N/A3731"Attrib_BlastDamageToSelf_Increased" "+%s1% sát thương lên bản thân"
N/A3732"[english]Attrib_BlastDamageToSelf_Increased" "+%s1% damage to self"
N/A3733"Store_Maps" "Bản đồ"
N/A3734"[english]Store_Maps" "Maps"
N/A3735"Store_Price_New" "MỚI!"
N/A3736"[english]Store_Price_New" "NEW!"
N/A3737"Store_Price_Sale" "HẠ GIÁ!"
N/A3738"[english]Store_Price_Sale" "SALE!"
N/A3739"Store_IntroTitle_Winter1" "Chúc mừng Giáng sinh Úc!"
N/A3740"[english]Store_IntroTitle_Winter1" "Happy Australian Christmas!"
N/A3741"TF_UseBackpackExpander_Title" "Mở rộng kho đồ?"
N/A3742"[english]TF_UseBackpackExpander_Title" "Expand Backpack?"
N/A3743"TF_UseBackpackExpander_Text" "Bạn có chắc mình muốn mở rộng kho đồ lên %new_size% chỗ trống? (%item_name% còn %uses_left% lần dùng trước khi biến mất khỏi kho đồ)"
N/A3744"[english]TF_UseBackpackExpander_Text" "Are you sure you want to expand your backpack to %new_size% slots? (%item_name% has %uses_left% use(s) before it will be removed from your inventory)"
N/A3745"TF_UseBackpackExpanderFail_Title" "Không thể mở rộng!"
N/A3746"[english]TF_UseBackpackExpanderFail_Title" "Cannot Expand!"
N/A3747"TF_UseBackpackExpanderFail_Text" "Kho đồ của bạn đã được mở rộng tối đa có thể."
N/A3748"[english]TF_UseBackpackExpanderFail_Text" "Your backpack has already been expanded to maximum capacity."
N/A3749"ArmoryFilter_Donationitems" "Vật phẩm dạng tem dán"
N/A3750"[english]ArmoryFilter_Donationitems" "Map Stamp Items"
N/A3751"TF_Armory_Item_BackpackExpander" "Khi dùng vật phẩm này, nó sẽ thêm 100 chỗ trống vào kho đồ của bạn. Lưu ý rằng giới hạn tối đa là 2000 ô."
N/A3752"[english]TF_Armory_Item_BackpackExpander" "When this item is used, it will add 100 extra slots to your backpack. Note that there is a maximum of 2000 slots."
N/A3753"IT_BotAnim_Run" "Chạy"
N/A3754"[english]IT_BotAnim_Run" "Run"
N/A3755"IT_BotAnim_Jump" "Nhảy"
N/A3756"[english]IT_BotAnim_Jump" "Jump"
N/A3757"IT_TestingFiles" "Tệp thử nghiệm vật phẩm (*.itf)"
N/A3758"[english]IT_TestingFiles" "Item Testing files (*.itf)"
N/A3759"IT_Item_Add" "Thêm"
N/A3760"[english]IT_Item_Add" "Add"
N/A3761"IT_Item_Edit" "Sửa"
N/A3762"[english]IT_Item_Edit" "Edit"
N/A3763"IT_Item_Remove" "X"
N/A3764"[english]IT_Item_Remove" "X"
N/A3765"IT_MDL_Files" "Tệp model (*.mdl)"
N/A3766"[english]IT_MDL_Files" "Model files (*.mdl)"
N/A3767"IT_Bodygroup_Hat" "Mũ/Nón"
N/A3768"[english]IT_Bodygroup_Hat" "Hat"
N/A3769"plr_nightfall_authors" "Aaron 'Psy' Garcha\nPaul Good"
N/A3770"[english]plr_nightfall_authors" "Aaron 'Psy' Garcha\nPaul Good"
N/A3771"TF_MapToken_Nightfall" "Tem bản đồ - Nightfall"
N/A3772"[english]TF_MapToken_Nightfall" "Map Stamp - Nightfall"
N/A3773"TF_MapToken_Frontier" "Tem bản đồ - Frontier"
N/A3774"[english]TF_MapToken_Frontier" "Map Stamp - Frontier"
N/A3775"TF_MapToken_Lakeside" "Tem bản đồ - Lakeside"
N/A3776"[english]TF_MapToken_Lakeside" "Map Stamp - Lakeside"
N/A3777"Tournament_Countdown_Sec" "Bắt đầu trong %s1 giây... 'F4' để hủy"
N/A3778"[english]Tournament_Countdown_Sec" "Starting in %s1 second... 'F4' to cancel"
N/A3779"Attrib_SetDamageType_Ignite" "Khi trúng: mục tiêu bị thiêu đốt"
N/A3780"[english]Attrib_SetDamageType_Ignite" "On Hit: target is engulfed in flames"
N/A3781"MMenu_ShowPromoCodes" "Xem mã khuyến mãi"
N/A3782"[english]MMenu_ShowPromoCodes" "View Promotional Codes"
N/A3783"GameUI_CrosshairNone" "Mặc định"
N/A3784"[english]GameUI_CrosshairNone" "Default"
N/A3785"TF_SoldierSashimono" "Cờ hiệu binh đoàn"
N/A3786"[english]TF_SoldierSashimono" "Concheror"
N/A3787"ShowDuplicateItemsCheckbox" "Hiển thị vật phẩm trùng"
N/A3788"[english]ShowDuplicateItemsCheckbox" "Show Duplicate Items"
N/A3789"Attrib_TradableAfterDate" "\nCó thể trao đổi sau: %s1"
N/A3790"[english]Attrib_TradableAfterDate" "\nTradable After: %s1"
N/A3791"Attrib_Store_TradableAfterDate" "Có thể trao đổi sau vài ngày"
N/A3792"[english]Attrib_Store_TradableAfterDate" "Becomes Tradable After a Few Days"
N/A3793"Attrib_Store_Purchased" "Sẽ không trao đổi, mua bán hoặc dùng được trong chế tạo"
N/A3794"[english]Attrib_Store_Purchased" "Will Not Be Tradable, Marketable, or Usable in Crafting"
N/A3795"TF_call_vote" "Biểu quyết"
N/A3796"[english]TF_call_vote" "Call vote"
N/A3797"Achievement_Group_2000" "Cập nhật quay lại (%s1 trên %s2)"
N/A3798"[english]Achievement_Group_2000" "Replay Update (%s1 of %s2)"
N/A3799"Backpack_SortBy_Rarity" "Xếp theo độ hiếm"
N/A3800"[english]Backpack_SortBy_Rarity" "Sort by Quality"
N/A3801"Attrib_NewUsersHelped" "Người dùng mới đã giúp: %s1"
N/A3802"[english]Attrib_NewUsersHelped" "New Users Helped: %s1"
N/A3803"Replay_Untitled" "%s1 (không tiêu đề)"
N/A3804"[english]Replay_Untitled" "Untitled %s1"
N/A3805"Replay_ExitEditorTitle" "Đã xong?"
N/A3806"[english]Replay_ExitEditorTitle" "Done?"
N/A3807"ReplayBrowserDlg_Map" "Bản đồ"
N/A3808"[english]ReplayBrowserDlg_Map" "Map"
N/A3809"Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] để ẩn tin nhắn này"
N/A3810"[english]Replay_HideThisMessage" "[ %s1 ] to hide this message"
N/A3811"Replay_YouTube" "YouTube™"
N/A3812"[english]Replay_YouTube" "YouTube™"
N/A3813"Replay_YouTubeView" "Xem trên YouTube"
N/A3814"[english]Replay_YouTubeView" "View on YouTube"
N/A3815"Replay_CopyURL_Text" "URL YouTube™ của bộ phim đã được chép vào khay nhớ tạm của bạn."
N/A3816"[english]Replay_CopyURL_Text" "The movie's YouTube™ URL has been copied to your clipboard."
N/A3817"Replay_ClickToEdit" "BẤM ĐỂ SỬA"
N/A3818"[english]Replay_ClickToEdit" "CLICK TO EDIT"
N/A3819"Replay_SearchText" "Tìm kiếm"
N/A3820"[english]Replay_SearchText" "Search"
N/A3821"Replay_RenderSetting_Low" "Thô"
N/A3822"[english]Replay_RenderSetting_Low" "Draft"
N/A3823"Replay_RenderSetting_Medium" "Tiêu chuẩn"
N/A3824"[english]Replay_RenderSetting_Medium" "Standard"
N/A3825"Replay_RenderSetting_High" "Cao"
N/A3826"[english]Replay_RenderSetting_High" "High"
N/A3827"Replay_RenderSetting_Max" "Tối đa"
N/A3828"[english]Replay_RenderSetting_Max" "Maximum"
N/A3829"Replay_NextX" "%s1 tiếp theo"
N/A3830"[english]Replay_NextX" "Next %s1"
N/A3831"Replay_PrevX" "%s1 trước đó"
N/A3832"[english]Replay_PrevX" "Previous %s1"
N/A3833"Replay_Stat_Label_0" ""
N/A3834"[english]Replay_Stat_Label_0" ""
N/A3835"Replay_Stat_Label_18" "HÚT MÁU"
N/A3836"[english]Replay_Stat_Label_18" "HEALTH LEACHED"
N/A3837"Replay_SingleWordDateAndTime" "%s1 @ %s2"
N/A3838"[english]Replay_SingleWordDateAndTime" "%s1 @ %s2"
N/A3839"Replay_DateAndTime" "%s1 %s2, %s3 @ %s4"
N/A3840"[english]Replay_DateAndTime" "%s1 %s2, %s3 @ %s4"
N/A3841"Replay_Date" "%s1 %s2, %s3"
N/A3842"[english]Replay_Date" "%s1 %s2, %s3"
N/A3843"Replay_Today" "Hôm nay"
N/A3844"[english]Replay_Today" "Today"
N/A3845"Replay_Yesterday" "Hôm qua"
N/A3846"[english]Replay_Yesterday" "Yesterday"
N/A3847"Replay_Go" "LÊN!"
N/A3848"[english]Replay_Go" "GO!"
N/A3849"Replay_QuitWhenDone" "Thoát khi đã xong"
N/A3850"[english]Replay_QuitWhenDone" "Quit when done"
N/A3851"Replay_Title" "Tiêu đề"
N/A3852"[english]Replay_Title" "Title"
N/A3853"Replay_ConfirmCancelRender" "Bạn có chắc mình muốn hủy việc kết xuất?"
N/A3854"[english]Replay_ConfirmCancelRender" "Are you sure you want to cancel rendering?"
N/A3855"Replay_Yes" "Có"
N/A3856"[english]Replay_Yes" "Yes"
N/A3857"Replay_No" "Không"
N/A3858"[english]Replay_No" "No"
N/A3859"Replay_Cancel" "HỦY"
N/A3860"[english]Replay_Cancel" "CANCEL"
N/A3861"Replay_AccelMin" "Ít hơn"
N/A3862"[english]Replay_AccelMin" "Less"
N/A3863"Replay_AccelMax" "Thêm"
N/A3864"[english]Replay_AccelMax" "More"
N/A3865"Replay_SpeedMin" "Chậm hơn"
N/A3866"[english]Replay_SpeedMin" "Slower"
N/A3867"Replay_SpeedMax" "Nhanh hơn"
N/A3868"[english]Replay_SpeedMax" "Faster"
N/A3869"Replay_FovMin" "Hẹp hơn"
N/A3870"[english]Replay_FovMin" "Narrower"
N/A3871"Replay_FovMax" "Rộng hơn"
N/A3872"[english]Replay_FovMax" "Wider"
N/A3873"Replay_Speed" "Tốc độ:"
N/A3874"[english]Replay_Speed" "Speed:"
N/A3875"Replay_Fov" "FOV:"
N/A3876"[english]Replay_Fov" "Fov:"
N/A3877"Replay_Warning" "Cảnh báo"
N/A3878"[english]Replay_Warning" "Warning"
N/A3879"Replay_Tip" "Mẹo"
N/A3880"[english]Replay_Tip" "Tip"
N/A3881"Replay_MotionBlur_Low" "Thấp"
N/A3882"[english]Replay_MotionBlur_Low" "Low"
N/A3883"Replay_MotionBlur_High" "Cao"
N/A3884"[english]Replay_MotionBlur_High" "High"
N/A3885"Replay_Codec_H264" "Chậm hơn, chất lượng tốt nhất (H.264)"
N/A3886"[english]Replay_Codec_H264" "Slower, Best Quality (H.264)"
N/A3887"Replay_Codec_MJPEGA" "Nhanh hơn, tệp lớn hơn (MJPEG-A)"
N/A3888"[english]Replay_Codec_MJPEGA" "Faster, Larger File (MJPEG-A)"
N/A3889"Replay_Quality_High" "Cao"
N/A3890"[english]Replay_Quality_High" "High"
N/A3891"Replay_ExportMovieError_Title" "Lỗi"
N/A3892"[english]Replay_ExportMovieError_Title" "Error"
N/A3893"Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Thành công"
N/A3894"[english]Replay_ExportMovieSuccess_Title" "Success"
N/A3895"Replay_PerfTip_Highlight_Word8" "'W'"
N/A3896"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word8" "'W'"
N/A3897"Replay_PerfTip_Highlight_Word9" "'A'"
N/A3898"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word9" "'A'"
N/A3899"Replay_PerfTip_Highlight_Word10" "'S'"
N/A3900"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word10" "'S'"
N/A3901"Replay_PerfTip_Highlight_Word11" "'D'"
N/A3902"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word11" "'D'"
N/A3903"Replay_PerfTip_Highlight_Word12" "'Z'"
N/A3904"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word12" "'Z'"
N/A3905"Replay_PerfTip_Highlight_Word13" "'X'"
N/A3906"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word13" "'X'"
N/A3907"Replay_PerfTip_Highlight_Word16" "CHƠI"
N/A3908"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word16" "PLAY"
N/A3909"Replay_PerfTip_Highlight_Word19" "phụ"
N/A3910"[english]Replay_PerfTip_Highlight_Word19" "alt"
N/A3911"Replay_PerfTip_Highlight_NumWords" "23"
N/A3912"[english]Replay_PerfTip_Highlight_NumWords" "23"
N/A3913"Replay_EditorButtonTip_PlayButton" "CHƠI"
N/A3914"[english]Replay_EditorButtonTip_PlayButton" "PLAY"
N/A3915"Replay_Res_480p" "480p (720 x 480 x 23.976)"
N/A3916"[english]Replay_Res_480p" "480p (720 x 480 x 23.976)"
N/A3917"Replay_Res_720p" "720p (1280 x 720 x 23.967)"
N/A3918"[english]Replay_Res_720p" "720p (1280 x 720 x 23.967)"
N/A3919"Replay_Res_1080p" "1080p (1920 x 1080 x 23.976)"
N/A3920"[english]Replay_Res_1080p" "1080p (1920 x 1080 x 23.976)"
N/A3921"Replay_Res_Web" "Web (320 x 240 x 15)"
N/A3922"[english]Replay_Res_Web" "Web (320 x 240 x 15)"
N/A3923"Replay_Res_iPhone_Horizontal" "iPhone chiều ngang (960 x 640 x 23.976)"
N/A3924"[english]Replay_Res_iPhone_Horizontal" "iPhone Horizontal (960 x 640 x 23.976)"
N/A3925"Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone chiều dọc (640 x 960 x 23.976)"
N/A3926"[english]Replay_Res_iPhone_Vertical" "iPhone Vertical (640 x 960 x 23.976)"
N/A3927"Month_1" "Tháng 1"
N/A3928"[english]Month_1" "January"
N/A3929"Month_2" "Tháng 2"
N/A3930"[english]Month_2" "February"
N/A3931"Month_3" "Tháng 3"
N/A3932"[english]Month_3" "March"
N/A3933"Month_4" "Tháng 4"
N/A3934"[english]Month_4" "April"
N/A3935"Month_5" "Tháng 5"
N/A3936"[english]Month_5" "May"
N/A3937"Month_6" "Tháng 6"
N/A3938"[english]Month_6" "June"
N/A3939"Month_7" "Tháng 7"
N/A3940"[english]Month_7" "July"
N/A3941"Month_8" "Tháng 8"
N/A3942"[english]Month_8" "August"
N/A3943"Month_9" "Tháng 9"
N/A3944"[english]Month_9" "September"
N/A3945"Month_10" "Tháng 10"
N/A3946"[english]Month_10" "October"
N/A3947"Month_11" "Tháng 11"
N/A3948"[english]Month_11" "November"
N/A3949"Month_12" "Tháng 12"
N/A3950"[english]Month_12" "December"
N/A3951"Replay_Enabled" "Bật"
N/A3952"[english]Replay_Enabled" "Enabled"
N/A3953"Replay_Disabled" "Tắt"
N/A3954"[english]Replay_Disabled" "Disabled"
N/A3955"YouTube_UploadProgress" "%s1% - [ %s2 / %s3 kB ]"
N/A3956"[english]YouTube_UploadProgress" "%s1% - [ %s2 / %s3 kB ]"
N/A3957"YouTube_LoginResults_Forbidden" "Vui lòng xác thực rằng tên người dùng và mật khẩu bạn nhập là chính xác, sau đó thử lại."
N/A3958"[english]YouTube_LoginResults_Forbidden" "Please verify that your username and password are correct and try again."
N/A3959"YouTube_LoginDlg_UserName" "Tên người dùng"
N/A3960"[english]YouTube_LoginDlg_UserName" "Username"
N/A3961"YouTube_LoginDlg_Password" "Mật khẩu"
N/A3962"[english]YouTube_LoginDlg_Password" "Password"
N/A3963"YouTube_LoginDlg_Register" "Đăng ký"
N/A3964"[english]YouTube_LoginDlg_Register" "Register"
N/A3965"YouTube_LoginDlg_Login" "Đăng nhập"
N/A3966"[english]YouTube_LoginDlg_Login" "Login"
N/A3967"YouTube_Upload_Failure" "Đã có vấn đề phát sinh trong quá trình tải phim lên. Xin vui lòng kiểm tra thiết lập kết nối Internet của bạn và thử lại."
N/A3968"[english]YouTube_Upload_Failure" "There was a problem uploading the movie. Please check your internet connection settings and try again."
N/A3969"YouTube_UploadDlg_MovieTitle" "Tiêu đề"
N/A3970"[english]YouTube_UploadDlg_MovieTitle" "Title"
N/A3971"YouTube_UploadDlg_MovieDesc" "Mô tả"
N/A3972"[english]YouTube_UploadDlg_MovieDesc" "Description"
N/A3973"YouTube_UploadDlg_Terms" "YouTube T.O.S."
N/A3974"[english]YouTube_UploadDlg_Terms" "YouTube T.O.S."
N/A3975"YouTube_NoStats" "N/A"
N/A3976"[english]YouTube_NoStats" "N/A"
N/A3977"MMenu_Replays" "Bản phát lại"
N/A3978"[english]MMenu_Replays" "Replays"
N/A3979"MMenu_Tooltip_Coach" "Làm huấn luyện viên"
N/A3980"[english]MMenu_Tooltip_Coach" "Be a Coach"
N/A3981"MMenu_TutorialHighlight_Title3" "Bạn có thể muốn luyện tập với các dòng nhân vật khác..."
N/A3982"[english]MMenu_TutorialHighlight_Title3" "You might want to practice with some other classes..."
N/A3983"MMenu_ResumeGame" "Tiếp tục"
N/A3984"[english]MMenu_ResumeGame" "Resume"
N/A3985"MMenu_CallVote" "Biểu quyết"
N/A3986"[english]MMenu_CallVote" "Call Vote"
N/A3987"MMenu_MutePlayers" "Tắt tiếng người chơi"
N/A3988"[english]MMenu_MutePlayers" "Mute Players"
N/A3989"MMenu_RequestCoach" "Yêu cầu huấn luyện viên"
N/A3990"[english]MMenu_RequestCoach" "Request Coach"
N/A3991"MMenu_ServerBrowser" "Duyệt tìm mọi máy chủ"
N/A3992"[english]MMenu_ServerBrowser" "Browse All Servers"
N/A3993"TR_DistanceTo" "Cự ly: %s1"
N/A3994"[english]TR_DistanceTo" "Distance: %s1"
N/A3995"TR_Spy_WeaponsTitle" "Vũ khí"
N/A3996"[english]TR_Spy_WeaponsTitle" "Weapons"
N/A3997"TR_Spy_DisguiseNote" "Chọn nhân vật muốn cải trang thành. Phải mất một lúc để cải trang. Trạng thái cải trang sẽ hiện trên góc trái dưới cùng màn hình của bạn."
N/A3998"[english]TR_Spy_DisguiseNote" "Select a class to disguise as. It takes a brief moment to complete the disguise. The status of the disguise is displayed in the bottom left of your screen."
N/A3999"TR_DemoRush_Intro" "Chào mừng đến Goldrush! Chỉ có chặng đầu trong tổng số ba chặng được dùng trong khi luyện tập, và không có giới hạn thời gian."
N/A4000"[english]TR_DemoRush_Intro" "Welcome to Goldrush! For training only the first stage of three stages will be played and there is no time limit."
N/A4001"TF_IM_TargetSpy_Disguise" "Giả làm đối phương và xâm nhập phòng tuyến của chúng"
N/A4002"[english]TF_IM_TargetSpy_Disguise" "Disguise as the opposing team and infiltrate their defenses"
N/A4003"TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Tung một đòn chết người bằng cách đâm lén kẻ địch từ đằng sau!"
N/A4004"[english]TF_IM_TargetSpy_Backstab" "Deliver a lethal blow by stabbing opponents from behind!"
N/A4005"TF_Coach_Slot1Label" "[%slot1%]"
N/A4006"[english]TF_Coach_Slot1Label" "[%slot1%]"
N/A4007"TF_Coach_Slot2Label" "[%slot2%]"
N/A4008"[english]TF_Coach_Slot2Label" "[%slot2%]"
N/A4009"TF_Coach_StudentRetry_Title" "Thử lại?"
N/A4010"[english]TF_Coach_StudentRetry_Title" "Retry?"
N/A4011"TF_Coach_AddedCoach_Title" "Thành công!"
N/A4012"[english]TF_Coach_AddedCoach_Title" "Success!"
N/A4013"TF_Coach_RemovedCoach_Title" "Thành công!"
N/A4014"[english]TF_Coach_RemovedCoach_Title" "Success!"
N/A4015"TF_Coach_FoundCoach_Title" "Thành công!"
N/A4016"[english]TF_Coach_FoundCoach_Title" "Success!"
N/A4017"TF_Coach_Yes" "Có"
N/A4018"[english]TF_Coach_Yes" "Yes"
N/A4019"TF_Coach_No" "Không"
N/A4020"[english]TF_Coach_No" "No"
N/A4021"TF_Coach_Student_Prefix" "Học trò: %s1"
N/A4022"[english]TF_Coach_Student_Prefix" "Student: %s1"
N/A4023"TF_Coach_Coach_Prefix" "HLV %s1"
N/A4024"[english]TF_Coach_Coach_Prefix" "Coach %s1"
N/A4025"TF_vote_yes_binding" "Có: %s1"
N/A4026"[english]TF_vote_yes_binding" "Yes: %s1"
N/A4027"TF_vote_no_binding" "Không: %s1"
N/A4028"[english]TF_vote_no_binding" "No: %s1"
N/A4029"TF_vote_yes_tally" "Có"
N/A4030"[english]TF_vote_yes_tally" "Yes"
N/A4031"TF_vote_no_tally" "Không"
N/A4032"[english]TF_vote_no_tally" "No"
N/A4033"TF_vote_nextlevel_choices" "Bình chọn bản đồ tiếp theo!"
N/A4034"[english]TF_vote_nextlevel_choices" "Vote for the next map!"
N/A4035"TF_vote_passed_scramble" "Yêu cầu thông qua: Ván sau sẽ xáo đội."
N/A4036"[english]TF_vote_passed_scramble" "Vote passed: Teams scrambled next round."
N/A4037"ScoreBoard_Coach" "%s1 huấn luyện: %s2"
N/A4038"[english]ScoreBoard_Coach" "%s1 coach: %s2"
N/A4039"ScoreBoard_Coaches" "%s1 huấn luyện: %s2"
N/A4040"[english]ScoreBoard_Coaches" "%s1 coaches: %s2"
N/A4041"TF_SelectPlayer_DuelClass_None" "Không"
N/A4042"[english]TF_SelectPlayer_DuelClass_None" "None"
N/A4043"Econ_Style_Desc" "Kiểu dáng: %s1"
N/A4044"[english]Econ_Style_Desc" "Style: %s1"
N/A4045"TF_Gazer_Style0" "Khoa học điên"
N/A4046"[english]TF_Gazer_Style0" "Mad Science"
N/A4047"TF_Gazer_Style1" "Máy trong người"
N/A4048"[english]TF_Gazer_Style1" "Machine in the Man"
N/A4049"TF_Pyromancer_Style1" "Nguyên bản"
N/A4050"[english]TF_Pyromancer_Style1" "Original"
N/A4051"TF_ScoutBeanie_Style0" "Trường mới"
N/A4052"[english]TF_ScoutBeanie_Style0" "New School"
N/A4053"TF_ScoutBeanie_Style1" "Trường cũ"
N/A4054"[english]TF_ScoutBeanie_Style1" "Old School"
N/A4055"TF_ScoutBeanie_Style2" "Trường cũ hơn"
N/A4056"[english]TF_ScoutBeanie_Style2" "Older School"
N/A4057"TF_ScoutBeanie_Style3" "Trường cũ nhất"
N/A4058"[english]TF_ScoutBeanie_Style3" "Oldest School"
N/A4059"Store_Team" "Đội"
N/A4060"[english]Store_Team" "Team"
N/A4061"Store_NextStyle" "Kiểu dáng"
N/A4062"[english]Store_NextStyle" "Style"
N/A4063"TF_Trading_TradeBannedText" "Đặc quyền trao đổi của bạn đã tạm thời bị gỡ bỏ. Vui lòng liên hệ bộ phận hỗ trợ khách hàng."
N/A4064"[english]TF_Trading_TradeBannedText" "Your trading privileges have been removed temporarily. Please contact Customer Support."
N/A4065"TF_Trading_TradeBanned2Text" "Người chơi kia không có quyền trao đổi vào lúc này."
N/A4066"[english]TF_Trading_TradeBanned2Text" "The other player does not have trading privileges at this time."
N/A4067"Vote_notification_view" "Xem"
N/A4068"[english]Vote_notification_view" "View"
N/A4069"TF_BlightedBeak_Style1" "Khuẩn tả"
N/A4070"[english]TF_BlightedBeak_Style1" "Yersinia Pestis"
N/A4071"TF_BlightedBeak_Style2" "Khuẩn que"
N/A4072"[english]TF_BlightedBeak_Style2" "Vibrio Cholerae"
N/A4073"TF_TauntEnabler_Replay" "Khiêu khích: The Director's Vision"
N/A4074"[english]TF_TauntEnabler_Replay" "Taunt: The Director's Vision"
N/A4075"Replay_Contest_Submit" "GỬI"
N/A4076"[english]Replay_Contest_Submit" "SUBMIT"
N/A4077"Replay_Contest_StatusFailure" "Bài dự thi của bạn có vấn đề. Xin vui lòng kiểm tra lại độ chính xác của URL."
N/A4078"[english]Replay_Contest_StatusFailure" "There was a problem with your submission. Please check to make sure the URL is valid."
N/A4079"TF_PotatoHatStyle_Classified" "[tuyệt mật]"
N/A4080"[english]TF_PotatoHatStyle_Classified" "[classified]"
N/A4081"TF_PotatoHatStyle_Logo" "Logo Aperture"
N/A4082"[english]TF_PotatoHatStyle_Logo" "Aperture Logo"
N/A4083"Style" "ĐẶT KIỂU DÁNG"
N/A4084"[english]Style" "SET STYLE"
N/A4085"TF_Item_SelectStyle" "CHỌN KIỂU DÁNG"
N/A4086"[english]TF_Item_SelectStyle" "SELECT STYLE"
N/A4087"RefurbishItem_RemoveCraftIndexTitle" "Gỡ bỏ số chế tạo?"
N/A4088"[english]RefurbishItem_RemoveCraftIndexTitle" "Remove Craft Number?"
N/A4089"RefurbishItem_RemoveCraftIndex" "Gỡ bỏ số chế tạo độc nhất khỏi vật phẩm này?"
N/A4090"[english]RefurbishItem_RemoveCraftIndex" "Remove the unique crafted number from this item?"
N/A4091"RefurbishItem_RemoveMakersMarkTitle" "Gỡ bỏ tên người chế tạo?"
N/A4092"[english]RefurbishItem_RemoveMakersMarkTitle" "Remove Crafter Name?"
N/A4093"RefurbishItem_RemoveMakersMark" "Gỡ bỏ tên người chế tạo khỏi vật phẩm này?"
N/A4094"[english]RefurbishItem_RemoveMakersMark" "Remove the crafter's name from this item?"
N/A4095"Attrib_MakersMark" "Chế tạo bởi %s1"
N/A4096"[english]Attrib_MakersMark" "Crafted by %s1"
N/A4097"HTTPError_Unknown" "Lỗi không xác định"
N/A4098"[english]HTTPError_Unknown" "Unknown error"
N/A4099"Replay_Contest_Rules" "LUẬT"
N/A4100"[english]Replay_Contest_Rules" "RULES"
N/A4101"ShowInBackpackOrderCheckbox" "Thứ tự hiển thị trong kho đồ"
N/A4102"[english]ShowInBackpackOrderCheckbox" "Show In Backpack Order"
N/A4103"Replay_YesCancel" "Có, hủy đi"
N/A4104"[english]Replay_YesCancel" "Yes, cancel"
N/A4105"MMenu_OptionsHighlightPanel_Title" "Tùy chọn TF2 nâng cao"
N/A4106"[english]MMenu_OptionsHighlightPanel_Title" "TF2 Advanced Options"
N/A4107"MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Sau khi đã chơi qua tí đỉnh, hãy xem thêm tùy chọn nâng cao. Có rất nhiều thiết lập hữu dụng ở đây để giúp bạn tinh chỉnh TF2 cho hợp gu mình."
N/A4108"[english]MMenu_OptionsHighlightPanel_Text" "Once you've played the game a bit, take a look at the advanced options. There's a lot of useful settings in there to help you tune TF2 to work just the way you like it."
N/A4109"Tooltip_DisableSprays" "Nếu bật, bạn sẽ không thấy được ảnh xịt sơn của người chơi khác."
N/A4110"[english]Tooltip_DisableSprays" "If set, you won't see other player's spraypaint images."
N/A4111"TF_LessThan" "<"
N/A4112"[english]TF_LessThan" "<"
N/A4113"TF_GreaterThan" ">"
N/A4114"[english]TF_GreaterThan" ">"
N/A4115"TF_Spectator_Default" "Mặc định"
N/A4116"[english]TF_Spectator_Default" "Default"
N/A4117"Selection_ShowBackpack" "Xem toàn bộ kho đồ"
N/A4118"[english]Selection_ShowBackpack" "View Entire Backpack"
N/A4119"Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% sát thương tăng khi <50% máu tối đa"
N/A4120"[english]Attrib_MultDmgBonusWhileHalfDead" "%s1% increase in damage when health <50% of max"
N/A4121"Replay_SetDefaultSetting" "TÁI LẬP"
N/A4122"[english]Replay_SetDefaultSetting" "RESET"
N/A4123"MMenu_NewGame" "Trận mới"
N/A4124"[english]MMenu_NewGame" "New Game"
N/A4125"MMenu_BrowseServers" "Tìm máy chủ"
N/A4126"[english]MMenu_BrowseServers" "Browse Servers"
N/A4127"MMenu_AdvOptions" "Tùy chọn nâng cao"
N/A4128"[english]MMenu_AdvOptions" "Advanced Options"
N/A4129"MMenu_Tooltip_Achievements" "Xem thành tựu"
N/A4130"[english]MMenu_Tooltip_Achievements" "View Achievements"
N/A4131"MMenu_Shop" "CỬA HÀNG"
N/A4132"[english]MMenu_Shop" "SHOP"
N/A4133"MMenu_Play" "CHƠI"
N/A4134"[english]MMenu_Play" "PLAY"
N/A4135"MMenu_Customize" "TÙY CHỈNH"
N/A4136"[english]MMenu_Customize" "CUSTOMIZE"
N/A4137"MMenu_Create" "TẠO"
N/A4138"[english]MMenu_Create" "CREATE"
N/A4139"TR_Soldier_LookTitle" "Nhìn xung quanh"
N/A4140"[english]TR_Soldier_LookTitle" "Looking Around"
N/A4141"TR_Soldier_Look" "Để �quan sát� xung quanh, �di chuyển� �chuột�."
N/A4142"[english]TR_Soldier_Look" "To �look� around the environment, �move� the �mouse�."
N/A4143"TR_Soldier_MoveTitle" "Di chuyển"
N/A4144"[english]TR_Soldier_MoveTitle" "Movement"
N/A4145"TR_Soldier_Move" "Dùng �%+forward%� để đi tới, �%+back%� để lùi, va2 �%+moveleft%� hoặc �%+moveright%� để di chuyển ngang."
N/A4146"[english]TR_Soldier_Move" "Use �%+forward%� to move forward, �%+back%� to move backwards, and �%+moveleft%� or �%+moveright%� to move side to side."
N/A4147"TR_Soldier_MoveOut" "Rời phòng này và vào trường bắn."
N/A4148"[english]TR_Soldier_MoveOut" "Leave this room and proceed to the firing range."
N/A4149"TR_Soldier_DuckTitle" "Cúi"
N/A4150"[english]TR_Soldier_DuckTitle" "Crouching"
N/A4151"TR_Soldier_Duck" "Dùng �%+duck%� để cúi qua cửa và di chuyển đến vị trí chỉ định."
N/A4152"[english]TR_Soldier_Duck" "Use �%+duck%� to crouch under the doorway and move to the indicated position."
N/A4153"TR_Soldier_JumpTitle" "Nhảy"
N/A4154"[english]TR_Soldier_JumpTitle" "Jump"
N/A4155"TR_Soldier_Jump" "Dùng �%+jump%� để nhảy lên xe và di chuyển tới trường bắn."
N/A4156"[english]TR_Soldier_Jump" "Use �%+jump%� to jump onto the cart and move towards the firing range."
N/A4157"TR_Soldier_JumpHint" "Nhảy lên đây"
N/A4158"[english]TR_Soldier_JumpHint" "Jump Up Here"
N/A4159"TR_Soldier_RangeTitle" "Phòng tập bắn"
N/A4160"[english]TR_Soldier_RangeTitle" "Firing Range"
N/A4161"TR_Soldier_Range" "Tốt lắm. Đến trường bắn để tiếp tục."
N/A4162"[english]TR_Soldier_Range" "Well done. Navigate to the firing range to continue."
N/A4163"TR_Progress" "%s1% hoàn thành"
N/A4164"[english]TR_Progress" "%s1% Completed"
N/A4165"TR_Continue" "TIẾP TỤC"
N/A4166"[english]TR_Continue" "CONTINUE"
N/A4167"TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Mài giũa kỹ năng của bạn với máy."
N/A4168"[english]TF_Training_Desc_OfflinePractice" "Sharpen your skills on bots."
N/A4169"TF_OfflinePractice_Players" "Người chơi:"
N/A4170"[english]TF_OfflinePractice_Players" "Players:"
N/A4171"TF_MM_GenericFailure_Title" "Lỗi"
N/A4172"[english]TF_MM_GenericFailure_Title" "Error"
N/A4173"TF_MM_GenericFailure" "Đã có vấn đề phát sinh trong quá trình giao tiếp với máy chủ Steam. Hãy chắc chắn rằng bạn đã đăng nhập trên Steam và xin vui lòng thử lại sau."
N/A4174"[english]TF_MM_GenericFailure" "There was a problem communicating with the Steam servers. Make sure you are signed on to Steam and try again later."
N/A4175"TF_GameModeDesc_Training" "Học hỏi căn bản của Team Fortress 2 bằng cách hoàn thành khóa huấn luyện!"
N/A4176"[english]TF_GameModeDesc_Training" "Learn the basics of Team Fortress 2 by completing the training courses!"
N/A4177"TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Tập luyện và trui rèn kỹ năng bằng cách chơi ngoại tuyến với các kẻ địch do máy điều khiển!"
N/A4178"[english]TF_GameModeDesc_OfflinePractice" "Practice and hone your skills by playing offline with computer controlled opponents!"
N/A4179"TF_GameModeDesc_Quickplay" "Chúng tôi sẽ xếp bạn vào trận đấu tốt nhất có thể tìm được."
N/A4180"[english]TF_GameModeDesc_Quickplay" "We'll match you into the best game we can find."
N/A4181"TF_GameModeDesc_CTF" "Và khi nói đến cờ, ý ở đây là một cái va li chói sáng."
N/A4182"[english]TF_GameModeDesc_CTF" "And by flag we mean a glowing briefcase."
N/A4183"TF_GameModeDetail_CTF" "Để ghi một điểm, cướp va li tình báo của địch và đem về căn cứ của bạn.\n\nBạn cũng nên ngăn đối phương lấy va li phe mình về căn cứ của chúng."
N/A4184"[english]TF_GameModeDetail_CTF" "To win a point, steal the enemy's intelligence briefcase and return it to your base.\n\nYou should also prevent the opposing team from taking your intelligence briefcase to their base."
N/A4185"TF_GameModeDesc_AttackDefense" "BLU thắng bằng cách chiếm mọi cứ điểm. RED thắng bằng cách chặn họ lại."
N/A4186"[english]TF_GameModeDesc_AttackDefense" "BLU wins by capturing all points. RED wins by stopping them."
N/A4187"TF_GameModeDesc_CP" "Chiếm mọi điểm để giành chiến thắng."
N/A4188"[english]TF_GameModeDesc_CP" "Capture all points to win."
N/A4189"TF_GameModeDesc_Escort" "BLU đẩy xe đi theo đường ray. RED cần chặn họ lại."
N/A4190"[english]TF_GameModeDesc_Escort" "BLU pushes the cart down the track. RED needs to stop them."
N/A4191"TF_GameModeDesc_EscortRace" "Hai đội. Hai quả bom. Hai đường ray. Kịch hay bắt đầu."
N/A4192"[english]TF_GameModeDesc_EscortRace" "Two teams. Two bombs. Two tracks. Hilarity ensues."
N/A4193"TF_GameModeDesc_Koth" "Một đội phải kiểm soát một cứ điểm cho đến khi hết giờ."
N/A4194"[english]TF_GameModeDesc_Koth" "One team must control a single point until time runs out."
N/A4195"TF_TauntEnabler_Laugh" "Khiêu khích: The Schadenfreude"
N/A4196"[english]TF_TauntEnabler_Laugh" "Taunt: The Schadenfreude"
N/A4197"TF_TauntEnabler_MedicHeroicPose" "Khiêu khích: The Meet the Medic"
N/A4198"[english]TF_TauntEnabler_MedicHeroicPose" "Taunt: The Meet the Medic"
N/A4199"ItemTypeDescNoLevel" "Cấp %s1"
N/A4200"[english]ItemTypeDescNoLevel" "Level %s1"
N/A4201"KillEaterRank0" "Lạ kỳ"
N/A4202"[english]KillEaterRank0" "Strange"
N/A4203"KillEaterRank1" "Chưa là gì cả"
N/A4204"[english]KillEaterRank1" "Unremarkable"
N/A4205"KillEaterRank4" "Tương đối đáng ngại"
N/A4206"[english]KillEaterRank4" "Somewhat Threatening"
N/A4207"KillEaterRank5" "Kẻ không nhân đức"
N/A4208"[english]KillEaterRank5" "Uncharitable"
N/A4209"KillEaterRank6" "Nguy hiểm thấy rõ"
N/A4210"[english]KillEaterRank6" "Notably Dangerous"
N/A4211"KillEaterRank7" "Đủ chết người"
N/A4212"[english]KillEaterRank7" "Sufficiently Lethal"
N/A4213"KillEaterRank10" "Máu me tung tóe"
N/A4214"[english]KillEaterRank10" "Gore-Spattered"
N/A4215"KillEaterRank12" "Người ngoài hành tinh"
N/A4216"[english]KillEaterRank12" "Positively Inhumane"
N/A4217"KillEaterRank13" "Quá sức bình thường"
N/A4218"[english]KillEaterRank13" "Totally Ordinary"
N/A4219"KillEaterRank16" "Dọn dẹp máy chủ"
N/A4220"[english]KillEaterRank16" "Server-Clearing"
N/A4221"KillEaterRank17" "Anh hùng"
N/A4222"[english]KillEaterRank17" "Epic"
N/A4223"KillEaterRank18" "Huyền thoại"
N/A4224"[english]KillEaterRank18" "Legendary"
N/A4225"Attrib_RageOnHitPenalty" "Mất %s1% nộ khi bị trúng đòn"
N/A4226"[english]Attrib_RageOnHitPenalty" "%s1% rage lost on hit"
N/A4227"Attrib_RageOnHitBonus" "Thêm %s1% khi đánh trúng đòn"
N/A4228"[english]Attrib_RageOnHitBonus" "%s1% rage gained on hit"
N/A4229"Attrib_CloakRate" "Tăng %s1 giây để vào trạng thái tàng hình"
N/A4230"[english]Attrib_CloakRate" "%s1 sec increase in time to cloak"
N/A4231"MMenu_LoadoutHighlightPanel_Title" "Vật phẩm và trang bị"
N/A4232"[english]MMenu_LoadoutHighlightPanel_Title" "Items and Loadouts"
N/A4233"MMenu_LoadoutHighlightPanel_Text" "Bạn có vật phẩm mới! Nhấp vào nút vật phẩm để đến màn hình thay đồ, tại đó bạn sẽ có thể trang bị vật phẩm cho nhân vật.\n\nBạn cũng có thể trao đổi với người chơi khác, tạo vật phẩm mới từ những đồ không cần đến, và duyệt tìm danh mục Mann Co. để xem các vật phẩm nào mình có thể sưu tầm."
N/A4234"[english]MMenu_LoadoutHighlightPanel_Text" "You have new items! Click on the Items button to go to the loadout screen, where you'll be able to equip the item on one of your character classes.\n\nYou can also trade items with other players, craft new items from your unwanted items, and browse the Mann Co. Catalog to see what other items you can collect."
N/A4235"MMenu_StoreHighlightPanel_Title" "Cửa hàng Mann Co."
N/A4236"[english]MMenu_StoreHighlightPanel_Title" "Mann Co. Store"
N/A4237"TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Chỉ có tài khoản trả phí mới có thể bắt đầu trao đổi."
N/A4238"[english]TF_Trading_FreeAccountInitiate" "Only premium accounts may initiate trades."
N/A4239"TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Chỉ có tài khoản dạng cá nhân mới có thể thực hiện trao đổi."
N/A4240"[english]TF_Trading_SharedAccountInitiate" "Only individual accounts may initiate trades."
N/A4241"TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Cảm ơn!"
N/A4242"[english]TF_Trial_ThankSuccess_Title" "Thanks!"
N/A4243"TF_AdvancedOptions" "Tùy chọn nâng cao TF2"
N/A4244"[english]TF_AdvancedOptions" "TF2 Advanced Options"
N/A4245"TF_SummerHat_Style0" "Một ngày tại bãi biển"
N/A4246"[english]TF_SummerHat_Style0" "A Day at the Beach"
N/A4247"TF_SummerHat_Style1" "Ngủ trưa hè thảnh thơi"
N/A4248"[english]TF_SummerHat_Style1" "Carefree Summer Nap"
N/A4249"Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Chức năng phụ: Một phát đạn tích năng lượng\ngây tiểu chí mạng lên người chơi, khiến chúng bị cháy\nvà vô hiệu hóa công trình trong 4 giây"
N/A4250"[english]Attrib_EnergyWeaponChargedShot" "Alt-Fire: A charged shot that\nmini-crits players, sets them on fire\nand disables buildings for 4 sec"
N/A4251"Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Trong hàng chờ"
N/A4252"[english]Replay_FirstRenderQueueAddTitle" "Render Queue"
N/A4253"TF_Wearable_Hat" "Mũ/Nón"
N/A4254"[english]TF_Wearable_Hat" "Hat"
N/A4255"TF_TournamentMedal_GWJ_1st" "Hạng nhất - Gamers With Jobs Tournament"
N/A4256"[english]TF_TournamentMedal_GWJ_1st" "First Place - Gamers With Jobs Tournament"
N/A4257"TF_TournamentMedal_GWJ_2nd" "Hạng nhì - Gamers With Jobs Tournament"
N/A4258"[english]TF_TournamentMedal_GWJ_2nd" "Second Place - Gamers With Jobs Tournament"
N/A4259"TF_TournamentMedal_GWJ_3rd" "Người tham dự - Gamers With Jobs"
N/A4260"[english]TF_TournamentMedal_GWJ_3rd" "Participant - Gamers With Jobs Tournament"
N/A4261"TF_TournamentMedal_ETF2LHL_1st" "Hạng nhất - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4262"[english]TF_TournamentMedal_ETF2LHL_1st" "First Place - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4263"TF_TournamentMedal_ETF2LHL_2nd" "Hạng nhì - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4264"[english]TF_TournamentMedal_ETF2LHL_2nd" "Second Place - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4265"TF_TournamentMedal_ETF2LHL_3rd" "Hạng ba - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4266"[english]TF_TournamentMedal_ETF2LHL_3rd" "Third Place - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4267"TF_TournamentMedal_ETF2LHL_4th" "Người tham dự - ETF2L Highlander"
N/A4268"[english]TF_TournamentMedal_ETF2LHL_4th" "Participant - ETF2L Highlander Tournament"
N/A4269"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_1st" "Hạng nhất UGC Highlander Platinum"
N/A4270"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_1st" "UGC Highlander Platinum 1st Place"
N/A4271"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_2nd" "Hạng nhì UGC Highlander Platinum"
N/A4272"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_2nd" "UGC Highlander Platinum 2nd Place"
N/A4273"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_3rd" "Hạng ba UGC Highlander Platinum"
N/A4274"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv1_3rd" "UGC Highlander Platinum 3rd Place"
N/A4275"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_1st" "Hạng nhất UGC Highlander Silver"
N/A4276"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_1st" "UGC Highlander Silver 1st Place"
N/A4277"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_2nd" "Hạng nhì UGC Highlander Silver"
N/A4278"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_2nd" "UGC Highlander Silver 2nd Place"
N/A4279"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_3rd" "Hạng ba UGC Highlander Silver"
N/A4280"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv2_3rd" "UGC Highlander Silver 3rd Place"
N/A4281"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_1st" "Hạng nhất UGC Highlander Iron"
N/A4282"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_1st" "UGC Highlander Iron 1st Place"
N/A4283"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_2nd" "Hạng nhì UGC Highlander Iron"
N/A4284"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_2nd" "UGC Highlander Iron 2nd Place"
N/A4285"TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "Hạng ba UGC Highlander Iron"
N/A4286"[english]TF_TournamentMedal_UGCHLDiv3_3rd" "UGC Highlander Iron 3rd Place"
N/A4287"TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "Người tham dự UGC Highlander"
N/A4288"[english]TF_TournamentMedal_UGCHL_Participant" "UGC Highlander Participant"
N/A4289"TF_TournamentMedal_Winners_Desc" "Trao cho đội chiến thắng!"
N/A4290"[english]TF_TournamentMedal_Winners_Desc" "Given to the winners!"
N/A4291"TF_TournamentMedal_2nd_Desc" "Trao cho đội hạng nhì!"
N/A4292"[english]TF_TournamentMedal_2nd_Desc" "Given to the second place team!"
N/A4293"TF_TournamentMedal_3rd_Desc" "Trao cho đội hạng ba!"
N/A4294"[english]TF_TournamentMedal_3rd_Desc" "Given to the third place team!"
N/A4295"TF_Clockwerk_Hat" "Mũ trụ của Clockwerk"
N/A4296"[english]TF_Clockwerk_Hat" "Clockwerk's Helm"
N/A4297"TF_Stormspirit_Hat" "Cái nón ưa thích của Storm Spirit"
N/A4298"[english]TF_Stormspirit_Hat" "Storm Spirit's Jolly Hat"
N/A4299"ItemTypeDescKillEaterAlt" "(%s2%s3: %s1)"
N/A4300"[english]ItemTypeDescKillEaterAlt" "(%s2%s3: %s1)"
N/A4301"KillEaterEventType_Kills" "Giết"
N/A4302"[english]KillEaterEventType_Kills" "Kills"
N/A4303"KillEaterEventType_KillAssists" "Hỗ trợ giết"
N/A4304"[english]KillEaterEventType_KillAssists" "Kill Assists"
N/A4305"Attrib_OnHit_AddAmmo" "Khi trúng: thưởng đạn dược dựa trên sát thương gây ra"
N/A4306"[english]Attrib_OnHit_AddAmmo" "On Hit: damage dealt is returned as ammo"
N/A4307"TF_Unique_Prepend_Proper_Quality" " " [$ENGLISH]
N/A4308"[english]TF_Unique_Prepend_Proper_Quality" "The"
N/A4309"ItemNameCraftNumberFormat" " số %s1"
N/A4310"[english]ItemNameCraftNumberFormat" " #%s1"
N/A4311"BackpackShowRarities" "Hiện màu theo độ hiếm"
N/A4312"[english]BackpackShowRarities" "Show Quality Colors"
N/A4313"Store_Popular" "Bán chạy nhất"
N/A4314"[english]Store_Popular" "Top Sellers"
N/A4315"Tooltip_FreezeCamHide" "Nếu bật, giao diện HUD sẽ tự ẩn khi chụp màn hình khóa camera."
N/A4316"[english]Tooltip_FreezeCamHide" "If set, the HUD will be hidden during freezecam screenshots."
N/A4317"Store_MostPopular" "Các sản phẩm phổ biến nhất trong ngày:"
N/A4318"[english]Store_MostPopular" "Today's Most Popular Items:"
N/A4319"TF_Popularity_Rank" "số %s1"
N/A4320"[english]TF_Popularity_Rank" "#%s1"
N/A4321"TF_Luchadore_Style0" "El Macho"
N/A4322"[english]TF_Luchadore_Style0" "El Macho"
N/A4323"TF_Luchadore_Style1" "El Amor Ardiente"
N/A4324"[english]TF_Luchadore_Style1" "El Amor Ardiente"
N/A4325"TF_Luchadore_Style2" "El Picante Grande"
N/A4326"[english]TF_Luchadore_Style2" "El Picante Grande"
N/A4327"Econ_Bundle_Separator" ", "
N/A4328"[english]Econ_Bundle_Separator" ", "
N/A4329"TF_PresetsTitle" "THIẾT LẬP:"
N/A4330"[english]TF_PresetsTitle" "PRESETS:"
N/A4331"TF_ItemPresetName0" "A"
N/A4332"[english]TF_ItemPresetName0" "A"
N/A4333"TF_ItemPresetName1" "B"
N/A4334"[english]TF_ItemPresetName1" "B"