Template:PatchDiff/December 22, 2015 Patch/tf/resource/tf bulgarian.txt

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search
227227"[english]TF_NextPrev" "Next / Previous"
228228"TF_timeleft" "Оставащо време: %s1:%s2"
229229"[english]TF_timeleft" "Time left:  %s1:%s2"
230N/A"TF_timeleft_nolimit" "* Без ограничение на времето *"
N/A230"TF_timeleft_nolimit" "* Без лимит на времето *"
231231"[english]TF_timeleft_nolimit" "* No Time Limit *"
232232"TF_nextmap" "Следваща карта : %s1"
233233"[english]TF_nextmap" "Next map : %s1"
19031903"[english]TF_Any" "Any"
19041904"TF_MaxTimeNoLimit" "Без ограничение"
19051905"[english]TF_MaxTimeNoLimit" "No Limit"
1906N/A"TF_NoTimeLimit" "Без ограничение на времето"
N/A1906"TF_NoTimeLimit" "Без лимит на времето"
19071907"[english]TF_NoTimeLimit" "No Time Limit"
19081908"TF_MaxTimeFmt" "%s1 минути"
19091909"[english]TF_MaxTimeFmt" "%s1 Minutes"
38673867"[english]Attrib_UberchargeRate_Negative" "%s1% ÜberCharge rate"
38683868"Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% нанесени щети"
38693869"[english]Attrib_DamageDone_Positive" "+%s1% damage bonus"
3870N/A"Attrib_DamageDone_Negative" "Нанесени щети %s1%"
N/A3870"Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% намаляване на щетите"
38713871"[english]Attrib_DamageDone_Negative" "%s1% damage penalty"
38723872"Attrib_HealRate_Positive" "+%s1% скорост на лечение"
38733873"[english]Attrib_HealRate_Positive" "+%s1% heal rate"
39493949"[english]Attrib_SniperNoCharge" "No zoom or damage charge"
39503950"Attrib_CloakIsFeignDeath" "Тип невидимост: Симулирана смърт.\nОставяте фалшив труп, когато поемете щети,\nпридобивате временна невидимост, скорост и устойчивост на щети."
39513951"[english]Attrib_CloakIsFeignDeath" "Cloak Type: Feign Death.\nLeave a fake corpse on taking damage\nand temporarily gain invisibility, speed and damage resistance."
3952N/A"Attrib_CloakIsMovementBased" "Тип невидимост: Чувствителна към движение.\nЧестотата за източване на невидимостта е базирана спрямо скоростта, с която се движите."
3953N/A"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nCloak drain rate based on movement speed."
N/A3952"Attrib_CloakIsMovementBased" "Тип невидимост: Чувствителна към движение.\nАлт. стрелба: Ставате невидими. Не можете да нападате, докато сте невидими. Стълкновението с врагове ще Ви направи частично видими за тях.\nЧестотата за източване на невидимостта е базирана спрямо скоростта, с която се движите."
N/A3953"[english]Attrib_CloakIsMovementBased" "Cloak Type: Motion Sensitive.\nAlt-Fire: Turn invisible. Cannot attack while invisible. Bumping in to enemies will make your slightly visible to enemies.\nCloak drain rate based on movement speed."
39543954"Attrib_NoDoubleJump" "Премахва двойният скок"
39553955"[english]Attrib_NoDoubleJump" "Disables double jump"
39563956"Attrib_AbsorbDmgWhileCloaked" "Поема %s1% щети, по време на невидимост"
39613961"[english]Attrib_BackstabShield" "Blocks a single backstab attempt"
39623962"Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% по-бавна скорост на движение за екипирания"
39633963"[english]Attrib_MoveSpeed_Penalty" "%s1% slower move speed on wearer"
3964N/A"Attrib_Jarate_Description" "Покритите врагове поемат мини критични удари\nСъщо е удобно за потушаване на пожар"
3965N/A"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nAlso handy for putting out a fire"
N/A3964"Attrib_Jarate_Description" "Покритите врагове поемат мини критични удари\nСъщо е удобно за потушаване на пожар.\nПогасяването на съюзник намалява времето за изчакване с 20%"
N/A3965"[english]Attrib_Jarate_Description" "Coated enemies take mini-crits\nCan be used to extinguish fires.\nExtinguishing an ally reduces the cooldown by 20%"
39663966"Attrib_HealthRegen" "+%s1 регенерирано здраве в секунда за носителя"
39673967"[english]Attrib_HealthRegen" "+%s1 health regenerated per second on wearer"
39683968"Attrib_HealthDrain" "%s1 източване на живот в секунда за носителя"
39953995"[english]Attrib_HealthFromHealers_Increased" "+%s1% health from healers on wearer"
39963996"Attrib_WpnBurnDmg_Increased" "+%s1% бонус щети при догаряне"
39973997"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Increased" "+%s1% afterburn damage bonus"
3998N/A"Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% наказателни щети при догаряне"
N/A3998"Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% намаляване на щетите при догаряне"
39993999"[english]Attrib_WpnBurnDmg_Reduced" "%s1% afterburn damage penalty"
40004000"Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% времетраене на догарянето"
40014001"[english]Attrib_WpnBurnTime_Increased" "+%s1% afterburn duration"
40874087"[english]Attrib_StickyArmTimePenalty" "%s1 sec slower bomb arm time"
40884088"Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 сек. по-кратко време за зареждане на бомбите"
40894089"[english]Attrib_StickyArmTimeBonus" "%s1 sec faster bomb arm time"
4090N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Нанася мини критични щети на хвърлените във въздуха от експлозиите"
4091N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions"
N/A4090"Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Нанася мини критични щети на хвърлените във въздуха от експлозии, куки за захващане или вражески атаки"
N/A4091"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemies" "Mini-crits targets launched airborne by explosions, grapple hooks or enemy attacks"
40924092"Attrib_StickiesDetonateStickies" "Способно е да унищожава вражески лепкави бомби"
40934093"[english]Attrib_StickiesDetonateStickies" "Able to destroy enemy stickybombs"
40944094"Attrib_SpeedBoostWhenActive" "%s1% подсилване на скоростта, докато е активното оръжие"
41774177"[english]TF_TTG_SamRevolver" "The Big Kill"
41784178"TF_Unique_Makeshiftclub" "Железопътната болка"
41794179"[english]TF_Unique_Makeshiftclub" "The Pain Train"
4180N/A"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Това оръжие има голям ръкопашен обсег.\nПовишава бързината и дава здраве\nза всяка отнесена глава."
4181N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
4182N/A"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Алт. стрелба: Връхлитате с щурм към враговете си.\nПридобивате критичен ръкопашен удар при стълкновение с враг на разстояние."
4183N/A"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A4180"TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Предоставя повишена скорост и здраве\nза всяка отнесена глава."
N/A4181"[english]TF_Unique_Achievement_Sword_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
N/A4182"TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Алт. стрелба: Връхлитате с щурм към враговете си и дебъфовете се премахват.\nПридобивате критичен ръкопашен удар при стълкновение с враг на разстояние."
N/A4183"[english]TF_Unique_Achievement_Shield_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
41844184"TF_TTG_MaxGun_Desc" "Най-доброто от частично прикритите оръжия.\nНесъмнено се нуждаете от него,\nно единственият въпрос е: къде ще го държите?"
41854185"[english]TF_TTG_MaxGun_Desc" "The ultimate in semi-concealed weaponry.\nThere's no question you need this gun,\nthe only question is: where will you keep it?"
41864186"TF_TTG_SamRevolver_Desc" "Комбинира стил с бойна мощ.\nОтдавна налично само за детективите на свободна практика,\nвече е достъпно и за останалите кръвожадни наемници."
54895489"[english]TF_TheShortstop_Desc" "Holds a 4-shot clip and reloads its entire clip at once.\n\nMann Co.'s latest in high attitude\nbreak-action personal defense."
54905490"TF_TheHolyMackerel_Desc" "Да бъдете ударен с риба, това трябвало да е унизително."
54915491"[english]TF_TheHolyMackerel_Desc" "Getting hit by a fish has got to be humiliating."
5492N/A"TF_MadMilk_Desc" "Играчите се лекуват с 60% от нанесените\nщети върху враг покрит с мляко.\nСъщо така е удобно за гасенето на пожар."
5493N/A"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nAlso handy for putting out a fire."
N/A5492"TF_MadMilk_Desc" "Играчите се лекуват с 60% от нанесените\nщети върху враг покрит с мляко.\nСъщо така е удобно за гасенето на пожар.\nПогасяването на съюзник намалява времето за изчакване с 20%"
N/A5493"[english]TF_MadMilk_Desc" "Players heal 60% of the damage done\nto an enemy covered with milk.\nCan be used to extinguish fires.\nExtinguishing an ally reduces the cooldown by 20%"
54945494"TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "Специален ракетомет за изучаване\nна ловки ракетни скокове и закономерности.\nТова оръжие нанася НУЛА щети."
54955495"[english]TF_Weapon_RocketLauncher_Jump_Desc" "A special rocket launcher for learning\nrocket jump tricks and patterns.\nThis weapon deals ZERO damage."
54965496"TF_ScoutBombingRun" "Бомбардировката"
64736473"[english]TF_DemomanPirate_Desc" "Because there's no alliteration\nlike alliteration with an 'ARR!'"
64746474"TF_loadoutrespawn" "Автоматично прераждане след промяна на снаряжението в зоните за раждане."
64756475"[english]TF_loadoutrespawn" "Automatically respawn after loadout changes in respawn zones."
6476N/A"RefurbishItem" "Възвръщане"
6477N/A"[english]RefurbishItem" "Restore"
N/A6476"RefurbishItem" "Възвръщане?"
N/A6477"[english]RefurbishItem" "Restore?"
64786478"RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Премахване на боята?"
64796479"[english]RefurbishItem_RemovePaintTitle" "Remove Paint?"
64806480"RefurbishItem_RemovePaint" "Премахване на потребителския цвят %confirm_dialog_token% от този предмет и връщане на оригиналния му цвят?\n\n(Боята ще бъде отменена)"
66956695"[english]TF_Weapon_StickyBomb_Jump" "The Sticky Jumper"
66966696"TF_HalloweenBoss_Axe" "Обезглавителят на конника без глава и кон"
66976697"[english]TF_HalloweenBoss_Axe" "The Horseless Headless Horsemann's Headtaker"
6698N/A"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Това оръжие има голям ръкопашен обхват.\nПрокълнато от тъмни духове, подобни на\nонези, които обитават „Ослепителя“."
6699N/A"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "This weapon has a large melee range.\nCursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
N/A6698"TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Прокълнато от тъмни духове, подобни на\nонези, които обитават „Ослепителя“."
N/A6699"[english]TF_HalloweenBoss_Axe_Desc" "Cursed by dark spirits similar to\nthose that dwell within the Eyelander."
67006700"Item_GiftWrapped" "�%s1� опакова подарък:: %s2 %s3"
67016701"[english]Item_GiftWrapped" "�%s1� has wrapped a gift:: %s2 %s3"
67026702"Store_Halloween" "Хелоуин"
70527052"[english]Attrib_MapDonation" "%s1 - %s2"
70537053"Attrib_FiresHealingBolts" "Изстрелва специални стрели, които лекуват съотборниците и нанасят щети спрямо изминатото разстояние"
70547054"[english]Attrib_FiresHealingBolts" "Fires special bolts that heal teammates and deal damage based on distance traveled"
7055N/A"Attrib_EnablesAOEHeal" "При присмех: Прилага лекуващ ефект за всички съотборници в близост"
7056N/A"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "On Taunt: Applies a healing effect to all nearby teammates"
N/A7055"Attrib_EnablesAOEHeal" "Алт. стрелба: Прилага лекуващ ефект за всички съотборници в близост"
N/A7056"[english]Attrib_EnablesAOEHeal" "Alt-Fire: Applies a healing effect to all nearby teammates"
70577057"Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 сек. увеличаване на продължителността за зареждане"
70587058"[english]Attrib_ChargeTime_Increase" "%s1 sec increase in charge duration"
70597059"Attrib_DropHealthPackOnKill" "При убийство: Пуска се малка аптечка"
74517451"[english]Attrib_Store_Purchased" "Will Not Be Tradable or Usable in Crafting"
74527452"Attrib_Sanguisuge" "При наръгване в гръб: Поглъща здравето от жертвата Ви."
74537453"[english]Attrib_Sanguisuge" "On Backstab: Absorbs the health from your victim."
7454N/A"Attrib_Honorbound" "Обет на честта: Веднъж извадено, не може да бъде прибрано, докато не извърши убийство."
7455N/A"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn cannot be sheathed until it kills."
N/A7454"Attrib_Honorbound" "Обет на честта: Веднъж извадено, Ви нанася 50 щети при прибиране в ножница, освен ако не е извършено убийство."
N/A7455"[english]Attrib_Honorbound" "Honorbound: Once drawn sheathing deals 50 damage to yourself unless it kills."
74567456"Attrib_MarkForDeath" "При удар: По една цел във всеки даден момент бива белязана да умре. Това кара всички поети щети да бъдат мини критични."
74577457"[english]Attrib_MarkForDeath" "On Hit: One target at a time is marked for death, causing all damage taken to be mini-crits"
7458N/A"Attrib_RestoreHealthOnKill" "При убийство: Възстановява Ви до %s1% здраве"
7459N/A"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "On Kill: Restores you to %s1% health"
N/A7458"Attrib_RestoreHealthOnKill" "Придобивате %s1% от базовото здраве при убийство"
N/A7459"[english]Attrib_RestoreHealthOnKill" "Gain %s1% of base health on kill"
74607460"IT_ExistingItem" "Или съществуващ предмет:"
74617461"[english]IT_ExistingItem" "Or an existing item:"
74627462"TF_call_vote" "Пускане на вот"
84508450"[english]TR_Spy_EndDialog" "Well done! You've completed Spy training and unlocked Engineer training!\n\nWant to try out the Spy in a game? Why not try OFFLINE PRACTICE.\n\nReady to play online? Click START PLAYING at the main menu."
84518451"TR_DemoRush_IntroTitle" "Игрален режим „Придвижване на товара“"
84528452"[english]TR_DemoRush_IntroTitle" "Payload Game Mode"
8453N/A"TR_DemoRush_Intro" "Добре дошли в Goldrush! За целите на обучението само първата от трите фази ще бъде играна и няма времево ограничение."
N/A8453"TR_DemoRush_Intro" "Добре дошли в Goldrush! За целите на обучението само първата от трите фази ще бъде играна и няма времеви лимит."
84548454"[english]TR_DemoRush_Intro" "Welcome to Goldrush! For training only the first stage of three stages will be played and there is no time limit."
84558455"TR_DemoRush_IntroDescription" "В картите „Придвижване на товар“, „Сините“ съпровождат талигата през контролни точки на картата до крайната цел, за да победят. Всяка точка дава на „Сините“ допълнително време."
84568456"[english]TR_DemoRush_IntroDescription" "In Payload maps Blue escorts a cart through checkpoints to the final goal to win. Each checkpoint awards Blue additional time."
98329832"[english]TF_Set_General" "The General's Formals"
98339833"TF_Set_Gangland_Spy" "Мъжът на честта"
98349834"[english]TF_Set_Gangland_Spy" "The Man of Honor"
9835N/A"Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Нанася мини критични щети на целите във въздуха за %s1 секунди, след като бъде използвано."
9836N/A"[english]Attrib_MiniCritAirborneEnemiesDeploy" "Mini-crits airborne targets for %s1 seconds after being deployed"
98379835"Attrib_CritWhileAirborne" "Нанася критични удари, когато носителят му прави ракетни скокове"
98389836"[english]Attrib_CritWhileAirborne" "Deals crits while the wielder is rocket jumping"
98399837"Attrib_MultSniperChargePenalty" "Основната скорост на зареждане е намалена с %s1%"
1159411592"[english]TF_Weapon_StickybombLauncher_Festive2011" "Festive Stickybomb Launcher"
1159511593"TF_Weapon_Wrench_Festive2011" "Празничният „Гаечен ключ“"
1159611594"[english]TF_Weapon_Wrench_Festive2011" "Festive Wrench"
11597N/A"TF_Weapon_SniperRifle_Festive2011" "Празничният „Снайпер“"
N/A11595"TF_Weapon_SniperRifle_Festive2011" "Празничната „Снайперистка винтовка“"
1159811596"[english]TF_Weapon_SniperRifle_Festive2011" "Festive Sniper Rifle"
1159911597"TF_Weapon_Knife_Festive2011" "Празничният „Нож“"
1160011598"[english]TF_Weapon_Knife_Festive2011" "Festive Knife"
1191611914"[english]TF_Set_Scout_Winter_2011" "Santa's Little Accomplice"
1191711915"Attrib_ExtinguishRevenge" "Алт. стрелба: Погасете съотборниците, за да придобиете гарантирани критични удари"
1191811916"[english]Attrib_ExtinguishRevenge" "Alt-Fire: Extinguish teammates to gain guaranteed critical hits"
11919N/A"Attrib_BurnDamageEarnsRage" "Всички огнени щети зареждат „Мммхм“. Активирайте го, така че да запълните здравето си и получите критични удари за няколко секунди."
11920N/A"[english]Attrib_BurnDamageEarnsRage" "All fire damage charges 'Mmmph', activate to refill health and crit for several seconds"
1192111917"Attrib_AirblastDisabled" "Няма въздушна струя"
1192211918"[english]Attrib_AirblastDisabled" "No airblast"
1192311919"Attrib_SubtractVictimCloakOnHit" "При удар: Жертвата губи до %s1% невидимост"
1204312039"[english]TF_HerosTail_Style0" "Pigmentation Lost"
1204412040"TF_HerosTail_Style1" "Придобита пигментация"
1204512041"[english]TF_HerosTail_Style1" "Pigmentation Gained"
12046N/A"KillEaterEventType_FeignDeaths" "Фалшифицирани умирания"
N/A12042"KillEaterEventType_FeignDeaths" "Симулирани умирания"
1204712043"[english]KillEaterEventType_FeignDeaths" "Deaths Feigned"
1204812044"TF_SteamWorkshop_Tag_SoundDevice" "Звуково устройство"
1204912045"[english]TF_SteamWorkshop_Tag_SoundDevice" "Sound Device"
1350413500"[english]TF_SD_Helmet_Style1" "Burn"
1350513501"TF_SD_Helmet_Style2" "Пресилване"
1350613502"[english]TF_SD_Helmet_Style2" "Override"
13507N/A"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "намаляване на щетите от саботьора с %s1%"
N/A13503"Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% намаляване на щетите от „Саботьора“"
1350813504"[english]Attrib_Sapper_Damage_Penalty" "%s1% sapper damage penalty"
1350913505"Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% намаляване на здравето за саботьора"
1351013506"[english]Attrib_Sapper_Health_Penalty" "%s1% sapper health penalty"
1672416720"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice" "Nice Winter Crate Key 2012"
1672516721"TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Използва се за отваряне на сандъците „Зимен послушник 2012“.\nТози ключ няма да отвори сандъците „Зимен непослушник 2012“.\n\nСлед 3.1.2013 г. ще се превърне в нормален ключ."
1672616722"[english]TF_Tool_WinterKey2012_Nice_Desc" "Used to open Nice Winter Crate 2012.\nThis key will not open Naughty crates.\n\nAfter 1/3/2013 this will turn into a normal key."
16727N/A"Attrib_Medigun_Resists" "Натиснете клавиша за презареждане, така че да преминете през типовете устойчивост.\nДокато лекувате, предоставя на Вас и целта Ви постоянна 10% устойчивост за избрания тип щети.\nБивате лекувани с 10% от съвпадащите прииждащи щети върху пациента Ви."
16728N/A"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type.\nYou are healed for 10% of the matched incoming damage on your patient."
N/A16723"Attrib_Medigun_Resists" "Натиснете клавиша за презареждане, така че да преминете през типовете устойчивост.\nДокато лекувате, предоставя на Вас и целта Ви постоянна 10% устойчивост за избрания тип щети."
N/A16724"[english]Attrib_Medigun_Resists" "Press your reload key to cycle through resist types.\nWhile healing, provides you and your target with a constant 10% resistance to the selected damage type."
1672916725"Attrib_SoldierBackpackRange" "Радиус на ефекта +%s1%"
1673016726"[english]Attrib_SoldierBackpackRange" "Effect Radius +%s1%"
1673116727"Attrib_LifeleechOnDamage" "Източване на здраве %s1%"
1890418900"[english]TF_Spell_Meteor" "Meteor Shower"
1890518901"TF_Spell_LightningBall" "Кълбо от мълния"
1890618902"[english]TF_Spell_LightningBall" "Ball o' Lightning"
18907N/A"TF_NineIron_Desc" "Това оръжие има голям ръкопашен обхват.\nПредоставя увеличена скорост и\nс всяка глава, която отнасяте."
18908N/A"[english]TF_NineIron_Desc" "This weapon has a large melee range.\nGives increased speed and health\nwith every head you take."
N/A18903"TF_NineIron_Desc" "Предоставя увеличена скорост и здраве\nс всяка глава, която отнасяте."
N/A18904"[english]TF_NineIron_Desc" "Gives increased speed and health\nwith every head you take."
1890918905"ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s3%s2%s4"
1891018906"[english]ItemNameNormalOrUniqueQualityFormat" "%s1%s3%s2%s4"
1891118907"ItemNameQualityFormat" "%s1%s4 %s3%s2"
2100320999"[english]Attrib_AirControl" "%s1% increased air control."
2100421000"Attrib_HypeDecays" "Истерията запада след време."
2100521001"[english]Attrib_HypeDecays" "Hype Decays Over Time."
21006N/A"Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Увеличена скорост на атака при експлозивен скок"
21007N/A"[english]Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Increased attack speed while blast jumping"
N/A21002"Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Увеличена скорост на атака и по-малък радиус на ударната вълна при експлозивен скок"
N/A21003"[english]Attrib_RocketJumpAttackRateBonus" "Increased attack speed and smaller blast radius while blast jumping"
2100821004"Attrib_AirBombardment" "Изстрелва 3 баража по време на експлозивен скок"
2100921005"[english]Attrib_AirBombardment" "Fires 3 barrages while explosive jumping"
2101021006"Attrib_IncreaesBlastJumpForce" "Увеличен порив на експлозивния скок"
2103921035"[english]Attrib_Particle3010" "Mega Strike"
2104021036"TF_TideTurner" "Щурвалът"
2104121037"[english]TF_TideTurner" "The Tide Turner"
21042N/A"TF_TideTurner_Desc" "Алт. стрелба: Връхлитате с щурм към враговете си.\nПридобивате критичен ръкопашен удар при стълкновение с враг на разстояние."
21043N/A"[english]TF_TideTurner_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy at distance."
N/A21038"TF_TideTurner_Desc" "Алт. стрелба: Връхлитате с щурм към враговете си и дебъфовете се премахват.\nПридобивате мини критичен ръкопашен удар при стълкновение с враг на разстояние."
N/A21039"[english]TF_TideTurner_Desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a mini-crit melee strike after impacting an enemy at distance."
2104421040"TF_Weapon_BreadBite" "Хапката хляб"
2104521041"[english]TF_Weapon_BreadBite" "The Bread Bite"
2104621042"TF_Weapon_BreadBite_Desc" "Вдъхновено от TF2 филма „Expiration Date“ („Краен срок“)"
2291922915"[english]Powerhouse_cap_middle" "the RIVER"
2292022916"Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 превзе вражеските сведения %s2 пъти"
2292122917"[english]Winreason_FlagCaptureLimit_One" "%s1 captured the enemy intelligence %s2 time"
22922N/A"GameType_Featured" "Оръжеен темперамент"
22923N/A"[english]GameType_Featured" "Gun Mettle"
2292422918"Hint_inspect_weapon" "Задръжте клавиша „%s1“, за да прегледате оръжието си."
2292522919"[english]Hint_inspect_weapon" "Hold '%s1' key to inspect your weapon."
2292622920"TF_ScoreBoard_Context_Mute" "Заглушаване"
2331523309"[english]TF_Claidheamohmor_desc" "This weapon has a large melee range"
2331623310"TF_PersianPersuader_Desc" "Това оръжие има голям ръкопашен обхват"
2331723311"[english]TF_PersianPersuader_Desc" "This weapon has a large melee range"
23318N/A"TF_SplendidScreen_desc" "Алт. стрелба: Връхлитате с щурм към враговете си.\nПридобивате критичен ръкопашен удар при стълкновение с враг на разстояние."
23319N/A"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
N/A23312"TF_SplendidScreen_desc" "Алт. стрелба: Връхлитате с щурм към враговете си и дебъфовете се премахват.\nПридобивате критичен ръкопашен удар при стълкновение с враг на разстояние."
N/A23313"[english]TF_SplendidScreen_desc" "Alt-Fire: Charge toward your enemies and remove debuffs.\nGain a critical melee strike after impacting an enemy."
2332023314"Item_QuestOutput" "�%s1� завърши договор и получи:: %s2 %s3"
2332123315"[english]Item_QuestOutput" "�%s1� has completed a Contract and received:: %s2 %s3"
2332223316"paintkitweapon" "Украсено оръжие"
2335523349"[english]QuestLogExplanation_Text" "Here you're able to choose which quests to track and work towards completing."
2335623350"Context_InspectModel" "Оглед на предмета"
2335723351"[english]Context_InspectModel" "Inspect Item"
23358N/A"Store_MarketPlace" "ПРЕГЛЕД НА ОБЩЕСТВЕНИЯ STEAM ПАЗАР"
23359N/A"[english]Store_MarketPlace" "BROWSE STEAM COMMUNITY MARKET"
2336023352"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Моля, имайте предвид"
2336123353"[english]Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassTitle" "Please note"
2336223354"Store_ConfirmDx8Summer2015OpPassText" "В момента играете под DirectX 8. Украсените оръжия са несъвместими с този режим."
2337323365"[english]TF_UseOperationPassFail_Text" "An error occurred.\nPlease Try again later."
2337423366"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Title" "Пропускът не може да се използва"
2337523367"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Title" "Cannot Use Pass"
23376N/A"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "Вече има активна монета за кампания.\n\nСамо една монета за кампания може да бъде активна в даден момент."
23377N/A"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "A campaign coin is already active.\n\nOnly one campaign coin may be active at a time."
N/A23368"TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "Вече е бил активиран пропуск за текущата кампания"
N/A23369"[english]TF_UseOperationPassAlreadyActive_Text" "A campaign pass has already been activated for the current campaign"
2337823370"TF_UseOperationPass_Title" "Активиране на пропуска?"
2337923371"[english]TF_UseOperationPass_Title" "Activate Pass?"
23380N/A"TF_UseOperationPass_Text" "Употребяването на пропуск за достъп Ви предоставя достъп до договори, докато трае кампанията.\n\nВ резултат на това, получената монета за кампания не може да бъде търгувана."
23381N/A"[english]TF_UseOperationPass_Text" "Redeeming the campaign pass grants access to contracts for the duration of the campaign.\n\nThe resulting campaign coin cannot be traded."
N/A23372"TF_UseOperationPass_Text" "Употребяването на пропуск за достъп Ви предоставя достъп до договори, докато трае кампанията.\n\nВ резултат на това, полученият жетон за кампания не може да бъде търгуван."
N/A23373"[english]TF_UseOperationPass_Text" "Redeeming the campaign pass grants access to contracts for the duration of the campaign.\n\nThe resulting campaign token cannot be traded."
2338223374"TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Не може да се изтрие"
2338323375"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Title" "Cannot Delete"
23384N/A"TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "Монетата за кампания не може да бъде изтрита, докато е активна."
23385N/A"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign coin cannot be deleted while the campaign is active."
N/A23376"TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "Жетонът за кампания не може да бъде изтрит, докато тя е активна."
N/A23377"[english]TF_CannotDeleteOperationPass_Text" "The campaign token cannot be deleted while the campaign is active."
2338623378"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Включено"
2338723379"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled" "Enabled"
2338823380"TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Разпръскване на щети"
2338923381"[english]TF_Quickplay_DamageSpread_Enabled_Summary" "Damage spread"
23390N/A"TF_GameModeDesc_Featured" "Обиколете всички карти включени в обновлението „Оръжеен темперамент“."
23391N/A"[english]TF_GameModeDesc_Featured" "Tour the featured maps for the Gun Mettle Update."
23392N/A"TF_GameModeDetail_Featured" "Изберете тази опция, за да се присъедините към игрален сървър, който постоянно работи с картите включени в обновлението „Оръжеен темперамент“."
23393N/A"[english]TF_GameModeDetail_Featured" "Select this option to join a game server that continually runs the featured maps for the Gun Mettle Update."
N/A23382"TF_GameModeDesc_Featured" "Обиколете всички карти включени в обновлението „Злощастие“."
N/A23383"[english]TF_GameModeDesc_Featured" "Tour the featured maps for the Tough Break Update."
N/A23384"TF_GameModeDetail_Featured" "Изберете тази опция, за да се присъедините към игрален сървър, който постоянно работи с картите включени в обновлението „Злощастие“."
N/A23385"[english]TF_GameModeDetail_Featured" "Select this option to join a game server that continually runs the featured maps for the Tough Break Update."
2339423386"TF_Pass" "Пропуск"
2339523387"[english]TF_Pass" "Pass"
2339623388"TF_MVM_Tour_ExpertDifficulty_Denied" "ВНИМАНИЕ: Експертните мисии са МНОГО ПО-ТРУДНИ от тези за напреднали.\n\nТрябва да докажете своя темперамент като завършите поне един тур за напреднали, преди да Ви е позволено вземането на участие в това предизвикателство.\n"
2346523457"[english]Questlog_Reward" "Rewards"
2346623458"QuestLog_Title" "Папка с договори"
2346723459"[english]QuestLog_Title" "Contracts Drawer"
23468N/A"QuestLog_NeedPassForContracts" "За да получите договори\nактивирайте пропуск за кампания „Оръжеен темперамент“."
23469N/A"[english]QuestLog_NeedPassForContracts" "To receive contracts\nactivate a Gun Mettle Campaign Pass."
2347023460"QuestLog_NoQuests" "В момента няма достъпни договори.\nПроверете отново по-късно."
2347123461"[english]QuestLog_NoQuests" "No contracts available right now.\nCheck back later."
2347223462"Questlog_Progress" "Напредък"
2427024260"[english]Attrib_Particle106" "Eldritch Flame"
2427124261"Item_QuestMerasmissionOutput" "�%s1� завърши Меразмозадание и получи:: %s2 %s3"
2427224262"[english]Item_QuestMerasmissionOutput" "�%s1� has completed a Merasmission and received:: %s2 %s3"
24273N/A"MMenu_Update" "Отличени артикули"
24274N/A"[english]MMenu_Update" "Featured Items"
2427524263"Context_Unusual" "Необикновен"
2427624264"[english]Context_Unusual" "Unusual"
2427724265"Context_StrangeParts" "Странни части"
2450624494"[english]TF_Powerup_Supernova_Deploy" "Grapple SECONDARY FIRE to deploy Supernova attack!"
2450724495"TF_Medal_SpecialSnowflake" "Специалната снежинка"
2450824496"[english]TF_Medal_SpecialSnowflake" "Special Snowflake"
N/A24497"TF_Medal_SpecialSnowflake_Desc" "Покажете на глобалното затопляне кой е шефът, като носите фалшива снежинка на гърдите си. Присъдено на участниците в обществената демонстрация Workshop Wonderland 2015!"
N/A24498"[english]TF_Medal_SpecialSnowflake_Desc" "Tell Global Warming who's boss by wearing a fake snowflake on your chest. Awarded to the participants of the Workshop Wonderland 2015 community showcase!"
N/A24499"TF_Medal_GiftOfGiving" "Дарът с безспирна щедрост"
N/A24500"[english]TF_Medal_GiftOfGiving" "Gift of Giving"
N/A24501"TF_Medal_GiftOfGiving_Desc" "Дайте малко и насреща ще получите също толкова. За златните милосърдни сърца по време на благотворителното движение от обществената демонстрация Workshop Wonderland 2015!"
N/A24502"[english]TF_Medal_GiftOfGiving_Desc" "Give a little, get a little. For the charitable hearts of gold during the charity drive of the Workshop Wonderland 2015 community showcase!"
2450924503"TF_bak_arkham_cowl" "Аркамската качулка"
2451024504"[english]TF_bak_arkham_cowl" "Arkham Cowl"
N/A24505"TF_bak_firefly" "Светулката"
N/A24506"[english]TF_bak_firefly" "The Firefly"
2451124507"TF_bak_batarm" "Гривните на побойника"
2451224508"[english]TF_bak_batarm" "Batter's Bracers"
2451324509"TF_bak_hood_of_sorrows" "Качулката на скръбта"
2451624512"[english]TF_bak_fear_monger" "Fear Monger"
2451724513"TF_bak_pocket_villians" "Джобните злодеи"
2451824514"[english]TF_bak_pocket_villians" "Pocket Villians"
24519N/A"TF_bak_caped_crusader" "Кръстоносецът с пелерина"
N/A24515"TF_bak_caped_crusader" "Кръстоносецът с пелерината"
2452024516"[english]TF_bak_caped_crusader" "The Caped Crusader"
2452124517"TF_bak_buttler" "Икономът"
2452224518"[english]TF_bak_buttler" "Buttler"
N/A24519"TF_bak_teufort_knight" "Рицарят от Туфорт"
N/A24520"[english]TF_bak_teufort_knight" "Teufort Knight"
2452324521"TF_bak_sidekicks_side_slick" "Зализаният помощник"
2452424522"[english]TF_bak_sidekicks_side_slick" "Sidekick's Side Slick"
N/A24523"TF_bak_bat_backup" "Подкреплението на бухалката"
N/A24524"[english]TF_bak_bat_backup" "The Bat Backup"
2452524525"TF_bak_crook_combatant" "Врагът на престъпниците"
2452624526"[english]TF_bak_crook_combatant" "Crook Combatant"
2452724527"TF_bak_batbelt" "Коланът на Батман"
2452824528"[english]TF_bak_batbelt" "Batbelt"
N/A24529"TF_bak_arkham_cowl_AdText" "— Промоционален предмет от Batman Arkham Knight;\n— Шапка за всички класове."
N/A24530"[english]TF_bak_arkham_cowl_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-All Class Hat"
N/A24531"TF_bak_firefly_AdText" "— Промоционален предмет от Batman Arkham Knight;\n— Заменя главата на Подпалвача."
N/A24532"[english]TF_bak_firefly_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-Pyro Head replacement"
N/A24533"TF_bak_fear_monger_AdText" "— Промоционален предмет от Batman Arkham Knight;\n— Заменя главата на Подпалвача."
N/A24534"[english]TF_bak_fear_monger_AdText" "-Batman Arkham Knight Promo Item\n-Pyro Head replacement"
N/A24535"TF_Set_bak_sixties_sidekick" "Помощникът от шейсетте"
N/A24536"[english]TF_Set_bak_sixties_sidekick" "Sixties Sidekick"
N/A24537"Scoreboard_TimeLeftLabel" "Оставащо време:"
N/A24538"[english]Scoreboard_TimeLeftLabel" "Server Time Left:"
N/A24539"Scoreboard_TimeLeftNew" "%s1:%s2:%s3"
N/A24540"[english]Scoreboard_TimeLeftNew" "%s1:%s2:%s3"
N/A24541"Scoreboard_TimeLeftNoHoursNew" "%s1:%s2"
N/A24542"[english]Scoreboard_TimeLeftNoHoursNew" "%s1:%s2"
N/A24543"Scoreboard_NoTimeLimitNew" "Без лимит на времето"
N/A24544"[english]Scoreboard_NoTimeLimitNew" "No time limit"
N/A24545"TF_CloakDagger" "ДВИЖЕНИЕ"
N/A24546"[english]TF_CloakDagger" "MOTION"
N/A24547"TF_Feign" "СИМУЛИРАНЕ"
N/A24548"[english]TF_Feign" "FEIGN"
N/A24549"TF_BOLT" "СТРЕЛА"
N/A24550"[english]TF_BOLT" "BOLT"
N/A24551"TF_SmgCharge" "ЛЕЛЕ!"
N/A24552"[english]TF_SmgCharge" "CRIKEY"
N/A24553"TF_TournamentMedal_2016" "2016"
N/A24554"[english]TF_TournamentMedal_2016" "2016"
N/A24555"TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" " "
N/A24556"[english]TF_Bundle_BatmanArkhamKnightPromo_Desc" ""
N/A24557"TF_Map_Snowycoast" "Snowycoast"
N/A24558"[english]TF_Map_Snowycoast" "Snowycoast"
N/A24559"TF_MapToken_Snowycoast" "Марка на карта — Snowycoast"
N/A24560"[english]TF_MapToken_Snowycoast" "Map Stamp - Snowycoast"
N/A24561"TF_Map_Vanguard" "Vanguard"
N/A24562"[english]TF_Map_Vanguard" "Vanguard"
N/A24563"TF_MapToken_Vanguard" "Марка на карта — Vanguard"
N/A24564"[english]TF_MapToken_Vanguard" "Map Stamp - Vanguard"
N/A24565"TF_Map_Landfall" "Landfall"
N/A24566"[english]TF_Map_Landfall" "Landfall"
N/A24567"TF_MapToken_Landfall" "Марка на карта — Landfall"
N/A24568"[english]TF_MapToken_Landfall" "Map Stamp - Landfall"
N/A24569"TF_Map_Highpass" "Highpass"
N/A24570"[english]TF_Map_Highpass" "Highpass"
N/A24571"TF_MapToken_Highpass" "Марка на карта — Highpass"
N/A24572"[english]TF_MapToken_Highpass" "Map Stamp - Highpass"
N/A24573"TF_Map_Snowycoast_StrangePrefix" " разхладена"
N/A24574"[english]TF_Map_Snowycoast_StrangePrefix" " Chilled"
N/A24575"TF_Map_Vanguard_StrangePrefix" " закована"
N/A24576"[english]TF_Map_Vanguard_StrangePrefix" " Hammered"
N/A24577"TF_Map_Landfall_StrangePrefix" " недодялана"
N/A24578"[english]TF_Map_Landfall_StrangePrefix" " Rustic"
N/A24579"TF_Map_Highpass_StrangePrefix" " нажежена от слънцето"
N/A24580"[english]TF_Map_Highpass_StrangePrefix" " Sun-Baked"
N/A24581"GameType_Featured" "Злощастие"
N/A24582"[english]GameType_Featured" "Tough Break"
N/A24583"RefurbishItem_RemoveGifterTitle" "Премахване името на подарилия?"
N/A24584"[english]RefurbishItem_RemoveGifterTitle" "Remove Gifter's name?"
N/A24585"RefurbishItem_RemoveGifterCombo" "Премахване името на подарилия?"
N/A24586"[english]RefurbishItem_RemoveGifterCombo" "Remove Gifter's name"
N/A24587"TF_Commerce" "— Търговия —"
N/A24588"[english]TF_Commerce" "-- Commerce --"
N/A24589"TF_StorePrice" "Магазин: %s1"
N/A24590"[english]TF_StorePrice" "Store  : %s1"
N/A24591"TF_MarketPrice" "Пазар: %s1"
N/A24592"[english]TF_MarketPrice" "Market : %s1"
N/A24593"TF_MarketUnavailable" "Пазар: Недостъпен"
N/A24594"[english]TF_MarketUnavailable" "Market : Unavailable"
N/A24595"tough_break_drop_collection_01" "Колекцията „Harvest“"
N/A24596"[english]tough_break_drop_collection_01" "Harvest Collection"
N/A24597"tough_break_case_collection_01" "Колекцията „Пироландия“"
N/A24598"[english]tough_break_case_collection_01" "Pyroland Collection"
N/A24599"tough_break_case_collection_02" "Колекцията „Военна птица“"
N/A24600"[english]tough_break_case_collection_02" "Warbird Collection"
N/A24601"TF_ToughBreakCase01" "Оръжейният сандък „Пироландия“"
N/A24602"[english]TF_ToughBreakCase01" "Pyroland Weapons Case"
N/A24603"TF_ToughBreakCase02" "Оръжейният сандък „Военна птица“"
N/A24604"[english]TF_ToughBreakCase02" "Warbird Weapons Case"
N/A24605"TF_Tool_ToughBreakKey" "Ключ за „Злощастие“"
N/A24606"[english]TF_Tool_ToughBreakKey" "Tough Break Key"
N/A24607"harvest_knife_boneyard" "Гробищният „Нож“"
N/A24608"[english]harvest_knife_boneyard" "The Boneyard Knife"
N/A24609"harvest_medigun_wildwood" "Естественото горско „Медикаментозно оръжие“"
N/A24610"[english]harvest_medigun_wildwood" "The Wildwood Medi Gun"
N/A24611"harvest_minigun_nutcracker" "Лешникотрошачната „Картечница“"
N/A24612"[english]harvest_minigun_nutcracker" "The Nutcracker Minigun"
N/A24613"harvest_pistol_macabreweb" "Ужасяващата мрежа — „Пистолет“"
N/A24614"[english]harvest_pistol_macabreweb" "The Macabre Web Pistol"
N/A24615"harvest_pistol_nutcracker" "Лешникотрошачният „Пистолет“"
N/A24616"[english]harvest_pistol_nutcracker" "The Nutcracker Pistol"
N/A24617"harvest_revolver_boneyard" "Гробищният „Револвер“"
N/A24618"[english]harvest_revolver_boneyard" "The Boneyard Revolver"
N/A24619"harvest_revolver_wildwood" "Естественият горски „Револвер“"
N/A24620"[english]harvest_revolver_wildwood" "The Wildwood Revolver"
N/A24621"harvest_shotgun_autumn" "Есенната „Пушка“"
N/A24622"[english]harvest_shotgun_autumn" "The Autumn Shotgun"
N/A24623"harvest_smg_wildwood" "Естественият горски „Лек автомат“"
N/A24624"[english]harvest_smg_wildwood" "The Wildwood SMG"
N/A24625"harvest_wrench_autumn" "Есенният „Гаечен ключ“"
N/A24626"[english]harvest_wrench_autumn" "The Autumn Wrench"
N/A24627"harvest_wrench_boneyard" "Гробищният „Гаечен ключ“"
N/A24628"[english]harvest_wrench_boneyard" "The Boneyard Wrench"
N/A24629"harvest_wrench_nutcracker" "Лешникотрошачният „Гаечен ключ“"
N/A24630"[english]harvest_wrench_nutcracker" "The Nutcracker Wrench"
N/A24631"pyroland_knife_bluemew" "Синьото мяу — „Нож“"
N/A24632"[english]pyroland_knife_bluemew" "The Blue Mew Knife"
N/A24633"pyroland_knife_braincandy" "Мозъчният сладкиш — „Нож“"
N/A24634"[english]pyroland_knife_braincandy" "The Brain Candy Knife"
N/A24635"pyroland_minigun_mistercuddles" "Господин Гушков"
N/A24636"[english]pyroland_minigun_mistercuddles" "The Mister Cuddles"
N/A24637"pyroland_pistol_bluemew" "Синьото мяу — „Пистолет“"
N/A24638"[english]pyroland_pistol_bluemew" "The Blue Mew Pistol"
N/A24639"pyroland_pistol_braincandy" "Мозъчният сладкиш — „Пистолет“"
N/A24640"[english]pyroland_pistol_braincandy" "The Brain Candy Pistol"
N/A24641"pyroland_smg_bluemew" "Синьото мяу — „Лек автомат“"
N/A24642"[english]pyroland_smg_bluemew" "The Blue Mew SMG"
N/A24643"gentlemanne_knife_topshelf" "Висококачественият „Нож“"
N/A24644"[english]gentlemanne_knife_topshelf" "The Top Shelf Knife"
N/A24645"gentlemanne_minigun_topshelf" "Висококачествената „Картечница“"
N/A24646"[english]gentlemanne_minigun_topshelf" "The Top Shelf Minigun"
N/A24647"gentlemanne_revolver_topshelf" "Висококачественият „Револвер“"
N/A24648"[english]gentlemanne_revolver_topshelf" "The Top Shelf Revolver"
N/A24649"gentlemanne_shotgun_coffinnail" "Цигареният пирон за ковчега — „Пушка“"
N/A24650"[english]gentlemanne_shotgun_coffinnail" "The Coffin Nail Shotgun"
N/A24651"gentlemanne_smg_highrollers" "Комарджийският „Лека автомат“"
N/A24652"[english]gentlemanne_smg_highrollers" "The High Roller's SMG"
N/A24653"gentlemanne_wrench_topshelf" "Висококачественият „Гаечен ключ“"
N/A24654"[english]gentlemanne_wrench_topshelf" "The Top Shelf Wrench"
N/A24655"warbird_knife_blitzkrieg" "Блицкриг „Ножът“"
N/A24656"[english]warbird_knife_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Knife"
N/A24657"warbird_knife_airwolf" "Въздушният вълк — „Нож“"
N/A24658"[english]warbird_knife_airwolf" "The Airwolf Knife"
N/A24659"warbird_medigun_blitzkrieg" "Блицкриг „Медикаментозното оръжие“"
N/A24660"[english]warbird_medigun_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Medi Gun"
N/A24661"warbird_medigun_corsair" "Корсарското „Медикаментозно оръжие“"
N/A24662"[english]warbird_medigun_corsair" "The Corsair Medi Gun"
N/A24663"warbird_pistol_blitzkrieg" "Блицкриг „Пистолетът“"
N/A24664"[english]warbird_pistol_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Pistol"
N/A24665"warbird_revolver_blitzkrieg" "Блицкриг „Револверът“"
N/A24666"[english]warbird_revolver_blitzkrieg" "The Blitzkrieg Revolver"
N/A24667"warbird_shotgun_redbear" "Червената мечка — „Пушка“"
N/A24668"[english]warbird_shotgun_redbear" "The Red Bear Shotgun"
N/A24669"warbird_smg_blitzkrieg" "Блицкриг „Лекият автомат“"
N/A24670"[english]warbird_smg_blitzkrieg" "The Blitzkrieg SMG"
N/A24671"warbird_wrench_airwolf" "Въздушният вълк — „Гаечен ключ“"
N/A24672"[english]warbird_wrench_airwolf" "The Airwolf Wrench"
N/A24673"warbird_scattergun_corsair" "Корсарският „Разпръсквач“"
N/A24674"[english]warbird_scattergun_corsair" "The Corsair Scattergun"
N/A24675"Attrib_IsFestive" "Празнично увеселено"
N/A24676"[english]Attrib_IsFestive" "Festivized"
N/A24677"MMenu_Update" "Обновлението „Злощастие“"
N/A24678"[english]MMenu_Update" "The Tough Break Update"
N/A24679"Store_ViewMarket" "Преглед на пазара"
N/A24680"[english]Store_ViewMarket" "View On Market"
N/A24681"Store_StartingAt" "Започващи от"
N/A24682"[english]Store_StartingAt" "Starting at"
N/A24683"Store_Market" "На пазара"
N/A24684"[english]Store_Market" "On Market"
N/A24685"Store_MarketPlace" "ОБЩЕСТВЕН ПАЗАР"
N/A24686"[english]Store_MarketPlace" "COMMUNITY MARKET"
N/A24687"TF_StrangeCount_Transfer_Self" "Предметът вече е избран."
N/A24688"[english]TF_StrangeCount_Transfer_Self" "Item is already chosen."
N/A24689"TF_Matchmaking_Show" "Отваряне на търсенето за мач"
N/A24690"[english]TF_Matchmaking_Show" "Open Matchmaking"
N/A24691"TF_Matchmaking_Title" "Търсене на мач"
N/A24692"[english]TF_Matchmaking_Title" "Matchmaking"
N/A24693"QuestLog_BadgeProgress" "%s1 напредък за марката"
N/A24694"[english]QuestLog_BadgeProgress" "%s1 Stamp Progress"
N/A24695"QuestLog_ContractsCompleted" "Завършени договори"
N/A24696"[english]QuestLog_ContractsCompleted" "Contracts Completed"
N/A24697"TF_Quest_FindServer" "Намиране на сървър"
N/A24698"[english]TF_Quest_FindServer" "Find Server"
N/A24699"TF_TauntAllClassAerobic" "Присмех: Манн аеробика"
N/A24700"[english]TF_TauntAllClassAerobic" "Taunt: Mannrobics"
N/A24701"TF_true_scotsmans_call" "Присмех: Кофти гайда"
N/A24702"[english]TF_true_scotsmans_call" "Taunt: Bad Pipes"
N/A24703"TF_true_scotsmans_call_Desc" "Присмех на Разрушителя"
N/A24704"[english]TF_true_scotsmans_call_Desc" "Demoman Taunt"
N/A24705"TF_bucking_bronco" "Присмех: Родео бик"
N/A24706"[english]TF_bucking_bronco" "Taunt: Bucking Bronco"
N/A24707"TF_bucking_bronco_Desc" "Присмех на Инженера"
N/A24708"[english]TF_bucking_bronco_Desc" "Engineer Taunt"
N/A24709"TF_bak_caped_crusader_style2" "Отборен играч"
N/A24710"[english]TF_bak_caped_crusader_style2" "Team Playa"
N/A24711"TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" " "
N/A24712"[english]TF_dec15_a_well_wrapped_hat_desc" ""
N/A24713"TF_dec15_gift_bringer_desc" " "
N/A24714"[english]TF_dec15_gift_bringer_desc" ""
N/A24715"TF_dec15_chill_chullo_desc" " "
N/A24716"[english]TF_dec15_chill_chullo_desc" ""
N/A24717"TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" " "
N/A24718"[english]TF_dec15_scout_baseball_bag_desc" ""
N/A24719"TF_dec15_winter_backup_desc" " "
N/A24720"[english]TF_dec15_winter_backup_desc" ""
N/A24721"TF_dec15_hot_heels_desc" " "
N/A24722"[english]TF_dec15_hot_heels_desc" ""
N/A24723"TF_dec15_heavy_sweater_desc" " "
N/A24724"[english]TF_dec15_heavy_sweater_desc" ""
N/A24725"TF_dec15_chicago_overcoat_desc" " "
N/A24726"[english]TF_dec15_chicago_overcoat_desc" ""
N/A24727"TF_dec15_patriot_peak_desc" " "
N/A24728"[english]TF_dec15_patriot_peak_desc" ""
N/A24729"TF_dec15_diplomat_desc" " "
N/A24730"[english]TF_dec15_diplomat_desc" ""
N/A24731"TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" " "
N/A24732"[english]TF_dec15_bunnyhoppers_ballistics_vest_desc" ""
N/A24733"TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" " "
N/A24734"[english]TF_dec15_berlin_brain_bowl_desc" ""
N/A24735"TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" " "
N/A24736"[english]TF_dec15_medic_winter_jacket2_emblem_desc" ""
N/A24737"TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" " "
N/A24738"[english]TF_dec15_a_hat_to_kill_for_desc" ""
N/A24739"TF_dec15_shin_shredders_desc" " "
N/A24740"[english]TF_dec15_shin_shredders_desc" ""
2452924741}
2453024742}