Serwer dedykowane Windows

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Jest to poradnik, który nauczy cię jak zainstalować podstawowy dedykowany serwer Windows dla Team Fortress 2. Przykładowy serwer zostanie zainstalowany na dysku C, w folderze "hlserver".


Pobierz i zainstaluje SteamCMD

Zaleca się stworzenie osobnego konta, na którym zostanie zainstalowany i będzie uruchamiany serwer. Zaleca się także, abyś użył normalnej wersji klienta Steam, w przeciwnym razie program nie będzie mógł zlokalizować biblioteki Steam.

 • Pobierz steamcmd.zip
 • Rozpakuj zawartość steamcmd.zip do folderu, w tym przykładzie jest to 'C:\hlserver'.

Stwórz skrypt dla SteamCMD

 • Stwórz plik o nazwie tf2_ds.txt w folderze, w którym wypakowałeś program. W tym przykładzie jest to 'C:\hlserver'.
 • Zedytuj plik, dodając poniższy kod:
@ShutdownOnFailedCommand 1
@NoPromptForPassword 1
login anonymous
force_install_dir c:\hlserver\
app_update 232250
quit

Jeśli chcesz skorzystać z przedpremierowej wersji dedykowanego serwera dla TF2, dodaj poniższy kod po "app_update <numer>", w tej samej linijce:

-beta prerelease

Stwórz plik służący do aktualizacji serwera

 • Utwórz plik o nazwie update.bat w folderze, w którym zainstalowałeś program.
 • Zedytuj plik, dodający poniższy kod:
@echo off
title update.bat
steamcmd +runscript tf2_ds.txt

Rozpocznij pobieranie/aktualizowanie

 • Uruchom update.bat, aby rozpocząć pobieranie. Może to zająć kilka godzin, gdyż pobierana zawartość zajmuje 7.41 GB.
 • Możesz musieć uruchomić ten plik kilka razy, do momentu aż wyświetli się wiadomość "Success! App '232250' fully installed."

Utwórz/Zaktualizuj pliki serwera

 • Utwórz plik o nazwie server.cfg w folderze 'C:\hlserver\steamapps\common\Team Fortress 2 Dedicated Server\tf\cfg\'
 • Zedytuj plik, zmieniając poniższe szczegóły:
hostname "Your server's name"		//Nazwa serwera, która będzie wyświetlona w przeglądarce serwerów i na tablicy wyników. 
sv_password ""				//Nie wypełniaj, jeśli nie chcesz zakładać hasła do swojego serwera.
rcon_password "Your_Rcon_Password"	//Hasło przyznające dostęp do komend administratora.
mp_timelimit 30 			//Określony czas dla mapy w rotacji, ustalany w minutach. Ustaw na 0, aby mapa nie została zmieniona po upływie czasu rozgrywki.
mp_maxrounds 10				//Maksymalna ilość rund, zanim zostanie wymuszona zmiana mapy. 
sv_allowupload 1			// Komenda, która pozwala klientom na wrzucenie własnych plików (np. sprayów). 
sv_allowdownload 1			// Komenda, która pozwala klientom pobierać pliki (np. spraye, niestandardową zawartość i niestandardowe mapy).
net_maxfilesize 15			// Opcjonalna komenda określająca maksymalny rozmiar plików (w MB), które mogą zostać wrzucone. 

Więcej przykładów komend można znaleźć w przykładowym pliku Server.cfg dla serwera dedykowanego TF2.

 • Utwórz plik motd.txt i mapcycle.txt w folderze 'C:\hlserver\steamapps\common\Team Fortress 2 Dedicated Server\tf\cfg\'
Możesz spojrzeć na motd_default.txt i mapcycle_default.txt jako przykłady.
 • Utwórz plik pure_server_whitelist.txt w folderze 'C:\hlserver\steamapps\common\Team Fortress 2 Dedicated Server\tf\cfg\'
Zaradza się, abyś najpierw skopiował i wkleił zawartość pliku pure_server_whitelist_example.txt do swojego pliku, a potem zaaplikował swoje zmiany.

Utwórz plik służący do uruchamiania serwera

 • Utwórz skrót dla pliku 'C:\hlserver\steamapps\common\Team Fortress 2 Dedicated Server\srcds.exe'. Nadaj mu odpowiednią nazwę.
 • Prawym przyciskiem myszy kliknij skrót i wybierz właściwości.
 • Ustaw Element docelowy na:
C:\hlserver\steamapps\common\Team Fortress 2 Dedicated Server\srcds.exe -console -game tf +sv_pure 1 +map ctf_2fort +maxplayers 24
 • Ustaw Rozpocznij w na:
C:\hlserver
 • Należy jednak zwrócić uwagę, że Windows może nie pozwolić na utworzenie tego skrótu.
 • Uruchom skrót, aby uruchomić swój serwer.

Plik ten włączy czysty, podstawowy serwer (angielski) z 24 slotami dla graczy, oraz mapą 2Fort. Jeśli nie chcesz, aby została zastosowana zasada czystej zawartości na serwerze, to możesz usunąć +sv_pure 1. Możesz także zmienić wartość maxplayers, ustalając ją maksymalnie na 32.

Inne komendy dla wiersza poleceń

Są także inne, często spotykane komendy dla wiersza poleceń, takie jak:

 • -ip 1.2.3.4 - Wiąże serwer z konkretnym adresem IP. Domyślnie serwer będzie dostępny na wszystkich interfejsach sieciowych.
 • -port 27015 - Wiąże serwer z innym portem (27015 jest domyślnym).
 • -strictportbind - Jeśli jakiś serwer jest już uruchomiony na danym porcie, to twój nie uruchomi się, zamiast przejść na następny dostępny port.
 • +randommap - Użyj tego zamiast +map, aby losowo wybrać mapy przy uruchamianiu serwera.
 • +servercfgfile - Pozwala ustalić plik z folderu tf\cfg\, który zostanie zastosowany przy zmianie mapy. Domyślnie jest to server.cfg.
 • +mapcyclefile - Pozwala ustalić plik z folderu tf\cfg\ zawierający rotację map tego serwera, domyślnie jest to mapcycle.txt. Will also look in tf\
 • -replay - Wykonuje zawartość pliku replay.cfg i dodaje dodatkowy slot przeznaczony dla bota od nagrywania powtórek, który nie liczy się do liczby graczy.

Źródła zewnętrzne

Zobacz także