Scriptování

From Team Fortress Wiki
Jump to: navigation, search

Scriptování je použití konfiguračních souborů (.cfg) k vytvoření nových keybindů a aliasů ke komplexnímu automatickému chování a sekvencí konzolových příkazů.

 • Keybind propojuje klávesu s konzolovým příkazem, jako je vybrání zbraňového slotu nebo k řečení předem napsaného textu do chatu.
 • Alias vytváří nové příkazy vykonáním série konzolových příkazů které používají. Alias může definovat dřepnutí a skok jako jediný příkaz, skákání z dřepu, který může být připoután ke klávese.

Tyto skripta se liší od jednoduchého seznamu příkazů po samo-odkazující smyčky a uhnízděné aliasy které předefinovávají jeden druhého. S dostačujícím časem a námahou, může hráč pomocí těchto nástrojů vytvořit skoro jakékoliv chování dostupné klientům pomocí stisku jediné klávesy.

Základní skripta

Team Fortress 2 automaticky čte několik herních souborů a provádí s nimi jakékoliv keybindy a aliasy. Zde je seznam těchto souborů:

 • config.cfg - Toto je základní konfigurační soubor, který hra edituje vždy, když hráč použije herní menu k připoutání klávesy nebo změně video nastavení. Když je editace souboru bezpečná, je jednodušší nechat jej o samotě. Mělo by se také brát na vědomí, že pokud je něco změněno v jiném .cfg souboru, změní se to v i config.cfg souboru.
 • autoexec.cfg - Toto je základní konfigurační soubor pro vykonávání vlastních keybindů a aliasů. Uživatel může přidat vlastni keybindy přímo do tohoto souboru, ale je jednodušší vytvořit nový .cfg soubor pro jiné skripty, které se vykonávají společně s tímto souborem.
 • <class>.cfg - Každý třída má konfigurační soubor, který běží pokaždé když hráč změní třídu. Uživatel může přidat vlastni keybindy přímo do tohoto souboru, ale je jednodušší vytvořit nový .cfg soubor pro jiné skripty, které se vykonávají společně s tímto souborem.

Syntax

Zde je seznam pravidel skladby:

 • Pro jakýkoliv funkční keybind nebo alias, musí uživatel použit tento formát:
příkaz <argument1> <argument2>
 • příkaz je druh skriptu, který uživatel požaduje. Jsou tři možnosti:
 • bind - Používán k připoutání příkazu na určitou klávesu.
 • alias - Používán k vykonání příkazu, když je vykonáván alias.
 • exec - Používán k vykonání příkazů automaticky, když je načten konfigurační soubor.
 • <argument1> je buď klávesa, která je poutaná nebo jméno, právě tvořeného aliasu.
 • <argument2> je buď příkaz, který je poután nebo příkaz, který je právě vykonáván aliasem.
 • K běhu více příkazů, musí uživatel zadat celý argument v citaci a oddělit jednotlivé příkazy středníky, takto:
alias "spraynpray" "+attack; wait 500; -attack"
bind "mouse3" "spraynpray"
 • Při vykonávání, alias začne pálit z hráčovy zbraně, po dobu 500 fyzických snímků (což je zhruba pět sekund, pokud je hráč na dobrém serveru a běží na 100 snímcích za sekundu), poté přestane střílet. Alias je připoután na prostřední tlačítko myši.
 • Pokud je sada příkazu v citaci sama, uživatel musí využit dvojité citace (""). Jinak je možné, že se příkaz provede mylně.

Keybindy

Team Fortress 2 dovoluje připoutat skripta a aliasy na klávesy. Klávesa na kterou si hráč přeje připoutat příkaz je umístěna po příkazu a před akcí kterou bude klávesa vykonávat, tak jak je ukázáno výše. Většina kláves je jasná, jako jsou všechny alfanumerické klávesy (a-z, 0-9) a funkční klávesy, které jsou jednoduše vypsány po stisku této klávesy ("bind a" připoutá klávesu 'a', "bind 5" připoutá '5' a "bind F7" připoutá 'F7'). Další klávesy vyžadují, aby uživatel vypsal specifické jméno do jeho .cfg souboru aby byly přístupné, tyto jména nejsou často zřejmé. Zde je seznam těchto kláves:

Seznam jmen kláves

 • Jméno klávesy na klávesnici: Jméno Keybindu
 • Levý Shift: SHIFT
 • Levý Ctrl: CTRL
 • Levý Alt: ALT
 • Pravý Shift: RSHIFT
 • Pravý Control: RCTRL
 • Pravý Alt: RALT
 • Tab: TAB
 • Mezerník: BACKSPACE
 • Středník: SEMICOLON
 • ---
 • Insert: INS
 • Scroll Lock: SCROLLLOCK
 • Pause/Break: NUMLOCK
 • ---
 • Home: HOME
 • End: END
 • Delete: DEL
 • Page Up: PGUP
 • Page Down: PGDN
 • ---
 • Šipka nahoru: UPARROW
 • Šipka dolů: DOWNARROW
 • Šipka doleva: LEFTARROW
 • šipka doprava: RIGHTARROW
 • ---
 • Numerické klávesy: Jméno Keybindu
 • 0: KP_INS
 • 1: KP_END
 • 2: KP_DOWNARROW
 • 3: KP_PGDN
 • 4: KP_LEFTARROW
 • 5: KP_5
 • 6: KP_RIGHTARROW
 • 7: KP_HOME
 • 8: KP_UPARROW
 • 9: KP_PGUP
 • Enter: KP_ENTER
 • ".": KP_DEL
 • "+": KP_PLUS
 • "-": KP_MINUS
 • "*": KP_MULTIPLY
 • "/":KP_SLASH
 • ---
 • Směr kolečka myši: Jméno Keybindu
 • Směr kolečka nahoru: MWHEELUP
 • Směr kolečka dolů: MWHEELDOWN
 • Stisk levého tlačítka myši: MOUSE1
 • Stisk pravého tlačítka myši: MOUSE2
 • Stisk kolečka myši: MOUSE3
 • Stisk levé strany myši: MOUSE4
 • Stisk pravé stran myši: MOUSE5

Použitím výše uvedených jmen kláves, může uživatel vložit následující příklad příkazu do jeho konfiguračního souboru: <bind KP_ENTER "voicemenu 0 1">. Při stisku klávesy 'Enter' ve hře, zapne se hlasový příkaz "Thanks".

Základní příkazy

Většina příkazů akceptují jeden argument, který má jakoukoliv hodnotu, kterou chce uživatel aby příkaz vykonal.

bind "q" "sv_alltalk 1"

Hrstka důležitých příkazů akceptuje více argumentů. Zde jsou příklady:

 • disguise X Y - Tento přestrojí Spye. X je třída, počítány od 1 do 9 a Y je tým, počítán 1 nebo 2.
 • voicemenu X Y - Tento provede hlasový příkaz. X je číslo v základním menu a Y je pozice příkazu v tomto menu.

Příklad: "voicemenu 1 1" je příkaz pro Spye:

bind "t" "voicemenu 1 1"

Takže tento příkaz přinutí zakřičet hráčova Spye pokaždé je-li stisknuta klávesa t.

Incrementvar

Tento příkaz běhá skrz řadu specifikovaných hodnot, kdykoliv je vykoná aplikuje tyto hodnoty do jiného příkazu. Má tuto formu:

command "<argument1>" "incrementvar <argument2> X Y Z"
 • X a Y reprezentují míru hodnot, které chce hráč provést <argument2>.
 • Z je velikost kroku, který chce hráč provést při běhu řadou.

Pokud chce uživatel hodnotu řady 1 až 10 a chce zvýšit hodnotu o 2 pokaždé je-li vykonán příkaz, musí vložit X Y Z do 1 10 2. Pokaždé je-li příkaz proveden, <argument2> provede navýšení o 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4, 6, 8, 10... a tak dále.

Zde je reálný příklad jak incrementvar funguje:

bind "n" "incrementvar net_graphpos 1 3 1"

Toto připoutá klávesu "n" do cyklu další pozice v třech možných net_graph pozic.

+ a - příkazy

Tyto příkazy mají dvě hodnoty. Při stisku poutané klávesy se + příkaz provede a pokračuje v chodu. Při uvolnění klávesy se provede - příkaz a pokračuje v chodu.

Příklad:

bind "c" "+duck"

Tento + příkaz je připoután na klávesu "c", takže kdykoliv je tato klávesa stisknuta, hráč si dřepne. Pokaždé je-li klávesa uvolněna , "+duck" je přepnut na "-duck" a hráč přestane dřepovat.

Všeobecně, je-li příkaz nebo alias připoután ke klávese, + říká hře, aby prováděla příkaz, tak dlouho dokud je klávesa stisknuta. Stejně tak, pokud je příkaz nebo alias připoután ke klávese, - říká hře, aby prováděla příkaz tak dlouho jak je klávesa nestisknuta.

Pokud je alias definován s + před ním, alias bude spuštěn, kdykoliv je klávesa stisknuta. - příkaz bude spuštěn kdykoliv je klávesa uvolněna.

Příkaz wait

Pokud chce hráč zpozdit hru po určitou dobu během aliasu, nebo pokud chce předejít pádům klienta, způsobené příliš rychlým vykonáváním příkazů, použije příkaz wait.

Příkaz wait říká hře aby zpozdila další příkaz ve skriptu o jednu fyzickou obrazovku, něco jako plné otočení v pravidlech TF2. Akceptuje hodnoty jako "wait 50", což říká hře, aby počkala padesát obrazovek předtím, než bude alias pokračovat. "wait 100" je zhruba sekunda při 100 FPS na serveru.

Některé servery mají wait příkaz vypnutý. Při hraní na těchto serverech bude wait příkaz ignorován, tím je skript náchylný k pádu. Skript obsahující nedeterminovanou smyčku s wait příkazem vždy zamezí použití na těchto serverech.

Aliasy

Alias je jako proměnná, která ukládá sérii příkazů, které lze provést jako skupinu. Jednoduchý alias má tuto formu:

alias "aliasname" "command1; command2; command3"

Hráč může provést příkazy přes připoutanou klávesu:

bind "key" "aliasname"

Kdykoliv je klávesa stisknuta , jsou příkazy "command1", "command2", a "command3" provedeny.

Komplexní aliasy

Aliasy mohou provést jakýkoliv příkaz. Kromě toho, mohou provést alias, který redefinuje příkazy aliasů. Toto dovoluje hráči, vytvořit cyklické aliasy. Zde je velice jednoduchý příklad:

bind "key" namescroll
alias namescroll "firstname" 
alias firstname "setinfo name ""First_name""; alias namescroll secondname" 
alias secondname "setinfo name ""Second_name""; alias namescroll thirdname"
alias thirdname "setinfo name ""Third-name""; alias namescroll firstname"

Toto je velice těžké na rozluštění, zde je rozklad.

 • První řádek poutá "klávesu" k aliasu "namescroll", který zatím není definován.
 • Druhý řádek vytváří alias "namescroll", který provádí příkaz "firstname"
 • Třetí řádek definuje alias "firstname" jako dva příkazy:
 • První příkaz nastavuje hráčovo herní jméno na "First_name"
 • Druhý příkaz redefinuje alias "namescroll" na alias, který provádí alias "secondname"
 • Čtvrtý řádek definuje "secondname" ve stejném smyslu. Je nastaveno jiné herní jméno a poté "namescroll" předefinuje alias "thirdname"
 • Pátý řádek definuje "thirdname" stejně jako dva předchozí, ale s překroucením. Předefinuje "namescroll" alias jako provádějící "firstname" alias.

Toto ukončí smyčku. Každý stisk klávesy provede příkaz a předefinuje alias připoutaný na tuto klávesu, takže při dalším stisku klávesy provede jiný příkaz. Pokud by zde nebyla smyčka, pak by alias "namescroll" nemohl vždy provést alias při každém stisku klávesy.

Alias přepínače

Aliasy mohou být použity k přepínání stavu některých příkazů mezi hodnotami (např. přepnutí cl_showfps mezi 0 a 1). Tento příklad demonstruje vytvoření obecného přepínače:

alias ToggleStateA "do A stuff; alias ToggleControl ToggleStateB"
alias ToggleStateB "do B stuff; alias ToggleControl ToggleStateA"
alias ToggleControl ToggleStateA
bind {toggle button} ToggleControl
 • První řádek definuje první stav a také říká aby kontrola nastavila druhý stav při dalším vykonání
 • Druhý řádek definuje druhý stav a také říká kontrole aby nastavila první stav při dalším vykonání
 • Třetí řádek definuje kontrolu, aby spustila nastavení prvního stavu
 • Poslední řádek poutá kontrolu přepínače na tlačítko, které požaduje hráč

Přepínání aliasů

Uživatel také může použit stavy k nastavení aliasů a přepoutat tak klávesu na něco jiného a zpět. Příklad:

alias +AlternateBinds "bind Q do_B_stuff"
alias -AlternateBinds "bind Q do_A_stuff"
bind {bind switching key} +AlternateBinds

K vykonání do_B_stuff, je nutné stisknout obě tlačítka, přepínající klávesu a Q.

Alias smyčky

Aliasy mohou být použity i ve spojení s wait příkazem k vytvoření smyčkového aliasu.

Varování:Nenastavený wait nebo hraní na serveru s vypnutým wait příkazem, způsobí tento příklad pád TF2.

alias "Loop" "echo Looping every 150 ticks.;wait 150;Loop"
Loop

Pojďme si jej rozdělit na jednotlivé komponenty:
Řádek 1
Echo zobrazí zprávu do konzole, jen proto aby hráč věděl jestli funguje. Wait zaručí počkání 150 tiků mezi opakováními. Smyčka znovu zavolá alias, který restartuje echo.

Řádek 2 Smyčka začne smyčkový alias.

Uživatel také může vytvořit smyčku aliasových příkazů, příklad:

alias "Loop1" "echo Loop 1;wait 150;Loop2"
alias "Loop2" "echo Loop 2;wait 150;Loop1"

Loop1 zavolá Loop2, který zavolá Loop1, atd. Tato metoda může být také použita pro rozlomení smyčky bez vyčištění smyčky aliasu:

alias "Loop1" "echo Loop1;wait 150;Loop2"
alias "Loop2" "Loop1"

Toto vytvoří smyčku, následuje pak,

alias "Loop2"

který jí rozlomí vyčištěním aliasu Loop2.

Uživatel může toto použit pro stisknutí tlačítek (před předpony +/- popsané dříve) takto:

alias "Loop2" "Loop1"
alias "Loop1" "echo Loop1;wait 150;Loop2"
alias "+Loop" "alias Loop2 Loop1;Loop2"
alias "-Loop" "alias Loop2"
bind "<Key>" "+Loop"

Rozpis po řadě jak to funguje:

1. Loop2 zaměří na Loop1
2. Loop1 pošle echo o 'Loop1' do konzole
3. počká 150
4. zavolá Loop2
5. +Loop zaměří Loop2 na Loop1
6. spustí Loop2
7. -Loop vyčistí linku Loop2 a rozlomí smyčku.

Užitečné příkazy skript

Existuje stovky různých argumentů pro skripta, které mnoho dělat prakticky cokoliv. Zde je seznam několika z nich.

Hlasové příkazy

Hlasový příkaz je akt, který donutí hráčův charakter něco říct, často používaná herní funkce k signalizaci informací nebo pouze pro zábavu.

Hlasové příkazy jsou použity s následující skladbou:

voicemenu <menu_number> <phrase_number>

Kde <menu_number> je jedno ze tří menu ve kterých jsou rozděleny hlasové příkazy, <phrase_number> je jeden ze 7 hlasových příkazů, které jsou v každém menu hlasových příkazu <menu_number>.

Argumenty pro hlasové příkazy

 • 0 <phrase_number>
  0: Medic
  1: Thanks
  2: Go
  3: Move Up
  4: Flank Left
  5: Flank Right
  6: Yes
  7: No
 • 1 <phrase_number>
  0: Incoming
  1: Cloaked Spy
  2: Sentry Ahead
  3: Teleporter Here
  4: Dispenser Here
  5: Sentry Here
  6: Activate ÜberCharge
  7: (Medic Only) ÜberCharge Ready
 • 2 <phrase_number>
  0: Help
  1: Battlecry
  2: Cheers
  3: Jeers
  4: Positive
  5: Negative
  6: Nice Shot
  7: Good Job

Rychlé přestrojení pro Spye

S těmito rychlými a jednoduchými příkazy, může hráč připoutat jednotlivé přestrojení na klávesy, tak aby nemusel vybírat z menu přestrojení.

Příkazy přestrojení jsou použity s následující skladbou:

disguise <class_number> <team_number>

Kde <class_number> je číslo třídy za kterou se chce hráč přestrojit, <team_number> je číslo týmu za který se hráč přestrojit.

Argument pro příkazy přestrojení

 • 1 <class_number>
  1: Scout
  2: Sniper
  3: Soldier
  4: Demoman
  5: Medic
  6: Heavy
  7: Pyro
  8: Spy
  9: Engineer
 • 2 <team_number>
  1: BLU team
  2: RED team
  -1: Opposite team
  -2: Same team

Engineerovo rychlo-stavění

Podobně jako u Spyova rychlého přestrojení, toto dovoluje Engineerovi vynechat jeho PDA a okamžitě zničit existující stavbu a zároveň postavit novou stejného typu.

Stavební příkazy jsou použity s následující skladbou:

build <building_number>
destroy <building number>

Kde <building_number> je číslo stavby, kterou si hráč přeje zničit nebo postavit.

Argumenty pro rychlo-stavění

 • Číslo: Stavění/Ničení
  0: Dispenser
  1: Teleporter Entrance
  2: Sentry Gun/Minisentry
  3: Teleporter Exit

Jako příklad jak použít předchozí syntax lze využít tento:

alias sentry "destroy 2; build 2"
alias dispenser "destroy 0; build 0"
alias entrance "destroy 1; build 1"
alias exit "destroy 3; build 3"
bind f1 sentry
bind f2 dispenser
bind f3 entrance
bind f4 exit

V tomto příkladu jsou stavby připoutány na klávesy F1-F4, takže není potřeba použití uživatelské prostředí PDA. Při aktivaci skript okamžitě zničí současnou stavbu a přitom začne Engineer stavět stavbu stejného druhu. Tento skript bude funkční pouze pokud jsou použity pouze dva typy staveb (v případě že chce hráč mít rychlo-stavbu Sentry na jediné klávese).

Automatické přivolání Medica

Hráč může kontrolovat Medicovo zavolání skrz připoutané klávesy. Příkaz vypadá takto:

hud_medicautocallersthreshold <percentage>

Procentuální část je procento zdraví, při kterým je zapnuto zavolání; 0 nezobrazí nic, při 300 se zobrazí všichni spojenci (protože 300% je maximální možné zdraví).

Tento příkaz může být použit jako populární skript "Medic Radar": Tato sada aliasů a příkazů dočasně posílí práh Medicova přivolání na 300% (který zahrnuje všechny, dokonce i Spye, který je přeléčený Conniver's Kunaiem) tak dlouho dokud je klávesa stisknuta, toto dovoluje hráči vidět pozici všech jeho spoluhráčů podle Medicovy bubliny s prosbou o léčení.

 alias "autocall_default" "hud_medicautocallersthreshold "75""
alias "autocall_all" "hud_medicautocallersthreshold "300""
alias "+radar" "autocall_all"
alias "-radar" "autocall_default"
bind mouse3 "+radar"

Základní hodnota přivolání nebo práh přivolání není použita, protože může být přizpůsobena dle libosti (v tomto příkladu je nastavena na 75% zdraví), také klávesa pro aktivaci může být změněna (v příkladu je to MOUSE3).

Zvláštní skripty

Existuje několik skriptů, které mění funkčnost hry a stojí za povšimnutí. Některé z nich jsou již opravené, ale některé stále zůstávají funkční.

Opravené skripty

Skript pro Pistol

Původně šlo z pistole pálit tak rychle, jak jen dokázal člověk mačkat klávesu. Toho využili někteří lidé, kteří vytvořili skript na tak rychlou palbu jak jen bylo možné, pouze pomocí držení stisknuté klávesy. Toto nejen že dovolovalo Scoutům a Engineerům střílet rychleji než si mnoho lidi dokázalo představit, ale také rychleji zamířit, protože nebylo třeba mačkat žádné klávesy.

Valve nakonec vyrovnalo tyto výhody, tím ze pistoli přidali nízkou maximální rychlost palby, který byl dosažen vždy, když hráč stiskl klávesu. Tím již skripty pro Pistol nejsou užitečné.

Skript pro zatáčení s Targem

Kdysi nebyly klávesové příkazy pro změnu pohledu stejné jako u myši. Chargin' Targe byl první zbraň, která omezovala rychlost s jakou se může hráč otočit do stran tak, že Valve přidalo limit k rychlosti otáčení u myši, ale zapomnělo přidat stejné parametry i ke klávesovým příkazům stejné funkce.

Hráči vytvořili skripty, které přepoutávaly klávesy kdykoliv použili Targe, tím jim bylo dovoleno otočit se v plné rychlosti. Nejvíce propracované příklady dočasně přepoutaly osu X u myši na klávesové příkazy k otočení a poté je zase odpoutali při útoku na konci náběhu.

Valve nakonec přidalo stejný limit jaký byl i u myši ke klávesovým příkazům pro zatáčení, tím zrušili výhody pro uživatele těchto skriptů.

Nicméně, stále je možné napsat skript, který přepne sensitivitu mezi extrémně vysoké hodnoty při náběhu a normální hodnoty při kterých hráč útočí. Je stále také možné jednoduše zatočit pomocí analogových páček u joysticku.

Skript pro dřepnutí ve vzduchu

Původně bylo možné dřepnout si během výskoku, kolik krát hráč chtěl. Mačkáním skriptu ke dřepnutí a oddřepnutí jak jen hráč dokázal, mohl zneužít engine hry a ztížit tak vnímaní střel na skákajících hráčích.

Valve dřepnutí opravilo tak, že nyní si hráč může dřepnout pouze dvakrát během jednoho skoku.

Současná skripta

Skript pro schování zbraně

Existuje velký počet skriptů, které přepínají možnost výběru zbraně, podle toho jakou zbraň třída právě drží. Hráči často zneviditelňují své zbraně aby si udrželi čistou obrazovku, ale zbraně na blízku, PDA nebo hodinky si nechávají viditelné, protože tyto modely zobrazují důležité informace. Například, Spy velice spoléhá na viditelnost svého modelu, aby mohl rozhodnout kdy je použit jeho plášť, kdy je jeho plášť přerušen nebo kdy je potřeba aktivovat Dead Ringer. U dalších tříd hráči využívají animace zbraní na blízko k posouzení kdy by měli zaútočit.

Skript pro skákání se Sentry

Od Engineer aktualizace, jsou Engineeři schopni přenášet své Sentry Guny. Souběžně představený Wrangler dovoluje Engineerům Sentry jump. S extrémně rychlým přísunem dat, bylo objeveno, že je hráč schopný provést Sentry jump a zabalit svou Sentry před vystřelením do vzduchu.

Když se člověk snaží opakovat tento výkon, je to velice náročně. Proto někteří hráči využívají skriptu, který spolehlivě provede příkazy ve správném pořadí, ve správný čas a tím dovoluje hráči provést Sentry jump a přitom zabalit sentry na každý pokus.

Skript pro Gunslinger

Někdy může být ve spěchu a boji problém zničit a znovu postavit Combat Mini-Sentry skrz PDA, proto hráči naskriptovali zničení a opětovnou konstrukci jejich Combat Mini-Sentry na kliknutí jednoho nebo dvou tlačítek myši. Tento skript je především užitečný při používání Frontier Justice, tak že hráč obdrží přístup k jeho odplatním kritům skoro okamžitě.

Skript pro sensitivitu a ovládání

Někteří hráči preferují pro určité třídy jinou sensitivitu myši a schéma ovládání. (Například, změnou z Demomana, který nevyžaduje skvělou mušku, na Snipera, který lépe míří s nižší sensitivitou, takže by mu třes ruky s velkou sensitivitou znemožnil zamířit) Existují skripty pro upravení schémat ovládání a nastavení myši, pro jinou třídu, nebo zbraň.

Skript pro Charge Dash

Někdy je načasování náběhu a skoku složitě, proto někteří hráči využívají jednoduchého skriptu, který poutá tyto dvě akce na jedno tlačítko, takže využijí charge dash na maximální vzdálenost. Na konci náběhu musí však hráči provést útok zbraní manuálně.

Skript pro Quickscope

Mnoho hráčů shledává náročné zamířit a přímo poté vystřelit, ke snaze získat rychlý headshot. Existuje skript, který umožňuje zamířit a vystřelit stiskem jediného tlačítka myši. Pro některé hráče to může být složité, protože hráč musí zamířit bez dalekohledu. Poté co je tato technika dobře zvládnuta. Hráč se může stát mnohem více efektivní v používání quickscopu.

Skript pro Gloves of Running Urgently

Při používání Gloves of Running Urgently, hráč ztrácí každou sekundu 6 zdraví. Skákání však zachovává bonusovou rychlost, kterou tato zbraň poskytuje. Díky skákání a přepínání na jinou zbraň může hráč tuto ztrátu minimalizovat s malými ztrátami rychlosti. Takže hráč skáče a přepíná zbraň manuálně, což je náročné, použití skriptu tuto techniku zjednodušuje.

Skript pro Rocket Jumpy

Při snaze o rocket jump na maximální výšku nebo vzdálenost, je nutno aby hráč vyskočil, dřepl si a vypálil raketu najednou. Někteří hráči toto shledávají složitým a tak využívají skript pro provedení stejné akce.

Zhlédněte také

Externí odkazy